Veszprémi Független Hirlap, 1888 (8. évfolyam, 1-54. szám)

1888-02-11 / 6. szám

— Az almádii közvacsora ma este tar- tatik meg a „Korona“ 'emeleti összes termei­ben. Az ünnepéi}7 ezúttal rendkívül sikerült lesz. Már ma, csupán felülfizetésekből, helyből s a vidékről 260 írtnál több gyűlt össze s a megye minden részéből jönnek vendégek e kedélyes házias vigalomra. Úgy a férfiak rende- zőbizottsága, mint a nőegylet szives hölgyei ügybuzgalommal fáradnak a siker fokozásában. Jó lélekkel jósolunk a mai estnek impozáns jókedvet s százakra menő tiszta jövedelmet. A Balatoniig}7 emelésével — - a nemzetnek magának teszünk szolgálatot. Éljen az almádi ünnepély. — Halálozás. Varga János, kádártai derék öreg ref. tanitó tegnapelőtt 64 éves korában hirtelen elhunyt. Temetése nagy részvéttel ment végbe s Szász Ferencz helyi derék ref. tanitó mondott fölötte megható gyász­beszédet. Áldás poraira ! — Hegyen-völgyön dinom dánom. A mai napra 2 nyilvános és 21 házi és több apróbb korcsma-mulatság van bejelenve a rendőr- kapitányságnál. Ki mondja aztán, hogy nincs jó kedv?! — Jelenet esküvő előtt. Múlt vasárnap érdekes jelenetnek voltak szemtanúi a teme­tőhegyi városrész lakói. — Egy jómódú né­met-földműves indult a templomba, hogy je­gyesét oltárhoz vezesse. Alig indult meg a nászmenet, a vőlegény elé lép egy asszony, karján egy csecsemővel és torka- szakadtából kiabálni kezdett: „Ezt tűzd a melledre bokréta helyett. Te csaló, miért csábítottad el a leányomat“ s több-féle át­kokkal illette a vőlegényt, aki dühében megakarfa verni az asszonyt s talán drámai- abbá lesz a jelenet, ha többen indulatában meg nem akadályozzák. — Mennyit nőtt a nap januárban ? A hónap 1-én 7 óra után 50 perczczel kelt föl a nap s lenyugodott 4 óra 18 perczkor, igy a nappal hossza 8 óra 28 perez. 31-én már 7 óra 30 perczkor van napkelte s 4 óra után 58 perczcel a lenyugvás, tehát a nappal hossz 9 óra 28 perez. Egész havi növekedés ezek szerint épen egy kerek óra. * — Katona-szökevények. Fejes József ba- kony-magyar-szombathelyi illetőségű, K r au sz Nándor akai illetőségű, mind kettő a 19-ik gyalogezredbeli katoua az ezred parancsnok­ság által' szökevényeknek jelentetnek ki, amiért országos köröztetésük elrendeltetett a zirczi szolgabirói hivatal által. — Ünnepély a zárdában. Az irgalmas nővérek zárdájában f. hó 9-én este lélek­emelő ünnepély folyt le. Ugyanis ez alka­lommal tartották a növendékek szokásos farsangi előadásukat, melynek müsorozata szinielőadásból, ének-, zene és szavalati da­rabokból állott. A kedves növendékek a „Tavasz tündére“ czimü színmüvet adták elő olyan correctségel, hogy a jelenlevő szép számú intelligens közönség teljes tetszését kinyerték. Különösen kitűnt Gyökhegyi Róza, aki a czimszerepet játszotta, továbbá Cserman Teréz az Ibolya szerepében. Az énekkel Czeizer Mária, a szavalatokkal ne- dig Szántó Juliska, a „Rózsa temetés“ költemény elszavalásával és Sz eu t e Mariska arattak teljes sikert és elismerést. Az előadás élénkségét nagyban emelte az a kétvigkedé- lyü csevegő bábé, akik az utolsó sorból foly­tonos derültségben kritizálták a kis „műked­velőket.