Független Budapest, 1938 (33. évfolyam, 1-49. szám)

1938-09-14 / 37. szám

Budapest, 1938 szeptember 14. FüggoUcn Buüapcsi 7 MIREK „FÜGGETLEN BUDAPEST" A NEMZETI EGYSÉG PÁRTJA FŐVÁROSI SZERVEZETÉNEK HIVATALOS LAPJA — Széndy polgármester nagyapa. Ifj. Szendy Károly mérnökinek, Szendy Károly polgártneser idő­sebbik fiának felesége egészséges fiúgyermeknek adott életet. A polgármestert és családját számos szerenesékívániajttal keresték fel az örvendetes ese­mény alkalmából. — Szolgálati jubileum. Bor Dezsőt, a székesfő- v,ár ősi zenekar karigazgatóját 25 éves szolgálati ju­bileuma alkalmáyal tisztviselőtársai bensőséges házi ünnepség keretében ünnepelték. Az ünnepség szín­helye a Fővárosi Könyvár tudományos központja volt, ahol Bor Dezső a segédivatal élén igazgatói mi­nős égben munkalko dik. — 351.000 választó szerepel az új budapesti név­jegyzékben. Schuler Dezső alpolgiármester szeptem­ber 14-én, szerdán délben ülésre hívta össze a köz­ponti választmányt. Ezen az ülésen történik meg az újonnan választott választmány megalakulása, az új tagok eskütétele. Ezek után bejelentik az új választójogi törvény alapján készült választói név­jegyzék adatait. Illetékes helyen szerzett értesü­léseink szerint, az új névjegyzékben 351.000-en felül van a választók száma, tehát nem sokkal kevesebb, mint amennyi a korábbi névjegyzékben szerepelt. Jelentést tesznek a beérkezett felszólalásokról, te­kintve, hogy a kifüggesztett névjegyzékek közszem­léje véget ért és a felszólalások határideje is lejárt. — Kevesen pályáztak a főváros többmilliós élelmiszer szállítására. A főváros minden évben pá­lyázatot hirdet a kórházak, szeretetotthonok, vala­mint az inségakjciók és egyéb intézmények évi élel- miszerszükségletéuek ellátására. Ez az élelmiszer- mennyiség többmillió pengőt képvisel. Az idén is 2.5 millió tojás, 1.5 milliói kiló burgonyái, 27.000 liter ecet, 160.000 csomag kétszersült, 140.000 kiló só, 250.000 kiló cukor, 410.000 kiló liszt, azonkívül ren­geteg mennyiségű egyéb fűszeráru, konzerv- és fő­zelékfélék szállítására szól a pályázat. Most jár le az ajánlatok benyújtásának határideje, de csak ke­vés cég vett részt a versenytárgyaláson. Egyes cik­kek szállítására egyáltalán nem érkezett magáncé­gektől ajánlat és a pályzaton résztvett cégek is csak egy-egy cikk szállítására tettek ajánlatot. Ver­seny ilyenformán alig alakult ki. Pályázott a Hazai Likör-, Rum- és Szeszgyár, Franck Henrik és Fiai, Her ez Ármin Fiai, Molo kávé- és tápszeripar, Városy Jenő, Balázs Balázs, Putsay Testvérek, Lehel Kis­ipari Termelőszövetkezet, Glasner Miksa, özv. Nits Mártonná, özv. Schreiner Rezsőmé, FabritzLy Lipót, Hungária Főzelék- és Gyümölcskonzervgyár, Be- senszky és Márton, Reinisch Nándor. Egyedül a, Községi Élelmiszer árusító Üzem tett ajánlatot vala­mennyi szükségelt élelmiszer szállítására, úgyhogy más versenytársak hiányában a nagyértékű élelmi­szerszállítás jórészét