Veszprémi Független Hirlap, 1893 (12. évfolyam, 1-54. szám)

1893-09-16 / 39. szám

Veszprém, 1893. Segélypénz A veszprémi tiizkárosultak részéré újabban befolyt könyüradományok. Budapesti Hírlap“ ’ ujabbi gyűjtése 17 frt — kr. A pesti Hírlap ujabbi gyűjtése 84 frt 57 kr. Szabolcsvármegyealis- pánjának gyűjtése 63 frt 23 kr. Uyitra-Egerszeg kör­jegyzősége gyűjtése 19 frt 80 kr. Ungvármegye alispán­jának gyűjtése 6 frt 60 kr. Besztercze Naszód alis­pánjának gyűjtése 4 frt. — kr. Bars vármegye alis­pánjának gyűjtése 64 frt — kr. Esztergomvármegye al­ispánjának gyűjtése 12 frt 30 kr. Sárosvármegye alis­pánjának gyűjtése 2 frt — kr. Eolozsvármegye alis­pánjának gyűjtése 1 frt 50 kr. Zala vármegye alispán­jának gyűjtése 9 frt 55.kr. Turéczvármegye alis­pánjának gyűjtése 62 frt 61 kr. Aradvármegye alispán­jának gyűjtése 15 frt 20 kr. Szepesvármegye alis­pánjának gyűjtésé 36 frt 50 kr. Hontvármegye alis­pánjának gyűjtése 59 frt 08 kr. Alsó - Fehérvármegye alispánjának gyűjt. —-----40 kr. Bere gvármegye alis­pánjának gyűjtése 25 frt 62 kr. Sopronvármegy alis­pánjának gyűjtése 2 írt — kr. Zemplénvármegye al­isp. ujabbi gyűjt. 214 frt 70 kr. Torda - Aranyosmegye alisp ujabbi gyűjt. 5 frt — kr. Tolnavármegye alisp. ujabbi gyűjtése 326 frt 02 kr Csikvármegye alisp. ujabbi gyűjtése 5 frt 18 kr. ÚJDONSÁGOK. — Ö mltsga báró Hornig Károly megyés püspök úr, Simon György püs­pöki titkár kíséretében, a ft. káptalan küldöttségével együtt, tegnap délelőtt Kő­szegre utazott Ö felsége a király üdvöz­letére. A fi. káptalan küldöttei mt. Pa- lotay Ferencs, mt. Kemmes Ferencs, ns. Fogronics Antal és ns. Jánosy Ágoston kanonokok voltak. — Ugyan­akkor ulasotl él a vármegyei deputá- czióval Véghély Dezső kir. tan. alispán is Kőszegre. A küldöttség tagja* név­sorát már közlők. Mindkét küldöttséget holnap vasárnap délelőtt fogadja O fel­sége. A magas klérust Mtsgs Zalka győri püspök; a megyék küldötteit Hadó vasm. főispán vezetendi a királyi tisz­telgésre. — A balaton-füredi kiállítást, mint azt hírlapunk más helyén bő­vebben jelezzük, íinnepiesen zárták be múlt hétfőn. Közöljük a kitün­tetéseket, de az árverés liszrtáját hogy mely kiállitmány mily árotn kelt el, mire pedig az egész vidék s min­den kiállitó joggal kiváncsi, még nem kaptuk meg hivatalosan a bi­zottságtól, mivel ez állítólag még nem állíttatott össze. Intézkedtünk, hogy e lisztét jövő hírlapunk kö­zölhesse, A kiáll itás érdeméhez ugyan­ekkor bővebben elmondjuk nézete­inket. — A tiizkársegélyek, mint azt a hírlapunkban folyó nyugtázások ta­núsítják, most már csak igen gyé­ren folynak be. A polgármesteri hi­vatal már hetek óta nem nyugtáz ily adományokat; a megyei alispáni hivatalhoz pedig napról-napra ke­vesebb adomány foly be. Hát vala- hára idején lesz, ha a segélybizott­ság hivatalosan kitűzi a gyűjtés le­zárása határnapját — hogy az aránytalanul kevéssé vagy seluogy- sem kártalanított égettek segélyét eszközölni lehessen. Azt hisszük, a bizottság nem érti télre a felszóla­lásunkat. A lelkismeret s a becsü­let dolga az, melylyel úgy a város reputátiója-, önmagunk-, az adako­zók- s a kárvallottak iránt tarto­zunk. — Soós LajOS, a Balatonpartok jeles költőjéről, szeretett munkatár­sunkról részvéttel halljuk, hogy na­pok óta ismét súlyos beteg. Ischias- betegsége, mely az elmúlt egész télen ágyhoz lánczolta, újból beteggé tette.' Bízunk a jó Istenben, hogy derék