Veszprémi Független Hirlap, 1887 (7. évfolyam, 1-60. szám)

1887-07-09 / 33. szám

kai man, Lzakó \ ilnios, bercsényi kitel, Dalnoky János, Egyed Aranka, Fürst Hermin, Gyöngyössy Viktor, Gyurmann Alice, Kiss Ferencz, Kissné Arpássy Katicza, Kozma István, Komjáthy János, Laczkó Aranka, Mikev Lajos, Mikey Lajosné, Parányi Adolf. Somogyi Károly igazgató, rendező. Somogyiné Nagy Julia, Prager Zsuzsanna, Szép Aladár, Szabó Krisz­tina, Szida Teréz, Szepessy Gusztáv, Sólyom Lajos, Sólyomné Papp Cornélia, Torday Károly, Torday Serfőzy Etel, Zavodszky Teréz, Zombory Imre. — Liedl Ferencz városunk szülötte s jeles hegedűművész Odry Lehel társaságában e héten művészi körútra indult a külföldi elsőrangú fürdőkbe. A körút 2 hóig tart. — Időjárásunk kánikulai. Örökös hőség tikkaszt. A hét derekán két hüs napunk volt, de csakhamar ismét forróság váltotta föl. A Balaton vize 20—22 foknyi meleg. — Az aratás vidékünkön szerte megkez­dődött. Jó közepes termésünk lesz. A gaz­dák meg vannak elégedve az eredménnnyel. — Tátraflired gyógyfürdő igen kimerítő füzetes leírását vettük, s megrendelhető Kas­sán Maurer Adolfnál s Lőcsén Seeliger Károly­nál 40 krért. Ajánljuk úgy a füzetet, mint a kitűnő fürdőt közönségünknek! — A koiera ismét fenyeget. Triesztben több koleraeset fordult elő. Beállt ivada a tisztaságnak s elővigyázatnak! — Színtársulat jött Almádiba tegnapelőtt s ma tartják ott első előadásukat. Eöry dal- társulata ez, melyet a vidék előnyösen ismer, Almádi ez idén igen élénk s igy hisszük, hogy a társulatnak sem lesz rósz dolga. — Ajánljuk a fürdővendégek figyelmébe. Az előadások esti 7 és fél órakor kezdődnek a társasági vendéglőnél. — Statisztika az ugodi képvisvlőválasztás- hoz. A „Pápai Lapok“ írják: Hat évvel eze­lőtt leszavazott Egodon 1944 választó; az idén pedig már 2258. — Hat évvel ezelőtt, mi^or Fenyvessy Ferencz először fellépett, reá szavazott 1234; majd másodizben 1884- ben már 1343; és végül az idén pedig már 1414 választó szavazott le Fenyvessyre, kinek ezek szerint három ízben folyton jóval meg­haladta többsége az ötszázat. — Gscheidt czukrász holnap vasárnap Almádiban fióküzletet tart. Fagylalt, jeges­kávé s mindennemű sütemény lesz nála kapható. — Bukott tanulók javító vizsgálata A köz- oktatásügyi miniszter valamennyi tankerület főigazgatójához rendeletet intézett, mely a két tárgyból „elégtelen“ osztályzatot nyert tanulók javító vizsgálati engedélyének meg­adását a tankerületi főigazgatókra ruházza és az eljárás módozatait megállapítja. — Az ebtartási szabályrendelet végrehaj­tása tárgyában a kapitányság házról-házra kutatást rendelt el. Mindazok ellen, kik ebeiket be nem jelentették, büntetés alkal­mazta tik. — A posta és távírda egyesítése városunk­ban még a jövő hó folyamán keresztül vite­tik. Az egyesitett hivatalok főnöke a mos­tani távirdahivatali főnök Wirkler Márton lesz. Az egyesítésnél főelv, a szolgálati idő mennyisége, ami méltányos is, ellenkezője nem volna sem méltányos sem igazságos. Az egyesitett két hivatal jövőbeni létszáma: 2 tiszt, 2 segédtiszt, 1 kezelő és 4 szolga. Terv szerint a táviró-hivatal, a levélposta, utalvány le- és feladás a mostani helyiség­ben lesz elhelyezve, a kocsipostának ellenben az udvarban rendeztetik helyiség. — A .postatakarékpénztár. A főkimutatás szerint t. évi június havában 33,567 betéttel 227,395 frt 82 kr. tétetett be és S,703 felmon­dás alapján 174,821 frt 11 kr. visszafizetés eszközöltetett. Az elmúlt év junius havában 39,105 betéttel 199,177 frt 74 kr. tétetett be és 6,512 felmondás