Veszprémi Független Hirlap, 1885 (5. évfolyam, 1-52. szám)

1885-01-17 / 3. szám

_ Kinevezések. A veszprémi kir. törvényszék el nöke, Szagmeister Lajos végzett jogászt, a veszprémi kir. törvényszékhez segélydij nélküli joggyakornokka nevezte ki. Ugyancsak a veszprémi kir. törvényszék elnöke, Vógh,Sándor zirczi járásbirosági segéd-szolgát a veszprémi kir. törvényszékhez ; Nyék Józsefet vesz­prémi járásbirosági segéd-szolgát az enyingi kir. já­rásbírósághoz. Fridrich József veszprémi kir. törvény­széki segéd-szolgát a zirczi kir. járásbírósághoz II. oszt. hivatalszolgákká; Lukács Mihály és Holle Gyula ki­szolgált őrmestereket és Schmidt József tart. katonát a veszprémi kir. törvényszékhez; Sztrehai János városi rendőrt a veszprémi kir. járásbírósághoz segéd-hivatal szolgákká nevezte ki. Ugyanez alkalommal Brego- vies Pál enyingi kir. járásbirosági II. oszt. hivatal-szolga a veszprémi kir. járásbírósághoz helyeztetett át.^ — Eljegyzés. Városunk és társadalmi életünk egyik kedvelt alakja, Horváth Dezső, ev. lelkész ur, a napokban váltott jegyet Alsó-Görzsönyben néhai Boór Károly földbirtokos és neje Ajkay Krisztina bájos leá­nyával, Tinka kisasszonynyal. Éljenek boldogul! — Az október 6-iki gyászalapra Zoltán és Irsay színtársulata egy jótékony előadás tiszta jövedelméül 3 frt 11 krt adott át nekünk. A 120 írt 52 krnyi eddigi összeggel együtt gyűjtésűnk e czélra 123 frt 63 krt tesz ki, melyet bizottság által kezeltetünk az alap teljes egybegyülteig. — A közvacsora Almádiért, melyfebr.l-én fog megtartatni a „Koronádban, bizonyára legfé­nyesebb vigalma lesz a farsangi évadnak. A rendező­bizottság Véghely Dezső elnöklete alatt múlt szerdán ülést tartott s az egyes szakbizottságokat megalkotta. A helyi négy nőegylet kíildöttsógileg kerestetett meg aziránt, hogy a közvaesora ételei s a kiszolgálás iránt intézkedni szíveskednének s illetve a rendezést e tekintetben elvállalnák. A t nőegyletek, mint értesülünk, örömmel elfogadták a tisztet s hol­naptól kezdve majdan megkeresik az egyes családokat az ételek felajánlása iránt. Az estély tánczczal lesz egybekötve, mely éjfélkor veendi kezdetét. A vigalom alatt Kiss Jancsi kitűnő zenekara fog in- tonálui. Vajh az anyagi siker minél nagyobb lenne Almádi érdekében 1 — Lietíl Ferencz hegedűművész s városunk szülötte, ki a tavaszszal Amerikába rándul át egy félévig tartó művészi körútra, február közepén kezdi meg hangverseny-tourneé-jót bucsuul. Az első hang­versenyt Veszprémben, a másodikat Sopronban, stb. tartandja. Hisszük, hogy az országos jóhirü ifjú művészt intelligentiánk kellőleg támogatandja! — A városi szabályrendeletek most gőzerővel ké szülnek szakatott kezekben. Hát ezentúl minden leg­csekélyebb ferde cselekvény vagy mulasztás mint kihá­gás fog megbüntettetni. — Csak rajta; büntessünk minden csekélységet. Jól megy dolgunk: van pénz elég, kerül nem csak adóra, hanem még büntetésre s bir ságra is. — Figyelmeztetés. A c/.ukor-fogyasztási- adó köteles kereskedők s t. i. üzlettulajdonosok múlt 1884. évben elárusított vagy elhasznált czukor- mennyiségekről bejelentéseiket Kindl S. vagy Vurda és társa kereskedő uraknál haladék nélkül adják be annál inkább, mert a szabályszerű határidő január 8-án már elmúlt. Azon magánzók, t. i. fogyasztók, kik szükségletüket nem helyben vásárolják, a hoza­tott menyiséget megérkezés után 24 órán belül szinte az