barátunkat megsegéli ezúttal is s visszaadja neki teljes egész­ségét. — Kántortanitó-választás lesz e hó 24-én Rátóton s arra igen sokan pályáznak. Mint halljuk, legtöbb kilátása Bankó kenesei kántortani- ,tónak van, ki kétségkívül egyike a legképzettebb s legműveltebb vidéki tanítóknak. A község benne jeles tanerőt s jellemes derék embert nyerne! — Véghely Dezső alispán szabad­ságáról tegnapelőtt tért haaa. Más­nap aztán Kőszegre utazott. Onnan hétfőn tér vissza s átveszi a megyei alispáni hivatal vezetését. — A magyar tengerészifjak, kik részben a tengeren, részben az édes hazában, családjuk körében töltötték a szünidőt, a tegnapi nappal mind visszatértek Fiumébe, hogy tanul­mányaikat tovább folytassák. Vesz­prémből ez idő szerint 3 ifjú nö­vendék van a magyar kir. tengerész- akadémián. A legifjabb ujoncz köz­tük Márton Dénes volt V. gymn. tanuló, ki a felvételi vizsgát Fiú­méban jeles sikerreljtette e hó 11-én s aznap föl is vétetett tengerésznö­vendéknek. Sikeres vizsgája becsü­letére vált a veszprémi főgymna- 8ium tanári karának. — Bérmálás. Tapolczán báró Hor­nig Károly' dr., veszprémi püspök ur ó méltósága szeptember 18-án érkezik Sümegre és Tapolczán szept. 26. és 27-én fogja a bérmálás szent­ségét kiszolgáltatni. — A megyés püspök fogadására Tapolczán nagy előkészületeket tesznek. Egy hat tagú rendező-bizottság alakult; név- szerint: Dávid János városbiró, Ley József plébános, 'Takács Jenő kir. közjegyző, dr. Beszedits Ede járás­orvos, Csendes József ügyvéd és Rédl Gusztáv gazd. felső népiskolai igazgató. Diadalkapuk állíttatnak, a város lakóházai fellobógóztatnak. Az összes hivatalok, iskolák és feleke- zetek átiratilag fognék értesittetni a püspök megérkeztéről, hogy azok kik a püspöknél tisztelegni kíván­nak, ezt előre bejelenthessék a vá rosházánál, hogy a különböző tes tületek küldöttei sorszerinti tisztel­gése megállapítható legyen. A meg érkező püspököt a határnál Szent- miklóssy Gyula főszolgabíró fogadja. Az első utászháznál Dávid János városbiró üdvözli a magas vendéget a város nevében. Ha a bizottság a rendezés mikéntjét megállapította, sietni fogunk azt t. olvasóink tudo­mására hozni. — Vasutügyünk úgy fejlödik-épül, mint a Lucza-széke. A hány lépést előre tesz, annyit rukkol hátra felé is. Már hire volt, hogy egy Dreyfuss nevű úri ember késznek nyilatko­zott a kiépítésre; utóbb az lett be­lőle, hogy egy megbizottja végigjárt a községeken, megnézendő, mennyi reálitás van az illető részvény-jegy­zésekben s hogy az illető köz­ségek s birtokosok engedjék át az illető földszalagot, melyen a vasut- töltés épülne, részvéuyek fejében. Persze ez nem vezetett kellő ered­ményre. S mig a keresk. miniszter most újból (vájjon hányadszor ?) uta­sítja a megyét s illetve engedmé­nyeseket, hogy a kivánt vonalirányt végleg megállapítsák, (melyben a góczponttal rég megegyeztek, ó exja tudomásával) hát Győrváros akkor ahhoz köti az ő 70,000 frtos rész­vény jegyzését, ha a gépműhelyek, fütőház stb. Győrött épitettnének föl. Aztán arra kell most emlékezni, hogy Veszprémmegye is úgy szavazta meg a részvény jegyzést, ha mind a győr-veszprémi, mind a veszprém- dombovári vasút összes műhelyei s központi igazgatása Veszprémben állitatik föl. Mostaztán, hogy fog Győr és Veszprém megosztozni a medve­bőrön? hát az olyan kérdés, mely egyelőre még rejtély számba jön. Reméljük, nem lesz belőle fülemile per. — — Fenyvessy