Veszprémi Független Hirlap, 1883 (3. évfolyam, 1-54. szám)

1883-03-17 / 11. szám

babért,. Nem vonjuk kétségbe a társulat tagjainak képzettségét és jóakaratát, de ne is várjunk többet és szebbet oly színtársulattól, melynél hiába keressük a harmonikus összhangzást, a művészetet nagyban elősegítő zenét, valamint az alakoknak csábfényt és vonzerőt kölcsönző toilletját, mely nem kis szerepet játszik a közönségnél. A pápai „Chewra Kadischa* bankettje fényesen sikerült. A szakácsné magyarul főzött, de a felkö­szöntők a „sógor“ nyelvén mondattak el, persze „unter Vivátrufen.“ Nomina sunt odiosa. Yivát Germánia! F. hó 11-én halt meg hosszú szenvedés után és élete 46. évében Gold Sámuel, a pápai izr. hit­község volt érdemdús elnöke. — A boldogult hült tetemei rá következő nap délután 3 órakor kísértet­tek örök nyugalmuk helyére. Impozánsabb gyász­menetet már rég nem láttunk. Dr. Breuer főrabbi remek gyászbeszédet tartott a korán elhunyt elnök és városi képviselő felett. Béke és áldás hamvaira! Legény Ferencz korona-utczai háztulajdonos azon hiszemben volt, hogy csakis patkányok lehetnek ama hívatlan vendégek, melyek gabonája fogyasztá­sához kellően hozzájárulnak. Persze, hogy patkány lopta meg nevezett házigazdát, de olyan kétlábú patkány ám, mely két zsák gabonát akart éppen akkor elemelni, a midőn L. ur házában lakó bolti őr hazatért az éji strázsáról. Az őr fellármázta a házbelieket, de már későn! a tolvaj megugrott, hátrahagyva a két zsákot corpus delictinek. A pápai baromfikereskedőnők nagyon panasz­kodnak arról, hogy most már nemcsak az üzlet, ha­nem az eleven portéka is pang. Igazuk vau szegé­nyeknek, a baromfi-dögvész rémitő mérveket ölt, naponta 30—40 temetés, melyek pap és kántor nél­kül is elég költségesek. Csak a more tud erre ka- dencziát, mondván: á kinek ván, ánnak deglik! A párbaj-mánia hozzánk is beütött, azaz csak be akart ütni. Ugyanis nem kevesebb, mint 6 páros viaskodást kellett volna feljegyeznünk, ha a véletlen nem vezeti a csatatérre az „Agglegények és szalma­özvegyek egyletének“ érdemdús elnökét, ki rövid két heti hivataloskodása alatt ime fényesen bebizo­nyította, hogy a pápai jogászok dédapja vezetése alatt csakhamar fel fog virágozni nevezett egylet, hogy ennek kebelében mielőbb keletkezzék egy ál- dásthozó „Párbaj-mánia elleni egylet“ is. Az elnök segítségével ily czimü egylet is mihamarabb meg­kezdheti hivatalos működését. A fej-tifusz még mindig szedi áldozatait. Orvo­saink még a késő esti órákban is beteglátogatóra mennek. A diphteritis is fel-fellép, de eddig oly gyéren, hogy az iskolák bezárására még nem is gon­dolhatunk. Az V. lionvédkerület összes ujonczai (174) a pápai zászlóaljakhoz hivattak be 6 heti fegyvergya­korlatra, értem a tavaly felavatottakat, kik most öltöztek be először és azon egyedüli okból vonattak össze, mivel gyér számuknál fogva különböző zászló­aljaik felmentve legyenek nehány njoncz betanításától. A pápai kereskedő-segédek az iparos-segédekkel egyetértve f. hó 25-én Purim-bált rendeznek, melyre a meghívókat már szétküldtók. Belépti dij 1 frt. H. J. Újdonságok. — Az uj évnegyed alkalmából tisztelettel kérjük lapunk t. olvasóit előfizetéseik szives megújítására, oly vidéki olvasóinkat pedig, kik némi előfizetési rész­lettel hátralékban vannak, ez összeg