alapján 92,624 frt 09 kr. visszafizetés eszközöltetett. A brutto betét junius havában nagyobb ugyan, mint a múlt év hason szakában, de a betétek drb száma a legkisebb, mely az intézet fennállása óta eléretett. A fennmaradó tiszta betét 52,574 frt 71 kr. junius hónapban, mindazonáltal felülmúlja az előző május havi 49,686 frt 89 kr. és april havi 45,112 frt 42 kr. tiszta betét eredményeit. — A veszprémi iparos ifj. önk. és betegsegélyző- egylete által 1887. julius 2-án, a zászló alapja javára tartott juliális alkalmával felülfizettek: Kolin József 40, Schvarcz Lipót 20, Bárány Gyula 35, Tompa J. 40, Volfrum János 40 krt, nagvs. főt. Füzy Szaniszló 5 frt, tí/.ilágyi Mihály 2 frt, N. N. 50, Khmarel J. 20, Beiikő István 20, Bubla József 20, Pintér József 20, Pekárdy Pál 10 krt, Kubay Hubert 1 frt 50 kr, kr, Benkő István 50, Androvics Imre 50, Boór Lajos 40, Benkő Istvánná 50, N. N. 20, Breier Miksa 50, Vajda József 50, Virkler Márton 50, Szöllösi Károly 50, Hoffenreich Ignácz 40 krt, Szenessy Aladár 1 frt, Gibicz Venczelné 30, Szabó Istvánná 20 kr, ns. Palotay Ferencz 1 frt, BokrossyA iktor 1 frt, Hof­fenreich Vilmos 50, N. N. 30, Gerőfy N. 10 kr, Bauer Károly 1 frt, Fülöp Sándor 30, Boór János 30, Németh Sándor 20, Primmer M. 20, Kivonya A. 50 krt, Gseidt István 1 frt, Kerényi Károly 1 frt, Weisz Manó 20 kr, Simon N. 50, F’erencsik István 20, Mozgay Antal 50, Simon János 50, Dont Károly 40, Márton Miklós 25. Horváth Istvánná 50, Polgár Lajos 20, Weiszfeld Dezső 30, Braun Károly 10, Regényi Lajos 50, K. K. 15, Lehóczky Sámuel 50, Sfitzer Lajos 20 krt, ns. Devics József 1 frt. Kovács Ignác* I frt, Vurda Manó 30 kr lot. Lakatos Lajos 1 frt, Sáner János 1 frt, Berleg József 1 írt, Kleczai Ferenc* 1 frt, Pfüf Andor 1 ÍVt. Ivoos Janos 1 írt, főt. Gergelvi János 1 frt, főt. Csank Béla, főt Zai- jec*ky Viktor, főt, Serer István 50-»0 krt. O.^ze- 40 frt 30 kr. Összes bevétel 143 fit 20 kr. Orbán Pál, péuztárnok, Pró der István, ellenőr. — A tapolczai választókerület legközelebb újra fog választani. V a du a y A n d óra kerületről lemond s a mezőtúrit tartja meg. A 48-as függetlenségi párt jelöltje e kei Q- letben Győrffy Géza, kinek megválasztása minden kétségen kivül áll. _ Az alkuszok rendezése van szőnyegen. A helyi buza-piaczon csak is oly egyének vásárolhatnak be gabonát, kik kimutatják, hogy mint alkuszok vannak felvéve adó alá. Ezek azután a rendőrkapitányság által igazolvány­nyal láttatnak el. _ Uj lap. Veszprémi Soma, hírlapunk jeles te hetségű munkatársa, augusztus 1-etől kezdve Deésen" (Erdély,) „Deés és Vidéke“ czimfl hetilapot indít. Kívánjuk, hogy érdemleges méltatásban részesüljön! — A helyi főgymnasium értesítője bekülde­tett hozzánk. Részletes, bő ismertetését jövő hírlapunk hozza. — A b.-füreüi fürdóvendégek 2-ik névsora beküldetett hozzánk. Eddig 208 vendég for­dult meg B.-Füreden. — A veszprémi alsófoku ipariskola ez évi értesítőjét vettük : Az értesítő elején S zei­he r 1 i n g Mátyás tanár tárgyalja az ipar­iskolai oktatás eredményét; majd Meszes Polykarp az iskola fáradhatatlan ügybuzgalmu derék igazgatója regisztrálja az eredményt számadatokban. Örvendünk, hog}r a kezdet nehézségén a tapintatos igazgatás oly hamar átsegité e fejlő intézetet, mely bízvást áldá­sos gyümölcseket termeiül jövő iparunknak! — A fölemelt kúrtaxa Balatou-Füreden érez­hető ellenhatást gyakorol. Alig akad oda vendég; vagy ha megjött, el is megy mind­járt, Úgy halljuk, hogy az Igazgatóság a kúrtaxát (igen helyesen!) felére redukálni fosna. — Halál, légycsipés által. Devecseri leve­lezőnk írja tegnapi kelettel: Egy, Devecser és vidékén óriási testalkata és kiváló ereje által általánosan ismert Bauer Zsigmond nevű 30-32 éves devecseri lakos a napokban egy légy által megszuratott és az orvosi segély daczára harmadnap vérmérgezés követ­keztében iszonyú kínok között meghalt. — Gyilkos szépség. Mint a mesebeli gyil­koló szemű szüzek, olyan Lova.sberényben Takács téglásmester leánya, A ki egyszer a szemébe néz, az úgy meg van bűvölve, hogy nem tudja többé felejteni. 