Ferencz orsz. kép­viselő, ki ezidő szerint Pápán tar­tózkodik, múlt hét óta hetegen fekszik. Ez a betegség akadályozta meg abban is, hogy a megyei tisz­telgő deputatióval Kőszegre nem utazhatott. — Bélaváry Ilona kisasszony, szintársulatunk e legkedvesb, szép vendége, a hét folyamán érkezett Veszprémbe pár napra s már első felléptével félj esen meghódította a közönséget. Ifjúi szépsége, kedvessége, színpadi alakja s mi fő, complett művészi tehetsége egyaránt a várds kedvenczévé tették. A színtársulat­nak azóta jó napjai vannak s a nemes ifjúság rajongásának méltó ideálja akadt. Vajha minél több vendégjátékban gyönyörködtethetné a színházlátogató közönséget, mely teljes elismeréssel adózik a kedves kis művésznőnek! — Rablás Rátóthon. A szegény rátóthi szatócsot, Freidet múlt szer­dán virradóra, ismeretlen tettesek kirabolták. Kiásták a bolthelyiség oldalát s aztán kocsira raktak min­den elvihető portását. Mire a háziak Veszprémi Független Hírlap. Szombat, szept. 16^ észrevették a dolgot, a rablók el- hajtattak. A csendórség erélyes nyo­mozást inditott meg. — Megszökött örült. Folyó évi szepi? hó 4-én Kovács Pál őrült a pápai tébolyda udvaráról, a hova szabadlevegőt élvezni kibocsájtották, — egy alkalmas pillanat­ban, rendkívül hiányos ruhában megszö­kök A rendőrség a szökésről értesülve, nyomban keresésére indalt, de sikertelen, mert az őrült sehol nem volt található. A rendőrkapitány sürgöny utján kereste meg a tapolczai szolgabiróságot, hogy ad­jon értesítést, váljon az őrült Kovács Pál nem-e Szigligetbe távozott szülőihez ? Az értesítés csakugyan megérkezett, hogy a szökevény szerencsésen hazaérkezett és legközelebb intézkedni fognak annak be­szállítása iránt, — 6000 frtos alapítvány. Degen Nándor gróf, a ki a napokban za- la-lesencze-tomaii birtokán időzött, ez alkalommal az általa alapított kisdedóvó feutartásáról is gondos­kodott, a mennyiben a veszprém- megyei egyházi hivatalnál a kisded­óvónő fizetésének biztosítására hat­ezer forintos alapítványt tett. — E ötvös Károly, a függetlenségi párt . vezére, közelebb több napot mezószeutgyörgyi birtokán töltött. Mait hétfőn s kedden veszprémi ismerőit is meglátogatta, majd Ba- latonfüredre rándult pár napi pi­henőre. A jövő héten ismét Vesz­prémbe érkezik. —■ Időjárásunk már erősen, őszre jár. Reggelebkint csípős hideg szél járja s a nap' csak délfelé melegszik föl. Az eső hiányát rendkívül érzik a még le nem aratott kapás nö­vények. — A gyümölcstermés vidékün­kön ezidén óriási. Különösen körte .ás szilva annyi van" hogy potom áron sem kél el. A szilva kiláját 3' frt 50 krjával kínálják s még igy sem veszik. — A kószállitás Almádiból Sió­fokra múlt hétfő óta tart. A „Helka* vontatja a kővel terhelt kompokat a túlsó partra, naponkint háromszor négyszer. Egyelőre 400 köbméter követ vontat át. — A budapesti hírlapok egyes példányai Szemerey János ur ke- reskedésében naponta kaphatók. — A balatoni gőzhajók járlatai nagyobbára megszűntek tegnap. Most csak Siófok s Füred közt jár a „Baross“ és Siófok Almádi közt directe a „Helka“. — Diákjaink s az ifjabb tanuló- sereg már teljes számmal bevonult a városba. Mozgalmas, élénk arczu- latja van azóta minden utczának, piacznak. A rendes előadások, való­jában csak hétfőn veszik kezdetüket s ezzel együtt persze — a drukk is. — Macskatermészet. Az uj épít­kezéseknél nagyobb baleset még nem történt. E héten