Hegedüs Zoltán - Szabó Zoltán: Győr vármegye nemesi közgyűlési és törvénykezési jegyzőkönyveinek regesztái IV. 1638-1650 (Győr, 2007)

Bevezető

Számos példát találunk a győri káptalan joghatóságát érintő ügyekre valamint Győr város erősödő érdekérvényesítésére is. Érdekes példája a konfliktusok kezelésének, hogy a győri főkapitánnyal szembeni panaszok kapcsán a püspök, a káptalan, a város és a vármegye együtt lépett fel, és összefogásuk eredmé­nyeként elérték, hogy az 1647. majd 1649. évi országgyűlés törvényt hozzon a panaszok kivizsgálására felállítandó győri bizottságról. (A bizottság tevé­kenységéről külön jegyzőkönyv készült.) Találunk példát a más vármegyékkel való együttműködésre is, mint a nyugat-dunántúli vármegyéket közösen érintő állandó probléma, a katonák félfogadása és fizetése, vagy a több vármegyében garázdálkodó kóborló bűnözők elfogása és megbüntetése kapcsán. Magyarul maradt fenn a vármegye egyik, a nádor által összehívott gyűlésre vonatkozó követutasítása, ami előírja a követeknek a többi vármegyével való együttmű­ködést az ország ügyeit illetően. A regeszták feldolgozása során a hely- és személynevek szövegben szereplő eredeti alakját - amennyiben a ma használt alaktól eltér - zárójelben közöltük. Ha a két fogalmazványban eltérő névváltozat szerepel, dőlt vonallal elválasztva mindegyiket közöltük. A magyarázó jegyzeteket, valamint a latin szövegre való hivatkozásokat lábjegyzetben adtuk meg. A szöveg értelmezését szolgáló kiegészítéseket szögletes zárójelbe tettük. A jegyzőkönyvi bejegy­zésekben szereplő magyar nyelvű szövegrészeket idézőjelben és az eredeti alakjukban adtuk meg. A fontosabb tisztségeket és rangokat esetenként latin elnevezéssel is közöltük, a dátumokat és időpont-megjelöléseket a Gergely- naptár alapján oldottuk fel, emellett latinul is megadtuk. Az eredeti szöveg­ben tapasztalt olvasati problémákat vagy a lapok megrongálódásából adódó hiányosságokat szaggatott vonallal szögletes zárójelben jelöltük. A kiadvány használatát névmutató és tárgymutató segíti. Ez úton mondunk köszönetét a szöveg ellenőrzéséért, valamint szá­mos fontos észrevételéért és útmutatásáért a kötet lektorának, dr. Gecsényi La­josnak. Győr, 2007. Szent Márton püspök ünnepén A szerzők 7

Next

/
Oldalképek
Tartalom