mielőbbi szives beküldésére. — Lapunk szeretett szerkesztője Kompolthy Tivadar ur mint bennünket értesít f. hó 22-én d. u. érkezik vissza 13 napi sajtó- fogságától. Ezúttal leszámol a Nagy Ignácz ellen irt s az esküdtszék által 3 hóra és 125 forint pénzbírságra ítélt büntetéséről. Ne örüljön azon­ban senki, szerkesztőnk eme megbüntetésének, mert bár az esküdtszék kimondta rá a bűnöst, de tiszta lelkiismerete ezúttal sem fogja tűrni az igazságtalanságot s ostorozni fogja az igazság elleni merénylőket. Hozza vissza Isten őt a leg­jobb egészségben s fogjon nemes munkájához ujult erővel! — A bukovinai csángók részére következő adományok jutottak szerkesztőségünkhöz: Dr. Kras- csenits Vilmos 1 frt, dr. Csete Antal 1 frt, Nagy József 1 frt, s Lukácsi István ur tánczpróbájában e czélra befolyt 6 frt 35 kr. Lukácsiné ivén adakoztak: Szedlák Mihály 30 kr, Pekány János 10 kr, Szalay Elek 10 kr, Szedlák Róza 10 kr, Suránszki Róza 10 Gvárdián Hona 10 kr, Müller József 30 kr, Márton Gyűla 20 kr, Leller Lina 10 kr, Mustos Károly 10 kr, Tóth Anna 10 kr, Tóth Ida 30 kr, Koos János 10 kr, Vagner Ferencz 10 kr, ifj. Katona Sándor 10 kr, Reményffy Ida 20 kr, Graff Nina 1 frt, Fren- csik István 20 kr, Megyesy János 20 kr, Pintér Mi­hály 10 kr, Mihályfi Gizella 10 kr, Fábián Ferdi- nánd 20 kr, Victer János 10 kr, Bartusek József 10 kr, Sághy 10 kr, Reiblinger János 10 kr, B. J. 20 kr, Tóth Gyula 30 kr, N. N. 10 kr, Ritzl Antal 20 kr, Szüts István 20 kr, Fürst Manó 15 kr, Bar- nafi Ferencz 15 kr, Seftsik János 15 kr, Páternosz Gusztáv 10 kr, Lukácsi Istvánná 20 kr. Összesen 6 frt 35 kr. — Márczius 15-ike. Városunkban mint minden évben, úgy most is kegyelettel ülték meg szabadságharczunk 35-ik évfordulóját. Legtöbb- nyire a függetlenségi elvet valló polgárokból álló társaság gyűlt Össze az „Angyal“ vendéglőnek e czélra díszesen ékített helyiségébe megünnepelendő e nagy napot. Az egybegyült társaság -9 órakor vacsorához ült s poharazás közben megeredt a toasztok álja. Elsőnek felszólalt Dukovils Sámuel ur, kinek beszédjét általános figyelemmel hallgatták az egybegyűltek, éltetvén a függetlenségi elveket valló írókat, kifejezést adva annak, vajha igazság­ért harczoló elveikért ne börtönt, de elismerést nyernének. Ezután szállott Husvéth János ur, ki emelkedett hangú beszédjében szabadságharczunk legnagyobb hősét Kossuth Lajost éltette, beszédjét viharos éljenzés követte. Szólották ezután még szá­mosán s többnyire mint mondák édes apánkat Kossuth Lajost éltetve, a közönség a reggeli óráik­ban oszlott szét. Mint értesülünk azon kívül még több helyen, nevezetesen: Kovács Ignácz, Esső Izaeneusznál stb. ünnepelték meg a nagy napot, — Mílllieur. Városunkban működő czir- kusz társaság egyik múlt előadásán a kötéltánczos kifeszitett kötele elszakadt. Szerencsére még senki sem volt rajta s nem esett kár senkiben. — Fényes esküvő volt a helyi izr. imaházban f. hó 12-én d. u. 4 órakor. Tuszkau Valdemár ur esküdött örök hűséget nagy és díszes násznép előtt Buchwald Ida kisasszonynak, váro­sunk egyik legbájosabb leányának. Tartós s Örök boldogságot kívánunk az uj párnak. — Halálra Ítélt testvérgyilkos. Egy szomorú és megdöbbentő tragoedia utójátékának volt színhelye f. hó 13-án a helyi kir. törvény­szék. Hempflinger István