Gazdák Lapja, 1905. március (4. évfolyam, 9–13. szám)

1905-03-03 / 9. szám

fV. évfolyam. Szaimár. 1905. márc. 3. 9-ik szám. KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI HETILAP. A SZATMÁRMEGYEI GAZD. EGYESÜLET-, A SZATMÁRMEGYEI LÓVERS. EGYLET, A SZATMÁRMEGYEI AGARÁSZ EGYLET- ÉS AZ ÉSZAKK. VÁRM. SZÖVETE. SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE. MEGJELENIK MINDEN PÉNTEKEN. Előfizetési ára egész évre 6 korona. ; Szerkesztőség és kiadóhivatal: Szatmár, Verbőci-uíca 5. sz. A Szatmármegyei Gazdasági Egyesület-, valamint a Szatmánnegyei | hová úgy a lap szellemi részét illető közlemények, mint a megren Lóverseny Egylet tagjai diimentesen kapják. ! delések, reklamációk és hirdetési ajánlatok is intézendők. Közlemények csak a forrás megnevezése mellett vehetők át. 1 Kéziratok nem adatnak vissza. Telefon 14. szám. Az önálló vámterület kérdéséhez. A politikai viszonyok fordulata annyira elő­térbe helyezte az önálló vámterület létesitósót, hogy e kérdéssel ma feltétlenül számot kell vet­nünk s tiszta látképet alkotnunk magunknak a magyar és ausztriai határon vámsorompók fel­állítása esetére ennek bekövetkezhető hatásáról. Bennünket gazdákat e kérdés annyira kö­zelről s annyira nagy sulylyal érdekel, hogy helyén valónak találtuk lapunkban e kérdésnek szélesebb mederben való megvitatását s alkalmat kívántunk nyújtani a különböző véleményeknek is épp azért, hogy a különböző szempontok ér­veivel is számot vethessen olvasó közönsé­günk. De annál kevésbbé zárkózhatunk el immár e kérdés fölött a magunk véleményének nyil­vánítása elől, mivel a megnyilatkozott különböző vélemények esetleg épp annak a tiszta látképnek a helyes megalkotására hathatnak zavarólag, amelyet keresni kötelességünk s amelyet megta­lálni most a döntő időben életbe vágó feladat, és pedig úgy találni meg, hogy tisztán lássunk mindannyian, hogy egyöntetű magatartással biz­tosíthassuk e kérdés olyan lebonyolítását, mely az esetleges katasztrófának idejekorán okos hig- gadsággal elejét tudja venni. A katasztrófa pedig elhirtelenkedett eljárás mellett annál kevésbbé van kizárva, mert az önálló vámterület kérdése ma Magyarország la­kosságának 9/io'ed részét mind egy szempontból — a mezőgazdaság szempontjából érdekli. Miután a vámsorompó felállításának hatása ben­nünket nem politikai szempontból érdekel, en­nélfogva csupán azt a befolyást kell figyelemmel kisérnünk, melyet a termelésre, a termelt cikkek forgalmára s áralakulásaira gyakorolhat ez. A termelés fogalma alá vészük természete­sen nem csak mezőgazdasági, de ipari termelé­sünket is, mert hisz e két ág egymással szoros viszonyban van s egymást kiegészíteni van hi­vatva. Bontsuk szót tehát a kérdést s mindenek előtt vizsgáljuk azt, hogy az önálló vámterület hogyan fogja hatását érvényesíteni a mai terme­lési és forgalmi viszonyok tekintetbe vételével az ipari termelésre ? A magyar iparnak ma tagadhatatlanul nagy versenyzője az osztrák ipar. Versenyez vele ár­ban és minőségben. — Sajnos, hogy e verseny iparunkat versenyképessé tenni nem tudja, úgy, hogy annak fogyasztást ma csak nagy áldozattal keresztül vitt honi-ipar pártolásunk biztosit. Azt pedig, amit mi ma megteszünk hazafi- ságból, önkényt, azt az osztrák árucikkek vám­mal való megdrágítása után már kénytelenségből fogjuk tenni, anélkül, hogy honi iparunk túlka­pásai ellen fentmaradna az a fegyverünk, mit ma esetről esetre alkalmazásba vehetünk e túl­kapások legyőzésére, t. i., hogy az osztrák ipar­SZATMÁRI BANK részvénytársaság Szatm áron D e á k-t é r 29. szám. A legkedvezőbb feltételek mellett nyújt törlesztéses jelzálog a0, 7alnnlauál alartnn A kölcsönök ár - kölcsönöket földbirtokra, házakra 10-től 65 évig terjedő időre4- /«" “ -diuyíöVuJ didjJUll. folyam külömbö- zet levonása nélkül készpénzben is folyósittatnak. Tudakozódásokra nyomban kimentő választ adunk. 192 Szatmári bank részvénytársaság. Lapunk mai száma 10 oldal.

Next

/
Oldalképek
Tartalom