Veszprémi Független Hirlap, 1890 (10. évfolyam, 1-54. szám)

1890-08-23 / 35. szám

5 Veszprém, 1890. Veszprémi Független Hírlap, Szombat, nug. 23. 4 hegyeket, a melyeken évszázadok óta szakadat­lanul szőlő termeltetik, legtöbb helyen a megújítás akkor történik, a midőn már a tőkék vénségük miatt majdnem teljesen kimerültek, akkor is ugyanazon helyhez és fajhoz kötve a legprimitívebb újítási mód szerint döntés vagy bujtás által; már most könnyű belátni azt, hogy az ilyen elvénült tőkéről bujtott vagy döntött vessző egész­séges uj egyedeket szolgáltatni nem fog, mert átörökli az anyatő gyengeségeit, miért is ezen szaporítási és újítási módokat szükebb korlátok közé kellene szorítani oly formán, hogy első sorban is nem volna szabad a szőlőtőkéket a végletekig kihasználni és a bujtás által nyert uj erőteljes egyedeket ugyazon területre alkalmazni, hanem jó erőben levő tőről venni és máshová telepíteni; a régi szőlőket gyökerestől kivágni és ha lehet egy két évig gazdasági cultura alá vonni vagy legalább egy évig gondosan ugarolva, a gazoktól menten jól conserálva tartani és csak azután beültetni sima vagy gyökeres vesszőkkel, ha lehet más, de a viszonyoknak megfelelő fajokkal, vagy hason — de legalább ne ugyanazon helyen termelt — fajokkal, hogy igy az egyoldalú kihasz­nálás okozta káros következményekbe ne essünk, mert nemcsak a különféle fajú, de a másutt termelt hasonfaju szőlők talajigényei is többé-kevésbé különbözők. A tartós egy­oldalú kihasználását pedig trágyázással sem vagyunk képesek kellőleg ellensúlyozni. Minden vidéknek meg van a maga jól diszlő és termő szölőfaja, helytelen volna tehát ezen fajtól elállani addig, a míg az jó tulajdon­ságait megtartja, csak újítása és szaporítása ne eszközöltessék helyhez kötve, döntés vagy bujtás által, hanem a vesszőket helyváltoz­tatásban kell részesíteni. Az ugyanazon helyhez és fajhoz kötött ujitási módszert nem menti a talaj esetleges egyoldalú minősége, mert ha buzatalajban megterem a különféle válfaju búza, árpa, rozs és zab stb., úgy a föltétien szőlötalajban is megterem esetleg más fajú, vagy legalább más vidékről szerzett ugyan­azon fajú szőlő. A helyhez és ugyanazon fajhoz kötött ujitási mód mellett szól, de csak a föltétien és sekély termörétegii szőlőtalajoknál, a másnemű ujitási mód sok nekézségóbe és költségébe ütköző volta, de erre azt lehet válaszolni, hogy a ki előnyöket akar elérni és biztosítani, az munka és költség­kímélés szempontjából czélszerütlen eljárások­kal ne koczkáztassa az eredményt, mert a mi egyszer sikerült, az sikerülni fog — ez esetben — másodszor is. Szilárd meggyőző­déséin, ha ezen körülményekre eleve figyelem fordittatott volna, úgy a fíllokszerát, illetőleg annak borzasztó pusztításait alig ismernők. Kislelküségre mutatna — mindezek daczára — ez idő szerint felhagyni a szölőültetéssel és meghálálni egy pár óriási károkat okozó rovarfaj elől. Mi küzdünk az ész és a természet nyújtotta fegyverekkel. Ismerve az előidéző okokat, könnyű lesz az »kozatok elhárítása czéljából az elmondottak után a következtetést levonni és a preventiv módszereket sikeresen alkalmazni, a melyek röviden a következők­ből állanak. Az elültetendő gyökeres vagy sima vesszőket egy napon át, e czélra ásott, vízből, trágyából, trágyáiéból s jó termőföldből készített hig sárral telt gödörbe helyezzük el és pedig kettős okból, először, hogy a vesszők nyersek és a trágyasárral