Veszprémi Független Hirlap, 1891 (11. évfolyam, 1-55. szám)

1891-06-06 / 26. szám

Veszprém, 1891. Veszprémi Független Hírlap, 2e0t gyónás; másnap délelőtt 8 óra- ,or gZent áldozás; „Te Deum“; érdem- orozatok, bizonyítványok kiosztása ; a tanév bezárása. A z iga z- hatóság. ’ — Tudorrá avattatott föl május >9-én Véghely Kálmán, a budapesti szigorló-bizottság által. A dr. czim- ;z gratuláljuk! — Torna-egyletünk tagjai, dr. Óváry j'erencz elnökük vezetése alatt B.- ^Iniádi megnyitására, testületileg táv- •valoglást rendeztek a fürdőre. Legkö­zelebb Balaton-Füredre rándulnak ki, jántén per pedes apostolorum. _ A D. K. E. igazgató-választmánya l j övő hó elején ülést tart s tárgyalás veszi az eddigi beérkezett kérve- jyeket. Anyagi segélyezéseket egyelőre íz egylet nem adhat, mig anyagilag naga is meg nem erősödött; de kultu- •ális működését már megkezdi s a leg- jtábbi igazgató-választmányi ülésen jzóba került, hogy a dunántúli fürdő- jelepek forgalmának emelésére már ez ivódban minő intézkedéseket lehetne ;enni s a Dunántúl egyes vidékeinek ís kulturális intézeteinek ismertetésére tervbe van egy „Dunántúli képes nap­ár“ kiadása I892-re, melynek összes ö vedel me a D. K. E. javára fordít­ja tnék. — A siófoki müvésztelep kezd ismét jenópesülni Ottani villatulajdonos fes- jomüvészeink megkezdik nyaralásukat. P ö 1 g v e s s y Arthur kora tavasz óta ran már ott s ez időszeri nt egy poro­lás genre-képet löst, „A k e í d ő niliiomos“ czimmel4 mely a vi- ághóditásra induló kis zsidófiut ábra- ;ol, nyakában a gyuíás-szappanos bá­lával. — A veszprémi kereskedő ifjak e lió !0-án a „Betekints“ mulató kertben íagyszabásu juniálist rendeznek, me- yet a sztinóra alatt igen impozánsnak ervezett tűzijáték fog érdekessé és .pecialitássá tenni. A kereskedő ifjak ! juniálisra szóló megbivóikat a na- jokban küldik széjjel. — Kik lesznek a veszprémkerületi fálasztók ? ^ A jövő évi képviselövá- asztásra jogosított választók összeirá- lát hétfőn kezdi meg a városi bizott- iág. A liszt a ezután 15 napig köz­szemlére lesz kitéve a városházán. — Felhőszakadások vannak most rapirendeu vidékünkön. Balaton-Al- nádi után Kenésén szakadtak le a felhők a hét elején, tegnap pedig SVPécselyen volt felhőszakadás, mely íagy károkat okozott. — A veszprémi „Hochmuth Abra- lámné“ nevű Krajczár-egylet múltja is jelenje (1865—1891.) czimü füzet úrldetett be irodánkhoz. Közli Szép Lipót, az egyesület titkára. A füzet közli íz alapszabályokat s az egyleti tiszti­kar, valamint a 197 egyleti tag név­sorát. — Balaton-Almádi megnyitása múlt vasárnap, rendkívül szép idő mellett történt meg. A vidékről több ezer em­ber sereglett ott össze s a fürdő ren­des zenekarának, Jónás Elek pompás muzsikája hangjai mellett mulattak ott téső éjszakáig. A filloxera e'len védekező Nagy- Somlyóhegyi Egyesület amerikai sző­lőtelepén Devecserben zöldoltási tanfo­lyam nyittatik. Kezdetét vesrí ju- úus hó 8-án délutáni 2 órakor és tart junius hó 10-ig bezárólag; mely ‘anfolyamon az érdekközönség gyakor- ati kiképzésben részeltetik. — Az elszökött Remete-patak. Érde­kes természeti tüneményt idézett elő i minapi felhőszakadás Balaton-Almádi- ban. Közvetlen a Brenner s a társasági úndus határában, a Remete-patak a föld alá szökött s ott