Veszprémi Független Hirlap, 1887 (7. évfolyam, 1-60. szám)

1887-02-26 / 11. szám

Ennélfogva azt követelem, hogy az én tarto­zásomat helyettem senki ki ne fizesse, mert mi azt magam akarom kamataival együtt, iá a terminus eljön, kielégíteni; ezen akara­tomat legyen szives tekintetes szerkesztő ur i népfölkelési összeiró-bizottsággal tudatni. Tisztelettel maradtam a tekintetes szerk. urnák Herenden, febr. 22. 1882. Fejes Dániel. — A sziirkenénék helyi zárdájában ünnepély '■olt »mit kedden. Előadatott S i d 6 Al á r i a ■zimü dráma, Bár a helyi sziirkenénélc gondos nevelésű s kitűnő tanintézetéről ezúttal is csak a 'eydit séröltben emlékezhetünk meg, ki kell jelen-. lenünk, hogy a gyermekelőadásoknak egyáltalán nem vagyunk barátai. Kevés önbizalmat, de annál több hivalkodást szülnek ezek a gyermeki kedélyben. Aztán a „Hoch Habsburg“ is bát­ran lefordulhatott volna a programmról, Osztrák sógorék sem igen dicsérik a ni agya r király- hymnust. A veszprémi gyermekeknek meg épen nem tesz jói a hoch-habsburgozás. — Biróválasztás. Kádárta községben f. hó 23-án, hamvazó szerdán ejtetett meg a biró­választás, amely alkalommal a három jelölt közül egyhangúlag Nagy Sándor választa­tott meg Kádárta község túrájává. — Az országos vöröskereszt egyletének választmánya és veszprémi fiókegylete ma d. u. 2 órakor V é g h e 1 y D e z s ő n é laká­sán közgyűlést tart. A közgyűlés tárgysoro­zatát lapunk múlt számában közöltük. — A Balaton jege olvadóban. Az almádi halászok tegnapelőtt jártak ezidén utoljára a jégen, — Nagyböjti szent-beszédek. A nagy böjti szent-beszédek a veszprémi székesegyházban minden pénteken d. u. 4 órakor tartatnak ft. Peré n y i Antal davidicumi felügyelő által. A szent ferencz-rendiek templomában pedig minden szerdán d. e. 8 órakor magyar sz. beszéd, tartja ft. Faragó Aurél sz. fér. áldozár és magyar hitszónok. A német szentbeszéd minden vasárnap d. u. 1 órakor kezdődik, tartja ft. Farkas Flórencz sz.-for. áldozár és német hitszónok. — Halálozás. A közbecs ülésben álló E s z- t e r h a y-családot mély gyász érte. Özv. Eszter- hay Ignáczné úrnő 82 éves korában elhunyt. Legyen nyugalma csendes! — A megcsonkított javára. Nagy Imre sze­rencsétlen napszámos részére a rendőrkapi­tánynál a hét folyamán adakoztak: özv. Pop Ferenczné ö nagysága 1 irt, Thali György ő nagysága 1 frt, György Zsuzsanna úrnő 50 kr. összesen 2 írt 50 kr. A polgári társaskör múlt szombaton fényesen sikerült zártkörű házias jellegű tanczmulatságot rendezett a Zsoldos-féle ház­ban levő saját helyiségeiben. — A fesztelen mulatság a legnagyobb jókedvvel hajnalig tartott. A jelenvolt hölgyek közül a követ­kezőket sikerült följegyeznünk: Posen berg Irma, Schönfeld Mariska, Fischer Róza, Pollin Laura, Lang Janka, Gold Tera (Akaii) Krausz Ilka, Steiner Katicza kisasszonyok; Köves Béláné, dr. Spitzer Mérné, Meiszner Lipótné, Margolit Ignáczné, Gunszt Ignáczné, Rosenberg Adolfné, Fischer Miksáné, Veisz Mérné, Pol­lin Lázárné, Veisz Izidorné, Lang Ferenczné, Prausz Sándorné, Stern Etelné asszonyok stb. •— Faeladás. A rátóti káptalani erdőben márczius hó 1-én nagymennyiségű ágfa-eladás történik, készpénz fizetés mellett. _ Pánszláv káplán. Olvasóközönségünk is­merheti az oroszlányi pánszláv mozgalmakat, melyekről a fővárosi sajtó oly sokat irt. Ali e mozgalmakról nem tettünk ezideig említést, mivel megyénk nem volt ez ügyben érdekelve. Afost azonban tudomásunkra esett, hoyy a