belepve maradjanak, másodszor, ha esetleg fillok- szerásak volnának, hogy azok rajtuk elpusz­tuljanak. E vesszők forgatott földbe 8 cm. vastag kihegyezett fával készítendő lyukakba faj szerint elkülönítve űltetendők. Ez a szölőültetésnek legolcsóbb és eredményre nézve legbiztosabb módja. Az eképen ültetetett szőlő 2—3 évigellenáll atfillokszerának, azután kezdjük meg a szénkénegezést és ha lehet évenkint tavasszal a trágyalével való öntözést. Szükségesnek vélem még a mondattok igazolására saját tapasztalatomat, mint kísérletem eredményét ezúttal felemlíteni. Házi kertem számára néhány száz darab kü­lönféle honi fajú szőlővesszőt gyökereztet­tem, kétéves korukban ki akarván ültetni rendeltetési helyükre, azokon a filloxerát sza­bad szemmel is észrevettem, nagyitó üveg segélyével pedig határozottan konstatáltam, ami ugyan kellemetleül lepett meg, de nem riasztott vissza tervemtől és az említett el­járás szerint elültetve, azt tapasztaltam, hogy azok nemcsak megeredtek, de igen jól disz- lenek s fíllokszerát rajtuk ezideig észre nem vettem, miért is erős a hitem, hogy a pre­ventiv módszerek alkalmazása által meg is fogom tudni mentem. Mindezekből az tűnik ki, hogy a fillok- szera a helytelen szőlőkezelés folytán önma­gától keletkezett és szaporodott el és amint tenyésztésére alkalmas és kedvező tért nem talál, szintén önmagától fog elenyészni. Az emberi törekvésnek tehát oda kell irányulni, hogy a fillokszera fellépését és terjedését megakadályozó s jónak bizonyult módok és eljárások alkalmaztassanak, a melyek mint legsikeresebb eredményt, Ígérők, csakis pre­ventivek lehetnek. Wenninger Mátyás urad. gazdatiszt. A dunántúli ev. ref. egyházkerület közgyűlése. — (A „V. F. H.“ eredeti tudósítása.) — Vasárnap kezdődött Székesfejérvárott a dunántúli ev. ref. egyházkerület közgyűlése Pap Gábor püspök és Tisza Kálmán társelnöksége alatt. Az első nap Beöthy Zsigmond 40 esztendős hivatali jubileumával telt el, hét­főn a király születése napján nem volt gyű­lés. Kedden azonban folytatódott s ez álkalommal megyénket igen közelről érdeklő ügyek kerültek a zöld asztalra. Igen élénk vita folyt a pápai főgymná- zium és theologiai tanárok fizetésének fel­emelése felett, amely kérdés az állaiusegély- lyel van kapcsolatban. Szinte feltűnő volt az az idegeskedés, melyet a közgyűlés az államsegély elfogadásával, illetőleg szerző­désszerű stipulálásával szemben tanúsítottak s maga Tisza Kálmán főgondnok volt az, aki a legerélyesebben hangsúlyozta, hogy meg kell őrizni a kerületi főiskolát minden állami befolyás ellenében. A tanárok fize­tését felemelték a nélkül, hogy az államse­gélyhez fordultak volna, de a pápai ev. ref. kerületi tanitó-képezdének kellett áldoza­tul esni. P a p p Gábor püspök jelenti, hogy a Varjú-hagyaték illetéktelenül beszedett szá­zalékát a kincstár visszafizette, továbbá az államsegély 8000 frt értékben megérkezett. Átadatnak a pénztáraknak. Tisza Kálmán főgondnok társelnök a tárgyalás sorrendjére tesz előterjesztést. A közgyűlés helyesli Tisza Kálmán előterjesztését. A pápai tanárok fizetésének feleme­lése és ezzel kapcsolatban az államsegély kérdése kerül sorra ezután. Kerkápoly Károly tanácsbiró melegen szól a gináziurai és a theologiai tanárok fizetésének feleme­lése mellett, de ellene Yan, hogy az állam­segélyből eszközöltessék. A végszükség nél­kül nem akarná megkezdeni, hogy a kerületi iskola fentartására az