testvérgyilkossággal vádolt rédei lakos ellen folyt le a végtárgyalás, mely úgy lefolyása és eredményében, mint a pro és contra kifejtett érvelés tekintetében igen tanulságos és érdekes volt. A közvádló és védő ur plaidorei után a törvényszék visszavonult s kihirdeté az Ítéletet, mely kötél általi halál büntetést szabott vádlottra, mely ellen vádlott felebbezett. — A bukovinai magyarok javára több érdemes polgártársunk gyűjtéseket eszközöl, Midőn áldozatkész közönségünk erre a nemes czélra adakozik, oly áldozatot hozott, melyen vé­reink megváltása eszközöltetik s ez egy fényes lap lesz hazánk történelmében, mely mindenha fennen fogja hirdetni, hogy a magyar a magyart veszni nem hagytál — Polgármester választás. A f. hó 27-én tartandó városi képviseleti közgyűlésen vá­lasztanak polgármestert. Városunk jövője függ ezen választástól, azért jól meg kell fontolni, hogy kire szavazunk! — „Shakespeare Vilmos“ ily czimü munkára hirdet előfizetési felhívást Luka- csek János ugodi lelkész és egykori orszá­gos képviselő, ki a fenti művet Hugo Victor halhatatlan franczia költő után magyarra fordította. — Felhívjuk e műre a közönség figyelmét. Előfizetési ára 2 frt, mely összeg Ugodi János név alatt Ugodra Veszprém- megye küldendő. — Eötvös Károly országos képviselő, mint értesülünk, a napokban Veszprémbe érkezik. — Az Almádiban építendő kápolnára újabban a következő adakozások történtek: Özvegy Simon Rudolfné úrnő 5 frtot, tisztdő Végh Sándor ur 5 fortot, Rozsos Ödön Ősi urod. ispán ur 5 frtot, Mi- helini Jánosné úrnő 2 frt, Bauer Károly ur felaján­lotta, hogy a szükséges kőanyagot hordatja. Racsek Frigyesné 2 drb oltárvánkost. — Kérve tekintetes szerkesztő urat ezen adományokat becses lapjába, a „Veszprémi Független Hírlap“-ba köztudomásra hozni és a bizottság köszönetnyilvánítása mellett hirlapilag nyugtázni. Melyek után vagyok tekintetes szerkesztő urnák stb. stb. — Hymen. A napokban jegyezte el magának városunkban előnyösen ismert fiatal iparost P fi 1 f Andor a szép J o ó Lina kisasszonyt. Zavartalan boldogságot e tiszta szerelemből szőtt frigyhez. — Sorozás. A sorozás Veszprémben már egy hete tart s örvendetes számban válnak be a legé­nyek, mint halljuk a köteles jutalék fedeztetett s most a honvédség részére soroznak. Valószínűleg innen is, mint Enyingen, kerül 60—70 ember a honvédség kötelékében. — Visszahelyezés. Boday Aurél enyingi jbir. aljegyzőt a bpesti kir. Ítélő tábla, mint másodfokú fegyelmi bíróság állásába, mely­től felfüggesztve volt — visszahelyezte. — Beküldetett. A jeruzsalemhegyi kigyó-utcá- ban a Csekő-féle ház oly siralmas állapotban van, hogy a járó-kelők már nem mernek elmenni előtte, félvén az összedüléstől. ügy látszik, hogy ezen utcá­ban, (hol éjjel egyetlen lámpa sem világit) a köz- biztonságra annyi gond forditatik, mint Csekő a házára. Rendőrség, hol késel az éji homályban (?) Egy jeruzsalemhegyi. — Dr. Csolnoky Ferencz lemondott a nőegylet titkárságáról. — Sümegben f. évi márczius 2-án este 728 órakor a félrevert harangok tüzet jeleztek, a rémület fokozódott mindnyájunkban, látva, hogy szalmatető­zettel födött házsorban ütött ki a veszedelem s hozzá a szél orkánként dühöngött. Kilencz hajlék kalapot vesztett; a baj között fő szerencse volt, hogy a szól irányát meg tartotta és igy a lángok