Veszprémi Független Hirlap, 1891 (11. évfolyam, 1-55. szám)

1891-01-17 / 5. szám

Veszprém, 1891. m. m r«; Veszprémi Független Hírlap. Jenőfy Ferencz és Csányi Gyula urak gyűjtése • HorTáth Sándor 2 frt, Lichter József 1, Lang Ferencz 50 kr, Mautner Ignácz 1 frt, Suli Ede 5, dr, Perlaky József 1, Kertész Ferencz 4, 'V siti Ferencz 50 kr, Fülöp Mihály 60, Czollenstein Ferencz 1 frt, Nerusur Elek 1, Torma István 1, Becsák Ferencz 1, Jenófy Ferencz 1, Szalay Ferencz 5, Holles Ferencz 5, Kenesey Károly 1, Kopácsy Árpád 4. Összesen: 35 frt 60 kr. Dr. Réthy Ede és Gémesy Dániel urak gyűjtése; Kohl opticus 40 kr, btern Emil 20, Lővy Jakab 50, özv. Rothauser N. Mórné 5 kilogramm liszt, Rigó István 30 kr. özv. Diener Sándorné 20, Paskesz Mór 1 frt. Galambos József 50 kr, Lengyel Mór 50, Brukk Rudolf 40. Összesen: 4 frt. A Siózsilip-Mborn vége. Veszprém, jan. 17­Annak a háborúnak, melyet hírla­punk irodája a siózsilip lelketlen ke­zelésének megszüntetése iránt felévvel ezelőtt indított s melynek egyes heves epizódjai a kormánynál, Teszprémme- gye törvényhatóságánál, Siófokon s a kaposvári kormány biztosságnál folytak le — szerencsés vége lett. A megejtett vizsgálatok igazat adtak nekünk s a kormány — a közvéle­ménynek megfelelóleg — a zsilip ke­zelésének ellenőrzésével a balatoni gőzhajózási társaságot, illetve annak lelkiismeretes kapitányát, Maschke János urat bízta meg. Ezt tudvalevőleg, a balatoni kor­mánybiztos, Tall ián somogyi főis­pán az alábbi átiratot intéz1 e a na­pokban, a nevezett kapitányhoz: Somogy m egye főispánja mint B alat on-szab ály oz ási miniszteri biztos. (3. az. 189 L) Telintet es Maschke János hajóskapitány urnák Siófok. Vonatko­zással a földmivelésügyi m. kir. miniszter f. 1891. évi 72680. sz. «• kelt rendeletére, mely azt hiszem, tisztelt uraságoddal a gőzhajó­zási társaság utján is közöltetni fog, értesí­tem, hogy 6 nagyméltósága elrendelte, miként a cs. és kir. szab. déli vaspálya-társaságnak a Sió-zsilip kezelésével megbízott közege t. uraságod által állandóan ellenőriztessék, minek következtében felhívom a siófoki osztály­mérnökséget, hogy t. uraságodat ezen műkö­désében támogassa s egyidejűleg elrendeltem, hogy a zsilip kezelésére vonatkozó rendéleteim t. uraságoddal is mindenkor másolatban közöl­tessenek. Végül pedig felkérem, hogy esetleges panaszai és észrevételeivel mindenkor közvet­len hozzám fordulni szíveskedjék. Fogadja tek. uraságod tiszteletem nyilvánítását. Ka­posvár, 189p évi január hó 11-én. Tallián s. k., főispán, miniszteri biztos. Megelégedéssel vesszük tudomásai a kormány s a kormánybiztos ur e/. intézkedését — mert Maschke kapitányt oly embernek ismerjük, ki a Balatont, az ország e közkincsét eddig is szemefényeként féltve őrizte s ebbeli ellenőrzését mindenesetre a legnagyobb szigorral fogja gyakorolni. Midőn őt uj tisztében üdvözölnék, jó egészséget kívánunk a sakkba jutott siófoki uraknak, Dorninger és Kopsteinéknak. Prosit! f. hó 25-én, vasárnap, a »Korona*-vendéglő nagytermében élőképekkel és hangverseny­nyel egybekötött tánczvigalmat rendeznek a következő műsorozattal: I. A rózsák irály no. Szereplők: Álmsteier Anna k.