azonban az történt, hogy egy emeletes ház te­tejéről, 10 méter magasságból zu­hant le egy kőmives. Aztán csak az orrát sem lapította meg. Öt perez múlva ba nélkül pofozta a maltert tovább. — Rendkívül élénk hetivásár volt a tegnapi. A nagy vásártéren sok száz kocsi tolongott megrakva gab nanemüekkel. Perzse a kínálat -na­gyobb volt a vételnél; a szegény gazdák . csaknem ölre mentek egy­más közt, hogy ki adhassa el elébb rakományát, mellyel aztán a helyi kölcsön intézetekbe sietett, törlesz­teni, kamatokat fizetni. — A vásártéri mázsát, mint rendőri jelentés jelzi, a vidéki eladó nép nem akarja igénybe venni, mert a zsákok le és felrakását terhesnek idővesztónek találja. így aztán bajos érdekeiket megvédeni, s magukra vessenek, ha lelketlen ügynökök ré­vén kár éri őket Jelezzük egyéb­ként, hogy az összes gabnakereske dők mázsáit a hatóság megvizsgál­tatta s azokat mind kifogástalanok­nak találta. — Országos vásár tartatik jövő hétfőn városunkban, a káptalani ré- szén, a temetőhegyi vásártéren. — A Séd-viz kiapadóban van Hetek óta folyton apad a város ez egyetlen patakja s most már oly alacsony a vízállása, hogy a molná­rok méltán tartanak attól, miszerint pár nap alatt teljesen elvész a viz- erejük. — Lóvizsgálat tartatott múlt hét­főn a városi vásártéren. Gyanús betegségü állat egy sem találtatott. — Veszprém vármegye állandó választmánya e hó 14 én d. e 10 órakor ülést tartott, mely alkalom­mal a vármegyének 1894 évi költség­vetési előirányzata tárgyaltatott; ugyan e hő 19-én pedig a központi választmány fog ülést tartani; ez utóbbin az országgy. képviselőválasz­tók 1894. évre érvényes névjegy­zékei fognak tárgyaltatni. — Az őszi parlamenti ülésszak. A képviselőház e hónap 25-ikén délelőtt 11 őrekor nyílik meg Buda­pesten. Ezen az ülésen az ország­gyűlés megnyitására vonatkozó ki­rályi kézirat újból való felolvasása után a legközelebbi napok napirend­jét állapítják meg. Wekerle miniszter- elnök a jövő esztendei költségvetés előirányzatát 27-ikén nynjtja be. Ugyanakkor terjeszti elő a múlt esztendei zárszámodásokat is. — Az elhagyott Balaton. A viz, a messze elnyúló, néha haragos nagy viz most is olyan, mint rendesen szo­kott lenni: az élet, az üde, hangu- Utos levegőtől edződő élet csendesült csak el... A nádas, a mint halkan megingatja bozontos fejét, valami csendes szomorúsággal gondol az el­némult hangos kaczagásra, azelszéledt, közeire, távolra hazament fürdőzők zajosí jókedvű lármájára. A szép,büszke vizi madár, a „Baross*-gőzős sem az egyik partról a másik partra átjáró közönséget hordja már: száraz pró­zává változott a szerepe; a semmiféle poézisra nem vágyódó unalmas, csen­des köveket hordja csak ... A fehér szárnyú .hajók, a vitorlások is csak néha suhannak át a vizen, a mesz- sziról fehérlő, elmosódó hajó mintha valami ittfelejtett, eltévedt emlék volna. Elfáradt, hangulatos öreg ur most a Balaton; a lármás fürdőéletet bizonyosan megelégelte már, jól esik néki egy kicsit elpihenni, s a csend, a- mi átfogja, fölötte van és benne él: elringatja, elaltatja ót addig, mig az eltávozott, hangos élet jó­kedvű népe visszajön. — A cséplőgép áldozatai. A múlt héten — mint kisczelli levelezőnk Írja — Savanyó János mersei lakos birtokos jobb kezét lóhuzó cséplő­gépe mun raközben elkapta s az egész kézfőt szétroncsolta, úgy, hogy az alkart amputálni kellett A se­besültet a kisczelli kórházba kellett