előbb nevezett kereskedő urak egyikénél bejelenteni el ne mulasszák. A bejelentés elmulasz­tása vagy hiányos bejelentés mint a kincstári jőve dék szándékos megrövidítése az 1881. évi IV. tör vényczikk szabványai szerint a jövedék tizszerestől- huszszorosig terjedő pénzbírsággal büntettetik. Be­jelentési űrlapok föntnevezett kereskedő uraknál kaphatók. — Az illető hatóságoktól, melyek kőnyom dát tartanak, van szerencsénk tisztelettel azt kér­dezni, van-e tudomásuk arról, hogy kőnyomdáik bol­dog-boldogtalannak sokszorosítanak jó pénzért. Tud- tunkkal sem a megye, sem a város, sem az árvaszék nem váltotta kőnyomdára iparjegyet,: hogy azon másoknak is dolgoztathassanak s erről adót sem fizet­nek. Aztán most már hirdetményeket is nyomtatnak s szét is küldözgetik őket bélyegtelenül. Hát a t fináncz urak nem tudnak arról semmit? Lesz rá gondunk, hogy e titkos nyomdász urak a 'fináncz urakkal közös zsákba kerüljenek ! — A veszprémi iparoskör“ folyó évi január 11-én tartotta meg rendes évi közgyűlését, melyen Balogh Károly egyleti elnök elnökölt. A mintegy 70 tagból álló közgyűlést melegen üdvözölvén, a tisztujjitás ejtetett meg. Megválasztattak egyhangú­lag : elnökké Balogh Károly, alelnökké Szilágyi Mi­hály, jegyzőkké Buday József és Horváth Dezső, pénztárnokká Kiss István, könyvtárnokokká: ifj. Scholcz Antal és Závodnik János, biztosokká: Ka­tona Sándor és Czollenstein Ferencz. Számvizsgá­lók : Androvics Imre, Perlaky József, Knau Gábor. Választmányi tagok: Becsák Ferencz, BenkőIstván, Berleg József, Brenner Lörincz, Dukovics Sámuel, Fejes Antal, Fülöp Mihály, Gannai János, Garay Mihály, Gémesy Dániel, Huszár János, Kovács Imre, Kovács József (kovács), Koinmer András. Kürtly Károly, Liptay János, Márton Gyula, Megyesy Jó­zsef, Pongrácz Sámuel, Euttner Sándor, Szente Já­nos, Szűcs Pál, Velledics Mihály és Zsolnay Sándor. Póttagok: Fáró Ede, Komjáthy Lajos, Noszlopi Fe­rencz és Völgyi Lajos. A körnek a lefolyt évben 5 halottja volt; tagjainak száma 175 s évi bevétele 600 frt volt. ~~ A hazai müipar emelése. Az országos ipar­egyesület mü- és épitésipari szakosztálya a követ­kező körlevelet bocsátotta ki: A hazai ipar emelése körül megindult mozgalom főleg annak művészeti irányban való fejlesztése iránti törekvés a legbefo­lyásosabb tényezők érdeklődését keltette fel, miért is kívánatossá vált, hogy a mü- ós épitésipari szak­osztály fokozatosabb tevékenység kifejtése által e müipari mozgalom központjává igyekezzék lenni, e végből működési körét bővítse ós fejlessze. E czól elérésére a szakosztály működő bizottsága az eddigi pályázatok kiírásán felül javaslatba hozza: a) a mű- ipari tárgyakról felolvasások tartását: b) külföldi szaklapok járatását ós az ezekben megjelent közle­ményeknek szakszerű ismertetését; c) a Budapesten előállított müipari tárgyakat figyelemmel kísérni, ezeket lehetőleg a szakosztály üléseiben bemutatni, a termelőket buzdítani teljes stylszerü kivitelre. A möködő bizottság eme javaslatának megvitatása ós megvalósítása végett a mü- ós épitós-ipari szakosz­tály f. évi januárhó 14-éu (szerdán) délután 6 óra­kor az egyesület helyiségében (ujvilág-utcza 14. sz.) ülést tart, melyre a fenntjelzett tárgyakon kívül még napirendre vannak kitűzve: 1. Jelentés hazánk terü­letén űzött miiipari ágakról. 2. Megnevezése a szak­osztály által ezen iparosoknak, kik e müipari ágak­kal foglalkoznak. 