-a, Békeffy Margitka, Bőcskey Josefa és Mariska, Bőhm Margit k.-a., Csaicsner Mili k.-a. Csengey Etel k.-a., Deutsch Anna k.-a., Deutsch Juliska k.-a., Gyarmathy Erzsi k.-a., Stern Juliska k.-a., Vidi Josefa, k.-a. Wolf Erzsiké, Benes Sándor ur, Herczeg Imre ur, Herz Imre ur, Kersler R. ur, Kovács János ur, Merreider István ur, Pollák Armin ur. II. A veleuczei halász. Szereplők: Ihász Juliska k.-a, Krosetz Gyula ur. III. Toroczkó. (Zichy M. allegorikus rajza után.) Szereplők: Schlen­ker Hedvig k.-a., Dobray Ilona k.-a., Mer­reider Irma k -a., Beleznay Anna k.-a. IV. Hangverseny. Ének, czimbalomjáték, szavalat. Y. Zálogkiváltás. (Rococo.) Szereplők: W olt Palné úrnő, Haidinger Ágostonná úrnő, Wolf Józsefné úrnő, Patay Berta k.-a., Sussa Olga k.-a., Békeffy György ur, Goldschmid M. ur, Goldschmid S. ur. VI. Téli rege. Szereplők: Krosetz Gyuláné úrnő, Herz Aranka k.-a. VII. A szerelmi hírnök. Szereplők: Szedlák Herrnin k.-a., Csengey Mariska k.-a., Herz Aranka k.-a., Goldschmid M. ur. Beléptidij: l-ső hely 1 frt. 2-ik hely 50 kr. Kezdete 7 órakor. Piknik Lepsényben. Lepsényi levelezőnk jelenti, hogy e hó 10-én. tartotta a lepsényi ifjúság első piknikjét, mely várakozáson felül jól sikerült. Volt étel-ital quantum-satis; a talp alávalót Lakatos húzta. A táncz reggeli 8 óráig tartatt s mindvégig fesztelen jókedv uralkodott. Jelen voltak. Leányok: Perger Terka, Langer Róza és Terka, Lörincz Rózsa, Somogyi Karolin, Bognár Mariska, Takács Mari, Senyén Vilma, Szabó Zsófia, Stenberg Mariska stb. stb. Asszonyok: Mádli Antalné. Perger Antalné, Langer Józsefné, Somogyi F.-né, Hor­váth G.-né, Stuvenbergné, Somáén l.-né. Ba- logné, Tohtné, Csikné stb. csinos asszonyok. Az iparos ifjak mulatsága szombaton a hófuvatos időjárás miatt nem sikerült olyan fényesen, mint e derék ifjúsági mulatság mindenkor sikerülni szokott. Hanem azért pompás hangulat jellemezte a mulatságot, mely a hajnali órákig tartott a sok Ízléssel díszített »Korona* báltermében. A táucz- vigalmon jelen voltak: Leányok: Bencsik Tera. Bundies Karo­lin, Csalló Janka, Deáki Paulin, Földessy Liza, Fojt Mariska, Gvárdián Ilka, Huszár Teréz, Horváth Mariska, Kiss Gizella, Kiss Mariska, Kornmer Mariska, Kőmives Mili, Kajdi Julcsa, Link Nina, Marton Malvin, Márki Mariska, Suránszky Ró/.a. Asszonyok: Drinóczyné, Czollensteinné, Bencsikné, Szalayné, Pfeiíferné, Mártonná, Molnáráé, Sánerné, Kőraivesné stb. Ez alkalommal felülfizettek: Füzy Szaniszló 10 frt, Balogh Károly 4 frt, Szabó György 2 frt, dr. Ováry Fencz 2 frt, Kabdebó Ist­ván 1 frt, Fojt János 1 frt, Keresztes La­jos 1 frt, Policsek Rezső 1 frt, Varga János 1 frt, Súly László 1 frt, Czollenstein Ferenc/. 