államsegély igénybe vétessék. Az ilyen szerződés megszünteté­sére a jog nem elég, arra erő is kellene, ami kérdéses, hogy meg lesz-e akkor, ami­kor éppen kell. Minden végzett preparan- dista 1600 írtba kerül, jobbnak tartja, ha a tanitóképzőintézetet megszüntetnék s a szükségletet a tanítókban másként fedeznék. Tartsa meg a kerület a gimnáziumot saját erejéből és hagyjon fel a tanítóképző inté­zettel s igy a tanárok fizetése javítható lesz. Elhatározza az egyházkerület, hogy gim- násiumát és theologiai tanintézetét önerejé­ből fentarthassa, a tanitóképezdót megszün­teti, azaz az arra fordított anyagi erőt a nevezett két intézet fentartására fordítja, továbbá ugyanezen czélból ezentúl is áten­gedi az államsegélyből azon 3500 forintot, melyet az abból eddig átengedett, s uta­Rettenes dolog történt most, merénylet a hatodik nagyhatalom ellen. Göbölös Dömö­tör megpillantotta Bábi oldalán Perceit és egyik felzaklatott pillanatában megragadta Percei Mórt, a hatodik nagyhatalom képvi­selőjét és ünnepelt irót, a »Hazafias Rágal­mazó* báli és harcztéri tudósítóját, a tekin­télyes közlöny társszerkesztőjét és kirúgta az udvarra! Almélkodás töltött el mindenkit! E me­rénylet megdöbbentette a legbátrabbakat is. Az ünnepelt férfiú ott hevert a kecske lábú asztalok közepette s talpatlan czipői égfelé tátongtak, mintha foltért esengnének, mint a föld az üditő esőért! Perczel a lomok közepéből sajnosán sival- kodott: — Európa fog boszut állani érettem! A hatodik nagyhatalom meg van gya- lázva! A bálbizottság rögtön közbelépett és pla- nálni akarta a dolgot. Egész tekintélyét latba vetette, hogy Perczel Mór a terembe újra bebocsáttassék. — Ámde Gőbölös Döme detronizálta Leszopka elnököt és usurpálta a hatalmat. Az ő befolyása alatt keletkezett az a fáj;- dalmas határozat, hogy a felmerült esemé­nyek felett a bizottság napirendre tér! Ezek után a kedélyes vigalom tovább folyt és a legvidámabb hangulatban, fesztelen jókedv mellett, egész kivilágos kivirradtig tartott. Három nap múlva a »Hazafias Rágalmazó“1 hasábjain a következő nagyérdekü tudósítások láttak napvilágot: Táviratok. Sinkócz. Febr. 22. d. u. 3 óra. Lapunk tudósítója ide érkezett. Három katonabanda játsza a Rákóczyt. Leszopka főerdőmester és bálbizottsági elnök gyújtó szónoklatot mond, mire munkatársunk válaszol. Óriási tömeg, szörnyű lelkesedés. — Az egész tartomány viszhangzik attól a lelkes felkiáltástól: Éljen a »Hazafias Rágalmazó!“ Sinkócz. Febr. 22. d. u. l/a4 óra. — La­punk tudósítója e pillanatban tartja bevonu­lását a városba Gyuka föbiró (koldusbiró) vegyes fogatán. — Virágok, koszorúk, óriási lelkesedés! Sinkócz. Febr. 22. d. u. 5 óra. — Való­ságos elite-bál. — A francziát 250 pár tán- czolja s természetesen lapunk tudósítója rendezi. — Cupák Babetta baronesse a báb királynő. Sinkócz. Febr. 22. d. u. 6 óra. — Lapunk tudósítójának lovagias affairje volt herczeg Gőbölovszky Dimitri dzsidás ezredessel. — Tizenkét órán tartó vitéz mérkőzés után tudósítónk elesett, de mégis felkelt. — Kibékülés nem történt! Sinkócz. Febr. 22. d. punk derék tudósítója logoi az állomásra s egy óra múlva kar jaink között lesz. u. 1/27 óra. — La- e pillanatban gya­Sinkócz. Febr, 22. d. u. 7 óra. sitónkat hozó vonat megindult. Isten minden vasúti balesettől. Tudó­Óvja A dicső hős itthon van a »Hazafias Rá­galmazó* szerkesztőségében s e pillanatban ludmáját és kvarglit vesz magához. A becses