Gazdák Lapja, 1904. március (3. évfolyam, 10–13. szám)

1904-03-04 / 10. szám

III. évfolyam Szatmär. 1904. marc 4. KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI HETILAP. A SZATMÁRMEGYEI GAZDASÁGI EGYESÜLET-, A SZATMÁRMEGYEI LÓVERSENY EGYLET-, A SZATMÁRMEGYEI AGARÁSZEGYLET- ÉS AZ ÉSZAKKELETI VÁRMEGYEI SZÖVETKEZETEK SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE. MEGJELENIK MINDEN PÉNTEKEN. Előfizetési ára egész évre ti korona. A Szatmármegyei Gazdasági Egyesület tagjai, valamint az Északkeleti Vármegyei Szövetkezetek Szövetsége kö­telékébe tartozó szövetkezetek díjmentesen kapják. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Szatmár,Bercsényi-u. 19., hova úgy a lap szellemi részét illető közlemények, mint a megrendelések, reklamácziók és hirdetési ajánlatok is in- tézendők. Kéziratok nem adatnak vissza. Telefon 14. sz. A főispán üdvözlése Domahidy Sándor, a vármegyei Gazd. Egye­sület elnöke uj főispánunkat az Egyesület nagy­számú küldöttsége élén Nagykárolyban múlt hó 25-én a következő beszéddel üdvözölte : üytsltóságes 'Főispán ur ! Mi a szatmármegyei gazdasági egyesület és a szatmármegyei lovaregylet nevében üdvö­zöljük méltóságodat. Nem régen gazdatársadalmunk egyik kima­gasló alakja szépen fejtegette, hogy Magyaror­szágban a föld az alapja az ország jóllétének. Mi ezen földnek vagyunk munkásai és ezen foglalkozásunknál fogva a társadalomnak azon osztályába tartozunk, amelynek munkájából táp­lálkozik az egész társadalom. Sajnos, de a közgazdasági életünkre nehe­zedő jelenlegi politikai viszonyok bizonytalansága nagyon megnehezíti a mi munkákat is, és sürü homálylyal fedi el szemeink előtt egy jobb jövő­nek látóhatárát. Ha azonban visszatekintünk a közelmúltba, midőn a földmivelésügyi politikának hazafias irá­nya megjelölte előttünk a haladás azon útját, mely a gazdasági élet minden vonalán fejlődést eredményezett, úgy a múltból reményt merítünk a jövőre, és amennyiben ezen hazafias irányban vezetett gazdasági politika — a mi legjobb re­ménységünk szerint — tovább fejlesztetik, mi mindig csatasorban fogunk állani azon vezéreink mellett, akinek osztályrészül jutott, hogy Ma­gyarország gazdasági érdekeit minden irányban megvédje, a támadásoktól megoltalmazza és a fejlődés utján tovább vezesse. Midőn megfogja ismerni méltóságod a mi gazdasági életünket és viszonyainkat, meg fog arról győződni, hogy Szatmárvármegye az or­szág azon kevés számú megyéihez tartozik, ahol úgy a nagy, mint a középbirtokos osztály —ke­vés kivétellel — még bírja azon földet, melyet az ősök a honvédelem jutalmául kaptak és hagy­tak reánk örökségül. Mi szívósan ragaszkodunk ma is ezen örök­séghez, mert tudjuk azt, hogy akié a föld, azé a Haza. És dacára a reánk mehezedő gazdasági válságoknak és fokozatosan emelkedő terheknek, küzdünk a létért akképen, hogy legnagyobb rész­ben magunk kezeljük gazdaságunkat s ezáltal fenttaríjuk a közvetlen érintkezést a munkás osz­tállyal, aminek aztán megvan az a kedvező ered­A Szatmárvarmegyei Takarékpénztár r «t. előnyös törlesztése« jelzálog kölcsönöket engedé­... ............ .......... lyez helyben és vidéki földbirtokokra az ingatlanok fele értékére. — Convertálja az előbbi drága terheket 4" tí-os záloglevelek alapján a következő előnyös "-----árszabás mellett- ■**Fizet félévenként minden 100 kor után: 5000 koronán aluli kölcsön után: 50 éven át 2 K. 75 f. — 40 éven át 3 K. 15 f. — 30 éven át 3 K. 55. f. 65 éven át 50 éven át 40 éven át 5000 koronától 10,000 koronáig terjedő kölcsön 2 kor. 55 fillér. 2 kor. 67'/, fill. 2 kor. 90 fül. 10,000 koronától 50,000 koronáig terjedő kölcsön 2 kor. 45 fillér. 2 kor. 60 fill. 2 kor. 85 fill. Vidéki házakra és kisebb értékű ingatlanra adandó rövid lejáratú 20 éves kölcsönnél minden 100 kor. után fizetendő félévenként 4 kor. 50 fill., 16 és fél ó-es kölcsönnél minden 100 kor. után fizetendő fél­évenként 5 kor. — Ezekkel a mérsékelt levonásokkal a kamaton kívül a tőke is törlesztődik és igy rövid időn belül megmenekül a kölcsönvevö az adósságtól. —_____ _____________56 5—26 Ma i szamunk is oldal.

Next

/
Oldalképek
Tartalom