“ A jelenvolt értelmi hölgyközönség kedves emlékezettel és benyomásokkal távo­zott a zárdábal s nem mulasztották el gra­tulálni a szellemes Emilia nővért, a ki a legnagyobb buzgalommal és tapintattal igye­kezett ez idén rendezni e zárdái ünnepélyt. — Meghívó. A nagyvázsonyi izr. nőegy­let f. évi február hó 27-én a „Korona“ ven­déglő nagytermében saját tőkéje gyarapítá­sára zártközü tánczestélyt rendez. Beléti-dij: Személyenkint 80 kr. — Családjegy 2 frt. Kezdete este fél 8 órakor. Felülfizetések kö­szönettel fogadtatnak és hirlapilag nyugtáz­tatnak. — Okirat-hamisítás. Neubauer Gyula pápai illetőségű csavargó okiratot hamisitott s megszökött. A pápai rendőrkapitányi hiva­tal elrendelte országszerte való költöztetését. — A kir. postatakarékpénztár január havi foi'galma, az eddigi összes havi forgal­mak közt a legnagyobb. E hóban betettek az intézetnél összesen 313,073 frt 86 krt, kivettek 20.773 frtot és igy az összes forga­lom 517,847 frt 04 kr. A havi tiszta betét 108,309 frt 68 kr. A betevők száma is jelentékeny emelkedést mutat. Január havá­ban belépett 6516 uj betevő, kilépett 2905 betevő, a szaporodás tehát 3611, úgy hogy január 31-én a postatakarékpénztár betevői­nek száma elérte a 114,550-et. A mondott időszakig tisztán megtakarított betétösszeg­ként 2.492,408 frt 73 kr. jelentkezik, a mely ősszegben azonban az 1887-iki kamatok nin­csenek beleszámítva. — Választás. A veszprémi izr. iskola­szék f. hó 8-án tartott alakuló ülésében főt. Hochmuth Abrahám főrabbi és érdemdús iskolaigazgatót egyhangúlag az iskolaszék elnökévé választotta. — Körözés. P r e z s i n ó Flórián, vesz- prémmegyei nagyteveli születésű napszámos kihágás miatt a budapesti főkapitán}7ság által 7 napi elzárásra Ítéltetett, de az ítélet jog­erőre való emelkedési időtartama alatt P re­zsi nó ismeretlen helyre távozott, amiért országszerte köröztetik. ~- A népfelkelés és az anyakönyvek. A vallás- és közoktatásügyi miniszter körren­deletben hívta fel Veszprém vármegye tör­vényhatóságát, hogy a területén működő ösz- szes izraelita anyaköuyvvezetőket haladék nélkül utasítsa arra, hogy a követelt segéd- okmányokat ép úgy, mint az az egyébb kato­nai ügyekre nézve előírva van, az illető parancsnokságoknak vagy hatóságoknak azon­nal küldjék meg. — Kivándorlások megyénkből. Városlód­ról írják lapunknak ama elszomorító hirt, hogy egy odavaló kereskedő nagyban szítja az ártalmatlan polgárok között a kivándor­lási mániát s Amerikát rózsásszinben feltün­tető szavaira már többen elhatározták, hogy kivándorolnak s utilevelük iránt már intéz­kedtek is, de szeretjük hiuni, hogy nem kapják meg. — Második tél. A természet nagyon szeszélyes ; szeszélyesebb, mint egy vén asz- szony. Erős, csikorgó hideg után verőfé­nyes tavaszi napok következtek be, a nap­sugár oly barátságosan, oly melegeu sütött le, hogy túl tett a májusi napokon is. De alig tartott az egy pár napig, az idő újra dü­höngni kezdett. Erős szelek mellett sürü hó hullott a sötét égboltozatról, mely befödte az utczákat és tereket. S az idő ilyen sze­szélyes volta nemcsak minálunk, hanem szé­les e hazában mutatkazott, úgy, hogy legtöbb vasútvonalon teljesen megakadt a közlekedés és a forgalom, legnagyobb boszuságára úgy a kereskedővilágnak, — valamit az újságot olvasó közönségnek. — A „rövid“ szivarok versenytársa. A „kurczik“-nak alighanem hosszú lesz az orruk, ha meghallják a dohánygyárak igazgatósá­gának abbeli elhatározását, hogy uj két kraj- czáros szivarokat fog áruba bocsátani. Az uj garasos szivarok daczára a két krajezáros kubákkal való áregyenlőségnek, — állítólag „még sokkal jobbak lesznek* (huh!) mint a kurczik. A dohánygyárak igazgatósága egyúttal fölszólította a gyárakat, hogy nagyobb gon­dot fordítsanak a gyártásra, mert a közönség eddig joggal