egészsége iránt aggódó közönséget megnyug­tathatjuk, hogy étvágya óriási, tehát további bulletin-eket nem adunk ki! 1 sitja az igazgatótanácsot, hogy a gymnázi- umi és theologiai tanárok fizetését a jövő tanévtől kezdve 200 írttal mindenesetre fel­emelje, de pontos számot vetve anyagi erőnkkel, ha az erő engedi az emelést, leg­alább fejenkint még 100 írttal nagvobbitsa az ötödéves pótlék az eddigi gyakorlat sze­rint hagyatván. Egyúttal intézkedjék a fő­iskolai igazgatótanács az iránt is, hogy a megszűnt tanitóképezde t-inárai más alkal­mazás utján, vagy más módon az egyház- kerületben szokott tisztességes elbánásban részesittessenek. Az alapitványozók pedig megkérdezendők, hogy az alapítványokat kizárólag a tanitóképezde javára tették-e ? Ezt a határozati javaslatot a közgyűlés elfogadja. Révész Kálmán, pápai theologiai tanár mond ezután köszönetét a tanári karról való nagylelkű gondoskodásért. Barthalos István kerőleti és főisko­lai ügyésznek indítványa, hogy a kerületi és főiskolai összes pénztárak egy rendes nyilvános egyesitett pénztárban kezeltessenek az alapok külön nyilvántartásával, elfogad­tatott, a kerület eddigi pénztárnoka, nt. Kis Gábor, mint a gazdasági tanács elnöke, az egyesitett pénztár felügyelőjévé, Bar­thalos István kér. és iskolai ügyész pedig az egyesitett pénztár ügyészévé és jogtanácsosává felkéretett, s utóbbi az isko­lai tőke-alapoknak 14 év alatt nagyban sza­porítása és a beépített tőke-alapoknak és helyreállítása körüli érdemeiért, valamint a kerületi pénztárnok is buzgó szolgálataiért köszönet és elismerésben részesittetett, az egyesitett pénztári hivatal rendszeresítésével a főiskolai igazgató-tanár megbizatott. Sorra került az iskolaügyi-bizottság je­lentése a felállítandó magasabb növelde tárgyában. A bizottság a szükségletet 50.000 frtra teszi, évi 300 frt kiadással és 3—4 tanárral. Szilágyi József pápai igazgató az uj protestáns felsőbb leánynevelö-intézet felál­lítását az egyházkerületben a protest, egyház vitális érdekeinek szempontjából óhajtja, kívánja, akarja. E végből indítványozza, hogy az ezen nőnevelő-intézet feláilitása érdekében már korábban kinevezett nagy bizottság a társadalmi téren viendő mielőbbi megindítása czéljából több kisebb, legalább is az egyházmegyék számának megfelelő al­bizottságokra oszoljon. A kerületi növelde felállitójának ügyét tárgyalták ezután. A kiküldött bizottság 50.000 forintra teszi a költségeket, az évi kiadásokat pedig 3—4 ezer írtig számítja. Melegen ajánlja a bi­zottság a nőnövelde felállítását. Kerkápoly Károly melegen szól az eszme mellett, melyben azt látja, hogy erős vára lesz a protestáns nevelésnek. László József főiskolai gondnok utal arra, hogy ma már nem csak az illetéktelen kereszteléstől, hanem az apáczáktól is kell tartani s igazán protestáns szellemű nőne­velés csak akkor volna lehető, ha felállit- tatnék az intézet. A közgyűlés tagjai minden íelszóllitás nélkül gyűjtést indítanak meg a nőnövel- dére, mely pár perez alatt fényes eredményt ér el, amennyiben e czélra László József 10.000 frt, Tisza Kálmán 2000 frt, Szilágyi József 1000 frt, Bartalos István 1000 frt, Pap Gábor 500 frt, Gergely Károly 200 frt, Körmendy Sándor 200 frt, Csike Lajos 100 frt, Móricz János 100 frtot ajánlottak fel. (Lelkes éljenzés.) Kerkápoly Károly újabban melegen szól az intézet mellett, hiszi, hogy az buzgóság- gal meg is valósítható. Körmendy Sándor