szállítani, hol jelenleg is gyógyke­zelés alatt áll. — Ugyanazon na­pon délután Dömólkön egy fiúnak mindkét lábát törte el a lóhuzó cséplőgép. Nemesmagasiban pedig Suh Imre hentes kezefejét roncsolta szét. Három nap alatt ime három áldozata lett a kellő felügyelet hiá­nyának és gondatlanságának. — Tíiz Adorjánházán. Múlt pén­teken . estefelé sokan nézték váro­sunkban a nyűgöt felé vörösödé ég­boltot, mely a mondott irányban nagy tűzre következtetett, de hogy bizonyosan hol lehetett a tűz, azt csak találgatták; mígnem tegnap este vettük a tudósítást, hogy az óriási tűz Adorjánházán pusztított. Körülbelül 65 lakóház és gazdasági épület lett a lángok martalékvá és több, mint 60 család jutott koldns- botra a nagy tűzveszély folytán. — Rendelet. A fó és székváros tanácsa részéről intézkedés történt az iránt, hogy minden ház kapujára egészségügyi utasítások függesztes- senek ki, tekintettel az ismét fe­nyegető kolera veszélyre, egyszers­mind Dr. Schermann tiszti főorvos helyettes ur indítványa folytán uta­sította a tanács a kerületi elöljá­róságokat, hogy a kolera veszélyére való tekintettel minden óvóintéz­kedést megtegyenek. Időszerűnek tartjuk a t. közönséget figyelmez­tetni, hogy járványok idején legjobb óvszer a cognac, a minőnek bizo­nyult már tavaly is a Gróf Ester­házy Géza-féle gyár cognacja. Mint­hogy e gyár nemrég részvénytársa- sággá alakult át és az igazgatóság fő- sulytfektet arra, hogy cognacjétcsakis tiszta, jó borból párottassa le, fi­gyelmeztetjük a t közönséget az ezen gyár által előállított *, **, *** és ****, cognac fokra oly kü­lönös megjegyzéssel, hogy e cognac tökéletesen megállja az összehason­lítást a leghíresebb franczia cognac- kal is, mig mérsékelten megszabott ára bevásárolását mindenkinek le­hetővé teszi. — Kapható mindenütt. Czim; Gróf Esterházy Géza-féle cog- nacgyár részészvénytársaság Buda­pest, tugyalföld. VESZPRÉMI I SZINKOÍ Veszprémi színészet. (Külön tudósítónktól.) Veszprém, szept. 16, Monori Sándor színtársulata a f. hó 9-én Verő Györgynek hiressé vált „Szultán“ czimü rendkívüli mu­lattató és kellemes, szép zenéjü ope­rettedét adta elő telt ház előtt, meglehetős előadás mellett. Az Ope­rette, mely Budapesten annyi elő­adást megért, közönségünk tetszését nálunk is kivívta. A zenekar Mátrai László karmester ur vezetése mellett szabatosan és jól, sőt szinte erősen működött, úgy hogy a szereplők közűi párnak gyönge hangját alig lehetett hallani. A szereplők elég biztosan játszottak, a kar összhang­gal énekelt. A nők közül Szelim szultán szerepét Here'.eg Jenuy verv- vel játszotta, énekét több Ízben megismételtették. Rax-dane keringőt kellemesen énekelte. A játékában azonban több s/.inezést szívesen lát­tunk volna. Raxelane szerepét pom­pás élénkséggel adta Kendy Boriska, ez a kis tehetséges színésznő, ki eddigi szerepeivel már is meghódí­totta közönségünk rokonszenvét. Olyan ott.houosan mozog aszinp idou és olyan jól tudja mindig a szere­pét!... Jóllehet hangja gyenge, azért kelltmes csengésű hangján igen szé­pen énekelte. Tordainé szép Déliá- ának eléggé beillett. A teljes ensem- bléehoz hozzá járultak még Havasi Ferencz, ez az ügyes komikus, ki ba szerepét mindig tudná, bizonyára még jobb alakítást mutathatna ha be. Csinosan játszott és énekelt Erczkövi is. Lendvai, mint mindig, mindenfajta szerepbe beillik és azt nem hagyja cserben. Szinte örültünk az egyszer a