1 frt, Wurda Manó 1 frt. Becsák Ferencz 1 frt, Fekete Izidor 1 frt, N. N. 1 frt, Lengyel Mór 50 kr., Polgár László 50., Huszár János 50 kr., Herczeg Kálmán 50 kr.. Link N. 50 kr., Fehér Károly 40 kr., N N. 30 kr., Thell Mátyás 30 kr., Tau^zig Miksa 30 kr., Kerényi ■ Dezső 20 kr., Hamburger Sándor 20 kr., Benkő István20 kr., Racskó József 20 kr. Összesen 33 frt 70 kr. Városlődön, a nagyvendéglőben f. é. jan. 24-én tánczvigalom tartatik, melyre a meg­hívókat már szétküidték. Kezdete esti 8 óra­kor. Belépti-dij 50 kr. ÚJDONSÁGOK. — Eötvös Károly Balassa-Gyarma- ton. Eötvös Károly £ hó 9-én Balassa- Gyarmaton időzött, ami ott, — mint lapunknak Írják — valóságos esemény­számba ment. Eötvös Károlyt egy Herczfeld nevű hirherdt pénztözsér vitte magával, ki a Pulszky-féle uzsorapör- ben is vád alá volt-helyezve. A vád tárgyát az képezte, hogy Moesáry Ödönt, nógrádniegyei nagybirtokost, ki pénzszorultságában több alkalommal hozzáfordult, az uzsorakamat szedés által jelentékenyen megkárosította. E miatt a károsult fél Herczfeld ellen feljelentést tett s miután a vád alá helyezési határozatot a kúria is hely­benhagyta, kitüzetett ez ügyben a végtárgyalás. Eötvös Károly meghall­gatására a ATáros szine-java gyűlt össze a törvényszéki tanácsteremben s oly7 számban, hogy a terem a hallgató közönséget befogadni nem volt képes. Eötvös Károly, mint minden alkalom­mal, úgy jelenleg is valósággal reme­kelt, jogi érvekben gazdag, de finom humoros ötletekkel is bővelkedő véd- beszédével. Jogi tehetsége iránt a kö­zönség igaz elismerését nyilvánította, s hogy a közönség Eötvös zseniális tehetsége iránti elismerésének tüntető­leg, éljenzésben is nem adta kifeje- zét, oka mindenesetre semmi más, mint vádlott védencze személye volt, aki hogy B.-Gyarmaton mily ellenszenv tárgya, azt Eötvös itteni rövid tartóz­kodása alatt is eléggé tapasztalhatta. A tárgyalás s illetve a vád- és védbe- szédek késő estig tartottak, miglen a biróság visszavonult s fél nyolezkor kihirdette az Ítéletet, melynek értelmé­ben, vádlott bizonyítékok hiánya miatt 1 a vád alól felment,eudő volt. Az ité A veszprémi kir. törvényszék. Veszprémmegyei farsang. Veszprém, jan. 17. A veszprémi fiatalság 12 tagja folyó hó 11-ón a »Nemzeti-Casino* termeiben zártkörű pique-nique-t rendezett. — Kitűnő kedv; Jan- esi muzsikált; a mulatság őt óra után reggel végződött; teljesen házi toilettek; fesztelen hangulat. Még a karzaton levő hölgyek is tánczoltak a karzaton. A négyeseket 20—24 pár tánczolta; vá­msunk uotabiütásai közül is sokau jelen voltak. Meghívók nem voltak kibocsátva, hanem a rendezők személyesen eszközölték