többé nyalni valót nem találtak. A leégett födelek megújulnak. Vájjon tüzoltóintézmény valósítása elérkezik e Sü- meghen ? — Halálozás. Tomcsányi Ferencz sz-gotbárdi gyógyszerész mártius 7-én elhunyt. Béke hamvaira. — A Balaton-egylet Schon balatonfüredi derék főkertészt megbízta, hogy a .leánylakás“ neve alatt ismeretes barlangokat megvizsgálja, szépítse s az odavezető utakat rendbehozza, illetve járhatóvá s kényelmessé tegye. Mint halljuk oda egy kis ven­déglő is jönne, mely bizony megbecsülhetlen kincs lenne a kirándulóknak. — A Jánosliázán márczius 19-én megtartatni szokott országos vásár az idén kivételesen egy nappal későbben, márczius 20-án fog megtartatni. — Kerékpár sport. Mint Budapestről bennün­ket értesítenek az ottani kerékpár-egylet néhány vállalkozó tagja Szekrényessy Kálmán ur vezetése alatt a húsvéti ünnepek alkalmából városunkba rán- dulni szándékoznak. — Márczius 26-án a balatonfüredi tűzoltó- egylet saját pénztára javára a községházánál táncz- vigalmat tart, melyre a vidékről is sokan készü­lődnek. — Ramazetter Károly pécsi nyomdatulajdonost és családját fájdalmas és pótolhatatlan veszteség érte. — A családanya szül: Gärtner Karolina február 26- án hunyt el élte 52-ik évében Hamburgban, hol leá­nya kíséretében tartózkodott. — Hült tetemei márczi­us 6-án tétettek a pécsi sirkertbe örök nyugalomra. — Ezermester csizmadia. A magyar nép kö­zött nagyon sok rendkívüli ügyességű, mindenhez értő ember találkozik, a kiket úgy szokás hívni, hogy ezermester. De az ezermesterek közt is ritkítja párját a szegedi Yeszelka Péter nevű alvárosi csizma­diamester, a ki mint a Szegedi Napló Írja, valóban ritka ügyességnek adta tanujelét. Ugyanis vékony fenyődeszkából egy kisebb fajta három oktávás zon­gorát készített, s azt rendesen felhúrozta és felhan­golta. Érdekes, hogy az ügyes csizmadia által készí­tett zongora részei csirizzel vannak összeragasztva. (No, ha olyan jó csirizt tud készíteni, kár a kapta­fánál nem maradni, mert a zongorakészitésből ugyan meg nem él.) — A kisbéri álladalmi ménes birtokon az 18S3. év fotyamában elhullás vagy levá­gás folytán származó mindennemű bőrök u. m. ló, csikó, szarvasmarha, juh, sertés és sza­márbőrök, szóbeli árverés utján 1883. mart. 15-én d. e. 9 órakor a legtöbbet ígérőnek el fognak adatni. Az árverezni óhajtók felhivat­nak, a fentjelzett napon s órában 50 forint bánatpénzzel ellátva, a ménesbirtok igazgató- sági irodájában megjelenni, hol az árverési feltételek is bármikor megtekinthetők. Sop­ron, 1883. márcz. 5-én. A kereskedelmi és iparkamara. — A liew-yorki „Magyar társalgó és Önsegélyző-Egylet“ folyó hó 10-én a magyar- országi vizkárosultak javára tánczvigalommal egybekötött színi előadást rendezett. Színre került halhatatlan Csepreghynk „Piros bu- gyellárisa.“ — Somogyi Mór jó hírnevű szombathelyi zene­szerző szeretett képviselőnk Pázmándy Dénes szeren­csés felgyógyulása alkalmára és a derék harczosnak ajánlva „Pázmándy induló“ zenemüvet szerezte. A nemzeti szinü diszkötésben foglalt eredeti zenemű 10- én adatott át Pázmándy képviselő urnák. — Kinevezés. A zirczi kir. járásbíró­sághoz albiróvá dr. Simon József tapolezai kir. járásbirósági aljegyző neveztetett ki. — Adakozás. Az Almádiban építendő kápolna költségei fedezésére, az alábbi nyugta szerint főt. Polczer Antal ur 5 frtot adományozott. — Nyugta 5 frt azaz öt forintról o. é., mely összeget alulírott bizottsági megbízott az Almádiban épitendő kápolna javára főt. Polczer Antal hajmáskéri plébános ur adományát, a Veszprémi Független Hírlap szerkesz­tőségétől hogy átvettem ezennel elismerem és nyug­tatom. A szives adományért a bizottság nevében köszönetét nyilvánítva. — Kelt Veszprémben 1883. márczius 15. Brenner Lőrincz, b. elnök. — A cselédség siiiyedt erkölcsi állapotán Szentes városa úgy kíván segíteni, hogy oly 3 férfi- és 3 nő- cseléd fog 100—100 forintjával jutalmaztatni akik gazdáik ajánlata után, egy erre a czélra alakí­tandó bizottság által erkölcsös életük, hűségük és munkásságuk által érdemeseknek Ítéltetnek. — (Nem sokat fog a dolgon lendíteni, legfellebb azt, hogy nem a legérdemesebb, hanem a legjobban párt­fogolt cseléd nyeri el a jutalmat. — Zenemű. Ifj. Fahrbach Fülöptől Tá- borszky és Parsch, budapesti zenemükereske- désében egy keringő jelent meg „Waldmär­chen“ czimen, s a franczia Gouzien Armand- nak van ajánlva; ára 1 frt. — Ugyanott jelent meg: „Auf Schritt und Tritt“, rezgő polka zongorára, szintén Fahrbachtól: ára 75 kr. — Kirándulás B.-Fiiredre. 40 katonai akadémiai növendék Kőszegről a húsvéti ün­nepek alatt Balatonfüredre rándul tanulmá­nyozás végett. Bankettjük a Károlyi-féle vendéglőben lesz. — Érdekes lelet. B.-Füreden folyó hó 4-ikén erdekes leletre akadtak, mely úgy régiségre, mint nagy száma által bir kiváló érdekkel. Az országúton egy cserépfazékban több mint 4000 régi ezüst dénárt találtak, melyet a polgárság rögtön fölszedve, mind elvitte. Reményffy Jenő urat illeti az érdem, hogy több mint 2000-et rögtön összeszedett, körülbelül 1000 drbot pedig az elöljáróság szedett össze. — A dénárok IV. Béla, V. István és III. Endre idejéből valók s 25—26 drb esik egy ezüst forintra. — Az egészet a múzeumba küldeni szándékoznak. — A „Magyarország“ havi folyóirat most megjelent márcziusi füzetével befejezte első félévi pályafutását. A tapintatos körültekintéssel szerkesz­tett folyóiratnak a folyamatban levő magyarosodási mozgalom élesztésében jelentékeny része van, s már csak ezért is támogatásra méltó. De figyelmet érdé­inél az, mint a magyarosodási mozgalmak történe­tének okmánytára is, s ép ezért kívánatos, hogy' köz- és magán könyvtáraink, egyletek, társulatok és különösen a kaszinók mentül több példányban meg­őrizzék az utókornak, mert a magyarosodás története van összegyűjtve benne. Előfizetési ára negyedévre csak 1 frt. A már megjelent félévi folyam 2 írtért szintén megrendelhető a kiadóhivatalban, Bpesten, Sándor-utcza 12. sz. — Virágos beszéd. Egy fiatal ember azt tanulta anyjától, hogy a nőkkel a memr- nyire lehet képletekben kell beszélni. Például: Szabad Flóra kedves gyermekeivel ékítenem fel — e helyett: szabad e virágot átnyújta­nom, stb. Jól megjegyezte magának. Egyszer ebédre volt híva. A midőn feltálaltak, karját nyújtja a házi kisasszonynak s igy szólt: „Szabad a jászolhoz vezetnem nagysád!“ — Kis szélhámos. Egy rongyokba bur­kolt 6 év körüli fiúcska sirdogált a napokban a sétatérén. Egy jószivü ur kérdé tőle keservének okát. Mire a kis híjon siránkozva elmondd, hogy a boltba küldték s a pénzt elvesztette, most nem mer haza menni. „ Mennyi volt az a pénz „Három krajezár.“ A gyermek megkapta a 3 krajezárt. — Ezt a manővert vagy nyolez jószivü úrral szemben ismételte. Jó lesz szemmel tartani az ilyen apróságokat, mert ha zavartalanul élvez­hetik „munkájuku gyümölcsét, lassanként kifejlő­dik bennük a gazság s meggyűlik velük baja a társadalomnak. — A legkedvesebb névnapi ajándék. Méltóságos Dr. Laky Kristóf kir. kamarás és törvényszéki elnök urat f. hó 14-én név­napja előestéjén szeretett neje egy egészsé­ges figyermekkel ajándékozta meg. Üdvözöl­jük a kis polgárt a szerencsés megérkezés és a mltgos elnök urat nevenapja alkal­mából. — JÓ állomás. Egy bizonyos zene­szerző egy coupéban utazik egy nővel. Hir­telen megindult társalgásban bemutatja ma­gát: Nevem N. N. Sába királynőjének com- positeurja! Nő: Ah — mily jövedelmező állása lehet. — Mennyit nő a nap márcziusban ? Naphossza volt márczius 1-én 10 óra 59 perez, 31-én lesz 12 óra 42 perez; tehát a nap márczius hóban 1 óra 43 perczczel nő. — Baromfi kedvelőknek. A budapesti állatkert nagy választéka és hasznos fajokban gazdag kitűnő tenyész példányokból összeállított baromfi udvarában a napokban ismét néhány kiválóbb törzs érkezett. Megrendelést költető tojásokra már az igazgatóság és kívánatra bárhová küld bérmentve árjegyzéket. — A szülök ügyeimébe. Időszerűnek tartjuk felhívni a szülők figyelmét arrra, hogy elérkezett az az időszak, mikor derült, verőfényes napok kicsábitják a gyermeke­ket, és ezek lehánynak magokról minden nehezebb ruhát és könnyedén, majdnem nyáriasan távoznak el a szülei háztól. Ez az időszak pedig az, mely leghamarabb meg­csalja a leggondosabb embert is, annál in­kább a gyermekeket. Ilyenkor leggyakoriab- bak a hülések, a torokgyík, vörheny és toroklob betegségeknek igen hamar lehet­nek áldozataivá a gyermekek. — Ez az időszak hirtelen változó. A nap reggel még vidáman, enyhe levegővel köszönt be, már — lehet — pár óra múlva valóságos ziva­tar követi, vagy ha délben mosolyg — és ez csábítja el legtöbbször azokat, a kik nem elővigyázók, — estefelé pedig gyakran téllé változik. Nem lehet azért eléggé ajánlani minden kedveseit, övéit szerető szüle figyel­mébe, hogy ilyenkor kell a legnagyobb felü­gyeletet gyakorolni a gyermekek öltözködését illetőleg. — Dömötör László méhészeti vándor­tanár ur március hó 3. 4. 5. 6-án B.-Bicskén, Csákvárott, Vaálban és P.-Zámoron tartott előadást. Hallgatóság legtöbb volt B.-Bicskén. Vaálban Parti Károly ur bemutatta saját találmányu kaptárait. Az érdekeltség némi­leg fel lett ébresztve, talán majd szaporod­nak méhészeink. — A magy. kir. fnldm. ministerium. A „Magyar Földmives“ gazdászati havi füzet kiadási költségeihez 150 frt segély lyel járult, melyért Fehér megye tanítói, lelkészei, elöljárói ingyen kapják a füzetet. Ugyané célra König Károly ur P.-Zámorról ajándékozott 20 frtot. E meleg pártolást a szakavatottan és ki­tünően szerkesztett lap meg is érdemli, ez utón le­het a gazdasági irodalmat népszerűvé tenni. A füzet 1 évi előfizetési ára 1 frt, mely Gyúróra küldendő. — A vaálvidéki gazdasági kör ez év tavaszán is többféle kísérleti magvakat oszt ki tagjai között, u. m. tavaszi búzát, többféle zabot, luezerna magot, stájer veres here magot. Ugyané kör több gazdászati könyveket is oszt ki díjmentesen.

Next

/
Oldalképek
Tartalom