teltháznak. Vasárnap azaz 10-én két előadás ment Délután Almássy Tihamér Spitzer Régije ment zonaelőadáskép. Este Vendrei Ferencznek énekes bohózatát a M Feneanyósok“-at adták. A darabról, melyet szép közönség hallgatott végig és szinte boszan- kodott az ostobábbnál-ostobább je­leneteken, csak annyit mondhatunk, hogy olyan elcsépelt, .zene" darab, telve alantos élesekkel. A szereplők közü 1 Kendy Boriskát kell első sor­ban kiemelnünk, ki úgy a délutáni, mint esti előadáson daczára szerepe fárasztó voltának, ügyesen, élénken játszott Piroska szerepében. Az elő­adás élénkségét emelték Herczeg Jenny, Tolnainé, Lendvai és Havasi Ferencz, kiknek mondásait, a hálás publikum megkaczagta, megtapsolta. Hétfőn azaz 11-én Karczag Vil­mosnak Budapesten oly nagy sikert elért négy Lemondás szimüvét adták elő színészeink, kár hogy közepes számú ház jelenlétében, pedig nagy a darab költői és irodalmi becse, vala­mint a jó előadás több közönséget érdemelt volna. Baj, hogy nálunk csak az Operette iránt érdeklődnek!... Az előadás simán ment, a szép ha­tásos részek kellően voltak kiak­názva és első sorbau van alkalmunk megdicsérni Spóner Emíliát, ki Irén szerepében megmutatta, hogy ala­kítani is tud. Serepét hév és át­gondoltság jellemzi, noha sok helyütt nem elegendő erővel játszott; külön­ben sok tapsott kapott. Mellette a megszokott élénkséggel és ügyes­séggel adta Tekla szerepét Kendy Boriska, ez a sokat érő, eleven tem­peramentumos navia. Korolán gróf szerepét Lendvai adta, tóle nem várt drámai hévvel. Tuba gróf szerepében megállotta helyét Tordai, noha já­téka nem viselte magáu a tanul­mányozás bélyegét. Erczkövi játéka szintén élvezhető volt Kedves volt özv. Boldizsárné szerepében Tordainé. Különben összegezve nézeteinket, elmondhatjuk, hogy ez volt a leg­jobb előadások egyike. Kedden azaz 12-én Arthur Sul­livan rendkivül mulattató operettje ,A mikádó“ került színre, melyet félig telt ház nézett végig, élvezvéu e kitűnő operette zenéjét, kaczagván e darab ostoba élezeit. Herczeg Jenny Jun-Jumot szépen énekelte. Kendy Boriska szép Namki-Pon volt és kellemmel játszott. Lendvait Ha­vasit megkaczagták. Különben az egész darab történt Titipu városá ban annó . . , . Szerdán szept. 13-án Megyesi De­zsőnek uj bohózatát adták „özvegy kisasszony“ czimmel. A darab, mely Budapesten a budai színkörben ke­rült előadásra, nagyon gyönge darab, de telve vidám kaczagtató jelene­tekkel. Az első felvonás hidegen hagyta a szépszámmal egybe gyűlt közönséget, de a második és har­madik felvonás, mely tulajdonképpeni bonyodalom színhelye, már jobban hatott és kaczagtatotk A darab si­kerét előmozdította Monori Sándor, ki Kirmayer szerepét a tőle már megszokott találó vonásokban áb­rázolta, Színtelen volt Lendvai já­téka. Érczkövit Géber Vili szere pében másnak szerettük volna látni Jó volt Tolnainé Polixéne szerepében és Kendy Boriska, ki Éva szerepét ügyesen adta. Spóner Emilia játéka színtelen volt, az igaz, hogy szerepe sem valami kitűnő. Kár különben, hogy magán nem tud uralkodni és elkaczagja olykor-olykor magát. A többiek hozzájárultak a teljes ensem- blée-hoz. Csütörtökön azaz 14-én Zeller k. a. hírneves operetteje, a bájos zenéjü .Madarász‘ került zsinre szufolt ház előtt,gyarló előadásban. Minthaössze­esküdtek volna a szereplők, oly vonatottan folyt az előadás. Postás Milkát Herczeg Jeuny elég szépen énekelte, a kapott tapsokat