a meg­hívásokat. A kitünően sikerült mulatság létesítése körül a foerdem a »legfiatalabb fiatalság“-ot illeti. — Az^ egész tisztikar az őrnagyokkal együtt jelen Leányok; Ányos Olga, Fodor Jolán, Han- kóczy íren és Jolán, Hets Ilma, Hórdósy Ma- tüü, Jankfi Irma, Kletzár Paula, Kenessey Berta Keserü Ilona és Mariska. Köves Olga, er laky Marjska, Rainprecht Lujza, Rák Annika, Szalatkay Sarolta, Vendrey Clarisse, Zadu- banszky Ir^ Zombatb Gabriella. Asszonyok; Ányos Pélné, Fodor Gyuláné, 3. ;er^ucsne, Jankó Kálmánná, Kenessey Mónczne, Kletzár Ferenczné, Köves Jánosáé, Purgly Saudome, Rainprecht Antalné, Szálad­ig . s,' a*iue’ Zadubanszky N.-nó, Várkonyi Dezsone, Zimbath Istvánná. . A veszprémi korcsolyázó-egyesület sa­jat pénztára javára 1891-dikévi január hó TV oo a .rszprémi »Nemzeti 1 \ "* Nmeiben házias tánczestólyt ren­ifi a meghívók már szétküldettek. A ,6Z-l ?Dgracz Jenö elnök, Koller dr rw e.n0^’, ' r' uvafy Ferencz pénztáios, dr. Csete Antal ügyész, Szalatkav István l! jegmester, Sólyom István 2. légmester Heve­ÖV?' ór' £al' D^ő, dr. Vadnay Béla, Keren rí V’ T ’ v'^i?‘V ’ergelv’ Csomasz Béla, Kerenyi Endre, Veghely Kálmán. Belépő-jegy szemelyenkiat 1 fonnt.JKezdete esti 8 ?rakogry Műkedvelők estélye Várpalotán. Várpalo­tán. az odavaló szegények felhelyezésére Polgári tanács Tanácselnök: 1 kir. törvényszéki elnök, vagy t , ,, . , , * > esetenként általa kirendelt Dr. Laky Kristóf:) helyettese. Bírák: Karácson János: polgári ügyek elő­adója. Az egyes tanácsosokhoz beosztott jegyzők Berky Károly: váltó, csőd. kereskedelmi, ezég és a fellebbezett kis. polgári peres ügyek elő­adója. Pap László aljegyző. Köves Jáuos: polg. úrbéri és hagya-’ téki ügyek előadója. Dr. Kukorelly Ferencz: polg. és hit- bizom. ügyek előadója. Dr. Levaticli Tváímán : polgári ügyek előadója, Kenessey Kálmán joggyakornok. 11. Büntető tanács Tanácselnök: 1 klr törvényszéki elnök, vagy T , r- • i. < r / esetenként általa kirendelt Dr. Laky Kristóf: | helyettese. Sólyomi István Bírák: Kail Géza: bűnt. és felerészben feí- lebb. b. ügyek előadója. és Sárfy Elek „ Takács Lajos felerészben felebb. b. ügyek előad, és vi/.sg. biró. aljegyzők. III. Fegyelmi tanács Tanácselnök: ] Dr. Laky Kristóf:) ' _ ­Sólyomi István és Sárfy Elek aljegyzők. Rendes bírák- Kail Géza‘ Rendes bírák. ßr Levatich Kálm4n. Pótbirák: “reS J,4n0S­lakaes Lajos. IV. Telekkönyvi egyes bírák Vargha Lajos, 1 (a 21787/7 m 887. sz. rend. : u: ' . í 10. §. utolsó bekezdése sze kir. törvszéki biro. ) rinti felügyeleti joggal.) Csolnoky István jegyző Baráth István » Kenessey Aladár joggyak. Mezriczky Károly kir. törvényszéki biró. V. Vizsgáló bírák lakaCS Lajos 1 (felebbezett ügyek feleré- kir. törvszéki biró : | szőnek előadója.) Bossányi József kir. törvényszéki jegyző. VI. Pénztárnok éa ezégj. vez. Bossányi