Gazdák Lapja, 1905. március (4. évfolyam, 9–13. szám)

1905-03-10 / 10. szám

márc. 10. GAZDÁK LAPJA 7-ik. oldal. testileg lelkileg megtörve, minden morális támasz nél­kül képtelen arra, hogy undorító életmódjától meg­váljon s tokról fokra sülyedve, elvész a bűn ocsmány mocsarában szaporitve a börtönök bűnnel fertőzött lakóit. S midőn elismerjük az előadottak szomorú igaszságát, teljes szivünkből adózunk szerzőknek ob- jectiv tárgyalásáért, a czáfolatot nem tűrő tételek va­lódiságáért, melylyel az elharapódzott métely ellen küzdenek. De nemcsak az egyént sújtó borzalmas kö­vetkezmények előtt rántják fel a fátyolt, hanem orszá­gunk elnéptelenedésénk okát és helyesen abban lelik, a szoros láncolatos összefüggésben az átöröklődés a dc- generálás romboló következményeit s annak iszonyú képét tárják elibénk. Megilletődéssel tekintünk a haj­léktalanok szánalmas ezrei felé kikre a lelki vigasz minden hatályát vesztette, kiknél az intő szó süket fülre talál s csak a mámor, a szesz élvezete napról-napra kivanatossabbá válik. Másrészt a borivás mértékletes előnyét vidámitó, erősítő, testedző befolyását ismerte­tik mesterien rajzolt képekben tüntetik fel annak kö­vetkezménykép, az annyi áldozatba került szőlőterme­lésünk fellendítését, felvirágzását. Valóbannemcsak min­den lelki pásztor avagy a községek tanítója, de min­den igazán hazájának jólétét szivén viselő magyar ember ezen kiváló gonddal mégirt mii átolvasása után, csak mint a kiadott jelszó apostolaként működhetik 1 Mezőgazdasági munkabérek Magyarországon 1904. A földmivelésügyi minisztérium kiadványa. Mint min­den évben, úgy most is ismerteti a különféle mun­kabérek viszonyát az országban, mely részletes ismer­tetésből gazdaközönségünk sok tanulságos adatot nyer s kiváló gonddal lévén szerkesztve, ezen munka irány­adóul szolgálhat a különféle vármegyékben szokásos munkabér megállapításánál. — Mi csak a várme­gyénket érdeklő adatokat közöljük. E szerint a vár­megyében átlag keresett: Egy ökörfogat naponta 3 kor. „ lófogat „ 4 kor. 17 fill. Kapásnövények betakarításáért fizet­tek a munkásnak burgonyakiszedés­ért kát. holdanként átlag 9 kor. Ugyanígy takarmányrépa kiszedésért fizettek 10 kor. 1 kát. hold búza bevetéséért 8 kor. n n zab „ 6 kor. 76 fill. M anyaszéna betakarításáért 6 kor. 69 fill. » n lóhere „ 6 kor. 89 „ )} >? lucerna „ 7 03 „ n szántása boronálása került 1 11 „ » szőlőmetszése 9 08 „ » Y) kapálása (1-szer) 8 >? J) permetezése 5 n 88 „ » >? szénkénegezése 9 n 20 „ J. Rupprecht Különfélék. Szatmármegyei Gazd. Egyesület tagdíj nyugtzása. Régi 904. 905. ossz. évekre. Áthozat 28 252 280 64. Farkas L. János Szatmár 2 2 65. Fuchs Bertalan Szatmár 6 6 66. Horváth Bertalan Szatmár 6 6 67. Haraszthy Béla Szatmár 6 6 68. Jézustársaság Szatmár 6 6 69. bér. Kovács Béla Szatmár 70. Kiszely Károly Szatmár 71. Kolozsváry Károly Szatmár 72. Molnár Mihály Szatmár 73. Nagy Endre Szatmár 74. Dr, Paál István Szatmár 75. Szamoeiy Bítrua Szatmár 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 2 6 12 6 76. Magos Lajos Egri 2 2 77. Strifier Ede Batár 2 2 78. Klein Andor Szatmár 79. Kovács Gyula Apa O D 6 6 6 80. Pittner György Madarász 6 6 12 81. Szabó Zsigmond Mikola 2 9 82. Svaicer Gábor Ar.-Megyes 6 6 83. ifj. Baumgartner János Fénv 2 2 84. Fodor József az Istvánná S. M. Berkesz 2 2 85. Szilágyi György Szaniszló 6 6 86. Markovits Ignác Apa 2 2 87. Idb. Kovács Gedeon Ér-Körtvélyes 2 2 88. ifj. Kovács Gedeon Ér-Körtvélyes 2 2 89. Kerekes János Sz.-Cseke 2 2 90. Bartha Mór Gacsály 2 2 91. Sulyok Antal Szatmárhegy 6 6 92. Dr. Böszörményi Emil Szatmár 6 0 93. Bakay Géza Szatmár 2 2 94. Csaba Adorján Szatmár 6 6 95, Fogarassy Sándor Szatmár 6 6 96. Gyapay József Szatmár 2 2 97. Gillvén József Szatmár 2 l) 98. id. Homonnay Pál Szatmár 2 2 99. Hclmecy József Szatmár 6 6 100. Jákó Sándor Szatmár 6 6 101. Ináncsy Károly Szatmár 2 2 102. Korányi János Szatmár 6 6 1"3. Markovics Mór Szatmár 6 6 10), Cs. Mayer Samu Szatmár 6 6 105. Miké László Szatmár 2 2 106. Mándy Bertalan Szatmár 6 6 107. Nagy Lajos Szatmár 6 6 10^. Pap Géza Szatmár 6 6 109. Papp Sándor Szatmár 2 2 110. Radó Bertalan Szatmár 6 6 111. Schvent József Szatmár 6 6 112. Sz. Török János Szatmár 2 2 113. Dr. Tanódy Márton Szatmár 6 6 114. Uray Gáspár Szatmár 6 6 115. Valkovics János Szatmár 2 2 116. Wallon Ede Szatmár 6 6 117. Szűcs Zsigmond Gacsály 2 2 118. Károlyi Sándor Udvari 2 2 119. Weisz Mózes Ar.-Megyes 2 2 120. Papp József Sz.-Cseke 6 6 121. Sváby Gábor Kökényesd 6 6 122. Fried Dezső N.- Szekeres 6 6 123 Messinger Mór Vetés 6 6 Összesen 6 46 504 556 Allatvásár. Az esőre fordult időjárás miatt kevesebb meny­nyiségben hajtattak fel a f. hó 8-iki vásárra az eladó állatok, mint rendes körülmények között. Részben ez okozta, hogy a szarvas- marha ára ismét magasabb lett. hó és sertésárak szintén jók voltak s a vásár jó közepes forgalommal záródott. Lóvásár gyenge felhajtásu volt, amennyiben a lovak száma alig érte el a 200 darabot. Gazdát cserélt 109 drb. elég jó áron. Szarvasmarha közel 500 darab lett felhajtva s az elég élénk kereslet mellett igen jó árakon el is adatott 297 darab. Sertéspiacra úgy 200—250 darab körül hajtódott fel s a meglehetős állandóságu jó árak mellett valamivel több mint fele adatott el a felhajtott mennyiségnek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom