Jászberényi Ferencné: Győri Tanulmányok Repertóriuma 11-25. számú kötetekhez - Győri Tanulmányok Füzetek. Tudományos Közlemények 9/2002 (Győr, 2002)

III-rész. - Repertórium

b./ Báró Heberstein Zsig­mond utazása Bécsből Budára. /Rézkarc- Au­gustin Hirsvogel, Nürn­berg 1503- Bécs, 1553./ 63. p. c./ Térképrészlet Villányi Szaniszló: Győr vár és város helyrajza...Győr, 1882. müvéből. 1617-ben a jelenlegi Bécsi kapu tér közelében, a hídra néző saroképületben állhatott a posta. 67. p. d./ Einleitung zum Universal Europäischen Post­Recworin-nen der Post Stand...-Pressburg, 1748.- A Bécs-Buda­Belgrád útvonal postaál­lomásainak listája, közöt­tük Győr. /részlet/. 67. p. e./ Győri postamesteri bé-lyegzők: V RAAB 1755; - Raab német nyelvű gót betűs, két mé­retben 1771- 1788; RAAB, GYŐR /1845­8JAN 8 JAN 1846.- 71. P­i.l Térképrészlet,- HM Hadtörténelmi Térkép­tár /1821/. A Postaállo­mást jelző kürt a Ma­jorokban /mai Nádorvá­ros/,-1948-ig Régi-posta utca a neve /ma Tihanyi Árpád út/. Ezen a kör­nyéken állt a posta épüle­te.- 71. p. g./ Levél 1827-ből, Győrből Tolnára, RAAB posta­mesteri bélyegzővel. Vi­teldíj: 6 krajcár, vörös irónnal feljegyezve. /A szerző gyűjteményéből./ - 77. p. h./ Feladási vevény 1846­ból, magyar és német nyelven, RAAB bélyeg­zővel. /Kallós Péter gyűjteményéből, Buda­pest./- 77. p. II Than Mór /1828-1899/ postajegy terve 1848-ból. /Bélyegmúzeum, Bu­dapest. Ltsz. Törzskönyv 9090./- 77. p. 138. SZABÓ Péter: Győri tüzé­rek a Donnál- = 21. 1998. 85-129. p. l.térk. Bibliogr.: 119-129.p. Függ.: A győri 5/II. fogatolt tábori tüzérosztály és az 5/1. kísérő könnyű tábori ágyús üteg elesett, eltűnt és hadifogságba esett honvédéi,- 1942-1943.­/Alfabétikus ki-mutatás a honvédek nacionáléjával./­113- 118.P,. Ábrák: a./ Az 5/II. fogatolt közepes tarackos tüzérosztály­helyzete, 1943. január 14-én, 6 órakor. /Térk./­87. p. b.l A Ludovika Akadémia növendékei 1939-ben a győri karpaszományos iskolán. IV.I 89. p. cl Az 5/3 üteg békeállomá­nya /középen vitéz Bó­biss- Selmeczy Lász-ló százados ütegparancs­nokkal és Sándor Dénes hadnaggyal a győri lak­tanya udvarán, 1939 év­ben. IF.I 89. p.

Next

/
Oldalképek
Tartalom