Veszprémi Független Hirlap, 1882 (2. évfolyam, 1-52. szám)

1882-03-18 / 11. szám

— Balaton-Füredre az idén uaylátszik hamarább fog beköszöntem a fürdőivad, mint egyéb években. Bízvást az enyhe tavaszi idő teszi ezt, mely sejtetni engedi, hogy májusban már forró nyári napokhoz lesz szerencsénk. A fürdő-igaz gatósághoz már sűrűén érkeznek a vendégbejelen- tések s nagyon valószínű, hogy Balaton-Füred ez idén sokkal látogatottabb lesz, mint az előző évek ben. Előző lapunkban jeleztük, hogy a parkok, pag gongok tisztogatása, beültetése már javában foly; ugyanezt jelezhetjük a bérházak tataroztatását s belső kicsin osittatását illetőleg, s itt dicséröleg kell kiemelnünk B. Füred egyik legjobbhirü s kereset­tebb bér háza, a Horv áth-ház uj bérlője Rms- bourg urnák ügybuzgalmát, ki semmi áldozatot nem kímélve, e nagy vendégház úgy külső, mint belső csinosításáról gondoskodik s azt minden ké­nyelemnek s ízlésnek megfelelŐleg rendezi be újjá. Midőn a fürdőre készülő közönség figyelmét külö nősebben is felhívnák erre, utalunk a Horváth házra vonatkozó, lapunk mai hirdetményei közt foglalt jelentésre — Két kikészített bőrrel állt be a napokban egy falusi atyafi egyik bőrkereskedésbe és kínálta itt eladás végett. Miután azonban a kérdéses áru hol vételét igazolni nem tudta, a ke­reskedő azon jó tanácsára, hogy előbb menjen vele a rendőrkapitánysághoz, „ill a berek, nád a kert“ — a boltból kiugrott, elinalt, a bőröket a kereskedésben hagyva. A két bőr megér vagy 20 frtot; jogos tulajdonosa a rendőrkapitányságnál átveheti. — Párbaj városunkban. Két remény­teljes, szépjövőjü ifja városunknak közös imádott- juk, elérhetlen ideáljuk macskájának színei fölött összeveszve, páros viaskodás utján jutottak a ki­békülés révpartjára. Mind a kettő háromszor lőtt, hanem legyenek megnyugodva kedves olvasóink, mind a kettő az ég felé tartotta azt a fujtással megtöltött 90 kros pisztolyt — és igy hála az is­teneknek, ép testtel hagyták oda a csatatért. — Miért is van virágcserép ? Fu dala Béla, a 6 ik huszárezred egyik közvitéze Zágrábból megszökött és Vasvári László álnév alatt bújta a világod. E napokban Pápára vetődött és ott, pénze elfogyván, egy nyitott ablakot csábí­tónak talált arra, hogy szerencsét próbáljon a tol- vajlás teréu. A gondolatot tett követé, azonban a fátum úgy akarta, hogy az ablakon virágcserepek is voltak, mik leestek és ezeknek a zörgése felza­varta a háziakat, minek következménye az lett, hogy a vitéz huszárt elfogták és most busul a vi­rágcserepek fölöslegessége miatt. — Lepsényből Írják: Kirisits Antal jó- hirü vendéglőjében t. hó 6-án rendezett tánezmu- latság kitünően sikerült; a jelenvolt díszes hölgy- koszorúból a következő szépek neveit szedtem össze: Lepsényből: Lurya Adél, Goldmann Janka, Enyingről: Schuberth Karolina, Häusler Nelli, Dreifinger Czeczilia, Mezősztgyörgyről; Schwarcz Jolán, Heumann Mari, Eötvös L, Csajághról: Krausz Róza, Weisz Babetta, Siófokról: Spitzer Netti, Kajárról: Náthán Vilma, Fokszabadiról: Muth Róza, Sió-Marosról: Freud Hermiaa, Ürög- ből: Schwartz Berta k. a. Az első négyest 30 pár tánczolta ; a fesztelen jókedv reggelig együtt tar­totta a mulató szép közönséget. Voltak még több csinos asszonyok is s<b. stb. (G. B.) — Szalonka - vadászat. Műnyelven szólva a szalonkák megkezdették a „húzást,“ szenvedélyes vadászaink már ki-ki járogatnak lesbe, de kevés szerencsével térnek vissza. — A „Pápai Lapok“ írja: A vesz- prémmegyei honvédegylet válzsztmánya nevében Vargha Lajos 1848/9-iki honvéd százados, vesz­prémi kir. törvényszéki biró felhívta a községeket, hogy a még életben levő Veszprém megyei illető ségü s az 184%-iki szabadságharezbau részt vett honvédek névjegyzékét állítsák egybe, hogy róluk rendes nyilváutartás vezettessék. Városunkban a összeírás megtörtént, s nem sokára alkalmunk lesz ennek érdekes eredményét közzé tenni. — A siófoki izr. nőegylet folyó hó 5-én tartotta meg füzérkéjét, mely a legsikerül­tebbnek mondható. A füzérke sikere részben a rendező urak tapintatosságának, részben a jelen­levő urak adakozásának köszönhető, kik a jóté konyczélt szemelől nem tévesztve, kegyes felülfizeté- sük által jelentékeny összeg jövedelemhez juttat ták az egyletet. A négyest negyven pár tánczolta, mely alkalommal a hölgykoszorun végig tekint­vén, a számos szépek közül a következőket említ jük: Koppstein Józsefné, az egylet buzgó elnök­nője. Kardos Ignáczué, Hrauiczkiué, Koppstein Károlyné, Bajer Antalué, Muth Sándorné, Deutsch Gáborné, Löventrittné. A virágkoszorut ékesítet­ték: Rosenfeld Berta, Morvái Etelka, Tachauer Jeni, Markus Berta, Vogl Eugenia, Rothauser Ma­riska kisasszonyok. A jó kedvet hajnal hasadtáig Docsi Jancsi ismert zenekara tartotta fent. — Siófokról Írják lapunkuak: Docsi Jancsi sz -fehérvári kedvelt zenekara a nyári idényre szerződtetve lett. A fürdoháznál az előké­születek óriási erélylyel haladnak és a sétányok kertészeti munkái mihamarább be lesznek fejezve, egyáltalán a bérlők nem kiméinek semmi áldoza­tot, csakhogy a látogatók mindent rendben lelje­nek. A vendégek elszállásolására egy külön vál­lalkozó jelentkezett a bérlőknél, — Csalás. Figyelmeztetjük a közönséget, hogy a krumpli-szállitóktól ne vásároljanak zsák­ban, valamint hektó szám krumplit, mert nagy csalásnak vannak kitéve. Hanem szoktassák rá az embereket a kilói árulásra és ha folyadékot vehe­tünk literszám, gabuát, kukoriczát, babot, méter- mázsánkint, mely okból legyen a krumpiiuál kivé­tel? A midőn ezzel a közönséget figyelmeztetjük, de egyúttal a hatóságot is, ne tűrjön városunkban a közönség rovására tovább ily csalást. — Kárpelesz Lipót siófoki lakos jég­vermét feltörte Mécsén József és 20 kgr. bust, meg 10 kgr. vajat elvitt. De az utón már is nya­kon csipte Bergl Fülöp és átadta az illetékes bí­róságnak. — Fiúméba. A budapesten lévő orsz. ipar­egyesület felszólította a helyi „Ipar és kereskedelmi kör“ elnökséget, hogy az általuk f. hó 24-én ren­dezendő fiumei kirándulásban a kör tagjai részt vegyenek. Az e czélból múlt hétfőn megtartott