3. Az egyesület diszérmeihez szük­ségelt stanca kivétele iránti óriutkezós. 4. Megálla pitása az évi közgyűlés napjának ós tárgysorozatának. Végül felkérjük a szakosztályi tagokat, hogy ez ülé­sen minél számosabban jelenjenek meg. A mü- ás épitésipari szakosztály nevében Steindl Imre sz. s. elnök, Sámuel Ferencz sz. s. titkár. — Az országos központi mintapince. A m. kir. országos központi mintapinczében képviselt borterme­lők harmincztagu választmánya folyo hó 11-én tartotta gyűlését, melyen a felügyelet és ellenőrzésre kiküldöt­tek részéről Kerkápoly Károly elnök tett terjedelmes jelentést a miutapincze eddigi működéséről. A jelentés­ből kiemeljük, hogy 84 re 3566 hektoliter bor maradt át 96 termelőtől s ehhez 84-ben 7004 hektoliter jött 97 termelőtől. Kezelés alatt volt összesen 10.570 hek­toliter bor. Az év folyamában ebből eladtak 3503 hek­tolitert 112 termelőtől, melyért járt 210.107 frt 26 kr. — Az iparoskor statisztikája. Érdekes tudni, hogy a veszprémi iparoskor tagjai foglalkozásra nézve hány branch-hoz tartoznak. E statisztikát alábbiakban adjuk. Az iparoskör 175 tagból áll, kik 56 branch-ba oszlanak, igy van ezidőszerint: 24 tisztviselő, 9 kereskedő, 2 ügyvéd, 13 szabó, 12 csizmadia, 5 czipósz, 9 vendéglős, 6 építész, 10 csapó, 4 sütő, 2 könyvnyomdász, 6 asztalos, 5 ká­dár, 5 molnár, 5 kovács, 3 bognár, 3 lelkész, 2 nép­tanító, 1 orvos, 3 nyerges, 1 kávés, 1 czukrász, 4 lakatos, 2 gépész, 3 magánzó, 1 mészáros, 2 könyv­kötő, 1 kék-festő, 2 szobafestő, 3 ács, 1 karzenósz, 1 zongora-hangoló, 1 szakács, 1 takács, 1 könyv- kereskedő, 2 szűcs, 3 bábsütő, 1 erdész, egy bádo­gos, 2 kályhás, 2 kalapos, 1 csutorás, 1 órás, 1 szürszabó, 1 esztergályos, 1 kosár-kötő, 2 földmi- ves, 1 kapczás, 1 gombkötő, 1 fodrász, 2 tímár, 2 köteles, 1 puskamüves, 1 kőfaragó, 2 kéményseprő, 1 kesztyűs, 1 rézműves. — A veszprémmegyei, veszprémi mészáros ipar­társulat által 1885. évi január hó 20-án Veszprémben a „Korona“ vendéglő nagytermében zártkörű tánces- tóly tartatik. Mindenik ipartársulati tagnak jogában áll ezen tánczestélyre magával vendéget hozni, s ven­dégének igazolványt adni. Kezdete esti 8 órakor. A mindig kitünően sikerülni szokott vigalom bizonyára ez évben is méltó lesz az edddigiekhez. Ajánljuk. — Szegény panorámás, ki a vásártéren állította föl nemrég panorámáját, a múlt héten itt hagyta panorámáját s felköltözött a menyei panorá­mába entreó nélkül. Temetése egyszerű volt. Neje elvitte a panorámát, tovább állt a prózai földön. — Elfogott csalók. Garas nevű egyén, ki nejével együtt folytonos csalásból tengődött a vidéken, miután folyvást bujkáltak, és a bíróság őket megidézni nem tudta, elővezettetósüket rendelte el. Ennek folytán kézre kerittettek s a csendőrsóg által a b.füredi kir. biióság elé állitattak. — Kolduló mesterlegények. Szomorú világot vet iparunk állapotára azon körülmény, hogy a mesterle- génysóg munkahiány miatt csoportszámban kujtorog és koldul, minek következtében a rendőrök el-el csípik őket, azután elzáratnak és csak is büntetésük kiállta után tolonczolják el őket illetőségük helyére. — Uj Diogenes. Hogy minő lábra kapott a nyomor városunkban, mutatja a következő eset. Bizonyes Neff Vendel helybeli német földmives neje hosszú be­tegség után meghalt; a férj 4 apró gyermekkel marad­ván, daczára, hogy józan munkás ember volt, adósságai elemi csapások következtében