Dominkovits Péter: Győr városi tanácsülési és törvénykezési jegyzőkönyveinek regesztái V. 1622-1626 - Városi Levéltári Füzetek 11/2008 (Győr, 2008)

Regeszták - 1626. év: 453—612. sorszám

544. (I. 164.) Felvétetett Frankovith (Frankouycz) György 168 győri esküdt polgár mint felperes pere Gáspár deák (Li[te]ratus) avagy Maróthy mint alperes ellen. 169 545. (I. 164.) Marton (marto.) István győri esküdt polgár (juratus ciuis) ügyvédet vallott Semberger György ellen. 546. (1. 164.) Vitézlő (egregius) Meggyesy (Meggiessy) Sámuel, Győr erősség méltóságos főkapitányának (illustrissimus dominus capitaneus hujus p[rae]sidii) titkára (secretarius) felperesként pereli nemes Segesdy István Győr mezővárosi (oppidum) esküdt polgárt mint alperest. A felperes képviseletében nemes Káldy Miklós ünnepélyes tiltakozással mondja: az 1620. évben, Szent Mihály Arkangyal ünnepe (szeptember 29.) kör­nyékén, midőn a felperes a császár és koronás király őfelsége kancelláriáján 170 volt, a boldog emlékezetű Lépes Bálint mellett, 171 akkor [ő] az udvarnál, a maga költsé­gén és fáradtságán a jövendőbeni megelégítés fejében, az alperesnek és az ő le­származottainak egy szép címeres levelet szerzett. Az lehetséges, hogy ezért a címereslevélért az alperes adott valamit, de azt díjként (taxa) a Kancelláriára adta, azt Lépes Bálint akkori kancellár számára adta. De a felperes fáradtságát és költsé­geit azon felperesnek a sokszori ismételt kérése és keresése ellenére sem fizette meg, hanem ennek díját mindez ideig hatalmaskodva magánál tartja. Ez a felperes nagy kárára és bosszúságára történik. A felperes az ő költségeit és fáradtságát 40 magyar forintban sem vette volna fel. Mindezek miatt a felperes azt kívánja, hogy az alperest hatalmaskodás vétkében büntessék meg a pénze megtartása miatt, és az ő költségeit ítéljék meg. ítéletet kér. 547. (1. 165.) [Vitézlő Meggyesy Sámuel pere Segesdy György ellen] 172 A felperes képviseletében ügyvédje, Káldy Miklós elörebocsátott tiltako­zással mondja: Az elmúlt 1624. esztendőben, a Boldogságos Szűz Mária születésé­nek ünnepe (szeptember 8.) körül (circa festum natiuitatis Beat[issi]me Virginis Mariae), a felperes Krausz (Krauz) Tóbiással a Győr vármegyei Győrben egy ház adásvétele ügyében kapcsolatban állt. Ez a ház az volt, amelyikben most az alperes lakik. A felperes akkor a ház árában már 20 ezüst tallért Krausz Tóbiásnak meg­adott. Nem tudni mitől indíttatva, az alperes a felperest esküdt által megkerestette, a házat kiváltatta, és azt Krausztól teljes egészében valamiféle adósság fejében elvette oly módon, hogy a felperes 20 ezüst talléros adósságát is az őt illető adós­ságba betudta. Pedig erről a dologról a felperesnek semmiféle szerződése nincs az alperesnél. A felperes azt kívánja, hogy a fent megírt 20 ezüst tallért a bírák néki 108 A jegyző korábban a perfelve'telben Marthon (Martho.) István és Frankovith (Frankouycz) György közös felperességét regisztrálta. Ez kihúzásra került. 169 A perfelvételnek itt nincs folytatása! 170 Azaz a Magyar Udvari Kancellárián. 171 Lépes Bálint 1608-tól 1623. április 26-án bekövetkezett haláláig töltötte be az udvari kancellári tisztet. Fallenbüchl Zoltán: Magyarország föméltóságai. Budapest, 1988. 99. p. 1 Causa eiusdem contra eundem.

Next

/
Oldalképek
Tartalom