iparosköri gyűlés, Balogh Károly és Szilágyi Mi­hály urakat, városunk derék polgárait szólította fel akirándulásbai részvételre, kik is az orsz. ipar­egyesület kiküldött tagjaival utaznak el a nemzet gyöngye — Fiúméba. — Táncsics Mihály javára. Ferenczy Gyula ur vendéglőjében megtartott martiul 15 iki ünnepély alkalmával inditványoztatott, hogy Kos­suth Lajos nagy hazánkfiának egy üdvözlő sürgöny küldessék. Ennek ellenében Balogh Károly ur azt indítványozta, hogy miután a sürgöny elküldésé­vel csakis a kormánynak tennénk hasznot, azt pedig nem nagyon szeretjük, hát a sürgöny árát küldjük el annak a jó öreg magyar írónak, Tán­csics Mihálynak, aki tán a legnagyobb nélkülö­zések közt fekszik beteg ágyán. Az indítványt tett követte. Befolyt 9 frt 25 kr, mely összeg kézbesítés czéljából Eötvös Károly képviselő úrhoz küldetett el. Ezen összeghez járultak: Balogh Károly 1 frt, Frikk Mihály 1 frt, Regenyi Lajos 1 frt, Bant- hauer G. 20 kr, Husvéth János 20 kr, Jenőfi Fe- rencz 50 kr, Kovács Vincze 20 kr, Kovács Károly 40 kr, Szűcs Kálmán 40 kr, N. N. 20 kr, Csi- kász J. 50 kr, Fata János 20 kr. Hires Mihály 20 kr, N. N. 20 kr, Balogh Károlg hat tagból álló zenekara 60 kr, Szűcs J 30 kr, N. N 20 kr, R. 20 kr, Pintér Kálmán 20 kr, Südy Károly 1 frt, Farkas N. 20 kr, Marothy Ferencz 20 kr, Lappal 20 kr, Szabó Ferencz 25 kr, Bauer Gy. 30 kr, Ferenczy Gyula 50 krral. — Az almádi-i lakások érdekében, — melyek a fürdő idény alatt lesznek használandók, — lapunk szerkesztősége ád felvilágosítást, ameny- nyiben több tulajdonos által felkérettünk ezen la kások nyilvántartására, mit lapunk jövő számában meg is kezdünk. — Kiss János derék zenekara, hus­vét hétfőjén indul külföldi kőrútjára, de mielőtt elutaznának, egy hangversenyt tartanak: Husvét napján, melyet úgy hisszük pártolni fog városunk közönsége.mm — Öngyilkossági kísérlet. A múlt vasárnap f. hó 12-én éjjel Penitsek a helyi kávé­ház tulajdonosok egyike nyakát egy éles késsel elvágta. — Szerencsére családja azonnal észrevette ezt, és a szomszédba, hol épen lakodalom volt fu­tottak, honnét orvosokkal térve vissza a szeren­csétlen embert gyógykezelés alá vették. Még nem balt meg, de állapota nagyon aggasztó. Mint mond­ják őrülés jelei már régebben mutatkoztak rajta, s e tettének oka is az volna. — Üzlet átvétel. Ungár Lipót ki több év óta a helyi Tuszkau-féle czégnél működött, köze­lebb a Babocsay-téren levő Schvartz-féle üzletet átvette és újonnan berendezte. Volt alkalmunk, úgy az árak olcsósága, mint az áruk jóságáról meggyőződni, azért felhívjuk lapunk mai számában közölt hirdetésére olvasóink b. figyelmét. — Hoszter. „Debreczen“ collegánk Írja: A hivatalos lap közlötte Fagy Géza lepsényi jegyző és Kovács József siófoki aljegyző érdemkercsztlel való kitüntetését; Hoszter kézrekerülése tudvalevő­leg az ő érdemök. „ Csak aztán mi lesz azzal az érdemkereszttel, — kérdezte egy elmés újságolvasó, — ha véletlenségből kiderül, hogy Hoszter ártat­lan?