legdühösebb oroszlányi pánszláv izgató Növöm esz k y La­jos er. káplán megyénkbe, Lajos-Komáromba szán­dékozik magát áthelyeztetni, Pohánka, lajos- komáromi káplán helyébe. Hogy Pohánka káplán Oroszlány községbe fog menni, a fölött csak örö­münket fejezhetjük ki, mert legalább az oda való Pohánka derék néptanítónak lesz jőravaló ügy­buzgó társa, ki véle hűen megosztja azt a nagy feladatot, amit az oroszlányi pánszlávizmus meg­törése képez. Be bezzeg nem örülnek a lajos- komáromiak. Alidon értesültek Novomeszky pán­szláv izgató szándékáról, minden magyar niegbot- ránkozott és elhatározták, hogy akadályokat gör­dítenek elébe. Alég jobban fel lettek ingerülve a lajos-komáromiak, midőn arról értesültek, hogy Novomeszky legutóbb, f. lió 13-án tartott egyházi ülésen is gúnyos hangon, megvetéssel szólt a ma­gyarokról, amiért aztán az oroszlányi derék magyarok ugyancsak tisztességesen elpáholták a pánszláv káplánt. „Alenj a pánszlávoknak pré­dikálni, de ne nekünk !“ Ezt kiáltozták a magya­rok és egyre páholták Novomeszkyt. így kiál­tottak fel Lajos-Komáromban is a magyarok, midőn a pánszláv káplán szándékáról értesültek. — Városi közgyűlés tartatott ma, melyen a tisztujitás holnaputánra, hétfőre tűzetett ki. — Katonai lószemle. A jövő hó 13-án a 7. honvédhuszár ezred parancsnoksága lószem­lét tart városunkban s e czélból -I tiszt ér­kezik ide. — Fogbajban szenvedők figyelmébe ! Vellner Lajos, városunk jeles fogásza és fogorvosa a napokban hosszabb időre Pápára utazik. Figyel­meztetjük tehát mindazokat, akik bárminemű fog- bajban, vagy foghiányban szenvednek, látogassák meg Vellner ur fogászati gyógytermét. — Eljegyzés. Vogl József cseszneki (Vesz- prémmegye) földbirtokos Deutsch Irma kis­asszonyt, özv. Deutsch Józsefné leányát el­jegyezte. — Lövöldöző uracsok. Néhány fiatal uracs a múlt lict egyik napján borosfővel úgy mulatott, hogy éjjel a sétatéren lövöldöztek. Valószínűleg népfölkelöi gyakorlatot végeztek (?!) — Az érdem játalma. ü felsége Fűrész székes- fejérvári rendőrbiztosnak hűséges szolgálatért s amiért Plessinger Ernő rablógyilkost saját élete koezkázta- tásávál elfogta, az ezüst érdemkeresztet adományozta. — Hajmeresztő szerencsétlenség történt a napokban a szomszédos Soly községcen. Egy Vaczula Mihály nevű szolgalegény, állítólag véletlenség fölvtán agyonlőtte Szabó Mihály gazda 9 éves Agnes lányát. A szerencsétlen azt hitte, hogy a fegyver nincs töltve s a gyermekre sütötte. A lövés a gyermek nya­kán fúródott be s a szájon jött ki. A legényt elfogták. — A „balatonvidéki kör“ f. é. márczius hó 10-én a fővárosi vigadó kis termében saját segélyalapja javára zártkörű tánczvigalmat rendez. Dr. Fenyvessy Ferencz, orsz.képviselő elnök. Dr. Balassa Jenő, Bók Zalán Lajos b jegyző. Darvas József, Darvas Sándor, Diamant Soma, Goldschmied Bernát, Kaiser Jakab, Ivarádi Ignácz, dr. Kende Ádám, Korda Gyula, b. jegyző, Mandel Béla, Marton Kálmán, Mende Emil, Mende László Gy. b. ellenőr, Reinitz Izsó b. alel nők, Sándor Pál, Sebestyén a tánc/.beli morált: szörnyen fölösleges vállalkozás. De hát nem is azért teszem, mintha ezáltal meg­akarnám javítani a világot, hanem egyszerűen a P. asszony diszkrét tánezoktatási módszerét kívánom ez ellentét által megismertetni s magat ezt az ügyes madame-ot, aki bájos tanítványait valóságos kis tün­dérekké képezte ki, ahogy ezek a sikerűit tánezpró- hák eléggé bizonyították. A tánezoló sereg egyik részének próbája e hó 22-én volt a Polgári Társaskör termeiben s a jó mamák, kik a vendégsereget lekötelező szívesség­gel fogadták: bizonyára teljes örömmel nézték ezt a viruló növendék-csapatot, amely félénken libbent ide-oda: hjak! drukkol ám az ember egy kissé a szigorlat előtt! A kisasszonyok (egytől-egyik a baktischek aranyos világából) valami ártatlan, de annál elragadóbb kaczérsággal tekintgettek maguk körül s mennyei komolysággal hallgatták a diák urak pompás udvarlási gyakorlatait, akik félredobva a harmincz lapnyi ismétlést, becsületszavukra állí­tották, hogy az embernek csak egy igazi szenvedélye lehet voltaképpen, és az, méltóztassék elhinni nagy- sád, csupán a táncz. Sutba a határozatlan elsőfokú egyenletekkel, mikor az ember a dreischritt- walzert tánczolhatja! Kilencz óra felé a tanítványok bájos csapata (a kisasszonyok magukban) egy elfeledett, de fölötte poetikus régi tánezot mutattak be a közönségnek: a \ alois Henrik udvari tánczát: a n a g y mazurt Jiigy kissé hasonlít a négyeshez (amit a múlt szá- ' zadban, nevéhez híven, négyes csoportokban tánczol- tak) de költőibb, változatosabb annál. Olyan élénk, mint valami ballet. Előbb körben forognak, aztán sorokat képezve, ketten-ketten kilibbennek a közép­re, mialatt a többi helyet cserél, uj sorokat alkot, magántánezot lejt s mindezt olyan elegáns könnyed­séggel, hogy az opera szinpadán sem lehetne külön­ben. Aztán minő chik-kel szalutálnak egymásnak! Bizony, tisztelt ármádia, kiket fölvilágosult káplárok oktatnak a tisztelgésre, önök ezt sohasem fogják úgy megtanulni! V olt néhány élőképlet is, melyeket fátyolok segé- I lyével rendeztek, különböző csoportozatok, s melyek I elragadó szépek voltak; mintha csupa angyalfejeket láttunk volna a fellegek között. Becsületemre mon­dom. hogy csupán a szárnyak hiányzottak, s a csa­lódás teljes lett volna..Volt egy gyönyörű esernyő is, melynek nyelét — oh! bájos esernyőnyél — va­lamint sugarait is, a táncziskola kisasszonyai képez­ték. Egytől-egyik gyönyörűek voltak, de legszebb volt — nos találjátok ki, melyik volt ugyan a leg­szebb? . . . Az élőképeket görögtüzzel akarták megvilágítani, hanem az átkozott keverék megkötötte magát, hogy ő nem gyulád meg s akármit tettek vele, nem akart lángra lobbanni. (Ebben a tekintetben hasonlított a görögtüz a vidéki kaszinókhoz, a gyufa meg azokhoz a lelkes könyvkiadói felhívásokhoz, amik maguk ég­nek ugyan, de mást nem tudnak meggy uj tani). A görögtüzből tehát, ahogy egy szellemes fiatal ur megjegyezte, görögfüst lett csupán, amit a vitéz görögök egyébiránt megtarthattak volna maguknak. Kilencz órakor fényes vacsora volt s azontúl is­mét táncz, táncz, egész éjfélutáni egy óráig. Tán- czoltak ifjak, öregek egyaránt (ugyan ki veszi ma­gára, hogy öreg?J de egy óra felé már kezdett mu­tatkozni a böjt, ami pont éjfélkor rukkolt be: a mamák, t. i. hazaál mosódtak. Jelenvoltak ... de nem, én nem veszem magam­ra azt a felelősséget, hogy önöket kisasszonyok, a világ elé vigyem, hanem annyit bátran állíthatok, hogy mindnyájan szépek, kedvesek voltak, (minők csak az elragadó backfisch-korbau lehetnek) s ami a fő: pompásan táuczoltak. Olyan pompásan, hogy amit eddig, nagy tánczvigalmak alkalmával, még sohasem határoztam el, ez alkalommal megfogadtam, hogy megtanulok tánczolni. Igen, hölgyeim és uraim, én tánczolni fogok öreg napjaimra! Emlékszem rá, hogy olvastam valahol a Cicero mondását, ki öreg korában kezdett el hegedü-lecz- kéket venni, mert szerinte jobb igy, mint sohasem. (Képzelem, micsoda rémitő kínjai lehettek a ház többi P a r t e i-jának !) De az nincs följegyezve a his­tóriában, vájjon Cicero megtanult-e valaha hegedülni? Ha a hegedűié« helyett tánczleczkéket vesz (ahogy Sokrates, mikor Xantippé asszonyság a seprünyéllel ütötte) s az oktatónőj etil Perregné asszony vállalko­zik: komolyan mondom, hetven éves korában is meg­tanulta volna Terpsichore művészetét. És ezzel körül­belül minden meg van mondva. Mert a tudósok még a ki aszik us ókorban sem voltak híresek arról, hogy baléttánezosi hajlandóságokkal születtek. Sz. Ferencz, Silbermann Vilmos, Sternberg Henrik. Sümegi Vilmos b. alelnök, Szalay Lajo3, dr. Sziklay János, Vajda G. József, Weiszfeld Dezső b. pénztáros. Jegyek ára: Személyjegy 2 frt, este a pénztárnál 3 frt. Családjegy 3 személyre 5 frt. Fői ül fizetések köszönettel fogadtatnak és hírlapikig nyugtáztatnak. A tiszta jövedelem 5%-a a hírlapírók nyugdíj­intézete javára adatik. — A gazdák S iparosok helybeli t. tagjait miheztartás végett értesítem, hogy heti be­fizetések minden kedd, péntek s vasárnap délelőtt eszközölhetők; váltóbirálat minden szombat d. u. fi órakor. A fióktelep helyisége a piacztéri Zsoldos-házban van. Czoll eil­st ein Ferencz, a fióktelep elnöke. — Robbanás és szobatüz. Steiner Jónás eczetgyáros lakásán elég vigyázatlanul egy üveg spirituszt tettek a tüzes vaskályhára, A szobában nem volt két kis gyermeken kí­vül senki sem. A meleg következtében az üveg szétrobbant és a spiritusz meggyuladt. Gondolhatni a kis gyermekek ijedségét. Egyéb baj nem történt. — Szomaházy István, az ifjabb irói nem­zedék tehetséges tagja „Szöktetés a zárdából s egyébb elbeszélések“ czim alatt tiz elbe­szélést ad ki. Ezek közül hat már megje­lent a „Vasárnapi Újság“ „Fővárosi Lapok“ „Nemzet* és „Pesti Hírlap “-ban a többi négy azonban csak ezen kötetben jelenik meg először. A müvet a Révai-testvérek adják ki, ami elég garanczia a csinos kiál­lítást illetőleg. A jeles miire az előfizetési ivek a hét folyamán küldetnek szét. Lapunk legközelebbi számában lesz alkalmunk Szomaházy István ur szívességéből a kötet­ből egy mutatványt bemutatni. Olvasókö­zönségünknek. Előre is felhivjuk rá a közönség figyelmét! — A veszprémi angolkisasszonyok növen­dékei f. hó 20-án zártkörű ének és zongora hangversenyt tartottak a zárda falain belül. A hangversenyt másnap, azaz 23-án d. u. V* 6 órakor szintén zártkörű tánezpróba követte. — Jótékonyság. A veszprémi főt. káptalan 20 irtot adott át Lévay Imre, főgimnasiumi igazgatónak hogy az összeget egy szegény tanulónak adja át. A tett önmagát dicséri. — Ipariskolánk államsegélyezése. Öröm­mel vettük tudomásul, hogy a vallás és köz- oktatásügyi miniszter megígérte, miszerint ipariskolánkat évenkint kétszáz forint állami segélyben fogja részesíteni. — A népkonyha javára. Esete János, a helybeli szeminárium növendéke 5 frtot adott át Kovács Imre polgármesternek azon czélból, hogy az összeget a népkonyha javára fordítsa. Éljen ! — Ujonczozás megyénkben. Veszprémvár- megyében az ez évi ujonezozások márczius hó 1-én veszik kezdetüket. Veszprém váro­sában az ujonczozás márczius 6-án kezdődik; a pápai járásban pedig márczius 30-ától április fi-ig, Pápa városában pedig április 12—14-ig napjain. A fő utóállitás pedig ezen sorozó járásokra nézve Veszprémben ápril hó 28-ik napján tartatik meg. — Kedélyes házimulatság. Felső-őrsről