felszólalása után hatá­rozatban kimondja a közgyűlés, hogy gyűjtő- iveket bocsát ki a nőnövelde czéljaira s bizottságokat szerveznek az egyházmegyék­ben. A közgyűlés kimondja, hogy a görög­nyelvi novellát életbelépteti s a teendőkkel megbízza az igazgatótanácsot. Több iskolaügy került ezután tárgyalás alá. Az iskolai tanév kezdete. A beiratások. A helybeli róm. kath. főgymmasi- utnnál az 1890—91-ik iskolai évre való felvételek és beiratások szejot. hó három első napján fognak eszkö­zöltetni ; ezt mdgelőzőleg pedig aug. hó 30. és 31. napjain tartatnak a javító, pótló és magánvizsgálatok. Figyelmeztetem ennélfogva azon tanu­lókat, akik javító, pótló vizsgálatra utasittattak, avagy mint magántanulók osztály vizsgálatot tenni óhajtanak, vizs­gálatuk megejthetése végett aug. 30. vagy 31. napján az igazgatóságnál okvetlekül jelentkezzenek, miután a szeptemberi napok tisztán csak a föl­vételek és beírásokra vannak fentartva, A fölvételre jelentkező tanulók ki­vétel nélkül himlő-oltási, illetve ujra- oltási bizonyitványuyal lássák el ma­gukat; az I. és Vili. osztályra, — vagy más intézetből bármely osztályra jelentkező tanulók keresztlevelüket vagy születési ivüket is magukkal hozzák. Felkéretnek tehát a t. szülők, hogy a beírásra kitűzött napokon a fölvé­teli- és tandíjjal ellátva pontosan és személyesen jelenjenek meg, és pedig az elsőséggel biró veszprémi illetősé­gűek lehetőleg $ beiratások első nap­ján, nehogy gyero?ekpk az egyes osz­tályok törvényes számának (00) betejte után a fölvételtől elüttessék. Az igazgatóság. A róm. kath. elemi iskolákban a tanulók összeírása szeptember hó 1-től 5-ig fog történni az iskola helyiségei­ben, d. e. fél 9 órától fél 12 óráig. A tanítás „Veni Sancte“-val szept. hó 6-án veszi kezdetét. A helybeli iparos-iskolában a jövő 1890 — 91. tanévre a beiratások szep­tember 7. 8. és 14-én történnek, min­denkor délután 2 órától 6 óráig. Föl­kéretnek az inas-tartó iparos urak, hogy a kitűzött három napon át ina­saikat Írassák be. Az előadások szep­tember hó 18-án esti 6 órakor veszik kezdetüket. A veszprémi izr. elemi iskolában a jövő tanévre a beiratások augusztus hó 28-án és 31-én délelőtt 8-tól 12 óráig fognak megtartatni. Tüzoltó-üDűepély Várpalotán. — Eredeti tudósítás- — Szent-István király magasztos ünne­pén még egy ünnepet rendezett megyénk törekvő mezővárosa : Várpalota. Magasz­tos volt ez ünnep, minden egyszerű­ségében, mert az igazi, önfeláldozó felebaráti szeretet eszméjén alapuló nemes intézmény, az önkéntes tűzoltó­ság tartotta öröm ünnepét, dicsőséggel avatva fel az Ur tisztelete mellett becsületes törekvésének vérpiros se­lyem lobogóját, melyet jóemberek fil­léreikből szereztek meg, hirdetőjéül az emberbaráti nemes intézménynek. Csendben folytak az előkészületek az ünnepélyre, nem készítették azt elő a reklám nagydobjával s hogy mégis olyan pompás kimenetelű volt, annak a békés szeretetteljes egyetértésnek tulajdonítható, mely ma Várpalotán mindenek felett uralkodik s melynek impozáns bizonyítéka volt e hó 20-án tartott tűzoltó-zászló felszentelési ün­nepe. Az első magyar király szent ünnepe már előkészítette a méltó hangulatot a várpalotaiak zászlószentelési ünne­péhez. A kora reggeli órákban megérkez­tek a tűzoltó-egyletek küldöttségei szép számban. Ott voltak a többek között: a szé- kesfejérvári, mohai, kádártai tűzoltó- egyletek képviselői teljes díszben, a veszprémi egylet küldöttei S ö