“ — Hogy ez az ártatlanság valaha kiderül­jön, alig lehet hinni, bár mint a „V. F. H.u Írja, múlt vasárnap Vlachovich Lázárhoz, a veszprémi törvényszék h. elnökéhez, Cser na Vincze kir. ügyész­hez és Janosik Sándor védőhöz ügyesen fogalma zott névtelen levelek érkeztek helyből, melyek Hosz- tert ártatlannak mondják, bűnösnek pedig e név­telen levelek íróját, ki azonban nevét nem árulja el. A levelekre természetesen nem lehet reflektálni. — Nagy hal. A keszthelyi halászok hét­főn egy 5 —6 láb nagyságú harcsát fogtak. A nap­jainkban oly ritka halnak sok nézője volt. — Pápáról Írja levelezőnk, hogy Eszter- házy Móricz gróf a benezések négy osztályú al- gj'innasiumának és a reform, kollégium gymna- siumának tanuló ifjúságát a várkertből kitiltotta. Az ifjúság most testületileg akar folyamodni a grófhoz, hogy a tilalmat vonja vissza. — Zsebmetsző és kerítő. Weisz Bar­nát veszprémi illetőségű zsebmetszőt, Heith Antal p esi lakos keritőt a városi rendőrség letartóz­tatta Szombathelyen. Amint értesülünk, Heith régóta ismeretes arról, hogy ő szokta magyar lá­nyokkal a legelterjedtebb kereskedést űzni. Ösz- szeköttetései egész Amerikáig kiterjednek. — Az olló. A helybeli suayi-ujság, mely ez ősváro3 tisztes nevét hurczolja meg dísztelen homlokán, (melynek szerkesztője a „Hirlapiró képző intézet“ szerencsétlen eszméjével morfondírozik évek óta) úgy szerkesztődik, — mint azt már több­szőr észrevettük, — hogy híreinket szépen kiol­lózza. — ügy tett a lapunk 8 ik számában közölt B.-Fllredről szólló újdonságunkkal is.— Mig egy­mással jó viszonyban álló lapoknál, a kölcsönös át­vétel megengedhető, addig az ily „dilletans jor- nalist“ urakra, (Lévay ur saját laptulajdonosa szavával élve) kénytelen a tisztességes hirlapiró a plagium (magyarul lopás) vádját rásütni. Vagy ta­lán azt is a „Hirlapiró képző intézet“ alapszabá­lyai közé iktatta a t. szerkesztő ur? — Hála-nyilvánitás. Elmulaszthatatlan kötelessé­gemnek tartom mindazon jő ismerőseim, barátaim és roko­naimnak, — különösen pedig a veszprémi csizmadia ipartes­tület tagjainak s mindazoknak, kik istenben boldogult Zerenczky István édes atyánknak f. hó 8-án történt temetésén megjelenni szívesek voltak és részvétükkel nekünk vigaszt nyújtottak, — úgy saját magam, mint mélyen sújtott családom nevében is hálás köszönetemet nyilvánit&ni. Tóth Mihály. — Az Anker életbiztosító-intézet január hó folyamán 470 uj kötvényt állított ki 1 millió 117 ezer 397 frt értékben. Halálesetek után kárt fizetett e hónapban 88 ezer 174 frtot. Az intézet fönállása után életbiztosításokért kifizetett 10 millió 547 ezer 637 frtot. Ptczember 31-én ez intézetnél biztosítva volt 79 ezer 240 személy 120.444.171.99 frt h aláles etr ei, — 43.514 26 évjárulékra s 29.665.001.95 frt tökebiztositásra. — Szegény rátótiak, rájuk jár a kocsi­rúd, pénteken f.hó 17 én csak 40 végrehajtás tar­tatott meg községükben — Szegény rátótiak! — Rendőri hírek. Deranja Petrov kol­dulás miatt Tribotinjbe, — Jovanovits Antal kol- dutás miatt Krafnicára, — Arker András csava- gás miatt