8 mert a lány hideg természetű s nem tudták a szerelmét megnyerni, két-három esztendő óta már három fiatal ember lett miatta öngyilkos. E hó 4-én követte elődei példáját a negj^edik, Móricz János 25 éves csendőr. Móricz 3-án érkezett meg Nyékről az egyik csendőrtár- sával, hogy a lovasberényi alsó bucsun a felügyeletet teljesítsék. Éjfél után 2 órakor Móricz társa lefeküdt, ő pedig titokban elment a téglaházhoz, hol egy helyre ,'téve oldalíegyverét, csizmáit és kalapját, puská­jával fel és alá járkálva izgatottan hadonázott. Egy arra menő polgárra rákiáltott, hogy ne merjen közelébe jönni, mert rögtön lelövi. Móricz is a gyilkos szépségbe volt szerelmes és több ízben meg is látogatta, de a leány nem viszonozta érzelmeit. Midőn Takács leánya meghallotta, hogy Móricz öngyilkos lett, elfutott szülői házától, de hogy hova ment, nem tudja senki. — M ó r i t z János csendőrt, folyó hó 4-én szép részvét mellett temették el Lovasberényben. A temetésre Székesfehérvárról egy hadnagy vezetése mel­lett 12 csendőr ment ki, kik „Szeretett baj­társuknak“ felirattal koszorút helyeztek az elhunyt koporsójára. Kivonult a lovasberényi tűzoltóság is Krell h. főparancsnok veze­tése alatt, nemkülönben ott volt a nagykö­zönség sorában a lovasberényi intelligentia is. A szerelem áldozatát atya és öt testvér siratja. A koporsóra 3 díszes koszorú volt helyezve. Lovasberényi levelezőnk a teme­tésről irt tudósítását azzal fejezi be, hogy „áldás és béke lebegjen az Amor martyrja gyanánt elhunyt csendőr hamvai felett,“ — Öngyilkossági kísérlet. Hiller Oszkár, 11 éves tapolczai tanuló e napokban fel­akasztotta magát, de észrevétetvén, a kötél elmetszése által megmentetett. A megátal­kodott öngyilkosjelölt e feletti boszujában többeket megöléssel fenyegetett s egy Kohn ignácz nevű egyén kezét késsel meg is szúrta. — Zseb metszők csaptak be városunkba a tegnapi hetivásár alkalmával — de nem : szolgált nekik a szerencse, mert az első I kísérletnél egyik közülök elcsipetett és I bevitték a rendőri hivatalba. Foglalkozá- | sara pinczér volt s természetesen mindent tagadott. — Jókedvű találók. Találtak egy hordócska ! pálinkát a füredi országúiban helybeli egyé­nek. Előbb megitták a pálinkát és azután jelentették be csak a dolgot, az üres hordót beszolgáltatva rendőri hivatalunkba. — Hol van a legtöbb ellenzéki választó ? A statisztika egyik művelője kimutatta, hogy Magyarországon a választókerületek nagysága és a képviselők pártállása közt szembeszökő összefüggés van. így felötlő dolog, hogy mig például egy kerületben 58 szónál már képviselőt választanak (I. Abrudbánya) addig sok jelölt 1000—1500 szóval kisebbségben marad. Magyarországnak (Erdélylyel együtt) 57 olyan kerületete van, melynek nincs összesen 1000 szavazója és 56 olyan kerülete van, melyben a szavazatok a 3000-et meg­haladják. Két egymással a szélsőségben szemben álló vidék adatai különösen érde­kesek. A dunántúli megyék összehasonlítva az erdélyrészi megyékkel, mindegyik rész éppen 74 képviselőt választ. E 74 