felszaporodtak, minek folytán házát' eladták. A nyomorult ós mindenkitől el­hagyott ember most gyermekével egy kocsiban lakik. — Lakodalmi tragédia. — A napokban a temető­hegyen egy kedélyes lakodalom alkalmával nehány hí­vatlan vendég a mulatók közzé vegyült és midőn őket eltávolítani akarták, azok véresre verték be a gazda fiának a fejét. Volt aztán ne mulass! — Ellopott lovak, — Tapolczafőn a pápai szolga- biró egy neki gyanúsnak tetszett egyént letartóztatott, ki két lóval és vastengelyes kocsival a kocsmába be­szállt. — Nyomozás folytán kitűnt, hogy a fogat a vesz­prémi püspökség tulajdona. — Ott nyomta a part. Már többször ismét­lődött a gyászeset, hogy F.-Szemesen a Balatou- parton levő magas partok ott nyomták az alittok dolgozókat. E partok 4—8 öl magasságban sok he­lyen úgy függnek a légben, mint hajdan a tékozlók kertjei. A szegény tudatlan gyermek alá megy, ássa- vájja, s a föld reája szakad. Hát az elöljáróság mire való? nem tilthatja be, hogy e veszélyes helyről föl­det ne hordjanak ?! Hiszen az emberélet nem pelyva, melyet csak úgy eregetni lehet neki a szélnek!! — Élelmes sörös. Egy helybeli sörháztulajdonos, üogy minél több vendéget csaljon az árpalóre, magas- tetejű kalapot hozatott magának Budapestről s most e diszszel fején méri a sört. Persze a Inra fizognómiának akad elég bámulója, mert a mi magyar városunkban eddig csak idefuti bolondok hordták a köcsögöt. Ere­deti fogás — az igaz! / — Egy gazdaasszony, ki a háztartás minden ágá- íoz ért s javakorbeli, gazdaasszonyul ajánlkozik akár íelyben, akár vidéki gazdasághoz. Czime hírlapunk irodájában van. — Zoltán és Irsay színtársulata, mely egy hóig idő­zött városunkban, tegnapelőtt elutazott városunkból s Kis-Cellbe rándultak. Közönségünk, mely ha nem ii elsőrangú, de mindenesetre jó társulatokhoz van szokva nem pártolta kellően Zoltánékat, kik persze népszín­műveknél egyebet nem tudtak nyújtani, bárha jó tö rekvésüek voltak valamennyien. Másutt tán jobb sorsul lesz. Isten vezérelje őket arra!-Az 1885 ik esztendő, mely immár kezdeté vette, csillagászatilag, a közönséges évek közé sorol­ható, tartama 305 nap. Farsangja 43 napra vaj szabva, tart január 7-tŐl február 17-ig. Husvétja apri 5-kére esik, pünkösdje május 24-én lesz, a mobilizál ható egyházi ünnepekre nézve ez az év teljesen egyenlí e századbeli 1801, 1863, 1874 és 1896 évekkel. Kettői ünnepek esnek február 1 és 2-ikára (gyertya szentelő; vasárnap és hétfő ; junius 28, 29. (Péter Pál) vasárnap és hétfőn: augusztus 15 és 16-án (Mária mennybeme­netele) szombat és vasárnapon. Az évben előforduló ‘ nap és két hold fogyatkozásból, csak az utóbbial egyikét lehet látnunk. — Boldogemlókü Molnár Aladár emlékszobrán az eddigi gyűjtés eredménye Balaton-Füreden : 134£ frt 65 kr. Ebből a kiadás 115 fit 34 kr s igy a tiszti tőke 1233 frt 31 kr, mely összeg a veszprémi takarék­pénztárban van elhelyezve. — Országos dalárünnepély a kiállítás alatt. A mis- kolczi dalár egyesület már régebben megpendité azl az eszmét, hogy a kiállítás tartama alatt Budapester orsz. dalárünnepély tartassák. Akkoriban az eszme ne ír keltett vizhangot. A napokban azomban a fővárosi ki állítási bizotság kebelében indítvány történt e tárgyban Kammermayer Károly polgármester ennek következté­ben átiratot és kérdést intézet Bartai Edéhez, mint az orsz. dalárszövetsóg elnökéhez, hogy vájjon a szövetség