Obersiskára, — Schvarcz Miksa csavar­gás miatt Pápára, — Kujber Juli csavargás miatt Eöcsre, — Bajádi József csavargás miatt N-Szo- kolyba, — Ceminsky József koldulás miatt Erzsé­betvárosba tolonczoltatott. — Figyelmeztetjük t. olvasóinkat a „Pesti magyar kereskedelmi bank“ váltó-üzletének mai számunkban megje­lent hirdetésére. Ezen intézet 1842-ik évben alapktatott és ismeretes szolid eljárásáért méltó az ajánlatra. — Rövid hírek. Si monyi Ernő jeles publicistánk egészségi állapota még mindig ag­gasztó. — Vasúti összeütközés volt Báránya- megyében a darányi állomáson. — Elevenen sült meg a verőczei (Pestm.) téglaégetö telepen Pejvel Vendel 15 éves napszámos fiú. — Szer­biát királysággá kiáltották ki. Maholnap több lesz a király, mint az alattvaló. — A „Keletu ez. kormánypárti ujságpapiros, mely naponként jelent meg Kolozsvár városában, megszűnt exis tálni. — Csak árva és gazdag legyen! A sze­gedi árvaszék iktatója levelet kapott, melyben egy fiatal ember felkéri, hogy szerezzen neki egy árva leányt, nem bánja ha csúnya, vén, szeplős vagy ripacsos is, csak árva és gazdag legyen. — Házi csend. A siami királynak van 350 felesége, most ezek mindegyikének zongorát vásárolt. No ha ezek egyszerre rákezdenek! — 125 éves ember él Csehország Eule nevű városában, neve: Korot- vicka Mátyás. — 960 darab aranyat loptak el a napokban Kőbánya és Temesvár közt egy Te­mesvárra utazó disznókereskedőtől. — Nagy szerencsétlenség történt a napokban Te­mesvárod. Egy szeszgyár kazánja szétpattant; négy férfi és egy gyermek azonnal szörnyethalt, többen pedig megsebesültek. — Lenyelt két ele ven csikót eyy debreczeni napszámos és kínok közt meghalt. — Csodaállatot löltek agyon Fran- cziaországban Viczky vidékén. Az állatnak két teste, egy feje, nyolez lába és két farka van Há­tán gyapjas, mint a juh, hasa az őzéhez hasonlít. Mind a két teste nőstény nemű. — 70.000 dol- l á r tiszteletdíj at kapott azon öt orvos, kik Gar- fieldet kezelték. — Az „arany legyet“ kifütyöl­ték Pápán. — Munkácsy t a király a Lipót- rend középkeresztjével tüntette ki, melylyel a bárói rang is jár. — A házi szöv ő-ipar meghonosí­tása érdekében Somogymegyében mozgalom indult meg — Egy mammuth fejet fogtak ki a halászok Török-Becse mellett a Tiszából. A fej egy métermázsát nyomott. — Nagy tűz volt Fas- megye Szergény községében, elégett 50 ház. Az egyik házban egy ember is bent égett. — „Iparos szálló“ czim alatt, a hódmezőóásárhelyi ifjak oly szálló helyet alapítottak, hol az átutazó vándor iparos segédek ingyen kapnak szállást. — Szo­morú történet. Pádén, Csongrádszky földbir­tokos ifjú lányát kitagadta, amiért az akarata ellen ment férhez. A szegény lány megőrült. — Valóság os tavasz van Somogybán, szedik az ibolyát, fogják a pillangókat, mint május elején — Vizbefult Kidben három tengerész apród. — Apagyilkos. Körösön, Kiss János ácsmestert, fia homlokon lőtte revolverrel. — Megöltek egy nőt, ki Nizzába utazott a vasúton, holttestét pedig a coupé ablakán kidobták. — Hugó Viktor, az ősz franczia költő 80-ih születése napjának alkal­mából, a „Theatre Francais“ ingyenes előadást tartott, a melyen az agg költő „Hernani“ ja ada­tott elő. — A határrendezés ügyében Ma­gyar és Steierország közt a tárgyalások folynak. — Nemzetközi vasúti kiállítást terveznek Becs ben 1884 érre. — Skobelevet a czár bünte­tésből (?) a 4 ik hadtest parancsnokává nevezte ki. — Meghalt Parisban Nilson Krisztina férje. — A „Bécsi Magyar Újság“, t eddig havonként jelent meg, heti lappá váltó — A fehér elefánt, melyet asiámiak szén tartottak, az ország nagy szomorúságára k'u páráját. — Születtek (márez. 10 —17 ig): Bo Károly fia, József. Gálos Pál leánya, Teréz, scher Jenő. Krausz Jenő, Kollin fia, idétlen szú — Halálozások (márczius 10—17­Segesdy Jáuo?, 67 éves, végelgyengülés Som Ilonka, 10 hónapos, ránggőrcs. Rador István, 1 éves, fogzási görcs. Mautner József, 1 '/, éves í zási görcs. Szabó Imre, 2 Vg éves, ólhártyás gé| lob. Bavál Sándor, 5 napos, veleszületett gyenj ség. Lányi István, 1'/, éves, hökburut. Rahov István, 16 éves, tüdősorvadás. Tóth János éves, toroklob. Rothfischer Luiza, 3 '/g hónap nyavalygató. Fürstner Anna, 8 éves, tüdőit Szeute Mária 1 '/2 éves tüdőlob. Özv. Wiukelma Katalin, 66 éves, gutaütés. Bodetz József, 9 hón pos, gyermekaszály. Dr. Fischer. — Adoma Bismarck herczegrőt. A uémet bír dalom kanczellárja egyszer néhány ur társaságát meglátogatta a berlini állatkertet. A rhinoceroszo előtt megállóit s hosszú ideig mély gondolatokba mi rülve bámulta a vastagbőrü áll latoka t. „Mi különöi talál itt kegyelmes uram?“ kérdé tőle az urak egyikt „Irigylem ezen állatok bőrét,“ válaszolt a herczeg. — Alapos ok. Quunz, a hires fuvolás és Nag Frigyes mestere egyszer egy igen fiatal tanítványé mutatta be a porosz királynak. A király, ki mindig in gerült volt, valahányszor felülmúlták kedvencz művé szelében, egy darabig nyugodtan hallgatta a fiatal fu volást, mig végre roszkedvüen ily szavakra fakadt „Hiszen e fiú majdnem oly jól fuvolázik, mint én miért nem tanított engem is e passage-okra?“ „Bocsá nat, felség“ — válaszolt Quanz — ,e fiúnak két mes­tere volt..“ — »ügy? s kik voltak ezek?“ kérdé ki váncsian a király. — „Én s a bot“ válaszolt a mester — Ubrik Borbála. Egy angol lap a követkézé esetet beszéli: Five Acres-ban, Coleford közelében, éveken keresztül élt egy öreg asszony, kit általánosan igen szegénynek tartottak 8 ki koldulással tengette életét. A mull héten megütötte a guta s rövid idő múlva meghalt. Halála után az öreg asszony ágyában bádog-dobozt találtak, mely 90 font sterlinget (körül­belül 1000 frt.) tartalmazott. Egy másik szobában kö­rülbelül egy 17 éves leányt találtak félmeztelen álla­potban. Három évvel ezelőtt zárta őt az öreg asszony e szobába, melyet azóta egy pillanatra sem hagyott el. A szegény leányt, ki a szenvedett viszontagságok kö­vetkeztében valóságos hülyévé vált, egy jótékony inté­zetbe szállították. Az öreg asszony szomszédjai mitsem tudtak a szerencsétleu leány létéről. — Venus, mint csempésznö. Hogy a művészet kenyér után jár, már rég ismert dolog; de hogy Vénus csempészettel foglalkozzék, erről talán kevés ember­nek volt tudomása. Pedig a dolog mégis úgy áll, sőt a hamburgi vámőrök rajta is kapták a szép istennőt. Egy Hamburg környékbeli parasztember ugyanis nemrég egy négy láb magas, gypszből készült tört lábú Vénust hozott a vámhivatalba s bejelentette, hogy a szobrot kijavítás végett hozta a városba s délután vissza fogja vinni. Estefelé csakugyan megérkezett a paraszt a Vé- nussal hátán, de egy vámőrnek feltűnt, hogy az istennő még most is csak egy lábon áll. Megvizsgálta tehát a szerelem bájos istennőjét és irnel — a hamis 19.00 db. finom szivart rejtett alabastromfehér keble alatt. Fe­lesleges mondani, hogy a furfangos paraszt drágán megfizette a művészettel való ilyetén visszaélést. Irodalom és művészet. — „Hatszáz magyar nemzeti dal“ czime azon díszes kötetnek, melyet legközelebb Mehner Vilmos buda­pesti (IV. kér. papnővclde-utczi 8. sz.) hírlap- és könyvkiadó­tól kaptunk. A czim ellen van csak kifogásunk, mert fárad­ságot vettünk magunknak s megolvasván a költeményeket, azok száma 647-et tesz ki. TJgy látszik tehát, hogy a „600“ csak szerény kerekszám akar lenni. A mi a művet illeti, az úgy kiállításra, mint béltartalomra páratlan a magyar könyv- piaczon. Van összetákolt, elavult antológia vers-, dalgyűjte­mény elég, de ilyen nagyszabású, tapintattal, helyes érzékkel összeválogatott egy sincs. A lyrai, szavaló, hazafias, tréfás, leiró költészet gyöngyein kívül magába foglalja a könyv a régi jó s a legújabb népdalokat, melyek a budapesti népszín­ház deszkáiról gyújtanak, vagy a nép ajkán termettek. Ezen­kívül a repertoiron levő valamennyi azon dalait is felöleli a mii, melyek népszerűvé váltak; végre vannak benne opera­szövegek s a különféle nemzetek indulói. Ezzel még nem me­ntettük ki a vaskos könyv tartalmát. Azonban ez is eléggé ajánlja. De leginkább sjánlja az, hogy — mert a vállalkozó szellemű kiadó tömeges keletre számit — ára a szép barna vászonba kötött példánynak egy frt., díszpéldányé, aranyos arabeszkkel 1 frt. 50 kr., egész arany vágással 2 frt A ki nem szerezheti meg az egyes költők műveit külön-külön, to­vábbá szereti a jóízű dalokat, arra nézve a „Hatszáz magyar nemzeti dal“ kincset ér. Ajánlják olvasójuk figyelmébe. Meg­rendelhető minden könyvkereskedő-, klnyvkötő- és könyv­ügynöknél. IVyilt tér*.*) Köszönet-njdlvánitás. A „TISZA“ biztoshó-társaság az, mely a nála bizto­sítva volt és folyó év február hó 20-án tiiz martalékává lett házam utáni kártérítési összeget veszprémi főügyuöke, Borger Sámuel ur utján nekem késedelem és hiány nélkül lefizette; ezen felette méltányos és kielégítő eljárásáért őszinte köszö­netét mondok, és ezen tisztán magyar társulatot a biztosító közönség különös figyelmébe ajánlom. Kelt Rátóthon, 1882. évi márczius hó 15-én. Kaki Gergely. *) E rovatban közlöttekért felelősséget nem vállal a Sze rk. Felelős szerkesztő: KOMPOLTHY TIVADAR.

Next

/
Oldalképek
Tartalom