képvise­lőt a Dunán túl 192,102 szavazó, mig az erdélyi részben csak 79,222 szavazó választja, Érdekes a pártok számaránya: Dunántúl 29 kormánypárti és 45 ellenzéki párti, Erdély­ben 58 kormánypárti és 16 ellenzéki kép­viselő van. (E 16-ban is 9 nemzetiségi.) A A Dunántúlhoz aránvitva, Erdély csak 30 képviselőt választhatna, de általában a kor­mánypárt a kevés választóval biró kis kerü­letekben van többségben. (Az 57 kis kerü­letben 46 kormánypárti, az 56 nagy kerü­letben csak 24 kormánypárti van.) Magyar- ország legroszabbul képviselt (mert legtöbb választója legkevesebb képviselőt választ) megyéje Baranya, ez tiszta ellenzéki (5 függ., 1 m. ell.. 1 ant); legjobban képviselt megyéje Alsó-Fehér pedig tisztán kormánypárti. Bara­nyában 3488, Alsó-fehérben 680 választóra esik 1 képviselő. — Aratási kilátások. Egy egész hét múlt el csupa ragyogó napfénynyel s a legjótéko­nyabb hatással volt a gabona és más növény­fajok fejlődésére. A rozsot homokos, könnyű talajon már aratni kezdték s a búzához is hozzáfognak legközelebb. A júniusi hűvös idők következménye egy pár napi késedelem — de ennyi az egész s ennek a piacz maga­tartására semmi hatása se lesz. Az aratási kilátások, mint már jelentettük, igen kedve­zők s a mostani melegek nem ártottak. Azon hírek, metyek néhány vármegyében „aszályról“ szólnak, csakis a spekulánsok börzefogása czéljából láttak napvilágot. A talaj vett magába annyi nedvességet, hogy aszályról szólni nevetséges, ami azonban nem zárja ki, hogy Győr, Sopron és Mosonyme- gyékben szárazság van, mely aggodalommal tölti el a birtokosokat, ha e héten egy kis eső nem lesz. Az osztrák részről hallatszik panasz; de ott is dicsérik a vetések állását és kinézését s a legjobb eredményt várják a közeli aratástól. — A magyar népdalok egyetemes gyűjteménye a „Magyar Dal-Album“, melynek hatodik folyamából éppen most jelent meg a 9-ik füzet az 1161 —1180. számú, következő érde­kes dallamokkal: 1. Ne sajnáld hegedűdet, se vonódat. 2. Ne sírj lányka, hogy a végzés. 3. Nincsen Győrött olyan asszony. 4. Nincsen nékem feleségem. 5. Nincs oly leáuy a nagy Tisza mentében. 6. Nyugszik minden csendesen. 7. Omni die, omni die, vinum est bibendum. 8. Os Buda gyermeke föl szaporán! 9. Őseim­nek háza, benne lakom én. 10. Pajtás, öleld a menyecskét. 11. Peng a kasza mikor fenik. 12. Piros szép hajnalban álmodott a rózsám. 13. Rozmaringnak az a szokása. 14. llózsa- bokor van a kertemben. 15. Rózsa, rózsa mit csinálsz egyedül a kertben ! 16. Rózsa virít, rózsa nyílik. 1 7. Rózsa viríts itt a nyár. 18. Rózsáját ki szereti. 19. Rozzant csárda áldogál az ut szélén. — Egyes füzet ára 25 kr. Egy-egy folyam ára zongorára alkal­mazott 200 dallam tartalommal 1 frt 80 kr. Előfizetést a jelen folyamra, valamint meg­rendelést a már megjelentekre még mindig elfogad a „Magyar Dal-Album“ kiadóhivatala Győrött. A nőkről a nőknek. • j ,V • ? ­Addig boldog csak az ember, mig remél, mig szép jövőt álmodik, mikor aztán ennek rövid ideje kitelt s a szép tündén álmokat megezáfolja a hideg való: vége a boldogságnak. Vakot J. * Szerelem után ez a szó: „barátság“ legtöbbet for­dul elő; szegény a gazdagnak, gazdag a híresnek barátságát keresi, nem szivbeli vonzódásból, hanem azon celebritás végett, mely más kalapját örömest lepillantja. Kisfaludy K. * A barátság és a szerelem olyan, mint a hegedű- húr: ha megereszkedik, még feljebb lehet vonni, de ha elpattan, hiába kötözöd össze, mindig hamis han­got fog adni. Aszalay. Elmúlt szerelemből barátság nem leszen, ha csak a mindennapi szükség