hajlandó-e annak rendezésére, mely esetben a módozatok megállapítását kéri. Bartai az átiratot határozathozatal végett az orsz. dalárszövetség január 25-ón tartandó közgyűléseié terjeszti. — Tolvajlás. Rosenfeld Adolf helybeli nagyke­reskedő segédjeinek szobájából ismeretlen tettes egy öltözék ruhát és egy nagy téli kabátot ellopott. A nyo­mozás folyamatban van. — A vörösberényi Thaly-féle kastély á-tel- lenében lévő rozzant telek a múlt héten szintén Thaly ur tulajdonába menvén át, a tulajdonos azt kellőkép restaurálni fogja. Thaly ur, mint a regale tulajdonosa az almádi regalebérlőnek szándékozik a vörösberényi fogadót átadni. Ohajtanók a közönség érdekében, ha ez igy történne. — Konyak gyártelep létesült még október hó folytán Balaton-Füreden a „Magyar bortermelők or­szágos szövetkezete“ kezdeményezése folytán. E gyár — amint ottani tudósítónk írja — f. hó 7-én kezdte meg működését. Részünkről szerencsét kívánunk ezen, hazánkban uj üzlethez. — Agyonverték. Csajághon (Veszgrémmegye) — mint nekünk írják — f. hó 4-én este egy Lángi István nevű egyént, aki a szőlőből ment hazafelé, két szintén oda való egyén annyira megvert, hogy azóta beszélni sem tud s az orvos lemondott életéről. A csendőrség elfogta a két tettest, kik azonban makacsul tagadnak, de a tanuk rájuk vallanak. Valószínű, hogy a megtá­madás bosszú eredménye. — A kataszter végleges szervezése tárgyában, a pénzügy-miniszteriumban már folynak a munkálatok; vagyis az előkészületek azon intézkedések megtételére, amelyek az országos kataszteri hivataltestek feloszlat- tatnak s a szerint nyilvántartáshoz szükséges állandó or­gánumok rendszeresittetnek. Az e részbeni munkálatok azonban, még ma csak az előtanácskozmányok stadiu- mábban vannak. — Vas Gereben ünnepélyhez. Vas Gereben leánya Radákovics Jolánka, férjezett Aáron Lászlónó Kolozs­várott súlyos betegen fekszik. Helyette az ünnepélyen férje fog részt venni s koszorút helyezni a koporsóra. — A „Balatonvidéki kör“ — mely főleg Veszprém- és zalamegyei ifjakból áll — a bécsi ünnepélyen való kép- viseltetését bejelentő a bizottságnak s ugyan-é kör díszes koszorút is jelentett be. — Az irói és művészi kört Bécsben dr. Fenvessy Ferencz képviselő és dr. Kanyurszky György fogják képviselni, — A Fiume“ czimü lapot, melyet Mócs Zsigmond ifjú kollegánk élénken s ügyszeretettel szerkeszt, s mely egyedüli védője s szószólója tenge­részeti érdekeinknek, melegen ajánljuk a közönség pártfogásába. A legkitűnőbb erők támogatják s évi előfizetése a hetenkint kétszer megjelenő lapnak csak 6 frt. Még egyszer ajánljuk. — A „Szőiőszeti, Borászati és Gazdasági Lap“ 24 számát vettük. E gondosan szerkesztett szaklap az 1885. évben IV. évfolyamába láp. A múlt évi tartalom- jegyzékből is meggyőződhetik mindenki, hogy a lap irány helyesen van megválasztva s főkép gyakorlati, értékes ez iekkeivel helyesen fejti meg feladatát. Ki is vívta magának öt évi fennállása óta úgy a szőlő- s bortermelői, mint a mezőgazdasági közönség elisme­rését s pártfogását. Iránya, alakja s beosztása ezentúl is a régi marad; de haladásában nem fog megálla­podni ; a jövő évben is a legjelesebb munkatársak mindinkább bővülő köre álland oldala mellett s a szer­kesztőség főtörekvóse lesz hogy a lap a jövő évben is egy további lépéssel haladjon előre, kitűzött czélja felé. Előfizetési ára: egész évre 4 frt, fél évre 2 frt. negyed