eltűnt. így tar­tott ez egy álló hétig. Végre nagyne- íezen eltömték az üreg szádáját s most i viz rendes medrében foly ismét. Azt úszik, a patak egy óriási földalatti barlangba vette útját. —Ünnepély Kenésén. Azelsőgőzhajó- úkötést Kenésén, julius 1-én, mint ér­tesülünk, ünnepélylyó teszik a kene- íeiek. Bankett s tánczvigalom lesz. Az inuepre Balaton-Almádiból is sokan ’ognak átmenni a testvér-fürdőre. — A veszprémi önk. tűzoltó-egylet iáját pénztára javára 1891. évi junius ló 20-án, a „Betekints“-kertben zárt- iörü jótékonyczélu séta-hangversenyt art, melyre a meghívók már szétktil- lettek. Kezdete pontban 6 órakor este. Hangverseny után tánczvigalom. Je­gyek ára: Személyjegy 80 kr. Család- egy 2 írt. Jegyek előre válthatók: lukrossy Viktor egyleti pénztárosnál, ^eliilfizetések köszönettel fogadhatnak O > hirlapilag nyugtáztatnak. Kellemetlen idő esetében junius 27-én tartatik meg. Felhívjuk a közönség figyelmét ezen élvezetes mulatságra. Alapkőletétel Öskün. Az esküi ag. hitv. ev. gyülekezett a múlt hó 31-én, a délutáni istentisztelet végesztével, a hívek nagyszámú részvétele mellett, igeu szép családias ünnepet tartott: le­tette az ujonan épütendő lelkészlak alapkövét. Az ünnepet egyházi ének nyitotta meg, melyet Zsáké János lelkésznek ez alkolomra irt szép imája és a szokásos kalapácsütes követett; az ünnep végeztével ismét egyházi éne­keket énekeltek. Az uj lelkészlak épí­téséhez a király is adott 200 frtot. — Az idő pénz : Ez a jelszava ko­runknak, melyet majdnem kivétel nél­kül magáénak vall minden ember. Lázas izgatottsággal siet mindenki, hogy egyik munkáját e’végezvén, a másikhoz foghasson. Aki idejét jól akarja felhasználni, és egyúttal kiméli is, annak legmelegebben ajánljuk Schell Antal esperesplebános (Egerágh Bárá­nyára.) Hitszó nők lati gyors­író ez. tankönyvét (I. rész. Levelezési irás, a Gabelsberger Maivkovits rend­szer szerint.) Aki ezt tanulmányozza teheti pedig minden külön útmutatás uélkül, írásbeli teendőit 4-szerte rövi- debb idő alatt végezheti, mint a kö­zönséges írással. Különösen ajánljuk azonban e művet az egyházi férfiaknak mint olyat, mely egyedüli a maga ne­mében, mert mint czime is mutatja, az egyházi élet szükségleteinek felel meg. A ft. papság szent beszédeinek gyors leírásánál ennél hasznosabb segéd­eszközt nem egy hamar talál. Ismételt legmelegebb ajánlásunk mellett meg­jegyezzük, hogy a munka megrendel­hető a szerzőnél 1 írt 50 kr. tekintve nagv terjedelmét 224 lap szép korekt kiállítását valóban csekélynek mond­ható. — Vasúti menetrend-változás. Ju­nius 1 -tő! a vasúti menetrendben némi csekély változás állott be mi alig vehető számba, pár pereznyi ^ülömbség, de azért mégis jó tudni. Budapest felé tőlünk indul a vonat reggel 4 óra 40 perczkor, ezelőtt 5 órakor ; a délutáni személyvonat pedig ugyan Budapest felé 4 óra 49 perczkor. — A Balaton egylet újjá szervezése érdekében tegnapelőtt Fény vessy Ferenc orsz. képv. budapesti lakásán értekezlet volt, melyre az épen Buda­pesten időző megyebeliek, köztük Ke- n e s s e y Károly megyei tiszti ügyész, Dr P u r g 1 y Sándor, Takács Adám, Koller Sándor is megjelentek. A ta­gok közül jelentek voltak még Z i s - k a y Antal orsz. képv. a pannonhalmi főapátság főügyűsze, K o p á c s y Árpád orsz. képv., Dr. C i g 1 e r Armin az egylet jogtanácsossá, K á 1 1 a y Gyula, Szik lay János. Az értekezlet egy­hangúlag kimondotta, hogy az egylet­nek új alapon való szervezését szüksé­gesnek tartja, s ifj. Dr. P u r g 1 y Sán­dor indítványára elhatározta, hogy junius 28-án, mikor Bfüreden az új gőz­hajó ünnepéles felavatása lesz Baross Gábor minister jelenlétében, — nagy értekezletet hív egybe. A Balaton egy­letet úgy tervezik — s ez igen helyes — hogy a fővárosi elnökség mellett, külön eluökség lenne Bfüreden, Siófo­kon, Ilévvizen, Almádiban, Bogláron, Szepezden stb. Ezen új terv kétségte­lenül ügyes gondolat, mert minden balatoni fürdőnek megvan a maga spe­cialis érdeke, melyet legjobban tud szolgálni az ottani elnökség. Feny­ves s y, mint a Dunántúli Cultur egy­letnek alelnöke igyekezni fog, a D. K. E.-nek támogatását kieszközölni. A köz­gyűlést jun. 28-ára hívja össze B.-Fü­redre. — Ki lehet tanítónő ? A tanitónő- képző intézetekről fontos rendeletet bo­csátott ki a közoktatásügyi miniszter. Azt tapasztalták ugyanis, hogy igen sok szülő az állami tanítóképző intézeteket puszta nevelőintézeteknek tekinti, ame­lyekben leányát államköltségen kiké­pezheti, a nélkül, hogy komolyan szán­déka volna tanítónőnek adni a leányát. Ezért most a közoktatásügyi miniszter a tanitónőképző intézetbe való fölvételt a következő intézkedésekkel szorította meg: Tekintettel kell lenni a fölvétel­nél arra, hogy kinek a családi viszo­nyai teszik valószínűvé, hogy a tanító­női vagy nevelőnői pályán megmarad. Azok a szülők, kiknek leányai az igye- nes tanításon kívül még kedvezésben (pl. bennlakás, ellátás stb.) is részesül­nek, nyilatkozatot tartoznak kiállítani, hogy leányok öt. esztendeig 1 aid'ónó. vagv nevelooo lesz, ellenkező esetben pedig ők az állam költségeit visszafi­zetik. Rendeli azonkívül a miniszter, hogy a fölvételi folyamodásokat ne küldjék a minisztériumba, hanem az illetékes tanfelügyelőhöz. —■ Az orkán következményei. Mint levelezőnk értesit Mihálydiban (So­mogy megye) a múlt héten csaknem 10 ember élet esett áldozatul az orkánnak. Galambokról ugyanis busz arató ember ment Mihálydiba, hogy a majdan be­következő aratáshoz előre megkészitse a szükséges szál ma köteleket. A munka közben vihar támadt, mely orkánná fejlődött pár perez alatt. A munkások az uradalmi pajtába vonultak az orkán elől, is oly folytatták munkájukat, mig kint dühöngtek az elemek. Egyszere azonban a pajta recsegni kezdett, tiz munkás azonnal kifutott, a többi azon­ban nem tudott mennekülni, mert a pajta iszonyú robajjal összedőlt, maga alá temetve a tiz munkást. A rögtöni segélynek sikerült életbe megmenteni mind a négy eltemettet, kik közül, kü­lönös véletlenség folytán csak kettő kapott veszélyes sérülést, az egyiknek fejét zúzta be egy gerenda, a másiknak lábát törte. A többi nyolez munkás csak jelentéktelen súrlódásokkal mene­kült az életveszélyessé vállhatott vesze­delemből. — Egy óriási bálna csonvázát mu­togatják most a vásártéren. Az érde­kes minveumot érdemes megtekinteni. — Balatonfelvidékröl Írják lapunk­nak : Egy-egy éven át sok megtörté­nik a nap alatt. Egyik nap örömet hoz, a másik bánatot. Egyik se állandó, váltogatják egymást. Talán igy van jól?! Mi a czélja az embernek? Egyik az élet fentartása, jóléte s helyzete javí­tása. A mai időben, kivált itt nálunk, ezt kitartó szorgalom s fáradozás árán lehet csak megszerezni. Már nem is említem a szőlő pusztulását, evvel együtt a szegénységet, arról szólok, amelyek a közelmúlt napokban tör­téntek s melyek a jövőre kilátással kecsegtetnek. A földmivelésügyi m. k. miniszter a b.-felvidéki néptanító egy­letnek 12,600 db Ripáriát ajándéko­zott, 35 egyleti tag részesült az ado­mányban; a mint a tanító uraktól ér­tesültem, jó karban kapták a vesszőt, mert szépen hajt. Köszönet érte a kormánynak. — M. hó 23-án este 10 órától féltizenkettőig, V.-Berény, Szt.- Kir.-Szabadja, Alsó- és Felsö-Örs köz­ségek fölött égdörgés-villámlás között jéggel vegyest záporeső esett. 24-én déli tizenkét órától újra az előbbinél nagyobb záporeső zudult ránk. Az e>ti is, de a vasárnapi zivatar kiszámitha- tatlan kárt tett; a lejtős oldalakról a földet le a rétekre s kerti vetemé- nyekre hordta, a barázdákból egy-egy árok vált. Evek múlhatnak el, mig a pusztítás nyomai elsimulnak. Az őszi gabona félék között jót csak elvétve találunk e^y-egy határban. Öreg em­berek, kik éltek jó és rósz éveket, napokat, azt mondják: ez az év sa­nyarú év lesz. A tavasziak jól fejlőd­nek. Gyümölcs, kivéve a meggyet, seními sincs. Ugy-e bár, kevés vigasz­taló van a fönti sorokban. Bár én nyújthatnék yigaszt, élethajókból a re­mény horgonyát vethetném ki, erősít­hetném meg! Nem tehetem! Helyze­tünknek ez a tüköré. Meglehet, hogy később tisztább képet mutat, — Uj vendéglős B.-Füreden, A b.-fti­redi Esterházy-vendéglőt és Szállodát líoléczy -János salgótarjáni derék ven­déglős vette ki, mint ezt a falragaszok is jelzék. A bfiirediek nagyon dicsérik az uj vendéglőst. — Kettős Öngyilkosság. Enyingen, mint nekünk írják, kettős öngyilkos­ság követtetett el. Álló János ottani gazdaember összeszóllalkozott feleségé­vel, ki ezt annyira szivére vette, hogy elkeseredésében bement a kamrába s ott felakasztotta magát. Ezt látva a férj, kétségbeesett s ugyanazon szegre akasztotta magát másnap, melyen fe­lesége lett öngyilkossá.-- Csengetés helyett fütyülés. A „Budapesti Hírlapiban olvastuk, hogy a balatoni gőzhajókon, az érkezést s indulást ezután csengetés helyett fütyü­léssel fogják jelezni — ami, tekintve a gőzsip nagy hangerejét, zavarólag hat a gyógyhelyek üdülő közönségére. Hisszük, hogy az intézkedést vissza fog­ják vonni. — Uj zenemű. „Csengő virágok.“ Valse brillante, zongorára szerzé Szabadi Rózsa, városunk egyik kedvelt zene tanárnője. Szerző sajátja, kapható ugyan­ott, Ajánljuk e kedves zeneművet zene­ied vei óink fi gyeim éhn. Akik e mii eDő bemutató hangversenyén jelen voltak, dicsérettel emelik ki a mű báját, ügyes conceptióját kedves rithmusát. Szerző kétségkívül szép talentumról tett bi­zonyságot e művel. — Uj nyavalya. Általános a panasz, hogy a tavaszi vetemények gyökereit ismeretlen férgek pusztitják. Már hol­dakra menő vetések pusztultak el. I — Villámütések. F. é. május hó 16-án Leányfaluban a villám egy házba | leütött, mely el is égett, a szomszédos ' pajta s kamaarával együtt. — Buda- | váriban május 23-án szintén leütött a villám egv házba s az is elégett. — A kóbor oláhezigányok. Nemes- Dédről négy lovat és egy kocsit lop­tak el, május hó 22-én, melylyekkel Tapolczán s Nagyvázsonyon keresztül menekültek el. Sstrkeiitói ttie&etek. K. N. Deés-Kaczkó. Hirlapunk szer­kesztője pár nap múlva utazik le Erdélybe, Szolnok, Nagyv rád, Vaskóim át, mindenütt egy napot tölve. — r. 1. E n y i n g. Mai nyiltterünkben ol­vashatja a két siófoki nyilatkozatot, mely az ön sajnálatos értesítését desavonálja. Mi ezek közlése által Palocsay ur reputá- czióját, a tisztességnek megfelelőleg, helyre­I állítok s igy az ódium az öné. Jól fogja tenni, ha jellemes emberek hirbekeverésetől a jövőben tartózkodik, mert nehezebb ám a becsület megszerezni, mint azt másról le­rántani. — D. A. Fiume. Két nap múlva magán­levél megy. — S. N. Fiume. Kérjük az invitó-szö- veget beküldeni s megírni, hány példány legyen ? IfcT 3T i 11 -1 é X.*) Egy Ellinger Miksa nevű ur hírlapi közlése, melylyel egy szikviz-gyár léte- I sitesét hirdeti, néhány megjegyzés té- i telre indít engemet. Ellinger ur kétségbevonhatlan tény- i nek mondja azt, hogy a szikvizet a többi gyárakban kénsavból ? állítják elő és igy az az egészségnek nem szol­gál javára. i Ellinger ur azt állítja továbbá, hogy azon kellemes helyzetben van, hogy vegyileg tiszta ? folyékony szénsav segélyével, vevőinek jó és egészséges szikvizzel szolgálhat. ! Ezen közlés tartalmából azon meg- ! győződés meríthető, hogy Ellinger ur egy szikviz-gyárat állított fel anél­kül, hogy előbb a szikviz-gyártás lényegére nézve a legcsekélyebb mértékben is informáltatta magát. Mert különben tudnia kellene: 1. hogy a szénsavat nem a kénsav­ból (!) hanem tiszta kénsavnak szénsa- vasmészre, (dolomit, márvány, mágnézia stb.) való behatás által nyerik, 2. hogy a folyékony szénsav nem egyéb, mint nyomás és lehűtés által folyékony állapotba hozott gázalaku szénsav ; tudnia kellene továbbá, 3. hogy az egész Monarchiában csak egyetlenegy efféle gyár létezik, még pedig Nüszdorf-ban Becs mel­lett, amely gyárból szállíttatja magának Ellingerur akár közvetlenül, akár — ami valószínű — mások közvetítésével a folyékonyszénsavat és 4. hogy ezen nüszdorfi gyár — amely ugyanazon hatósági ellenőrzés alatt áll, mint bármely más szikviz- gyár — a szénsavat épugy mint én, s az összes budapesti szikvizgyárak, kénsavnak szénsavas mészre való behatása által, ugyanazon fejlesztési apparátusokkal állitja elő és ugyan­azon készülékekkel tisztítja, a me­lyekkel én s minden budapesti szikviz­kj c£ií1 Mjum -utfur -meh-iö, Hisz a fáját sem ismerem. — . . . Ha akarod, hogyha mered, Száz közül is felismered; Ennek párja nem is akad, Tövén — tej, méz forrás fakad. Rubin virággal van tele . . . Fénylő smaragd a levele . . . A harmat csepp — gyémánt rajta; VS7 zeng, mint a bül-bül ajka . . . Oh! hogy e bűbájos dalon, Elszenderül a fuvalom. — ■ Hs közölte azt a titkot, Hogy ez a fa mért oly tiltott: Terebélyén van hat alma, Itt rejlik az Ur hatalma . . . De hogyha mi abból eszünk, Hozzá hasonlókká leszünk. Nem kell ám több — csak egy falat ; Mekkorát a szúnyog harap. — Lássa, nem tette meg értem. Hogy szakítson, — pedig leértem . . . Inkább marad renyhe szolga. Csak azért — mert semmi dolga. Zord vadonban lenne pásztor, Jobb szeretném - - mint igy — százszor ! Kövess: légy férfi, jer velem, Szabadság vár és szerelem . . . — — Lobban