József kir. törvényszéki jegyző, VII. Letét napló vezető Baráth István kir. törvényszéki jegyző. Veszprém, 1891. január 1-én. Dr. LAKY KRISTÓF, kir. törvszéki elnök. ! f l Szombat, jan. 17. A veszprémi kir. törvényszék szaktanácsainak, biráinak, jegyző- és joggyakor­nokainak az 1891. évben való beosztása: letet a közönség hideg megnyugváj fogadta s mindenesetre nagyobb 6 mének adott volna kifejezést, hogyil a vádlottat egyszer már elérte volnj törvény sújtó keze. — A Balaton a jövő nyáron. A latoni közlekedés a jövő t ivasz olyan lendületet nyer egyszerre, a nőre a Balaton érdekeinek Kglelkegg hivei sem gondoltak csak két év e„Á is. Az uj gőzhajók forgalomba hím­zésétől fogva, Szarvassy Sándor hit­ványára a balatoni gőzhajózási társ, 1 igazgatósága elhatározta, hogy Br^ ■ esony, Rév-Fiilöp és Boglár kÖr!t délelőttönkint minden órában, délről pedig kétszer fognak közlekedn!e,i gőzhajók, ugv, hogy a Badacsony \P- kiek a déli vasút bogiári állomár i bármely vonathoz eljuthatnak, ekl§" - pen a reggeli gyorsvonathoz is, <e : ugv, mint eddig a fürediek Siófok . Ezenkívül ha Keszthelyen felépít i kikötő, Keszthelyről Balaton-FürP* 3 és vissza lietonkmfc kétzser fog járt?1! gőzhajó. A füred-badacsonyi-ut az tsp helyen 75 krba, a Il-ik helyen 0 krba kerül majd. Aki pé'dául Kést- helyről reggel 4 és fél órakor imd el, Badacsonyban egész napot töltlip, fölmehet a remek kilátású hegytetői, vagy kirándulást tehet kocsin s estre mégis ott lehet Füreden. Olyan e - venség Ígérkezik tehát a jövő nyár n a Balatonon, mely végre képes I z magára vonni a turisták figyelu t. Természetesen fennmarad továbbra s külön a siófok-balaton-füredi-alm li vonal, megbővülve egy újabb állom s- sal a BalatonfŐnél fekvő Kenésével — Vasút előmunkálati engedő- Ifjú Batthyány Géza grófnak és 1 é Jenőnek az államvasutak Győr á >- másától Győr-Szent-Márton, Asszonya, Varsány, Zircz és Rátót irányban Ve e- prémig vezetendő helyiérdekű vast* vonalra az előmunkálati engedélyt ey évre megadta. — A hófuvatok 7 napon át ir­tották a várost körülzárolva úgy, h< y se vasúton, se kocsin, se szánon, :e lovon, se gyalog nem lehetett inrn kimozdulni, se ide bejönni. Hírlapuk irodája ezúttal is meghozta közöt je­gének azt az áldozatot, hogy 3 iz m adott rendkívüli távirati tudósitáso|t, a külföld s az ország nevezetesb de- ményeiről. így legalább nem voltuk olyanok, mint a süketek-vakok, v: ;y mint a városi fogságra internál: k. Irodánk ez előzékenységére, mint d- dig, a jövőben is mindenkor szánt­hat közönségünk. — A fődolog tz, hogy végre mégis felszabadult a á- ros az ostromzár alól. A hatóság ed<g- elé több mint 800 embert alkali a- zott a hófuvatok eltávolítására; az alispán s szolgabirák szintén erélyem láttattak munkához a községek népi­vel s igy ma már szabad az ut u n- denfelé s 