r d é n segédtiszt vezetése alatt. A küldöttsé­gek szép tömegét a várpalotai egylet tagjai egészítették ki, melyhez az ősii tűzoltók összes számban járultak. Az ünnepély d. e. 9 órakor kezdő­dött a várpalotai nagytemplomban, hálaadó isteni tisztelettel, melyet Stei­ner Ádám plébános tartott, isteni tisztelet s ünnepi mise után Steiner Ádám, aki a Fiúméban tartott szent- Istvánnapi tűzoltó-ünnepélyen szép nevet vívott magának — • lépett a szó­székre. Sok bölcselem és jeles szónoki verv jellemezte ünnepi beszédét. Az első szent király magasztalásáról áttért a zászló-jelvény magyarázatára, festve a tűzoltó intézmények fontosságát s annak émberbaráti, önfeláldozó voltát szépen illusztrálta. Különösen tetszett szép beszédének az a passzusa, midőn azt mondá, hogy bár a katholikus szertartás szerint, itt a katholikus templomban történik, ez mégis vallás­különbség nélküli ünnep, mert az igazi szeretet, az önfeláldozó eraberbaráti intézmény jelvényének felszentelési ünnepe, azon jelvénynek, melyet val­láskülönbség nélkül szereztek meg a polgárok szeretetük dicsőségére, hir­detésére. iA szép ünnepi beszéd mindenkiben fol'cozta csak az ünnepi hangulatot, mejly a szegbeverés alatt tetőpontjára hágott, Az első szeget a védöknő: Sztáray Ar/talné grófnő helyett R e v i t z k y Ágpstonné verte a gyönyörű kivitelű vöfösselyem lobogóba, mely Szent- FloHan képét viseli magán. A második szeget Klet zár Ferencz járási, főszolgabíró verte a lobogó nye­lébe következő aphorismája kíséreté­ben : » Büszkén fog lobogni e zászló, ha a testület minden egyes tagja köteles­ségé™ tétől áthatva a tűzoltó nemes hivatásának lelkiismeretes pontosság­gal me’gfelelend.“ Ezutfín K e r é n y i Károly dr. me­gyei főorvos, a városi elöljáróság, g, város éjs vidék notabilitásai, a küldött­ségben járó tűzoltó-egyletek stb. ver­ték be. szegeiket. A szegbeverési ünnepélynél sok elő- v kelőség volt jelen: Kletzár Ferencz, Steiner Ádám, Vinis Fülöp, dr. Rutsek Pál, Kerényi Károly dr., dr. Hercz Adolf, a felekezetek papjai, az izr. hitközség, az urodalmi tisztség Hei­di u g e r Gusztáv tiszttartóval, Wolf testvérek, Krosetz Gyula, tíenes pos­tafőnök stb. A szegbeverés után a „Korona“-ven- déglőben 160 teritékii banket volt d. u. 1 órakor. Az első fel köszön tőt Kletzár Ferencz főszolgabíró tartotta a királyi családra, Kerényi Károly dr. megyei főorvos az első magyar tűzoltót: József főherczeget éltette : Vinis Fülöp az összes tűzoltókat, dr. Rutsek Pál Kletzár főbíróra és Kerényi főorvosra emelt poharat. Ezen­kívül még több szép felköszöntő is mondatott. Este 6 óra felé az ünneplők a szom- É széd Péthre rándultak, a hol már ezernyi vendégség volt. Itt disz-felvo- nulás és népünnepély tartatott, mely f csak a késő éjjeli órákban ért véget. A zóna. Ez évi augusztus 1-én volt egy eszten­deje, hogy a zóna a m. kir. államvasutakon életbe lépett, azaz megszületett. Bel- és külföld meglepetve nézett e kü- löncznek is nevezhető intézményre. Sokan fekete szemüvegen keresztül tekintették a miniszternek merész lépését és mistik as ész­revételezésekkel jósolgatták Baross miniszter eme tettének fiaskóját. S ismét mások vér­mes reményeket kötöttek hozzá. Amazok csalódtak, emezek reményei teljesültek. Egy év sem kellett hozzá, hogy a minisz­ter intézkedése korszakot alkotónak ismer­tessék el. Mi nem pusztán az anyagi hasznot te­kintjük, midőn a zóna által létesített refor­mot évfordulóján