Gazdák Lapja, 1905. június (4. évfolyam, 22–26. szám)

1905-06-23 / 25. szám

junius 23. GAZDÁK LAPJA 3-ik óidul. a tyúkot. Máshol megszokták kopasztani a kotlójelöit [ mellét, amikor is nem igen fog meleg fészkéről távol maradni, mert csupasz melle hamar megfázik. Legcél­szerűbb lesz a költeni nem akaró tyúkot azzal szok­tatni a tojásokon való ülésre, hogy annak módja sze­rint elkészített fészekbe néhány porcelánból készült, vagy kifúrt és gipszszel teleöntött tojást teszünk, rá­ültetjük a tyúkot és egy kosárral lebontjuk s a fész­ket sötét helyre helyezzük. Időnként kiengedjük a kosár alul, hogy egyék és fürödhessen; néhány perc múltával azonban ismét a fészekre ültetjük. így járva el, 2—3—4 nap alatt annyira megszokja a fészken ülést, hogy gyorsan éve, magától visszasiet a tojá­sokra. Ekkor alája tesszük a kelteni való tojásokat. Hírek. — Uj hitelszövetkezetek. F. hé 18-án alakult meg a „Szauiszlói hitelszövetkezet“ 90 taggal és j 100 üzletrészszel 5000 korona értékben, havi 20 fillé­res befizetéssel. - Működési köre csak Szaniszló i községre terjed ki. Igazgatósági elnök lett: Dr. Láng György orvos. Igazgatósági tagok: Gröber Márton, Pataky József, Bartlia István, Kosa Sándor, Hauier Pál és Heinrich Jakab. Felügyelőbizottsági j elnök : Komáromy István urad. intéző (Kinevezett); j tagok : Dobó Rémusz. Merk Antal és Kaizer András. Kinevezett igazgatósági tag : Grúber Márton községi í jegyző. — Könyvelő: Soltész István. — Pénztáros : j Pószet Lörincz Szilágy vármegyében f. hó 19-én alakult meg az „Alsókaznacsi hitelszövetkezet“ 140 tag és 211 j üzíetrészszel 10550 korona értékben. Az 50 koronás üzletrészeket havi 1 koronás részletekben fogják be­fizetni. Működési köre Alsó és Felsőkaznacs közsé- j gekre terjed ki. — Igazgatósági elnök Vikás Emil gör. kath. lelkész (kinevezett) Igazgatósági tagok : Boczán Maczedon, lile Tivadar, Rosán Demeter, Ro- sán Sándor, Tamás György, Krecz György, Pap János j és Fajúé Flórián. — Felügyelőbizottsági elnök : j Bruckenthal Mihály ; tagok : Szelezsán Mitru, Hosszú János és Dudás Mihály. — Könyvelő : Boczán Viktor, j Pénztárnok : Vászok János. Ezen két uj szövetkezettel az „Északkeleti vár- | megyei szövetkezetek Szövetsége“ kötelékébe kereken 100 hitelszövetkezet tartozik.- Felhőszakadás. Óriási csapás érte a múlt hé­ten a Szamos balpartján épült községek lakóit. Ömlött az eső egész éjjel másnap délig; Isten ítéletet lehetett gondolni az iszonyú záporban. A rémitő felhősza­kadás következtében egy jelentéktelen kis patak megáradt és Somkuttói lefelé: Óhuta, Borhid, Veres­mart, Papbikó, Barlafalu és más, az ár útjába került községeket elöntötte az árvíz. Zúgva, bömbölve rohant az iszapos ár, elseperve mindent, amit útjában talált, j A megrémült lakosok menekültek, mig a bátrabbak j mentéshez láttak. A Szamosba házmagasságban ömlött a mezőkről lerohanó víztömeg. Ilyen istenítéletet a legöregebb emberek sem láttak e vidéken. A déli órákban érkezett meg Ilosvay Gusztáv, a szinérváral- jai járás főszolgabirája a kivezényelt csendőrökkel. Iszonyú küzdelem támadt ekkor ember és a pusztító elem között. Az emberek — legelöl a főszolgabíró — halálmegvetö bátorsággal küzdöttek a rohanó ár ellen. A giivács — nagysomkuti vasút töltését Öt helyen át­vágták, a síneket felszedték, hogy utat készítsenek a száguldó áradatnak. Ennek a fáradhatatlan küzde- j lemnek s a lakosok lélekjelenlétének köszönhető, hogy | emberéletben nem esett kár. Annál nagyobb azonban az óriási pusztítás, mit az ár a mezei terményekben végzett. Elpusztult minden vetemény, amit az ár út­jában talált. Ujfalussy Miklós remetemezői birtokán egy 12 magot ígérő búzatáblát gázolt el. A font irt községek határán minimális becsléssel 400000 koronán felül levő kárt okozott. Ezen kívül Somkutnál a vas­pályáról egy vashidat, a szatmár—erdöszádai törvény- hatósági útról 3 erős hidat elvitt s az összes hidakat iszonyúan megrongálta. A községek alacsonyabban fekvő házaiban méternyi magasan állott a viz. Baria- faluban egy, Óhután három házat összedöntött. Az emberek minden ingóságaikat csűreikhez, házaikhoz kötözték, hogy az árvíztől megmentsék. Maguk a la­kosok a házak padlásaira menekültek a felbőszült elem elől. Végre — úgy estefelé — megtértek a vizek s a nép a szárazon maradt házakba betérhetett, hogy keseregjen verejtékes munkája biztató gyümölcsének elszomorító romjain. — Országos vásárok a környéken. Nagybányán junius 26-án külső baromvásár, junius 27 28-án kira­kodó vásár ; Királyházán junius 28— 29.-én ; Szatmáron julius 4—5-én; Magyarláposon julius 6—7-én ; Nagy­károlyban julius 10-én; Halmiban julius 10—11-én; Felsőbányán július 10—11-én; Zsibón julius 10—11-én; Krasznabélteken julius 11-én; Királydarócon julius 13-án. — Vidéki lóversenyek. Alagon junius 25, 27, 29-én, julius 1—2-án ; Kisjenőn junius 22-én ; Siófokon julius 8—9-én; Tátra-Lomnicon julius 13, 14, 16, 17-én. — A ÍV-ik nemzetközi ornithologiai kongresszusra Londonba a világ minden tájáról vagy 400-an gyűltek össze a madárvilág iránt érdeklődő tudósok, mezőgaz­dák köréből, hogy a madarakról, azok védelméről, ván­dorlásáról és táplálkozásáról egymás tapasztalatait megismerjék. Magyarország szépen van képviselve a nemzetközi gyűlésen. Megjelent Hermán Ottó, a ma­dártani országos intézet képviseletében, ezt az intézetet képviselik még Csörgey Titusz és Chernél István. A nemzeti muzeum részéröl dr. Horváth Géza van jelen. Igali Szvetozár földbirtokos és gazdasági iró, mint egyik előadó jelent meg. — Az országos borkészlet megállapítása. A Or­szágos Magyar Gazdasági Egyesület már régebben kérte a kereskedelemügyi minisztert, hogy az orszá­gos borkészletet hivatalosan állapítsa meg. Az 0. M. G. E. felterjesztése dacára 3 dologban semmi intéz­kedés nem történt mind máig. Újabban a Szőlősgaz­dák Országos Egyesülete fog keresni módot an a, hogy az ország borkészletének pontos felvételét meg­sürgesse. Szükségesnek tartja az egyesület a pontos és megbízható bor statisztikát egyrészt a borhamisí­tások ellen való fegyvernek, másrészt kereskedelmi szempontból. — 172 holdas állami minta gyümölcsös. A told- mivelésügyi miniszt. elhatározta, hogy Hunyadmegyé- ben Tyei községben a kiirtott százhetvenkét holdas kincstári erdőterületen valósággal amerikai arányú mintagyümölcsöst és faiskolát létesít. A vidék égalji és talajviszonyai azonosak a bozen vidéki, tiroli égalj­jal, azért az uj, nagyobb telepet a tiroli gyümölcs fajtákkal telepítik. A földmivelésügyi kormány már régen tudatával bir annak, hogy külsőre és fejlődésre oly szép tiroli gyümölcs eredményesen csakis a Maros mentén egyes védett területeken termelhető és kapva kapott az alkalmon, hogy ilyen példaadó s gyakorlati irá­nyú müfatelep berendeztessék. A telepítés már ez évben megkezdődik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom