Veszprémi Független Hirlap, 1882 (2. évfolyam, 1-52. szám)

1882-08-26 / 34. szám

— Hymen. Both Miklós henyei nép­tanító ut legközelebb jegyezte el magának Kiss Dániel helyi asztalos mester szellemdús leányát Adelt. Az esküvő a jövő hó 11-én fog megtartatni a helyi reform, templomban. Boldogság koszoruzza a szép frigyet. — Schön Róza k. a. helyi jóliirü is­kolájába a beiratások folyó hó 28., 29., 30. és 31-én fognak eszközöltetni. A nevezett kisasszony rövid működése óta is annyi eredményt mutatott már fel, hogy kedves kötelességet vélünk teljesiteni, midőn isko­láját a szülék figyelmébe ajánljuk. — Szélhámoskodás. Mint tudomá­sunkra hozták, valami Szántho Sándor szol- gabirósági végrehajtó, — ergo adóvégrehajtó, — magát a vidéken, hivatalos eljárás köz­ben segédszolgabirónak girálja. — Minthogy azonban a veszprémi szolgabiróságnál csak egy segédszolgabiró van, az pedig tek. Papp Gyula ur, s miután tudtunkkal a megyei bizottsági gyűlés a nevezett végrehajtó urat nem nevezte még ki szolgabiróvá : kiváncsiak vagyunk, hogy hol szerezte magának e czim viselésére az engedélyt? — A veszprémi betét- és kölcsön- közvetitő-egylet kebelében történt változá­sok e hó 14-én jegyeztettek be a helyi kir. törvényszéknél. E szerint Dunst Ferencz igazgató helyett Kovács Imre, Kovács Imre és Rothauser Rudolf helyett aligazgatókul Nagy Jakab és Berger Sámuel választattak. — Pápai levelezőnk Írja, f. hó 22., 23-án megtartott vásárunk, különösen az első napra eső országos vásár az egész napi eső­zés miatt roszul ütött ki, vevő igen sok, eladó aránytalanul kevés mutatkozott. A zsibvásár igen élénk és népes lévén, minden­kit kielégíthetett. — Szerelem miatt. Siófokról Írják lapunknak e hó 20-áról: Mintegy félórányira fekvő Kiüti lakóit a következő szenzácziós gyilkosság tartja izgatottságban: Rézi György, Gulyás József és Laczi János, mindhárman szerették Botos Máriát. Tegnap a vetélytársak egy korcsmában mulattak és ivás közben összevesztek azon, hogy a leány, kit szeret a három vetélytárs közül? A szerelem vitája annyira ment, hogy Rézi kést rántott és Laczira rontott. Ez a korcsmából az istállóba menekült. Ekkor Rézi Gulyásra emelte kését s szivén szúrta úgy, hogy szörnyet halt. Ab­ban a pillanatban rohant be vasvillával Laczi és Rézin több súlyos sebet ejtett. Nincs is remény a súlyosan sérült megmaradására. — A magyar nyugoti vasút igazgató­ságától a következő sorokat vettük: Ezennel van szerencsénk becses lapjába leendő eset­leges felvétel végett t. közölni, miszerint f. e. szeptember 1-től fogva, Veszprém, Devecser, Kis-Czell, Pápa, Sárvár, Szombathely és Kör­mend állomásainkról Budapestre (déli vasüt) valamint Budapestről (déli vasút) fenn meg­nevezett állomásainkra jelentékenyen mérsé­kelt áru s 3 napi érvényű menettérti jegyek binban ne fürdeni, mert hisz akkor egyszerű, közön­séges hideg fürdő, a mit mindenütt lehet kapni, a hol viz van. A szabad lég, a napsugár, a teljes hullám­verés, teszik épen specialitását a tengeri fürdőknek, s a gyógyhatást; hogy egy fedett és zárt kis kabin­ban pedig mennyire részesül ezekben, ki-ki ítélje meg maga a saját tapasztalása után; az uszodát