őszintén üdvözöljük, hanem azon erkölcsi hatást vetjük mérlegbe, mely hazánk^tekintélyének emelésében nyilvánul. Lehetővé lett, hogy saját hazáját a szeré­nyebb sorsú is könnyebben szinről-szinre f láthassa, megismerni, becsülni és szeretni J tanulhassa. Egy év óta külföldiek is töme­gesebben látogattak el hozzánk s vitték haza magukkal a tisztultabb fogalmat ha­zánkról. A kormánynak, a parlamentnek egyaránt vágya és törekvése volt a múltban, az a je­lenben is, hogy az ország fővárosát, Buda­pestet lehetőleg emelje. E czélból sok milliót fordítottak is rá az állam pénztárából s ma Budapest egyike a legszebb modern váro­soknak. Ezt még ellenségeink sem tagad- > hatják. Ugyde, volna-e, lehetne e az a pezsgő élet és forgalom a fővárosban, ha Baross miniszter e korszakalkotó tervét meg nem valósítja? Erre határozott ,nem*-mel me­rünk válaszolni. Mert ha figyelembe vesszük a statisztikai adatokat az utazók roppant számáról s ha főbb állomásokon azt a méh- kasszerü sürgés-forgást nézzük, még ha épen az utazók óriási száma miatt kevesebb, ki­sebb kényelmet élvezünk is a vasutakon : nemcsak üdvözölnünk kell ezen egy éves, üdvös intézményt, hanem azt is ki kell mon­danunk, hogy nélküle sem Budapest, sem egyéb városaink és vidékeink oda nem ju­tottak volna, ahol ma vannak gyors közle­kedés tekintetében. Állításunkat igazolja a statistika, mely számokban mutatja be a nem várt, nem hitt eredményt, melyet a zónatarifa első eszten­deje szült. Az első év, melyben a zónatarifa a m. kir. államvasutakon érvényben van, bezáró­dott, és ennek eredméuyei iránt mind na­gyobb érdeklődés nyilvánul. Ma már tizen­egy hónap eredményei ismeretesek, s e hó­napokban a személyforgalom következőleg alakult: Kiadatott a szomszédos forgalom­ban menetjegy 6.346,433, a távolsági forga­lomban menetjegy 4.830,142, összesen 11.176,775 menetjegy, az előző év ugyan­azon szakában összessen 4.072,197 menet­jegy ; a személyforgalom e 11 hónap alatt tehát 7.104,578 személyei növekedett. A sze­mély- és podgyászforgalomból a zónatarifa érvényének első 11 hónapja alatt Í890 feb­ruár hó végéig a végleges, ezentúl az ideig­lenes leszámolást véve alapul, befolyt 9.926,452 frt, az előző év ugyanazon idő­szakában 8.233,740 frt, a bevételi többlet tehát 1.692,712 forint. Ez összegből levonva a jelenleg már ki nem adott éves bérleti jegyek után az 1890. évi január havában 341,893 frt aránylagos részét 170,946 forin- tal, $ tiszta bevételi többlet 1.521,766 frt, mely összeget a márczius-juniusi végleges leszámolás bizonyára még jelentékenyen f°‘ kozni fogja. Hogy a közönség a zónatarifa érvényének első éve befejesztével nagyjában tájékozva legyen e reform eredményei felől, a julius havi személyforgalom eredményei 10—10 naponkint közzé fognak tétetni. E számok tisztán világosan beszélnek s ezek alapján az uj intézmény méltó büsz* keséggel mutathat egy évi pályafutására» teljes önérzéssel utalhat a fényes és óriási sikerre ! Méltó dolog tehát, sőt kötelességünk az°D férfiút is üdvözölni, a kinek vasakarata, muo* kával párosult és mnnkát biró ereje és ere* lyessége ezen intézményt létre hozta. Tisztán kellett látnia a czélt és eredményi’ midőn eme merész, de szellemes gondolata tervbe vette s a tervet megvalósította. I Most az elért eredmény után látjuk csa teljességben a fáradhatatlan miniszter alk°' tásának nagyszerűségét, De látja a külföG »JÄ

Next

/
Oldalképek
Tartalom