3 nap óta a vonatok is in­dusén közlekednek. Persze, sok emlír­nek nem tetszik a kényszer-közműi ;a, de hát ez törvényen alapszik. Ki inga nem akarja teljesíteni: fizetni tart< ik érte. így rendeli azt ily eseteim az 1886. évi XXII. t. ez. 136 §-a í az 1890. évi közutakról szóló törv iy. Hát csak legyünk csendesen ! — A tapolezai vinczellériskolá e hó 5-én nyilt meg nagy ünnepségei. Egvenlőre 12 benlakó növendékre an berendezve. Az alapítványokat el2 növendék eltartására Zala vármegye {tz- dasági egyesülete, nemesi pénztárá ik választmánya, egyes nagy birtokr ok és balatonmelléki községek ajánló ák meg. A bejárók által is látogatadó intézet alapítványi helyeire jelentke ők száma most kezdetben is oly n< ry, hogy az igényeknek már nem b >et eleget tenni. — A veszprémi angolkisasszonok növendékei f. évi január hó 20-ár és 21-én bang verseny nyel egybeköitt tánczkisérletet tartanak. Kezdete c u. 5 órakor. — Műsorozat: 1. Mapar Hymnusz. Erkeltől. Énekli a kar. 2. Don Juan nyitánya. Mozart. 8 kére. Hajós E., Lramarics A., Galamb I és N. N. 3. Hölgyek kara „Lohengm“ dalműből. Wagner. Énekli a kar. 4. Patriarkailag. Tanulmány. Mosony ól. Beke Boriska. 5. Aria „Trovatue“ dalműből. Verdi. Énekli Laky I la. 6. Magyar Ábránd. Klein Frigye sé­től. Bakos Irén. 7. Viharban. Dür er­től. Énekli a kar. 8. Allegro brillnt. Kettős. Löwtől. 2 zougorán. Jezoits Kornélia és N. N. 9. Lied der Nrih- tigall. Abttól. Énekli Laky Ella é a kar. 10. Lucie de Lammermoor. lin- taisie élégante. Par Singeleé. Hege ün zongorakisérettel: Nagy Ida és Iza­bella. 11. Forgandó szerencse. Lan- gertől. Énekli a kar. 12. Marche hon- groise. Kovalski. Hanny Erzsébet. 13. fecskék búcsúja. Kettős. Kückentől. Majer Eulália és Gyömörey Katalin. 14. Gnadenarie aus »Robert der Teu­fel.“ Mayerbeertöl. Hannoniumon, zongorakisérettel: Guary Katalin és N- N. 15. Éljen a magyar fajta. Bog­nártól. Énekii a kar. 16. Sohri dal. Dreyschocktól. Hajós Ella. 17. Hab­leányok éneke. »Oberon“ dalműből. Kettős. Webertől. Nagy Ida és Hajós E. 18. Rapsodies Hon groises. 4 kézre. Bendel-Liszt. Nagy Izabella és N. N. 19. Rothkäppchens Morgenlied. Abttól. Énekli Nyuli Gizella és a kar. 20. Nászinduló. »Szent Iván éji álom“-höl. Mendelsobntól. 4 kézre. Pap Irén és N. N. — Hogy néz ki most a Balatonvidék? Azt toil nem képes leírni micsoda csodadolgokat miveit a hófuvat a Ba­laton partjain. Csopak községet, a szó szoros értelmében, ki kellett ásui a hólavinák alul. A Csopakon át való füred-veszprémi postakocsi egy álló ■ hétig fogva volt Balaton-Füreden. Maga a Balaton úgy néz ki, mint a fia-Tüzfö!d, tele kisebb-nagyobb lióku- pokkal, óriási hóhalmokkal. Csoda, hogy ez a rettenetes teher még meg nem riantotta a 25 ctmr vastag jég­tükröt. A Sió mely máskor, mikor a Balaton jégboritott, rendesen jégmen­tes szokott