panaszkodott a szivarok élvez- hetlensége miatt. Az ellenmodás, mely itt tapasztalható, igen kedves. A dohángyárak igazgatósága elismeri, hogy eddig rosszak voltak a szivarok, de most olyan szivarokat fognak gyártani két krajezárért, melyek még sokkal jobbak lesznek, mint — az eddigiek. Örülj, óh nép! — A pápai kereskedelmi ifjúság mulat­sága. A „Pápai kereskedelmi ifjúság önképző köre“ saját könyvtára javára 1888. évi feb­ruár hó 18-án Pápán az „Arany Griff“ szál­loda disztermében zártkörű házias tánczestélyt rendez, melyre a meghívók már szétktildet- tek. Belépti dij: személyjegy 1 frt 50 kr., családjegy (3 személyre) 4 frt. Felülfizetések köszönettel fogadtatnak és hirlapilag nyug­táztatnak. — Köszönet. Folyó hő 1-én a veszprémi nemzeti kasinóban megtartott bál alkalmá­val felülfizettek: Töttösy Mihály 1 frt, Ke- rényi Károly 1 frt, Tóth László 2 frt, Hor­váth Sándor 2 frt, Rosos Ödön 2 frt, ngos. Levies József apátkanonok 2 frtot, Kurzveil Géza urod. kormányzó 5 frt, összesen 15 frt, mely a bál egyébb jövédelméből maradt 8 írttal együtt, — tehát 23 frt — a nemzeti kasino könyvtára javára esett. A felülfizetők jótékony adományaikért fogadják e helyütt is a rendezőség köszönetét. — A rendezőség nevében: Müller Mátyás bál és kasinói pénztárnok. — A tűzoltók tánczvigalma. Falragaszok hirdetik városszerte, hogy a veszprémi tűzoltók ez évben is megtartják szokásos tánczvigalmukat, melyet álarezos menet előz meg. — A gazdák és iparosok ált. hitelszö­vetkezete országos fióktelepei által a vesz­prémi testvértelep tüzkárosult tagjai részére gyűjtött adományok végkimutatását jövő hírlapunk köziendi — egyidejűleg a városi s megyei gyűjtések zár-kimutatásával együtt. — Kutvizsgáló. A városi kutak felvigyá­zójául Springer géplakatos bízatott meg a városi hatóság részéről. — A veszprémi színkör kiépítését ille­tőleg levelet vettünk egy megye-bizottsági tagtól, városunk lakosától. A levél igen élet­revaló ajánlatot tartalmaz, de térszüke miatt lapunk jővó számára maradt. — Betörő oláhezigányok. Várpalotai tudó­sítónk írja, hogy ott a napokban oláhezigá­nyok betörtek S z i 11 i István házába s onnan több-féle holmit, mintegy húsz forint érték­ben eltol vajoltak. A csendörségnek sikerült t a betörő-tolvajokat elfogni. — Életmentő csendőrök. Gergely György őrmester és Varga János csendőr a deve- cseri őrsről, folyó hó 8-án este 6 óra tájban Dóba községből Borszörcsök község felé por- tyáztak s ez alkalommal a Somlyóhegy irá­nyában az utón Magasházi János Pápa- Kovácsi illetőségű öreg embert a nagy hideg­től elgyengítve a hóban megdermedve talál­ták. A járőr a mint meszsziről meglátta, oda sietett s midőn látta, hogy a nevezett­ben még élet van, felvette és a közel levő Ferenczi majorba vitte és ott H e r g o n i c s József major gazda közbe jöttével a szeren­csétlenül járt az első segélyben részesítették, addig dörzsölvén a szerencsétlen megdermedt öreg embert, mig az életét visszanyerte. így mentettek meg egy emberéletet a derék de- vecseri csendőrök. — Rendőrség figyelmébe! A tegnapi he­tivásár alkalmával majdnem több áldozatot követelt ama gondatlanság, melyet több helyi és vidéki kocsis az által tanúsított hogy a szánkó elé fogott lovakra csengőket nem akasztottak s igy a nesztelenül tovasikamló szán többeket elgázolt. Felhívjuk a rendőr­ség figyelmét, hog}7 a polgárság életbizton­sága érdekében haladéktalanul intézkedjék, hogy ilyen esetek többet elő ne forduljanak ! — A