Győri Tanulmányok. Tudományos Szemle 21/1998 (Győr, 1998)

GYŐR MÚLTJA - Lővei Pál: A győri Liszt Ferenc utca

összeírok a belváros házait illetve tulajdonosaikat. De éppen a tér keleti oldalá­nak 1567. évi telekviszonyait ennek a felismerésnek a segítségével sem sikerült rekonstruálnia, éppen a méretadatok és az utcajezések hiánya miatt. Később Dávid Ferenc végezte el a belváros jelentősebb területének háztömbjei telek­könyvi rajzi rekonstrukcióját, munkája azonban sajnos máig közöletlen. Villányi i. m. 146. 8 Villányii, m. 146. ~Vö. a 6. jegyzettel. Győr-Mosón-Sopron megye Győri Levéltára, Győri Káptalan Hiteleshelyi Levéltára, Felvallási jegyzőkönyvek (a továbbiakban FJ) 1. köt. 51, 65, 107, 108, 251, 271, 272. fol.; 2. köt. 9, 109, 111-112, 199, 222, 476, 489, 552. fol. (A fel vallási jegyző­könyvekből származó valamennyi 16. századi adatért Gecsényi Lajosnak tarto­zom köszönettel.) tlFJ 1. köt. 65. fol. FJ 1. köt. 108, 271, 272. fol. A győri forrásokban a kő mindig a tartós anyag megfelelője, amely a városban lakó­házak esetében kizárólag téglát jelentett. Györffy György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza II. Budapest 1987. 633-634. Gecsényi Lajos: Győr megye közigazgatása és tisztikara a XVII. században. Levél­tári Szemle XXXVIII (1988) 15, 33.; Gecsényi Lajos: Adatok a Győr környéki szőlőművelés történetéhez a XII-XVII. században. Győri Tanulmányok 9 (1988) _ 27-28. }° FJ 3. köt. 10. fol. FJ 3. köt. 319. fol. |°FJ3. köt. 513. fol. Czech János: Győr vármegye' hajdani Nemes Familiáinak emlékezetek. Tudomá­nyos Gyűjtemény 1829. XII. 14-15.; Nagy Iván: Magyarország családai czimerekkel és nemzedékrendi táblákkal I. Pest 1857. 24.; A Liszt Ferenc utca 1-gyel kapcsolatban valójában csak Alsoky János neve szerepel az 1588-1589 körüli forrásokban. Márton jóval később, 1611-ben szerepel esküdtként, ugyan­ebben az évben, mint Pataházán lakó nemest sorolják fel, 1613-ban, 1614-ben ismét esküdt, ugyancsak 1614-ben az elzálogosított pataházi nemesi kúria ügye kapcsán szerepel a neve [Gecsényi Lajos: Győr vármegye nemesi közgyűlési és törvénykezési jegyzőkönyveinek regesztái I. 1580-1616. Győr 1990. 293. (791. sz.), 295. (795. sz.), 345. (923. sz.), 353. (943. sz.), 367. (983. sz.), 361. (966. sz.)]. 1618-1619-ben, majd 1623-ban ismét esküdt, 1626-ban szolgabíró, közben más megyei feladatokat is ellát, és a pataháza kúria ügyei is szerepelnek a források­ban [Gecsényi Lajos: Győr vármegye nemesi közgyűlési és törvénykezési jegyző­könyveinek regesztái II. kötet 1617-1626. Győr 1995. 16. (88. sz.), 9. (108. sz.), 46. (293. sz.), 56. (365. sz.), 104. (616. sz.), 120. (705. sz.), 46. (293. sz.), 34. (204. sz.), 88. (535. sz.). 20 FJ 4. köt. 918, 1033. fol. Gecsényi: Győr megye közigazgatása í. m. 15. Gecsényi Lajos az Österreichisches Staatsarchivban, az udvari kamara levéltárá­ban talált adatokat (Győr megye közigazgatása i. m. 28, 6. jegyzet), rj Villányi i. m. 188. A továbbiakban közölt levéltári adatok (a FJ kivételével!) Győr Megyei Jogú Város Levéltárából származnak. Ezen belül külön forrásmegjelölés nélkül hivatkozom az adólajstromokra és adófőkönyvekre, valamint a népszámlálásokra. 25 Villányi i. m. 130.

Next

/
Oldalképek
Tartalom