Adám mint dynamit, J De ha Ellinger ur az általam fel­említett tényekről birt tudomással, akkor közlését egy kevésbbé irigy­lendő tettnek tekinthetem, amelynek minősítésére a közönség a helyes kifejezést megfogja találni. Remélem, hogy tisztelt vevőimnek ió évi összeköttetés által megszilárdult bizalmát nem fogja magtántoritani egy tapasztalatlan ujoneznak is kissé túlsá­gosan hivalkodó hangon irt és minden ténynyel ellenkező reklámja, és ezért tovább is számitok bizalmukra. En részemről mindent elfogok követni, hogy bizalmukat mindig kiérdemeljem. Maradtam kiváló tisztelettel STEINER SÁMUEL, szikviz- és gazeus-gyáros Veszprémben. Nyilatkozat. A „Veszprémi Független Hír­lap* ezérí 24-ik számában, személyem ellen, a szerkesztői üzenetek rovatában, intézett megtámadást egész határozottan visszautasí­tom; és kérem a „Nyilttér* rovatban követ­kező sorok felvételét: Mindazok, kik a „Veszprémi Független Hírlap*-ban közzétett valótlanságot ellenem felhozták, félrevezettettek, mert az határo­zottan nem igaz. Több védekezésre sem múltam, sem jelenem nem utal; simábban ezen megtámadásra nem válaszolhatok és kijelentem, bogy polémrába nem bocsájtkozom. Siófok, 1891. május 30. Tisztelettel Palocsay Gyula, k. postamester. Nyilatkozat. A „Veszprémi Független Hírlap* f. évi 24. számának „Szerkesztői üzenetek* rova­tában t. Palocsay Gyula ur szemelye ellen megtámadást látunk. Miután az érintett úri társaságban jelen voltunk, kötelességünknek ismerjük kijelen­teni, hogy előttünk tiszteletben és közbecsü- lésben álló Palocsay Gyula ur az említett lap szerkesztőjét egyetlen egy szóval sem sértette meg; kijelentjük, hogy mi e szer­kesztői üzenet közleményét a legnagyobb mértékben méltánytalannak és indokolatlan­nak találjuk és igy reméljük a t. szerkesztő ur igazságszeretetétől, hogy szavait, lapjának már legközelebb megjelenő számában, helyre fogja igazítani. Siófokon, 1891. junius 2-án. Rosos István, Mészöly Gyula, Zárjeczky Viktor. B Bárdossy Imre. Szombat, junius 6. SEIDEN-GRENADINES und Seiden­stoffe jeder art von per Meter vertén- den meter- und robenweise, porté- und zollfrei an private zu wirtlichenFabrik­preisen. Muster f ran kg. SeidenstofE-Fabrik-l Jtdolf Gmder & Cré in Zürich (Schi *) E rovatban közlöttekert felelősséget nem vállal a s z e rk. Heti gabnaárak: Búza 8.60.9.— kr. Rozs 7.—.7.30 kr. / Árpa 7. - .7.20 kr. Kukoricza G.0.87. — kr. Bab . . 6. - . — kr. Vasúti uj menetrend. Érvényes 189# okt. 1-től. — —«uou.u at. cisu rúna, Bár szabása kissé fura. — . . . Zendül a hang: „Hol vagy Ádárn : De — választ rá ő nem ád ám; Még a föld is forog vele, Reszket, mint a nyár levele. Majd, — Éva tuszkolja: Menjünk, Úgy sincs többé hova lennünk; Hiába rejtőzünk már itt . . . * — S mind a kettő gyöpre állít; — Hol, menydörög az Ítélet: „Bűnhődjék a bűnbe tévedt!* — Már a többit abba hagyom, Hisz megírva, tudva vagyon, Hajdanában, reges régen, Hogy pusztult el a szép éden. — . . . Szamüzötten nózdegélnek ; Kelet, nyűgöt észak, délnek . . . Adám igy szól: — Én azt tartom, Üljünk le az árok parton, S ha már bezárták a kaput; Kössünk a talpunkra laput . Azért édes feleségem Nem kell elcsüggedve lenni: ,A szerelem mindent pótol, Oh! de a szerelmet semmi /“

Next

/
Oldalképek
Tartalom