Dominkovits Péter: Győr város tanácsülési és bírósági jegyzőkönyveinek regesztái VII. 1631–1636 - Városi Levéltári Füzetek 13/2011 (Győr, 2011)

Regeszták - 1631. év: 1–120. sorszám

1631. Regeszták 1-120. sorszám zonyított, amit most is egy további tanúval megerősít. Ha pedig az sem lenne elégséges, úgy kész esküjével is [keresetét] erősíteni. Ami pedig a többi tanú vallomását illeti: ahol [az alperes] úgy érvel, hogy nem tettek esküt, arra [a felperes] kész azon esküt tett bíróval bi­zonyítani, aki a szentmártoni apát úr pecsétje erejével esküdtette meg őket. Az alperes az idézett törvényhelyre hivatkozva a felperes által benyújtott bizonyítékot és tanúvallomásokat a keresetben megnevezett összeghez nem tartja elegendőnek, vala­mint a kétszeri bizonyítás sem áll. így [a felperes] elmarasztalását kéri. Végzés: Minthogy a felperes által bemutatott tanúvallomásokból, amelyeket mind Szentmártonban (Sz: Mártonban) és egyéb helyeken, mind a szentmártoni apátúr, mind pedig a városbíró pecsétje alatt az esküdtek szedtek, és amelyeket a bírák alaposan meg­vizsgáltak, azokból azt világosan látják, hogy a felperes az alperesnek valamilyen adósság fejében, visszafizetésre 77 tallért adott, amely pénzösszeget az alperes a felperesnek — az ő többszöri kérése ellenére — eddig sem adta meg. A bírák törvényen kívüli (collateralis) bi­zonyítást nem találnak, sőt a tanúk a pénzösszeg nagyságát tisztán és világosan vallják. Ezért a keresetben szereplő 77 tallért a bírák a felperesnek megítélik, azon külön költsé­gekkel egyetemben, amelyeket a felperes eskü alatt vall.32 A felperes az ítéletlevél és a kiküldőlevél kiadását kérte. — Végzés: adassanak ki. 25 d- ért kiadásra kerültek. Az alperes kedvezőbb végzésért folyamodik. — Végzés: ugyanez az ítélet marad. — Az alperes a földesúr úriszékére kíván fellebbezni. — Végzés: tétessék át. 85. (VII. 76.) Felvétetett Éva asszony (honesta mulier) Lakatjárto (Lakatiarto) Miklós pápai polgár (civis) és ott birtokkal rendelkező (inhabitator) feleségének mint felperesnek a pere Nagy avagy Tárnoky László (egregius), a győri erősség bizonyos naszádos-ainak vajdája mint alperes ellen. A felperes asszony (domina) képviseletében (.. ,)33 86. (VII. 76-77.) Felvétetett Csando (Czando) Gergely mint felperes pere Bolla István al­peres ellen. A felperest képviselő Makiári Márton kérte, hogy az alperes egyenesen válaszoljon a keresetre, máskülönben ítéletet kér. Az alperes képviseletében ugyanaz mint fentebb, a per leszállítását kéri, mivel a kere­setben Csando (Czando) Györgynek írták. A felperes szerint nem áll az alperes érvelése, mert ennek a Gergelynek a nevét helye­sen írták a keresetbe. Kéri, válaszoljon a keresetre, azt tagadja, vagy erősítse meg. Az alperes szerint minthogy a felperes leveléből kitűnik, hogy ő az alperes adósa volt abban az esztendőben, amikor Csanak (Chianak) elpusztult. A felperes akkor bíró volt. Még az előtt a szentmártoni főapátot is megkereste az alperes amiatt, hogy a felperes őt fi­zesse ki. Minthogy mást nem tehetett az alperes, más emberekkel együtt a jószágokhoz kel­lett nyúlnia. Ezt már csak azért is meg kellett tennie, mert a felperes korábban úgy kötötte magát, hogy az alperest a jószágokból fizeti ki. De ezt a felperes nem tartotta be. Mindez a 32 A jegyző a megítélt adósságon kívül először a felperes számára mind az eskü alatt vallott külön kiadások megvételét, mind pedig mindezeken felül a méltatlan zaklatás büntetésének megítélését beírta a jegyző­könyvbe, majd az utóbbi elhagyásával módosította. 33 A perjegyzőkönyv itt nem folytatódik. A jegyző hely kihagyása nélkül, egy határozott vonallal elválasz­totta a következő pertől. 30

Next

/
Oldalképek
Tartalom