Molnár András: Deák Ferenc a Győri Királyi Akadémián 1817-1821 - Győri Tanulmányok Füzetek. Tudományos Közlemények 11/2003 (Győr, 2003)

Deák Győr megyei ősei

DEÁK GYŐR MEGYEI ŐSEI 2üeák Ferenc apja, idősebb Deák Ferenc 1761. június 15-én szüle­tett a Zala megyei Kehidán, Deák Gábor táblabíró és Hertelendy Anna első gyermekeként. 1 Alig múlt hétéves, amikor apjával Tár­nokra (ma Zalatárnok) költözött, miután Hertelendy Anna elhagy­ta a családját. 2 A Tárnokon nevelkedő Deák Ferenc életének első évtizedeit nem ismerjük. Minden bizonnyal elvégezte a gimnáziu­mot és a líceumot, sőt talán jogot is tanulhatott. Művelt ember le­hetett, nem véletlenül választotta arcképének megfestetésekor att­ribútumul éppen' a könyveket. 3 Iskolázottságát támasztja alá, hogy felnőve megyei hivatalt vállalt: 1784 októberétől 1786 már­ciusáig az egerszegi járás alszolgabírája, majd 1790. április 7-től 1791. április 5-ig a kapornaki járás főszolgabírója volt. 4 A későb­biekben már nem viselt állandó fizetéssel járó törvényhatósági hi­vatalt, viszont 1791. május 30-án Zala megye táblabírájává nevez­te ki az örökös főispán. 0 A továbbiakban e minőségében vehetett részt a megyei törvényszék munkájában, és vállalhatott alkalmi hivatali megbízatásokat. Deák Ferenc valamikor az 1780-as évek első felében költözött át Tárnokról az anyai, Hertelendy Anna-féle javak részét képező Söjtörre, a Válicka-patak völgyének keleti peremén hosszan elte­rülő, és a zalai megyeszékhelytől, Zalaegerszegtől délre fekvő köz­ségbe, melynek 225 házát akkoriban közel másfél ezren lakták. 6 Az 1786-ban készített nemesi lajstrom már itt vette számba, és ettől az évtől kezdve innen keltezte leveleit is. 7 Deák Ferenc, kö­vetve az apai példát, az anyai nagyapához (Hertelendy Gábor zalai alispánhoz) méltó, rangos házasságot kötött. 1788. május 22-én a Győr megyei Csécsényben (ma Rábacsécsény) eljegyezte, majd június 19-én ugyanott feleségül vette Sibrik Antal győri első alispán 21 esztendős lányát, Sibrik Erzsébetet. 8 A Vas megyei eredetű Szarvaskendi Sibrik família tekintélyes családfával büszkélkedhetett. 9 Elődeik már a 16. században magas rangú hivatalokat, illetve katonai tisztségeket viseltek. Deák Fe­renc apósának egyenesági őse, Sibrik I. László 1505-ben Vas me-

Next

/
Oldalképek
Tartalom