vasláncza nem tartja. Kisfaludy K. * Szerelem hősei a barátságban nem erősek. De mielőtt a szerelmi szivet s lelket elfoglaló napok beállanának: a fejledező érzemény hasonlókorú ifja­kat nem ritkán fűz össze, mivel a felni kezdő kebel­nek kölcsönös önkedvezés szükséges. Az emberi gyöngeséguek kölcsönös eltűrése a ba­rátság legnagyobb kötelessége. ° ° ° jr . , Karman. Lélek nélkül a test holttetem, becsület nélkül az ember halt meg, melytől mindenki örömest távozik. Asia'ay. * Vannak társaságok, hol két barátot nem találunk; olyan, hol pár egymást becsületesen gyűlölő;e ne akadnánk, nincs a világon. E •tvös. * Szép testvér, szép hölgy sok barátot szerez, s/.int- ugy a körülmény sokszor kézfogást tort s a jövő pillanat ismét szétszakasztja. Ki. fa’udy K, * Fiatal emberek ezt nem látják által, de az élet végre megtanít mindenkit: hogy miután a világot nem alakíthatja át vágyai szerint, vágyait alakítsa át a világ szerint. Eöfviis. Gyerki ór ultiméi a káYéiiázban. Kölömös tonálok, hojd veszprémi karmánggpár- tok szavazták oz adóprésre wie gegossen — és mast nadj adóra larmenti er ózzák, hojd majd szétpoklcadják. Zehnfache Steuer solln ze schwitzen, mit Ge­bühren, Und Drang, Und Maigedvchesz! * És tonálok természetes, hojd sopa patga eszem- iszomra mast o Harapiscsipis (óch e Halunk fim der bősen Garde!) fültálal nékik — o fekete leves. * Fillokszera terjed, adó terjed, karmánggpárt terjed és mindenféle Dalesz terjed, sopán sze- géngy antiszemítok posztólják. Wie kümmen ze mer for, die sieben Antisze- miten ? Mint o hét mesclmge svábok — okik kergették egy nyúl — bőrt! * Szerethem volna látni üvé rogyogó pafegráfiáje o ekszlencz fűn Trefort-túl, mikar kapta teleg- ráft, hojd megbokta mogát o fütisztlendü Zi- mánde ór. Gandülok, hojd hasonlotta o Hóchmóth rebe- tátehoz, mikhar alvast, hojd — nincs többé Verhajvaj! Micsede larmentot sinálják, hojd Föreden fül- emelthék o kártakszot ? ! Fs nem gandülják meg aztotat, hojd vén kis- aszongyok, minél vénebbek — annál dühösebb rátarthósok ? B'amiás mindenfelé! Őri khaszinóból khiposztitnak balphártot, Xép- kürből khidobják karmámgyphárthot 1 Ott szidnak o Fodor, itt szidnak o Bottner. Wie heiszt ? Xaczczerö látvány Und e göttliche Gabe, hojd őri antiszemiták és nép-antiszénátok edjmást kiipik, és szárazon maradják mind — az ü vi­se r e Leüt! * E meschine-Thcatcr van o füespán-pramenáAon. Grószártig, naczczerő produkeziónolet motatják ott. O mcschine-generál fűn Tisza vehetne Lektiónt o drót- rángetásbul. Edj misze-meschine emberke lóbáz ott mogát edj dróton — mint edj perfekt zsonglőr. Gatt! Wasz fér e Kassa-Spiel valna, ha meschine- emberke helett o paczekos füadőekzelcótort rángetnák ott, de nem dróton, honon igazi khenderkütélen, omit Ilósvéth bóratóm grátisz spendieros\ Wasz fér e Gedanken, e Freud! Fagjátók meg éngemt! * O hordtam o Slajmi Rübeneisen folyton khérdez éngemt, hojd mér épen csak bizemos karmángypárti ház oh előtt sinálják k h an ál is ok t ? ! — Nem thodok — felelek szeréngyen — csak gan- dülok, hojd szükség van ott. * * Az igazi barátság szent kötelessége hizelkedéssel soha sem él. Séchenyi. A ki minden embert őszinte barátsággal fogad, annak nincs érzése az igazi barátság iránt. Kisfaludy K. — Mihódi Tod ja tin. mi történt Czeglédcn?! Un nem tód? Akkor semmit se nem tód! Un van edj műveletlen ed jen! No ne döhösödje — megbacsátok. Hanem azér még hozza nékhem kettü Braüsc, kettő Limetáte óhne Applezines, e geráchcrte Worst, e stin- ketóresz — és ,Edjenlűségu-t!

Next

/
Oldalképek
Tartalom