ismét a Községi Élelmiszer- járusító Üzem kapja. Apostolok Sörözője Budapest, IV., Kígyó u. 4-6. Tel. 188-239 — A tűzoIt°parancsnok a légvédelmi ügyek he­lyettes intézője. A polgármester rendeletet adott ki, amelyben vitéz Kiss Lajos tűzoltófőparancsnokot megbízta, hogy légvédelmi ügyekben Némelhy Ká­roly tanácsnokot, a légvédelmi ügyosztály vezetőjét, mindenben helyettesítse. Della-Donna Mihály fő­jegyző a jövőben a XIY. ügyosztályban csupán a közművelődési ügyekben lesz a tanácsnok helyettese. — Művészi szobrok városa lesz Budapest. Év­tizedek alatt nem került .annyi szobor és egyéb műalkotás a főváros közterületeire, mint az utóbbi néhány év alatt. Ma már csakugyan alig van Buda­pesten egy kis zöld terület,, amelyet szobor vagy diszkül ne díszítene, olyannyira, hogy gondot okoz az illetékes tényezőknek egy-egy újabb szobormű el­helyezése. Ennek ellenére a közeljövőben egy egész sereg új szobor és díszkút kerül felállításra Buda­pesten. A már elhatározott szoborfelállításokon kí­vül, mint a Klebeisberg-, Kölcsey-, Madách-, Luther- szobor, stb., az elkövetkező néhány évben intimebb hatású szobrok egész sora, gazdagítja majd a fővá­rost. Némethy Károly tanácsnok nagy programot dolgozott most ki, amely a soron következő szobrok, díszkútak és egyéb művészi alkotások elhelyezési tervezetét öleli fel. Különösen sok diszkül szerepel a programban. áílatnf&tfi, pxflitUluA ca fiaté na Koller tanár utóda Szzeneő, uda . fiényűépjíóAzííe/z jwc V., Harmincad ucca 4 | Tűzmentes irat- és pénzszekrények ■ ajtózárak BUDAPEST, VI., BÉKE UCCA 99 a. TELEFONSZÁM Biztonsági G A R A Y J A O Q biztonsági beren- ^ dezések üzemel 493-486 Király Kálmán ünneplése. Abból az alkalomból, hogy Király Kálmán székesfővárosi tanácsnokot a kormányzó kormányfőtanácsossá nevezte ki, a bu­dapesti Herminamezői Keresztény Kör kétszáz­terítékes vacsorát rendezett. Az ünnepelt érdemeit Petrovácz Gyula képviselő méltatta. Király Kálmán — mondotta —- az útügy egyik legjobb európai szak­embere és nagy sikerrel oldotta meg a főváros út­jainak problémáit. — Meghosszabbították a Rákosi Jenő újságíró- díj pályázati határidejét. A polgármester annakide­jén nyilvános pályázatot hirdetett Budapest székes­főváros 1000 pengős »Rákosi Jenő vándor-díjárat az 1937. év legkiválóbb újságírói teljesítményének ju­talmazására. A pályázat hattár idle je ugyan már le­járt, de a Magyar Újságírók Egyesületének megke­resésére a pályázati határidőt október 31-éig meg­hosszabbította. — A fővárosi iskolanővérek, gondozónővérek és asszisztensnők megbízatása az új tanévre. A polgár- mester aláírta az iskolanővérek,, gondozónővérek és asszisztensnők megbízatását az új tanévre vonatko­zóan. Szeptember 1-től számított érvénnyel iskolanő- véri megbízatást kaptak: Ambrózy Károlyné, Bay Józsefné, Miklós Erzsébet és Olbert Károlyné. Ideig­lenes iskolai gondozónő véri megbízást kaptak: Bátky Etelka, Békéssy Károlyné, Ehrengruber Gizella, özv. Ferber Mihályné, Hayde Irén, Horváth Kázmérné, Keller Istvánná, Kálnoki Kiss Ernőné, Kóbor Irén, özv. Kozma Józsefné,, Lukács Zoltán, Máté Margit, Müller Imréné, dr. Schilling Oszkárné, és Teleki Irén, Ausch Andorné, Balthazár Ti boriié, Buciiéit Józsa, Deák Andorné, Fükő Ödönné, Ganter Ida, dr. Mérő Jenőné, Mészáros Ilona, Nagy Mária, Pelz Erzsébet, Serédi Mária és Witz Erzsébet. Ideiglenes iskolai szak-, illetve fogorvosi asszistensnoi meg­bízatásokat kaptak: Tarlós Györgyné, Wachtler Irma, Bakos Éva, Balázs Jolán, Bozsó Lászlóné, Debreceni Ilona1, Farkas Richling Emilné, Fodor Dezsőné, Geyer Ida, Haader Györgyi, Halmay Emilné, Kálnoki Redő Józsefné, Kirchmayer Edit, Németh Julia, Petróczy Endréné, özv. Schmied Ká­rolyné, Szalay Sándorné, özv. dr. Székely Adámné, Vasdényey Aranka és Csepely Ágnes. HB Szeptember 15 és 20-án u délután '/z3 órakor | getőver se nyele Gótsch Mihály cserépkályha - építő iparvállalata Budapest, II., Iskola ucca 33 Telefons 152-322 Alapítva: 1872 AGRESSZÍV, SZULFÁTOS talajvíznek ellenálló „S. 54“-es nagyszilárdságú portlandcement. Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. Budapest, V., Sas ucca 25. Telefon: 125-284 1) IS /I n 777 T Hat. eng. villanyszerelési 91 jm SV. MJ és műszaki vállalat, | Budapest. Főüzlet: XI., Horthy Miklós út 21. Telefon: 268-086. | Fiókok : XL, Horthy Miklós körtér 7., XI., Horthy Miklós út 62. Állandó nagy raktár csillárokban és rádióban! BAUMGARTEN hat. eng. villamossági vállalat Rádiólaboratórium. Épületmunkák Budapest, IV., Királyi Pál u. 18. (Kálvin-tér mellett). Telefon: 180-134 jtüMd, lém- ős bádogbetű v ^ specialista Javitásokot eszközöl. Budapest, VII, Nagyatádi Szabó u. 31. Telefon; 137-703 Alapítási óv: 1842 Telefon: 315-180 Első magyar bélyegzőgyár Klassohn A. Budapest, V„ Tükör ucca 2 szám. (Arany János ucca sarok) Mechanikai műhely. — Vésnöki müintézet.— Ruggyanta bélyegzőgyár, Póstatakarékpénztári csekkszámla száma: 9837. Ifj. Gróf János műbútorasztalos-mester Alsógalla, Komárom megye (Saját telepén) I Magyar mintájú faragott bútorok készítője— Vállal saját és adott tervek szerint — Kizárólag kézi munka 1 — Kérjen árajánlatot. Beretva, kés, olló Fischer Antal Fia csakis élesen jó müköszörüs, késes J Budapest, 105 év óta fennálló szaküzlet Vili., József-körút 17. J Gép- és Szerszámgyár kft. I Budapest, VI., Frangepán u 16. Telefon: 290-332 Precíziós munkák, szerszámgépek KÖZGAZDASÁG A Ganz-gyár mérlege. A Ganz-gyár igazgató­sága megállapította az 1937. üzleti évre szóló mér­leget, mely 302.516.20 pengő veszteséggel zárul, szemben a megelőző esztendei 1,502.316.36-tal. Az eredmény javulása főként a forgalom tekintélyes emelkedésének tudható be. A társaság igazgatósága a szeptember hó 9-ére összehívott közgyűlésnek azt a. javaslatot tette, hogy a társaság részvénytőkéje — a részvények névértékének 50 pengőről 25 pen­gőre való csökkentése útján — felére szállíttassak le. Az így a társaság rendelkezésére kerülő 8,575.000 pengő összegből elsősorban a fenti veszteséget fede­zik, míg a maradékot a kivetendő beruházási hozzá­járulásnak a törvénynek megfelelő időpontokban való megfizetésére, illetve tartaléktőke képzésére fordítják. A közgyűlés az igazgatóság összes .javas­latait egyhangúlag elfogadta. Hegedű—zongora ötödik évtizede legjobb, legolcsóbb REMÉNYI Jsaas Félévi bankmérlegek. Augusztus 20-áh, Szent István napján jelent meg a hivatalos lapban a, Takarékpénztárak és Bankok Egyesületének köte­lékébe tartozó budapesti pénzintézetek egyesített félévi mérlege. A mérlegekből kitűnik, hogy az előző évhez képest lényegesebb eltolódás nincs. A takarékbetétek összege 2.4%-kai csökkent, a folyó­számlabetéteké 6.7 százalékkal emelkedett. Előbbi a félév végén 552.3 millióra, az utóbbi 712.8 millió pengőre rúgott. A Filtex mérlege. A Fiit ex Egyesült Magyar Filatorigát-P est szentlőrinci Textilművek é\s Tes- suto Rt. közzétette 1937. évi mérlegét, amelyből ki­tűnik, hogy az értékcsökkenési tartalékalapot 650.000 pengővel dotálták, úgyhogy az 2,872.820 pengőről 3,522.819 pengőre emelkedett. A vállalat szociális készségét jelzi, hogy az alkalmazottak nyugdíj­alapja 267.127 pengőről 361.197 pengőre emelkedett. A Filtex körülbelül 2500 munkást foglalkoztat. A Féniáru-, Fegyver- és Gépgyár Rt. igazgató­sága megállapította a vállalat 1937. üzletévi mérle­gét, amely az értékcsökkenési tartalékalapnak P 588.000-rel való javadalmazása után P 2,205.408.47 veszteséggel zárul. Az igazgatóság a folyó évi szep­tember hó 16-ára egybehívott közgyűlésnek java­solni fogja, hogy ez a veszteség az 1938. üzletév számlájára elővezettessék. FÜRST GYULA. szobafestő, mázoló ós fényező Budapest, IX., Mihálkovics u. 16. Tel. 130-979, 131-759 SZATMARY IMRE ÄSC Budapest, IX., Páva ucca 31. Telefon : 141-812 ,,Xilon‘- védjegyű nitrocellulóze szórózománcok minden színben minden ipari célra elsőrendű minőségben, legolcsóbb árban. Ház tartási olaj- és zománcfestékek. XYLON bútortisztító és fényesítő Autófényezés ápolására: Cellopolit-polírvíz, polírpaszta, csiszolópaszta ,,XYLON" körömlakk. L angermann frigyes LAKATOS«VI ES TÉR BUDAPEST, XI., VERPELÉTI ÚT 5 TELEFON : 259-780 M0GY0RÓSSY Hangszergyár Budapest, Vili., Rákóczi-út 71. (Koteti feié) Telefon: 131-681. Összes hangszerek. Grammofonok. Rádiók. NAGY JANOS nagykereskedő XIV., Nagy Lajos király-útja 127. Telefon: 297-544 Asztalos, épülOtfa építési anyagtelep XIV, Szugló-utca 87-89. saját telepein Telefon : 297-089- Postatakarékpénztári csekszámlaszám • 48787­Kanis István röntgen és elektromedikai vállalkozó Budapest, VIII,, Bozerédi ucca 6. Telefon: 143-026 Tolnai Ferenc Bpest Székesfőv. Gázmüvei igazolt gázszerelő vállalkozója Központi fűtés, vízvezeték, csatorna és egyéb egézségügyi berendezések vállalata BUDAPEST. IV., IRÁNYI UCCA 1. — Telefon: 386-650

Next

/
Oldalképek
Tartalom