az, a ki nem tud vagy nem akar úszni, nem veheti igénybe, még kevésbbé a mély, szabad vizet. De ha a viz ki-ki locscsanik a partra és lassankint mélyebb befelé és lehet fürdeni a szabadban, az hasonlít a tengeri fürdőhez. Kicsi Almádi, Csapak, Eőrs, Bada­csony, Paloznak stb. világért se czivilizálódjatok! feszelgős pruderiának nem lesz értelme akkor, ha nők és „férfiak“ illő, czélszerü fürdő-eostumeről gon­doskodnak. Egy elegáns nő étrendje Tronvilleben ez. Reggel csenget komornájának és az 8 órára az ágya mellé állítja a magukkal hozott csokoládéból készült első reggelit. Azután Moderne halvány rózsaszín flanel pongyolát vesz fel és a tárt ablakoknál szívja az üde levegőt és élvezi a tenger nagyszerű látványát. Majd felöltözik, ruhája anyagja olcsó, métere alig 1 franc, se csipke, se hímzés rajta, veres, vagy fehér, de üde, könnyű, kényelmes, bájos és a mosása épen annyiba kerül, mint egy másik ruha. A tengernél találkozik Montieurvel, meghódítanak maguknak egy kis kocsit, a bátraké az előny; Madame czipőcskéi felett breta- gnei fa-papucsot hord, és belelépdel elhatározottan a sós elembe, mig a kocsikát eléri; betolatják magukat és felöltve fürdő-costumejöket, vidoran ugrálnak bele a hullámokba és a fürdés a legkellemesebb mulat­sággal fölér. Azután felöltözik, haja kibontva csüng hátára le és mennek villásreggelizni, bámulatos étvágygyal fogyasztva lazacot, sültet, tojásételt, leöblítve mindezt Nedar vagy Scherryvel. Azután siesta majd alkonya­iig, fényes toillette az ebédhez és sétára a tenger­parton, melyet ekkorra deszkapadlókkal raknak tele. Ugy-e milyen kellemes ez a fürdő-élet ? Hanem azért mégse bánom már, hogy az enyém letelik. Az édes semmittevésből is sok a sok, és engem nem az tesz idegessé, hogy velem van a férjem, hanem hogy nincs. fognak kiadatni. Ezen menettérti jegyek va­lamennyi menetrendszerű személy- és vegyes vonatnál (Székesfehérvár-Budapest közt és viszont közlekedő gyorsvonatokat is beleértve) használhatók; podgyász-szabadsulyra azonban igényt nem adnak. Egyes gyermekek részére mérséklés nem nyujtatik, Két 2—10 év közti gyermek, az illető kocsiosztály egy menet­jegyével utazhat. A vezér igazgató. — Pápára f. hó 26-án érkezik meg Mándoky Béla szinigazgatása alatt álló tár­sulat 16 előadásra. Mint az előlegesen tudo­másul hozott névsor mutatja, a Beödi tár­sulat legkitűnőbbjei sorakoztak Mándoky zászlaja alá, szaporodván egy-két erőteljes taggal. Adjon Isten nekik fényesebb ered­ményt a pórul járt Károlyi bácsinál. — Gyászllir. Gödé Ferencz az ipar­társulatok elnökének haláláról a következő gyászjelentést vettük: Gödé Ede és neje Iíannich Mária, gyermekeik: Ida, Feri, Béla, Karolna valamint az összes rokonok nevében is szomorodott szívvel jelentik szeretett apja, após és nagyapjuk, valamint a Veszprémi temetkezési intézet, ugyszinte a nagyobb ipar-társulat elnöke Gödé Ferencz urnák élete 75-ik évében, a halotti szentségek felvétele után történt gyászos kimúltál. A boldogult hült teteme folyó hó 23-án délután 5 órakor fog az alsóvárosi családi sírboltban örök nyugalomban helyeztetni. Az engesztelő szent mise áldozat pedig a szt. Ferencziek rendiek templomban folyó hó 24-én délelőtt 10 óra­kor az Urnák bemutattatni. Veszprém, 1 SS2. augusztus 21 -én. Béke és áldás legyen porai! A temetés e hó 23-án, délután igen szép számú közönség részvéte mellett történt meg. Az egyes ipartársulatok koszorút he­lyeztek a megboldogult ravatalára. Legyen fölette könnyű a föld és az örök világosság fényeskedjék neki! — A pap és gazdasszonya. Zalamegyei levelezők írja, hogy a porrog-szentkirályi nyugalmazott ev. pap pörben állt egy volt gazdasszonyával, aki hosszabb idei szolgálat után tőle megválván, összes bérhátralékáért, mely 1300 frtot tett ki, a pap ellen kere­setet indított. A per folyamán, a múlt héten megtudta a pap, hogy volt gazdasszonya a faluban van, a korcsmában, oda ment s az asszonyt megragadva, mellébe lőtt. Ennek sikerült, felreugrás által, a halálos lövést elkerülni csupán sebet kapott bal karja mel­let. Ekkor a nép összecsődült, mire a pap a tömeg közé is lövést intézett s azután ma­gát lőtte főbe. Szörnyet halt. — Éjszaky Ilonáról, arról a szeren­csétlen, elzüllött életű leányról, aki tavaly a Rókus-kórházban 9-ik Ízben kisértette meg öngyilkossággal kioltani életét., azóta mi sem hallatszott a rendőri krónikában. Most a veszprémi alispán a belügyministerium utján körözteti azért, mert julius hó 26-án illető­ségi helyére Bakony-Szombathelyre történt tolonczoltatása alkalmával a rátóti erdő sző­lőn az őt kisérő egyén elől megszökött. A szerencsétlen leány, egykor jó módú szülők gyermeke, már kilenczszer kísérelt meg ön- gyilkosságot s nem kevesebb mint 42-szer volt hazájába tzlonczolva, pedig még alig 19 éves. — Uj egyforintosok jönnek forga­lomba október 1-én. A mostaniaknál vala­mivel kisebbek lesznek és kékes színnel lesznek tarkítva. — Miként öregebb test­vérük az „uj ötösök“, az egyesek is magyar szöveget hordanak majd egyik oldalukon s s ezzel ismét egy lépés történt a dualismus terén, mely lassankint kifejezést nyer minden papiros pénzjegyünkön. — Ezzel kecsegtet a kormány egyik félhivatalosa. — No mi csak­ugyan semmi örvendetest sem látunk benne, mert csakis olyan nem arany értékű osztrák­magyar papírpénz lesz az, minő a mostani, mely mellett az uzsorások és tőzsérek gaz­dagodnak, a nemzet pedig elszegényedik. — Balílton-Fttredröl írják: Nálunk az aratás eredménye közel sem volt kielégítő. Minőségre nézve meg volnánk elégedve, a menyiségre nézve azonban a szokásos kifeje­zést használhatjuk: „rosszul fizetett az ele- ség.“ Árpánk közel sincs olyan fehér, mint volt tavai; mindazáltal eléggé keresett a veszprémi piaczon, hol az árak egy hét alatt 6 írtról 8 írtra szöktek fel. Rozs, kevéssé keresett. Búza, minőség szeriut 9, 9.50, 10 írton kel métermázsánként. Sokan megjárták vidékünkön a múlt héten; ugyanis veszprémi kereskedőkkel árpára 6’6—6’S írtig kötöttek szerződést, s harmadnapra a veszprémi piaczon 8'5-ig lehetett volna eladni. De hát már eső után a köpönyeg. A szőlők elég szépek. Csak ilyen meleg időjárás legyen szeptemberben is, úgy biztos, miszerint jó borunk lesz. Gyümölcsből talán szilva van legtöbb. — öngyilkosság. Fellner Antal zirczi születésű 20 éves kőmives legközelebb állí­tólag azért akasztotta fel magát Budapesten, mert anyja halálos betegen fekszik. — Siófok, aug. 20-áról írják: A forgalom piaczunkon már kezd élénkülni. Vidékünkön a cséplés nagyobb részét elvégezték s az árak a következők: búza 79—80 kilogramm súlyú 9.50—9.70 frt, üszögös búza nagyon kevés van, ára: 9 frt; árpa 6.79—7 frt, rozs 6.60 frt, zab még kevés volt és 6 írton kelt. — A devecseri fiók vörös kereszt- egylet tagjai e hó 13-án igen sikerült, tombolával és dijlövészettel egybekötött nyári tánczmulatságot rendeztek. Délután 5 órakor együtt volt a társaság, mikor a tombolajáték kezdetét vette. A táncz esti 9 órakor kez­dődött. Jelenvoltak: Noszlopy Viktorné, az egylet eluöknője, Risell Gyuláné, Ilencz Ri- chárdné, Barcza Béláné, Balogh Iguáczné, mint rendezők, és kik buzgó fáradozásaikkal emelték annyira a mulatság sikerét továbbá: Drexler Gyuláné, Gulden Györgyné, Mentiemé, ihász Lajosné, Bon Gyuláné, Timáné, Tiborczné, Vlasicsné, Krismaniesné, Nagy Imréné, Nagy Józsefné, Bódai Erzsiké, Skulteti Mariska és Anna, Mikulás Ilona, Nagy Ilon, Nagy Irén, Takács Irén és Etel, Polgár Ilona, Tima Hennin, Sux Vilma, Gulden Jolán, Krismanics Róza, Fodor Riza és Fodor Józsa. Az igazán jól sikerült mulatság csak reggeli 5 órakor ért véget. — A magyarországi irgalmas rend f. hó 20-án provincziális választó gyűlést tartott. Az özszes perjelek egyhangú bizal­mából Füzy Szaniszló, a pozsonyi ház főnöke lett a tartományi főnök. Füzy derék magyar ember, jelenleg 52 éves, veszprémi születésű. Felsőbb tanulmányait a bécsi tud. egyetemen végezte. Előbb a temesvári, majd a pozsonyi anyaháznak volt perjele, mely városban hu­mánus érzelmeiért, jó hazafiságáért méltó közbecsülés tárgya. A rend igen meglehet elégedve a szerencsés választással. — A derecskéi kaszinóegylet, írja levelezőnk, örömünnepet ült f. hő 20-án. E napon leplezték le az egylet érdemes elnö­kének, Eder János róm. kath. lelkésznek olajba festett arcképét. A lélekemelő ünne­pély a kaszinó földiszitett termében folyt le, nagy számú itellgens közönség jelenlétében, s délután 4 órakor vette kezdetét a derecskéi dalárda énekével. A dalárda által elénekelt „Szózat“ elhangzása után megjelent az ün­nepelt férfi, ki a kaszinónak 10 év óta fá­radhatatlan elnöke s Biró Antal ref. lelkész igen szép beszéddel üdvözölte és méltatta az egylet körül kifejtett bokros érdemeit. Be­széde végével, melyet szűnni nem akaró él­jenzés követett, lelepleate az ünnepelt areké- pét. Az ünnepelt férfi meghatottan, könnyek közt mondott köszönetét a kitüntetésért. Erre a dalárda a „Hymnusz“-t énekelte el s a lélekemelő ünnep véget ért. Este az egylet helyiségében kedélyes közvacsora volt. — Megölte az urát kedvese segélyével Bozsok községben a minap Deres Istvánná. Csak nemrég volt az esküvő, de a fiatal menyecske csakhamar ráunt aránytalanul vénebb férjére s folyó hó 20-án kedvesével, Bányai Imrével megkötözték s az istállóban fölakasztották Derest, aztán visszatették az ágyba s mint természetes halottat el is te- mettették. De a nép suttogni kezdett Deres hirtelen elmúlta fölött s a bíróság fülébe menvén a dolog, az mindent kiderített. A gyilkosok törödelmes vallomást tettek. — Öngyilkosság. A minapában Borsosgyőrön egy 50 éves paraszt ember fölakasztotta magát. Tettének oka, — mint nekünk Írják, — a reménytelen szerelem volt. — A zala-egerszegi szerencsétlenség. A magyarországi tűzoltó-szövetségi jury mun­kálatai alatt 11-én délután ötödfél órakor nagy baleset történt. A bizottság a Zucker János szombathelyi harangöntő által bemu­tatott uj szerkezetű „Hidrophor“-t vizsgálta meg. A gépet a fehér kép-uteza végén lévő ház udvarára vitték, hol a kutnál a tömlőt vízzel igyekeztek megtölteni. A jury tagjain kívül nagyszámú közönség volt jelen. Rösch Ferencz a jury elnöke jelt adott a szivattyú­zásra. Nyolcz tűzoltó fogta meg a géprudat s elkezdte a tömlőt megtölteni; a munkálat alig tartott néhány perczig. Midőn a kazán félig megtelt vízzel, az összeszoritott levegő feszereje a gyenge anyagból és roszul készí­tett kazánt szétrobbantotta. Hatalmas dördülés rázta meg a levegőt, a kazán felső lapja a közelben álló dr. Hauer Gyula ügyvédjelöltet és a soproni tűzoltó egyesület alparoncsnokát oly .szerencsétlenül találta, hogy a felső fog­sorbői elől kettő, az alsóból pedig három foga azonnal kitört, a foghus összeroncsolta- tott és az ajak megsértetett. Hauer azonnal eszméletlenül rogyott össze. Háry István Andor orvos és Czukelter Lajos bevitték a szerencsétlent a házba és azonnal orvost hívtak. A kazán másik darabja Schoor Albert vendéglőst, az aradi tüzoltó-egyrsület tagját találta és karján jelentékeny sebet ejtett. Fitos Károly zala-egerszegi festő és egyesü­leti pártoló tag homlokán szenvedett jelen­tékeny sérülést. A kazán darabja 3—4 centi- meternyi sebet ejtett a szerencsétlen kopo- nyáján. A sérülteket Rigó Ferencz tudor és Margin Károly tudor megyei főorvos vették ápolás alá. A vértől patakzó sebekre az or­vosok jeges borogatást rendeltek. Hauer álla­pota kissé javult ugyan és eszmélete már visszatért, de állapota azért aggasztó; az orvosok erős sebláztól tartanak. A beteget visszaszóllitották Soproni>a. — Letört bimbó. Vettük a következő gyászjelentért: Kesergő szívvel jelentem egyetlen gyermekem Balog Margitka szeretett leányomnak 12 éves korában — hosszas szenvedés után f. é. augusztus 21-én hajnali 4 órakor tüdőbajban történt örökre elhunyták A megboldogultnak holt teste nagynénje Strobel Fülöpné lakásáról (Sz.-Fehérvár, buza- piacz 4.) f. é. augusztus 22-én, d. u. 57« órakor fog megb. édes anyja mellé a szedreskert melletti temetőben eltemettetni. Áldás em­lékére! Sz.-Fehérvár, 1882. augusztus 21-én. Balog Ferencz, ügyvéd. — A münyomásairól s kiállítási képességéről ismert „Deutsch M.-féle művé­szeti intézet“ egy igen korszerű és hasznos vállalatot indít meg e czimen: „Forgó bácsi irkája“, melyet szép kiállítása, czélirányos beosztása s olcsósága egyaránt alkalmassá tesz arra, hogy a hazai tanítói kar melegen fölkarolja, amire már a népszerű s a magyar gyermekvilág előtt kedves névnél fogva is annyira érdemes. — Tolvajlás. Kis Ferencz pápai lakos csizmadia sátorába a f. hó 18-diki hetivásáron egy idegen nő vásárlás ürügye alatt bement s onnét egypár csizmát ellopott. A káros csakhamar észrevette a lopást, s az asszony után sietett, kit egy rendőrrel egyik pápai korcsmábau meg is talált. — Kosarában már ekkor két pár csizmát s több kendőt is találtak. — A tol­vajnőt a rendőr bekísérte a városházára, s benne özv. Vida Jánosné, n.