éneke meg is érdemelte, hanem a játékára nagyobb gondot fordíthatna. Új sze- replőnő volt Bélavári I ona, ki csi­nos megjelenésével, dicsért játékával, kellemes hangjával egy csapásra raeghoditottta közönségünket. Tol­nainé, Kendy Boriska ügyeskedtek. A férfi szereplők közül Adám szere­pét Csige válalta magára Érczkövi helyett Merész válalkozá* volt tőle ! Szaniszlő Szaoiszlő szerepét Tordai- nénak osztották, ki, bizony gyenge volt. Havasi és Monori elég jól adták a két professzor szerepét. Az operetteket Mátrai László szabatos vezénylete mellett adták. Pénteken, azaz f. hó 15-én Strausz- nak világhírű operettejét „ A ezt- gánybárót“ adták Mátrai László kar­mester kitűnő vezetése mellett, telt ház előtt. A kedvelt operette zóua- elóadásként ment lassan bár, de elég simán. A czimszerepet Erczkövi adta. Barinkay Sándor égyike a leg­nehezebb szerepeknek; hogy vele Érczkövi nem tudott eléggé meg­birkózni, hát még fiatalságának tud­juk be. Konstatáljuk, hogy helyenként csinosan énekelt és jól is játszott. Saffi szerepét Bélavári Ilona adta dicséretre méltó sikerrel. Ez ismét egyike a legnehezebb női szerepek­nek. A kisasszony diadalmasan küz­dött meg a nehézségekkel és finoman précizttl énekelt. Gyönyörűek voltak pianiszimói, hangja a felsőregister- ben igen érczes, de kellemes. Hogy egy csapásra meghódította közön­ségünket, bizonyítja, hogy egy remek csokrot és sok-sok tapsot kapott Szerződtetését nem is kell ajánlani az igazgatóságnak. Czipre szerepét Tolnainé adta finomul; helyesen énekelt és a megérdemlett tapsok­ban nem volt hiánya. Kelemmel játszott, mint Aréna Kendi Boriska. A férfiak közült Lendvai csapán és Havasi Ferencz Cameró szerepében általános derültségben tartották a közönséget. Mindkettő ügyeskedett. Különben az előadás többi szerep­lői "és a súgó is kitett magáért. Összegezve véleményünket az ed­dig látott és hallottak után, konsta­táljuk, hogy a társulat elég jó. Elő­adásai simák, közönségünknek ele­gendő élvezetet nyújthat, csak jobban látogatná. — A jövőheti műsor: Vasárnap, szept. 17-én: este: 7 órakor „ Apja leánya“ népszínmű. Hétfőn, szept. 18-án: zóna-előadás nA kis málnámé“ operette. Kedden szept. 19-én: Lengyelzsidó színmű. Szerdán, szept. 20-án: zóna-előadás „Dolovai nábob leánya“ vígjáték. Csütört. szept 21-én Keleti utazás vigjáték. Pénteken, szept 22-én: aSultán“ operette. Szombaton, szept 23-án: „ Tót legény Amerikában“ bohózat Á közönség köréből. Köszönetnyilvánítás. A jótékonyságáról általánosan ismert nagyságos és fótisztelendó káptalan, mint mindig, úgy most sem tévesztette szem elöl: „ Ki gyorsan ád kétszer ád!‘ Vámosi szerencsétlen tüzkárosult híveim gyors se­gélyezéséhez 100 frt azaz egyszáz forint könyör adománynyal járult, hogy a sirók könnyeit felszántsa, miért is neki saját és segélyezett híveim nevében hálás köszönetét mondok. Jóságukat Isten fizesse meg! Vámos, 1893. szept. 13. Hegedűs József, plébános. Közgst'Zdasá g-_ Veszprém. 1893. szept. 15. Búzában a hozatal meglehetős volt, 15—20krral olcsóbbér kelt, mi bt a héten. Arpábaan elégséges a hozatal és 10—20 kr. áremelkedéssel kelt ei. A többi gabona neműek változat­lan áron keltek el. Heti gabnaárak. Búza (mezóföldi) „ (bakonyi) . Rozs .... (Sör) Árpa . . Árpa (takarmány) Zab .... Tengeri . . . 6.70.—7.—. 6.50. —6.60. 5.30.—5.50. 6.50. —6.S0. 5.20.—5.80. 5.50. —5.70. 6.50. —6.70.

Next

/
Oldalképek
Tartalom