Szakolczai Attila: A Győri Vagongyár Munkástanácsa. Dokumentumok - Győri Tanulmányok. Tudományos Szemle 29/2006 (Győr, 2007)

Adatok a megtorláshoz

Sólyom István munkaköréről önként lemondott, képességeinek megfelelő vasesztergályos munkát kér, lehetőleg a vagon 26-os üzemben. Amennyi­ben az üzem dolgozói hozzájárulnak, úgy a munkástanács kérését teljesíti. Horváth Ferencné törvényes felmondását - miután a munkakör meg­szűnt - [a] munkástanács jóváhagyta. 5. [A] segélykérések és disszidált dolgozók munkabérének felvételével kapcsolatos kérvények elintézését igazgatói tanács illetékes szerveken keresztül végeztesse el. 6. A rendőrség kérése alapján Sebestyén Józsefet a rendőrségtől visz­szarendelték. 7.1 Márfi [István rendőr] őrnagy kérésére a rendőrségnek konkrét írásbe­li jelentést kell adni azokról a tartalékos tisztekről, akiket [a] munkástanács nem talál megfelelőnek rendőrségi szolgálatra, s akiknek leszerelését köve­telni kell. A jelentést konkrét adatokkal Somogyi Józsefhez kell küldeni. 8. Megbízza [a] munkástanács Somogyi Józsefet, hogy Takács Jenő volt ÁVH[-s] alhadnagy részére - hozzászólások alapján - egy írást kiad­jon, mely szerint nevezett ellen kifogás nem merült fel, a TEFU-nál mint szerelőt alkalmazzák. 9. Gárdos Károly, Bánki Endre és Nóvák István fellebbezését az igazga­tói tanács elé terjesztik felülbírálás céljából. 10. Kunos és Németh [Imre] munkatársak elmentek Tatabányára, hogy ott a bérezési kérdéseket kitárgyalják. 11. Elnökhelyettes bejelentette, hogy a budapesti romeltakarítási munka elmarad, miután nem tudnak szállást biztosítani. 12. Az üzemi bizottsági választások az üzemben folynak, a héten befe­jeződnek. Kérésünkre, hogy egy tagot delegáljunk a SZOT-ba, még Gőgitztől nem jött válasz, Somogyi Gyula ígérte, hogy ma megszerzi. 13. A csornai Szabadság TSZ 5 db sertést ajánlott fel díjmentesen a dolgozók részére. Munkástanács javaslata, hogy az üzemek javaslata alap­ján a nagycsaládo[so]k részére adják ki. Munkásellátás megbízást kap, dolgozzon ki egyrészletes javaslatot a lebonyolításra vonatkozólag. 14. Dr. Körmendy János rehabilitációs levelének a KGM Jogügyi Osztá­lyához való felküldését munkástanács elfogadta. 15. Elfogadta munkástanács, hogy 1957. január 1 -tői a Rába újság he­tenként kétszer jelenjék meg egy-egy oldal terjedelemben, 30 filléres árban. 16. Az Országos Munkástanács felé lépéseket kell tenni, hogy a szel­lemi dolgozók egyforma elbírálás alá essenek fizetés tekintetében a fizikai dolgozókkal, vagyis átlaggal kerüljenek elszámolásra. 17. Bartha Gyula volt üb-tag kérte, hogy miután 17 évet dolgozott a va­gongyárban, mint fizikai dolgozó visszajöhessen. Munkástanács a kérdést megvizsgálja.

Next

/
Oldalképek
Tartalom