-gyimóthi lakos, és vásári tol­vajnőre ismertek, ki már lopás miatt többször fe- nyitve volt. Átadták a járásbíróságnak. — Gyilkosság. Brassay Sámuel vámosi illetőségű egyén, Reiner Jakab kéri pusztai csár­dás cselédje folyó hó 21-ére virradóra a füredi at méntélen, az árokban, vérében fetrengve s a hallállal küzdve találtatott. Az elszállítás alatt aztán meg is halt. A gyilkossággal Angyal György felsŐ-öri illetőségű, köveskuti cséplő napszámos vádoltatík, ki letartóztatván, a kir. járásbiróság- nak átadatott. — Verekedés. Trun Antal herendi la­kost, folyó hó 16-án éjjeli 12 óra után társai annyira megverték, hogy állapota fölötte veszé­lyessé vált. A tettesek ellen a vizsgálat megin- dittatott. — Geröíy Andor jól szervezett színtár­sulata ma érkezett meg városunkba s az előadá­sokat nyomban meg is kezdik. — 50 éves tanári jubileum. Boesor István pápai ref. főiskolai tanár október 10-én ünnepli 50 éves tanári jubileumát. Az ünnepély sorrendjét a rendező-bizottság már megállapította, s legközelebb nyilvánosan közzé teszi. — Verekedés. Dobóról Írják lapunk­nak: Szent István napján a községünkbeli legények a korcsmában zeneszó mellett mu­lattak. Kurdi László saját nótáját akarta a czigányokkal elhuzatni, de ezt Varga Gábor nem engedte. E miatt összevesztek, s Kurdi késével Varga Gábort S—10 helyen meg- szurta. A hírre odafutott Varga Gábor test­vérbátyja József, s a mint a földön fekvő öcscséhez lehajolt, Kurdi úgy megszórta a nyakát, hogy — a járási orvos állítása sze­rint — életéhez kevés a remény. Kurdi Lászlót a pandúrok elfogták és átadták a devecseri szolgabiróságnak. — Halálozások Veszprémben aug. 15 — 25-ig. Farkas József, 2 éves, görvélykór. Primusz Mária, 2 éves, heveny béllob. Lai- meirter Mária, 3 hetes, görcsök. Raksányi Mihály, 72 éves, végelgyengülés. Özv. Kosaras Józsefné, 66 éves végelgyengülés. Szerkesztői üzenetek. R. Pápa. A múltkori közlemény a z.-egerszegi ünnepély­ről térhiány miatt maradt ki. G. L. Várpalota. Sajtópört kell inditani. H. Gy. Helybeu. Térhiány miatt a legjobb akarat mellett sem közölhettük. Majd jövőre. P—r. A nyüttéri közleményekhez a szerkesztőségnek semmi köze, azokat a kiadó-hivatal intézi el. Lapvezér: Kompolthy Tivadar. Szerkesztő: I)r. Tolle. NYÍLTTÉR.*) A „Veszprémi Független Hírlap“ f. hó 6-iki számának „Nyilttér“ rovatában közlött nyilatkozotra, az igazság érdekében kijelen­tem, hogy tek. Kopácsy György ur t. Kiima állatorvos urnák az ő lovainál tett nyolcz látogatásáért felszámított túl követelése ki­egyenlítésénél a rendurkapitányi hivatal köz­vetítését elfogadván, a hivatalban 8 frtot hagyott, mely összeggel Kiima állatorvos ur alólirott által azon kijelentéssel, hogy ha ezzel megelégszik vegye át, megkináltatván, ő azt fölvette s ez által teljes kielégittetését elismerte. Veszprém 1882. augustus 21-én. Hegedűs r. k. tollnok. *) E rovat alatt közlőitekért nem vállal felelősséget a Szerk.

Next

/
Oldalképek
Tartalom