hét halottjai. Leichtner Izrael 78 éves izr. magánzó, aggkór, febr. 3-án. Sipos József, 77 éves r. k. napszámos, vizkór, febr. 5-én. Gábriskó Mihályné, sz. Sontai Anna napszámosnő r. k. 25 éves, tüdőgümőkór, febr. 6-án. — A veszprémi iparos-ifjak „Karton- bál“-ja alkalmával félülfizettek: Ft. Füzy Szaniszló (Pozsony) 5 frt, Ns. Devits József 2 frt, Nagy Károly 2 frt, Szilágyi Mihály 2 frt, Takács Ádám 2 frt, Ns. Véghely Dezső 1 frt, Kováts Ignácz városi aljegyző 2 frt, Balogh Károly 1 frt, Raszl József 1 frt, Rostási János 1 frt, Götzenberger Lajos 1 frt, Kéz Vilmos 1 frt, Sáner János 1 frt, Elszasz- szer Endre 1 frt, Stetter Ede 1 frt, Zsolnay Sándor 1 frt. Pfilf Andor 2 frt, Schänkengel Mihály 1 frt, Wurda Manó 50 kr. Fehér Sándor 50 kr, Brenner Miksa 50 kr, Saláta Gyula 50 kr, Auer Lipót 50 kr, Szabó József 50 kr, Lehotzky Sámuel 40 kr, Gerófi Pál 40 kr, Krausz József 40 kr, Tauszig Miksa 40 kr, Szabó József 40 kr, Ehrenthal Gyula 30 kr, özv. Gibicz Venczelné 30 kr, Pintér Mihály 25 kr, N. N. honvéd őrmester 20 kr, Weisz Manó 20 kr, Kollin Ferencz 10 kr, kiknek midőn szives adományaikat ezúttal nyilvánosan nyugtatja, egyszersmind hálás köszönetét nyilvánítja a rendezőség. — A bál tiszta jövedelme 78 frt 60 kr. volt, mely összeg az ifjúság zászlóalapjához csatol- tatott. 75 krajezárórt egy egész hónapig bárki egy jól szer­kesztett népies irányú ellenzéki képes politikai napilapot járathat: a KIS UISÁG-ot, mely Budapesten Wodianer F. éa Fiai bpeati könyvnyomdász, könyv- és hirlap-kiadóhiva- talában jelenik meg. A „Kis Újság“ nemzeties ellenzéki po­litikát követ, szívós kitartással, lankadatlan erélyel küzd a haza boldogságáért, s a honfentartó magyar faj uralmáért. A „Kis Újság“ nagy gondot fordít, hogy olvasóink igényeit minden tekintetben teljesen kielégitse. Úgy a főváros, mint az ország és a külföld minden hírét naponként híven és gyorsan közli. A nevezetesebb napi eseményeket szép kivi­telű képekkel illusztrálja. Ezenkívül rendkívül érdekfeszitö, — többnyire a fővárosi életből merített, — regényeket kö­zöl, a melyek bárki által könnyen élvezhető népies nyelven vannak megírva. Előfizetési árak félévre A50; egy negyed évre 2-25 és havonkint 75 krajezár. Mutatvány-számok bár­kinek igyen küldetnek, ha egy levelező lapot intéz a „Kis Újság“ kiadóhivatalához : Budapest, IV., Sarkantyus-utcza 3. Irodalom. „Emléklapok* czimen Szávay Gyula hirlapiró társunk, múlt vasárnap alkalmi lapot adott ki Győrött, mely Kisfaludy Károly arczképét, szemel­vényeket Kisfaludy müveiből, Ábrányi Emil, Kisfa­ludy Árpád és Rákossi Jenő alkalmi költeményeit, Koltai Virgil dr. emlékbeszédjét Kisfaludy Károly és Sándor egy-egy kiadatlan levelét tartalmazza. Az Emléklapok ára 30 kr. Előfizetési felhívás „Rómáig és vissza* czimü útirajzra. — Mint útirajz iró, nem itmeretle- nül lépek a t. közönség elé. Keleten járva, megje- | lent „Konstantinápolyig és vissza* czimü munkám, | mely eddig két kiadást ért; Nyugat felé, egész Pá­riáig utazva, 1878-ban kiadtam „Párisig és vissza* czimü könyvecskémet Edelényi Szabó Lajos „Párisi útmutató*-jáöal együtt; s most Ó szentsége, a ró­mai Pápa jubileuma alkalmával rendezett Il-ik za­rándokmenettel Európa déli részén valék Nápoly-, illetve Pompejiig. Ezt an római utamat Írtam most le vallásos érzelemmel. Őszintén szólva, nem tudo­mányos kiadvány, de biztos kalauz mindazoknak, kik e szép utat megtenni szándékoznak; édes visszaem- lékeztetö az ottjártak részére s lehető vonzó és is­meretterjesztő a többieknek. A kiadványt Ö szent­sége igen sikerült arczképe díszíti. Folyó évi márcz. hóban díszes kiállításban jelenik meg, úgy, hogy a 1 húsvéti nagy napok alatt Rómába zarándokoló III-ik j menet tagjai már használhassák. Előfizetési ára fűzve j 1 frt., diszkötésben 2 frt. Gyűjtök minden 5 pél- j dány után tiszteletpéldányban részesülnek. Utánvé- ' teles megrendelések csak ismerősöktől fogadtatnak el. I A nyomtatandó példányok mennyisége iránt való tá- J jékozás végett kérem az előfizetések mielőbbi meg­tételét. Öt példánytól kezdve postai bérmentéssel küldetnek. — Alkalmilag megrendelhetők: a) „Kons­tantinápolyig és vissza* Il-ik kiadás. Ára 1 frt.' b) „Párisig és vissza* ára 60 kr. c) „Páris útmutató* ára 60 kr. — E két utóbbi kiadvány jó szolgálatot tesz mindazoknak, kik a közelgő párisi világkiállítás alkalmával oda utazni szándékoznak. Hazafias tiszte­lettel Nagy-Kanizsa, január 21. 1888. Bátorfi Lajos, a „Zalai Közlöny* szerkesztője. „Művészet és szerelem* ez a czime jlr. Engel Gyula bfüredi fürdő-orvos vaskos, 14 Ívre terjedő kötetének, melyet szerző „balatonfüredi no­vellának* nevez, de helyesebben teszi, ha regény­vázlatnak Írja, mert a kötet valóban nem egyéb kitűnő regény-vázlatnál, pompás, folyékony nyelve­zettel, de mégis az erőltetés bizonyos nyomával. A regény főszereplői egy festő és egy költő, kik Ba- laton-Füred két szépségébe szeretnek s azokat a regény végén nőül is veszik. Az egyik szépség hó­fehér s ez nem más, mint Anna, akit Balaton-Füred előkelősége is ismer. O volt a nyáron az „Álmom* nagy vitorlás hajó keresztanyja. A másik szépség Veszprém hölgye. Mi sem áruljuk el egész nevét, csak azt sugjuk meg, hogy olaj szinti, a legszebb nővérek egyike s keresztneve Gizella, ki Annának az egész regény folyamán elválhatatlan barátnője. Tihamér, a költő, a szép Gizella férje lesz, Gyula, a festő, pedig a szép Annát veszi nőül. — A regény szereplői kevés kivétellel élő alakok s ez a műnek kiváló érdekességet kölcsönöz a balatonfüredi kö­zönség előtt. Az egész esemény Füreden játszik s ezért nevezte szerző is „balaton-füredi novellának.* A szép leírások, melyeket leginkább a Balaton bemutatásával juttat érvényre, nagyban emelik a mtt értékét. Azonban amily jó hatással van reánk ez,épen olyan rosszul esik az olykor-olykor feltűnő elkopta­tott frázis, de különösen az egyik fejezetről a ‘má­sikra való prózai áttérés, minő például ez: „Hagy­juk őket munkálkodni s menjünk át, nézzük meg mit csinál Anna.“ Az ilyen áttérések még a legszebb nyelvezettel irt müvet is bizonyos tekintetben élvez­hetetlenné teszik, mert az olvasót kidöczczentik a poetikus hangulatból. Mindazáltal ajánljuk e müvet azok figyelmébe, akik Balaton-Füred törzs­vendégei lévén, ismerősek a szereplő alakokkal, kiknek szerepeltetése, mint említettük, kölcsönzi a műnek kiválló érdekességét. Még csak a kiállítás­hoz van kevés szavunk s csak azt jegyezzük meg, hogy Kardos Gábor több gondot fordíthatott volna a kiállításra, de különösen a correcturára. Ára nincs feljegyezve a köretre. A mii szerző tulajdona. Uj zenemüvek. Táborszky és Parsch nem­zeti zenemükereskedésében Budapesten váczi-utcza 30. sz. megjelent: „A bolondok grófja.“ Jókai Mór eredi bohóságának válogatott dalai. Énekhangra zongra kísérettel vagy zongorára külön alkalmazta Herczenberger István. 1. Itt maradnék veletek. 2. Szép állat a hattyú. 3. Kis kertemben. 4. Ez a kis lány de árva. 5. Elmégy rózsám ? 6. Minek nekem ez a világ. 7. Barna piros kis szüzecske. 8. Zavaros a Tisza. 9. Zajjal tajtékzik a Maros. 10. A nagy hirü dédapának. 11. Ifjú varjú a keresztről. 12. Be- borula, jaj elmula. 13. Azt szokták szememre vetni. 14. Ezen az utón menjen kend. |15. Isten azt az aratást. 16. Az én rózsám kis gunyhója. 17. Kerek az én kalapom. Ára 1 frt 50 kr. — Továbbá ugyan e zenemükereskedés kiadásában jelent meg Rein- precht Alajos margitszigeti vendéglőstől 3 táncz- darab; 36-ik mü. „Vig élet,“ gyors polka, ára 75 kr. 37-ik mü, „A kis csacska,*lengyelbe, ára 75 kr. 38-ik mü, Margit keringő, ára 1 frt. E három igen kedves, dallamos és népszerű tánezdarab Táborszky és Parsch nemzeti zenemükereskedésében Budapes­ten kapható, áruk egyben postával együtt 1 frt 80 krajezár. A „Hasznos Mulattató“ ez. ifjúsági ké­pes lap utóbbi száma beküldetett szerkesztőségünk­höz. Olvasni szerető ifjúk és leányok, mint rendesen, úgy ez alkalommal is a legjobb olvasmányok egész tömegét kapják Inczédy László, Sziklay János, Lévay Sándor, dr. Radó Antal, Szabóné Nogáll Janka, Szomory Károly s más ismert nevű íróktól. Sok szép kép is tarkítja a füzetet, mely egymagában véve is pompás albumszerü olvasmány és mennyi ily érdekes füzet jő egy év alatt! Müveit szülők figyelmébe nem ajánlhatjuk eléggé Dolinay Gyula e régi ifjúsági lapját, Negyedévre 1 frtos árért való­ban hasznos olvasmányt nyújt a serdülő korú ifjúság kezébe. A törekvő ifjúság megbecsülhetlen barátja. A „Lányok Lapja* újabb füzetét szintén vettük: Dolinay Gyula e második vállata is már 14-ik évfolyamát futja. Kizárólag a fejlődő leányok­nak nyújt érdekesebbnél érdekesebb jó olvasni való­kat. E szép kis lapot minden anya bátran adhatja leánykája kezébe, ebből csak szépet, csak nemeset olvasnak. Minden füzet ae olvasmányok egész gyűj­teményét tartalmazza. Ezek mellett még számos kép is gyönyörködteti az olvasót. Melegen ajálható leá­nyos családoknak, ára igazán csekélység: Negyed­ére csak 1 forint. Az előfizetések Dolinay Gyula czime alatt, Budapest, Kecskeméti-utcza 13-ik szám küldendők. Szerkesztői üzenetek. B. J. K e n e s e. Tudósításait a nevezetesebb esemé­nyekről szívesen vesszük. „Hazánk* szerkesztőségének ajánljuk figyel­mébe a nyomdaszemélyzet megfékezését, hogy ne forduljon elő a lap tördelésénél olyan bábeli zűrzavar. Ez egyszer bocsássanak meg nekik, mert nem tudták mit cselekesznek. Devecser. Köszönjük, sűrűbben is elkelnek. „A hűtlenhez.“ Ha kedvese csakugyan hűtlen lett, akkor megérdemli, miszerint ajánlva küldje el hozzá ezt a verset, hogy el ne tagadhassa. Minket azonban kiméljen meg az ilyen zöngeményektől, mert a mi közönségünk nem „hűtlen.“ „A pápai kereskedői mi-ifjak önképző­körének.“ Nem kell búsulni 1 Ahol nemes czélról van szó, ott mi is ott vagyunk. Gondoskodtunk, hogy bálukon lapunk képviselve legyen. A képviseletre Hullám ur dolgozótársunk vállalkozott. K. K. P. J. A k a. Kérésének részben eleget tettünk. Kérjük óvakodjék a magánklikkektől. G. M. k. a. Helyben. Szives figyelmét e helyen is köszönjük! L. E. k. a. H e 1 y b e n. A női kör eszméjét nemcsak városunkban, de másutt is rokonszenvvel fogadták. Több vidéki laptársunk reprodukálta a czikket. „Mulassunk.“ Helyben. Ilyen czikk olvasása után lehetetlen. Meg ha jókedvünk van, azt is elveszítjük. Csak azt mondhatjuk még — hogy ne tovább a — kaptafánál. Felelős .szerkesztő: K0MP0LTHY TIVADAR.

Next

/
Oldalképek
Tartalom