évre 1 frt. Szerk<sztő-kiadója Maurer János, Kassa (Maurer udvar) hová az előfizetési pénzek is czimezen- dők. Mutatvány-számmal bárkinek is szolgálnak. Rövid hirek. A pesti hazai első takarékpénztár- egyesület a földrengés által sújtott spanyolok részére 2000 frankot adományozott és azt a budapesti spanyol konzul dr. Kunz Jenő kezéhez jutatta. — Boglár mel­lett egy korcsolyázó fiatal ember Simon Gyula, saját élete veszélyeztetésével mentett meg egy a Balaton je­gén rianásba került asszonyt és két gyermekét. — A Dunáról a jégzajlás már úgy eltakarodott, hogy ha az idő megmarad ily enyhének, a hajózás megkezdődhetik. -T Krajnában a Dráva több helyen befagyott, a mi a legritkább esetek egyike. Hászt e gewaltiges Problém, hojd ledjen váras rendezett, vadj ledjen nadj küzség ? Tonálok mindedj 1 Tsapják el tsak adófelőgyel- gűs thalvaj oreságt — tübbi rendes állepot jiivi mo- gomogáthul 1 * Meschűge adóekzekhóter kamisz antiszemit ore- | ság megint thette nálam üvé szemthelen vizit, hojd edjesőljek ki éngemt fagyaszthási konzómadó dal- j gában. Üzentem szeréngyen, hojd ódjis naponként jőj- tök üssze konzómadót nacságos inspektor ór üvé ré­szire, tsak vidjen el és hosznólja egészséggel. Hászt e smekete Ausgleich 1 J.k A Dalfi Schmerbauch sógerom tönődi azon rajta, hojd járásbiróságes Lokalitätok vannak mind sopa sütétek. Farcsa 1 Van ez annak okhájáért, hojd kíingyeb- ben megthonálják — igazságt 1 * Fagják tízezer florinton éphiteni a várból edj nadjszerő kanalizacziónt, hojd piszkesság folja mogát ki azon rajta mind. E macke 1 Legthübb őzért mégis flintmaradja 1 * Boldogólt hozophi ójságiró Vasgereben hamvait hozzák haza 1 Gatt über die Welt ! Holtakat hazahozzák, élők meg khivándo- rolják . . . c Intelligent oreságok üvé szomoró állepotját mo- tat ki, hojd óri khaszinóban már csak részvéngyekre thodják lompolni. Hí Magistrátbizecság éphiti ismét egy ój óveda. Propenálok, hojd éphitse még edjet, fogdosson bele volomennyi adóekzekótor és Harapiscsipisrógis fenejerekeket és óvjon, hojd tübbé ki ne szolodják... H: Mihál 1 Hojd jiivi mogát nekem élű ? Khiváncsi vadj ok o mogo becseletre. .. . Und ob er mer noch e Bräusepülver brengt ! Közgazdaság. Gyerki ór ultimói a kávéházban. Micsede gezéresz, larment tsinálják váresi bize- cságoreságok, hojd kiizkültségen baltazták be ördög- árkhot. Tonálok én is ódj, hojd jabb lett valna, inkhább baltazták valna be egészen várasi magisztrátot. Todjonk űtet phampásan nélkölözni! * Sadálkozzák azon magukat rajta, hojd öresedett khanenok-állást mér hojd nem thültik be f Sadálkoznák inkhább azon rajta, hojd tübbit is minek thartják . . . Budapest j an 16. — A kiállítási bizottság a királynál, ó felsége ma délelőtt fogadta az országos kiállítási hizottságot, mely gróf Széchenyi Pál kereskedelmi miniszter vezetése alatt megjelent, a királyt az országos kiállítás szemé­lyes megnyitására fölkérni. A diszmagyarba öltözött bizottsági tagok félkörben foglaltak állást a kihallga­tási teremben; a miniszter jobbján Matlekovics állam­titkár, balján gróf Zichy Jenő állott; ott voltak továbbá a Következő bizottsági tagok: Dr. Schnierer Gyula min. tanácsos, kiáll igazgató, Balog Vilmos min. és ki­állítási titkár. Müller Béla kir. cs. kiáliitási főmérnök, Apponyi Albert gróf, Burchard Konrád, Csatáry La­jos, Cséry Lajos, Harkányi Frigyes, Hegedűs Sándor, Herich