lenni, most teljesen be van fagyva s a „Kelén“ úgy néz ki zuzos fogságában, mint valami észak­sarki elhagyott kutató-hajó. A hó Tét Ízben egészen elborította a szegéig »Kelén“-t úgy, hogy csak egyetlen óriási hóhalom jelezte hollétét. Mascke kapitány, ki csak most ér rá a bala­toni kúrára, mindkét Ízben formaliter kibányásztatta a hajót a hóhegy alól. A legszörnyübb képet azonban a ked­ves Balaton-Almádi nyújtja. Vörös- berénytöl kezdve a balaton-almádi kápolnáig 11/-2—2 öles hófalak között járhat csak a szán, úgy, hogy csak a fürdő vendéglőnél tudjuk meg. hogy megérkeztünk a — fürdőre. A Reme­te-völgyben a Remete-patak eltűnt, fölötte több öl magas liómező terül s szerkesztőnk ama házát, melyben a nyáron festőművészeink Vágó IMI. 'höl­gy essy Arthur és Mesterházy Kálmán készítek el óriási mütárlati képeiket, úgy eltűnt az óriási hógarmadák alatt, hogy kéménye sem látszik ki. Most száz meg száz ember dolgozik a kedves fürdő kiásásán. Valósággal újabbkori Pompeji-ásatások ! — Nagy Áron síremlékére újabban adakoztak, B.-Füreden: nt. Segesdy Miklósi ur kezeihez: Egy valaki 25 kr., Scjmogyi Péter 2 frt, Pecze Gábor 50 kr» Szili Lajos 20 kr., Somogyi 20 ki, Somogyi Károlyné 20 kr., Szabó Péter 20 kr., Varga Gábor 18 kr., Pál fi Pál 20 kr., N. N. 20 kr., Somogyi Pál 50 kr., Hirsfeld S. 1 frt, Preit, Mihály 1 frt, Varga János 55 kr.. Róka Mihály 30 kr., Róka Lajos 1 frt. összesen 8 frt 48 kr. — Vár-Palotáról írja levelezőnk. A művélzet iránti nemes érdeklődésnek szép példáját, de egyszersmind jószí­vűségének is fényes és elismerő ta­nú jelét nyilvánitá Vár-Palotán : néhai Zichy Paulina grófnő szellemes és mű­velt heveit leánya, Ihász Juliska kis­asszony. Ugyanis: a helybeli egyik szegény népzenész szép tőrei véső fia egy régi, ma már tűzre, vagy kegye­letből a lomtárba való, de valaha sok vig órát szerző alig 8—10 huros czim- baloSnmal járt házrcl-házra, hogy ma­gának ily koldulás mellett a téli ruházatot megszerezhesse. A kis móré­ban — a maga is muzsikalis kisasz- szony — a zenetehetséget felismerte, s hogy abban a fiút tökélyesbithesse, újévi ajándékkal lepte meg. Készített ugyanis egy művészi kivitelű, igen díszes pamlag-párnát, azt kisorsolva, a befolyt összegen Budapestről, Hor­váth István jóhirnevü hangszerkeres- kedótől, egy gyönyörű 4 octávos, lábas czirabalmot hozatott, s azt a fiúnak átadta, A kisorsolás a helybeli kaszi­nóban annak szokásos megalakulási estélyén nyilvánosan — és ellenőr­zés mellett történt. A nyerő számot kihnzó: tek. Békeffy György, helybeli földbirtokos kedves Margitka kis leá­nya. a megnyerő pedig egy fiatal ember volt, ki el nem gondolhatja, hogy azóta, hogy e párnára hajtja fejét, mi az oka, hogy épen nincs, vagy csak nyugtalan álma van! Ilyetén vájó dolog megemlíteni, hogy a far­---

Next

/
Oldalképek
Tartalom