írja levelezőnk, hogy ott a társasélet a farsang folyamán elég élénk volt, habár már a fonóházak és névnapi estélyek, disznó­torok stb. e fajta mulatságok kimennek a divatból, de a jobbmódu gazdasszonyok a farsang vasárnapjain gyakran rendeztek házi tánczestélyeket, Legutóbb, farsang utolsó vasárnapján özv. M ó r o c z a D á v i d n é vendégszerető házánál volt kedélyes házias tánczmulatság. A czigányt Kerkápoly Ti vadamé helyettesítette, aki egész odaadás­sal verte a zongorán a talpalá való ropogós csárdást. Ott voltak a mamákkal a többek között a két házi kisasszony és Kovács Eszti, Fischer Ilka, Sipos Zs., Kanász L. stb. kisasz- szonyok. A kedélyes mulatság, éjfél után 3 órakor ért véget. — Egy rendőr öngyilkossága a temetőben. Nemrég volt az alsóvárosi sirkert egy öngyil­kosságnak színhelye, amidőn egy molnár mester vetett véget önkezűleg életének. A hét folyamán ismét történt egy öngyilkosság a felsővárosi temetőben. Ugyanis Kertész Antal somlóvásárhelyi születésű, 31 éves, nős, 3 gyermek attya, városi rendőr f. hó 24-én délelőtt 7 — 8 óra között az alsóvárosi sir- kerkertben édes anyja és gyermeke sirhant- ja fölött szivenlőtte magát hatlövetű revol­verrel. A lövés rögtöni halált okozott. A revolver a rendőrbiztos tulajdonát képezte. Kertész azt a rendőrbiztos tudta nélkül vette magához, hogy vele kioltsa életét. A szeren­csétlen egyike volt városunk legbuzgóbb rendőreinek, társai tisztelték s föllebvalói is szerették mert tisztességtudó és szolgálatát hűen teljesítő rendőr volt. Temetése tegnap délután 4 órakor volt. Öngyilkosságának oka, mint hátrahagyott levelében irta, élet- uiltság. — A balatoni halászat előmozdítása. A Balaton haltenyésztése érdekében igen erélyes és üdvös intézkedések történnek, érzi is ennek szükségességét már nem csak a balatoni halász, hanem azon nagyszámú közönség is, mely a ! balatoni fogast nem egyszer kénytelen a i sáros iszap izü ballal az étlapon pótolni'. A „balatoni halászszövetkezet“ igazgatósága a Balaton partján ivarzó terek létesítése tár­gyában tett felhívására csakugyan megindul­tak a mozgalmak haltenyésztésünk érdekében. Ezen a téren a közalapítvány mint Balaton parti nagybirtokos szép példával jár elő. P. Akarattyától egész Almádiig elterjedő Bala­ton parton mindazon helyeken hol ivarzó helyek létesíthetők, felállítja azokat. Ezen ivarzó terek kijelölése tárgyában tartatott Kenésén értekezlet, melyen a helyszíni vizs­gálat alkalmával négy alkalmas ivarzó hely jelöltetett ki. Az értekezleten jelen voltak a közalapítvány részéről az erdő tiszti személy­zet mint meghatalmazott, továbbá Kenese község mindazon birtokosai, kik az ügy iránt érdekelve voltak, végül a halász bérlők. Reméljük, hogy a balaton parti többi birto­kosok örömmel követik ezen jó példát. — Gyászhir. Pápáról írja saját tudósítónk. Még be sem hegedt azon seb, amelyet derék volt polgármesterünk hirtelen halála minden jobbérzésü polgár szivén ejtett, — s már ismét gyászos fekete lobogó leng a város­háza ormozatán, hirdetve derék városi pénz- tániokunknak, Grosz Istvánnak, elhunytat. Halála nem jött váratlanul, mert általánosan tudva volt, hogy gyógyithatlan kór emészti ifjú életét. Fiatal özvegyet hagyott hátra. — Milyen hosszú a nap februárban ? Feb­ruár elsején a nap 7 óra 29 perczkor kelt s 4 óra 57 perczkor nyugodott le, tehát a nap hossza 9 óra 28 perez volt. 28-án a nap fi óra 44 perczkor kel és 5 óra 41 perczkor nyugszik