Károly, dr., Havas Sándor. Hieronymi Károly, Hummel Szaniszló, Hüttl Tivadar, Jekelfalusy Lajos, Károlyi Sándor gróf, Keglevich István gróf, Keleti Ká­roly, Kochmeister Frigyes b., V. Kovács László, László Zsigmond, Lederer Sándor Leipziger Vilmos, Ludwig Gyula, Liptay Béla b., Máday Izidor, Máttyus Arisztid, Mendl István, Mudrony Soma, Pauer Leó, Posner Ká­roly Lajos, Ráth Károly polgármester, Rát Károly ka­marai alelnök, Szapáry Géza gróf, dr. Szvotenay Mik­lós, dr, Szalay Imre, Tibolth Lajos, Tolnay Lajos, Tor- may Béla, Thék Endre, Tisza Lajos gróf, Ullman La­jos Wahrmann Mór, Wekerle Sándor, Gróf Széchenyi P. miniszter a következő beszédet intézett ő felsé­géhez. „Felséges császár és apostoli király ! Legkegyel­mesebb urunk! ö fensége a trónörökös védnöksége alatt megtartandó országos kiállításunk rendezésével megbízott bizottság meggyőződést szerezvén magának, hogy az egész ország buzgó lelkesedése ós támogatása kiállításunknak sikerét biztosítja és általa közgazdasá­gunknak és közművelődésünknek teljes képét büszkén fogjuk a külföld előtt is bemutatni, azt hiszi, hogy e kiállítás nemzeti ünnep leend ; minek folytán ama job­bágyi ragaszkodástól vezéreltetve, a melylyel Felséged legmagasabb személye iránt viseltetik ; és azért, hogy a nemzeti tevékenységnek e legnagyobb ünnepélye Felséged jelenléte által a legnagyobb fényre emeltes­sék ; az országos kiállítási bizottság ama hódolatteljes kéréssel járul Felségedhez: hogy az országos kiálitás fontosságánnk és fényének emeíóse érdekében, a kiállí­tást személyesen megnyitni méltóztássék. ő felsége a király a következőket válaszolta; „Örömmel hallom a bizottság részéről, hogy a jelen évben megtartandó kiállítás sikere az ország minden részéből mutatkozó érdeklődés, valamint közgazdaságunk és közművelődésünk terén tevé­keny valamennyi tényező élénk közreműködése által biztosítva van és hogy az, nemzeti ünnepély jelentőségével birand. Szívesen engedek azért ké­résüknek és személyesen fogom megnyitni a ki­ütést.“ Az országos kiállítás bizottságának fogadása ő felsége a király által nagy jelentősséggel bir és külö­nösen jellemző amaz érdekeltségre nézve, melylyel a magyar király a magyar kiállítás irányában viseltetik. Széchényi Pál grófnak üdvözlő beszédére ő felsége erélyesen csengő hangon válaszolt, s midőn válaszának végén megígérte, hogy a kiállítást személyesen fogja megnyitni, szívből fakadó harsány éljen hangzott fel. Az üdvözlő beszéd és a királyi válasz befejezése után ő felsége, ki viruló szinben és legjobb kedvben volt, leg­előbb is Széchényi gróffal, azután Matlekovics államtit­kárral, Zichy Jenő, Szapáry Géza, Apponyi Albert s Tisza Lajos gróffokkal váltott kegyes szavakat, ezután Jekelfalussy min. tanácsost, Tolnay Lajos igazg. elnö­köt, Hieronymi vasúti igazgatót, báró Koclimeister Fri- Syest tüntette ki megszólításával, végül Rátb főpolgár­mesterrel és Csatáry Lajos egészségügyi tanácsossal beszólt, az előbbivel a városerdőnek s a kiállítási épü­letek izlésteljes voltáról, az utóbbival pedig az orszá­gos kiállítás idejében várható közegészségi állapotról, ezeken kívül a bizottság minden egyes tagját megszó­lította. A fogadás miutegy háromnegyed óráig tartott s a bizottság összes tagjai emelkedett hangulatban tá­voztak. A kiállítás ünnepélyes megnyitása május hó 2-ának délelőtti 10 órájára tűzetett ki.

Next

/
Oldalképek
Tartalom