le, tehát a nap hossza 10 óra 67 lesz. E szerint a nap február hóban 1 óra és 29 perczczel nő. — Eltolonczolt vándorlegények. A hét folya­mán több mint 30 vándorlólegény utasittatott ki a városból, kik lerongyosodva munka nél­kül csavarogtak. — Farkas kölykek. Egy markói ember a menyekei erdőben 3 kis farkas-kölyket talált és azokat itt a városban pénteken el is adta. Úgy halljuk, vidéki atyafiak vették meg őket kutya-kölykek gyanánt. — Biróválasztás. Vámoson múlt hétfőn tarta­tott meg a biróválasztás Pap Gyula szolgabiró ur elnöklete alatt. Bíróvá egyhangúlag megválaszta­tott Pintér Mihály, a község egyik leg értelmesebb és legmegbízhatóbb embere. — Évi beszámolás. A helybeli sütő-iparos-segédek f. hó 6-án a „Korona“ vendéglő csapos osztályában évi beszámolást tartottak, és azt f. hó 20-án czime- rük feldíszítése követte. Eszterhai Ignácz atyamester és Ekker József kulcsos vezetése alatt. Ez alkalom­mal díszes ozsonnát rendeztek, mely a czimer feldí­szítése és felfüggesztése után d. u. 4 órakor kezdő­dött meg és jó kedélylyel folyt le esti 7 óráig. Ez­után az iparos segédekra eltávoztak,' — Gyújtogatás. Vámoson Nagy Sándor jómódú birtokosnak pajtája ismeretlen tette­sek boszuból felgyújtották. A község han­gulata izgatott. A nyomozások folynak. — Héringtor. Szabó József bor- és sörcsarnokában hamvazószerdán este kedélyes héringtor tartatott Kiss Jancsi első zenekara közreműködése mellett. — Népfelkelési tisztek. Megbízható for­rásból vett értesülés alapján jelezhetjük, hogp a m. kir. honvédelmi minisztérium által kijelölt tisztjelöltek Győrött — esetleg Veszprémben avagy Székesfehérvárott rend­* szeresitendő tanfolyamban fognak katonai kiképzést nyerni. — Tánczmulatság. Nagy Gyula sör- és kávéház­tulajdonos kedden saját helyiségében tánczmulatságot tartott. Ugyanitt hamvazószerdán este sikerült héring- tor is vylt. — Á pápai kereskedelmi ifjúság által már­czius hó 5-én tartandó bál iránt igen nagy az érdeklődés. — A rendezőség mindent elkövet, hogy a bál, mint morális, mint ttnáncziális szempontból jól sikerüljön; a tánczmulatságon Szalóky Marczi soproni zenetársulata fogja huzni a talp alá valót. — Pinczetííz. Keresztes József fiiszerkereskedő tanulója a pinezébe ment petróleumért. Vigyázatlan­ságból egy petróleummal telt kőkorsót feldöntött s a kiömlő kőolajét meggyujtotta. Azinas össze-vissza égett s csak a gyorsan ékező segélynek köszönhető, hogy életben maradt. A tüzet csakhamar elnyomták. — Gyilkosság. Egy Szarka János nevű em­bert Vámosról — mint mondják — egy patriótája meggyilkolt a napokban a Balaton- parton. — Baromfi-kedvelőknek- Az állatkert kiter­jedt tyukászata, melyben a legkiválóbb haszon és disz baromfi-bajok vannak tartva és kitűnő példányokban képviselve, részint nj fajok be­szerzése, részint vérfrissítésül és a hiányok pótlásául elsőrangú külföldi tenyésztőktől be­szerzett egvedek által bármily igényeknek megfelelőleg berendeztetett, illetve kiegészít­tetett. Az okszerű baromfi-tenyésztő közönség évről-évre fokozott mértékben keresi fel meg­rendeléseivel az állat kert tenvészdéjét, ami fényes bizonyítéka annak, hogy az hivatásának eleget tesz. Tenyésztojásokra megrendeléseket már elfogad az igazgatóság, és árjegyzéket kívánatra küld bérmentve. — Tolvaj cselédleány. Steiner Józsefné jelentést tett a rendőrségnél, hogy volt cselédje tőle többféle ruhaneműt eltolvajolt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom