Független Budapest, 1938 (33. évfolyam, 1-49. szám)

1938-06-15 / 24. szám

MSEM* Függellen Budapesi Budapest, 1938 június 15. / — Felállítják a XV. ügyosztályt. Megjelent a polgármester rendelete az ipari és kereskedelmi ügy­osztály felállításáról. Az új ügyosztály a számozásban a XV. jelzést kapta és a polgár- mester annak vezetésével Beli- czay Imre tanácsnokot bízta meg. Beliczay Imre egyidejű­leg megvált a VIII. kerületi elöljáróság vezetésétől és he­lyét Keresztes Miklós 'főjegyző foglalta el, mint elöljáró. Most a. XII. kerület szervezésével fog a polgármester mást meg­bízni. A XV. ügyosztály fel­állítása kapcsán lényeges vál­tozások történtek az egyes ügyosztályok ügykörében. Erről a polgármester külön rendeletet adott ki, amelyben meghatározza az ipari és közgazdasági ügyosztály munkakörét is. — Meghosszabbítják a Wacker Sport Club szerződését. A főváros bánom é-vvél czeilött a Fáy ucca mentén 4500 négy­szögöles -területet engedett át. a .Budapesten lakó német állampolgárokból! alakult. Wacker Sport Clubnak sporttelep céljára. A tcrütethasznállati sízoirzödés 10 évre- szólt, azaz DU945 végéig. A klub vezetősége most beadvánnyal fordult .•a polgármesterhez és közölte, hogyg a (Sporttelepen mintegy 315.000 pengő befektetéssel kUtbháza-t akar építeni. De mi­előtt a beru'báz'ást végrehajtaná, bizonyos megnyugvást kíván szerezni arra vonatkozóan, bogy a területet hosszabb ideig 'használhatja. Ezért azt kéri, bogy a főváros már most 1962-ig- hosszabbítsa meg a, területhasználati szerződést. X polgármester a kérelmet pártolóan. terjesztette m illetékes bizottság-ok (elé, de a meghosszabbítás fejéiben. megfelelő újabb kikötéseket vett fel a szerződésibe. _ Balázs Ignác halála. íNyolcvanhároméves ko­rában június 2-án csendben e'lhúnyt a legrégibb és legderekabb magyar újságírók egyike: Balázs Ignác dr., a Budapesti Hírlap 50 éven át volt belső munka­társa. Finom, halkszavú, végtelenül bájos öregúr volt Balázs Ignác, remek újságíró, akinek törvény- széki tudósításait az egész ország élvezte és olvasta. Temetése június 4-én volt a r. k. anyaszentegyház szertartása szerint a kerepesi temető halottasházából, a magyar újságírás és közélet számos előkelőségé­nek jelenlétében. — H uszonnégy fiatal színésznő' és színész pályázóit a főváros ösztöndíjaira. A piO'lígárm&s'ter', erre- a>z évre kiírta a főváros színészet! ösztöndíjait, rnéigi pedig négy .darab, egyenként 750 pengős jutalmat, (amellyel az ifjú magyar színészgeneráció legtehetségesebb tagjait akarja jutalmazni. Most járt le a pályázati batáridő -és 24 fiatat színésznő és színéé® nyújtotta be kérvényét az ösztöndíjakra/A pályázók név sót a a következő: Gyurkovics Mária, Mezei g-sígmon-d, Lat-zé István, Layer Mária, Bárdy JJános, :a-zi Opera-ház tagjai; Juhász József, S-zatmáry Margit, Szabó Sándor, Sző- résyi Éva, ia- Nemzeti Színház, tagjai, Simior Erzsiéibe!, Iveresztes.sv Mária. Somló Valéria, a. Magyar Színház, tagjai, Egry István, Greg-uss Zoltán, a Vígszínház tagjai, Szende Mária, Lendvay Márta, a Művészi Színház tagjai, Pál.óezy László, I vázád- Tilhaimiér, Mah'tó-ry Mollnár János, Szllasi Szabó László. Hernádi Gizi. Szemere Sándor, -a Belvárosi Színház, tagjai, ifj. Kürtös Károly, Raffay Blanka, a Városi Színház tagjai. A képzőművészeti bizottság legutóbbi ülésén már megalakította, az ösztöndíjakat odaítélő zsűrit. Schuler Dezső alpolgármester elnöki éis-évei. A bizottság tagjai Báirczy István, Báiióczy László, Boros László, Divényi Károly, Betrováez Gyula. Te-rbócz Imre, Ugrón Gábor, to­vábbá a Szí-n-észsziöVetség. a kritikusok testületé és a Ma­gyar; Színpadi Szerzők Egyesületének egy-egy ki,küldöttje. A Fényes Nagycirkusz örömmel jelenti, megérkezett a világhírű és utolérhetetlen Rivels-család. Polo. Reneé Riveis. a tíz csodagyermek, elefántokkal, lovakkal, majmokkal és 120 titokzatos ládával. Fellépnek teljesen új műsorokkal egy pompás pazar cirkuszrevűben : Rivelsék a majomszíge- ten Egy bolondos család izgalmas, mulatságos, látványos társasutazása 18 képben. A hajót vezeti: Hacsek és Sajó SZORÁDY JÓZSEF kiS mindennemű kályhásmunka vállalata, új kályhák nagy raktára Budapest, IX., Ferenc körút 44. Raktár: Kinizsi ucca 29. Ilim Willi II IIIWI Telefon: 387-189. SZABÓ REZSŐ 2^ Budapest. XI., Horthy Miklós út 106. Telefon: 456-086 Márvány, terméskő, műkő- és gipszszobrász munkák műterme Fémáru- és Szerelvénygyár Müller Andor, fc'ooA, fém- és bádogbetű U specialista. Javításokot eszközöl. Budapest, V ll, Nagyatádi Szabó u. 31. Telefon; 137-703 „Istros“ csónakmotorok Gyártja: 1923 óta a magyar csónakmotoripar megalapítója, Paulini Géza Budapest, IX, Thaly Kálmán u. 10. az. Telefon : 131-293 ICanis István röntgen és elektromedikai vállalkozó Budapest, Vili,, Bozoródi ucca (5. Tolofon : 143-026 Hcdvczeschct és enuhilésckct hoz az aj vigalmiadó-szabáiyzal Különös kedvezmények a magyar művészet és amaförsport érdekéken 1916-ban vezette be a főváros a vigalmiadói, amelyről anniaildldlején szabályrendeletet alkotott. Ezt a rendeletét 1925-b,en módosították és1 akkor az adótételeket lényegesen megváltoztatták. Közben az ia gyakorlat alakult ki, hogy a viigialmiaidlót nem ese­tenként és személyemként fizették azok, akiket erre ( a 'Szabályrendelet kötelezett, balntem a különböző szó- j raikloizióiheilyek, intézmények és vállalatok átalány- I összegben váltották meg azt. Ennek ellenére a vi­galmiadé ellen államidban panaszkodnak és a fővá­ros vezetősége is arra a meggyőződésre jutott, hogy a mai rendszeren változtatni kell. A Változtatás lényegét abban állapították meg, hogy a mai átalányozási rendszer helyébe vissza kell ál­lítani az esetenkénti, vagy személyenkénti vigalmi- adó fizetést, ami a szórakozóhelyeknek, vállalatok­nak kevesebb terhet jelentene, mert könnyebben há­ríthatják át a közönségre. De hogy a közönség terhe se növekedjék, a főváros az új szabályrende­letben a vigalmiadó tételeit lényegesen mérsékeli- Bódy László tanácsnok, -a! főváros- pénzügyi ügy­osztályának vezetője, eüJkésizítette az új siabályren- dedet-tervezetet, (amely m közeli napokban kerül az illetékes fórumok tárgyalása -alá. Figyelembe -vet­ték az egész vonalom az érdekeltségk kívánságait. Arra törekedtek, hogy az új szabályrendelet egyszerű és világos legyen, ne okozzon félre­értéseket, ne legyen komplikált. Lényegesen kiterjesztették az adómentességet.- így többek között adómentesek lesznek az állami szín­házak, amelyek nagyfontosságú művészi és nemzeti i feladatúikat csak állami és városi támogatással tud­ják hiánytalanul teljesíteni. Nem fizetnek ezentúl vigalmiadét -az amatörsport versenyek és mérkőzések után sem. Mentességben részesülnek a népies szó­rakozások, különösen a városligeti és népligeti mii- taiványostelepek. a vásári szórakozások. Az új szabályrendelet az adókulcsot majdnem az egész vonalon mérsékli. így például a színházak eddigi ötszázalékos vigalmiadóját egy százalékra, a bálok adóját 15 százalékról tíz százalékra, a hang­versenyekét öt százalékról négy százalékra, a cir­kuszok vigalmiadóját hét és fél százalékról öt száza­lékra, az ügető- és lóversenyek adóját tíz százalék­ról négy százalékra, a professzionista, versenyek adó­ját tíz százalékról öt százalékra, a labdarúgómérkő­zések adóját pedig három százalékra mérsékli. A ha­zai művésziek érdiekében különbséget tesz a főváros a vigalmiadókulcs szempontjából a magyar és külföldi művészek előadásai közt. így a hazai művészek hangversenyén négy száza­lék, a külföldi művészekén pedig öt, százalék az áldó-, a:z eddig hét és fél százalék helyett. A színházak­ban egyszázalékos az adókulcs, az- idegen nyelvű előadásokon már öt százalék az eddigi tíz százalék helyett. A filmszínházakat az érdekeltek kérése sze­rint befogadóképességük szerint osztályozták és pe­dig olymódon, bogy a bemutatószínháziakban 400 személy befogad ók ép ességig öt százalék, -azonfelül hat, a m'á-sodhetes és egyéb filmszínházakban 600 személy befogadóképességig mégy százalék, azonfelül hat száz,alék a vigalmiadó. — 125.000 pengővel emeli a főváros a Kisipari Hitelintézet alaptőkéjét. A Budapesti Kisipari Hitel- intézet alaptőkéjének felemelése régóta napirenden van. Most végre a főváros mint az intézet részvény­többségének tulajdonosa, módot talált a tőkeemelés végrehajtására. Ezidősz,érint 1.6 millió pengős az in­tézet (alaptőkéje, de a többi saját tőkével együtt az 3,111.000 pengőre emelkedik. Az intézet ezzel az arány­lag kis tőkével hatalmas forgalmat bonyolít le. A nála elhelyezett takarékbetétek és egyéb tőkéik fel- használásával 13.6 millió pengő hitelkeretet tud biz­tosítani kisiparosok és kisikereskedők számára. A fő­város most 125.000 pengővel emeli a Budapesti Kis­ipari Hitelintézet alaptőkéjét, olymódon, hogy 12.500 darab -egyenként 10 pengő névértékű új részvényt bo­csát ki, amelynek árfolyamértéke azonban 16 pengő, úgyhogy a tőkeemelés végrehajtására kereken 200.000 pengő szükséges. Valamennyi új részvényt a főváros veszi át. A tőkeemelést rendkívüli közgyűlés kereté­ben fogja az intézet már a közeli napokban végre­hajtani. Szilánkmentes autóiivegezés KOVÁCS JÁNOS üveges, üvegcsiszoló- és tükörkészítőüzeme Budapest, VI., Lehel ucca 33. (Aréna út sarok.) Tel. 293-996, 298-126 Postatakarékpénztári csekkszámla : 45.865 Székesfővárosi Pavilion WEM/GRUBER VAROSÉIGE T megnyílt Molnár Ferenc tűzoltókészülékek és légzés­védők szakvállalata Budapest. VI., Vörösmarty u 61 különleges tüzoltókészülékek VSWSÍ TRÜMMER EMIE orvosi műszer és kórházberendezési vállalkozó Budapest, VII., Aréna-út 6. Telefon : 139-031 özv. Soós Zoltánné szűcsmester, vadbőrkikészítő, szőrmemegóvó és bőrruhaüzem Budapest, Vili., József-utca 79, sz, (Saját ház) Telefon: 146-325 KÖZGAZDASÁG A Truszt közgyűlése. Részvénytársaság Villamos és Közlekedési Vállatától: Számára; (Trust). A június 8-án tartott közgyűlés jóváhagyta az 1937, evl mér­leget és elhatározta, hogy a részvények 9. sz. osz­talékszelvénye június 9-től kezdve í pengővel vál­tassák ble a Magyar Általános Hitelbanknál. Az igaz­gatóságba dr. Fabinyi Tihamér (alelnöki, Goetz Ágost (alelnök), Kállay Kudolf, dr. Lühr Vilmos és dr. Wendel János urak mint új tagok beválasztattak. Az Urikányi osztaléka 2.5(1 pengő. Az Urikány- Zsilvölgyi Magyar Kőszénbánya Részvénytársaság június hó 10-én tartott közgyűlése az 1937. üzletévre szóló osztalékot részvényenként, 2.50 pengőben álla­pította meg. A részvények 47. számú szelvénye jú­nius 18-tól kezdve a Magyar Általános Hitelbanknál kerül beváltásra. HB Június hó 18-án I délután 723 órakor j J getóve r se nyék HOLLY BÉLH épületbádogos és egészségügyi berendezések vállalata Budapest, VII., Klauzál-tér 15. sz. Telefon: 142-849 LOHMSZJMN OS Gép-, szellőzöberendezés és lakatosáru üzeme, Budapest, X., Gergely ucca 30. Telefon: 148—354. M.kir. postatakpt. csekk­számla sz. 1734. Exhaustorok, ventilátorok minden célra. Szellőző, por, forgács, fü-stfelszívó, szárító, légfütö, ködtele- nítő, légnedvesítö, pneumatikus szállító, kazán légaláfúvó, ka­zán huzaterőstö berendezések. Lemezmunkák, tartányok he­gesztett kivitelben. Aranyér-em a IV. Orsz. Kézművesipari Kiállításon 1932. HI I I# r I központi fűtés-, szellőztetés-, W PQQP V Kam V vízvezeték-, csatornázás-, für- 11 UUUlf 1J '»Ul Ul J £S egészségügyi berendező Budapest, V., Mária Valéria-u. 19 — Tel. 182-885 1 I ^ szab. és különleges Lő tv JŐnOS rugónélKüli biz­tonsági záraK üzeme Budapest, V., CsáKy-utca 88 — Telefon 293-762 versenufargualási hirdehnénu Budapest Székesfőváros Elektromos Müvei ny.i-1 vá-n-os vor-se n ytárgyailrt-s t iliirdet az I. kor., Attila ucca 61—63/a szám alatti 30 kv-os transzformátorállomás és bérház épít­kezés vízvezetéki- és csatornázási, központi melegvízfűtési éis nieleg vízsizollgáltaitó munkáikra. A ín-ogfe-leiliö-en clik-ósaltet* ajánlatokét sértetlen boríték­ba« 'elhelyezve, pecséttel 1-e-zárva az Elektromos Müvek igazgatóságánál (V., Válci-út 74. T. emelet 101.) 1938 július hó 1-én d. e. 9 és 10 óra közötti időbeni személyesen, vagy meg­bízott útján kell! benyújtani. A benyújtott ajánlattok ugyanaz­nap cl. -e. ti órakor fognak az KI e.kt romos Müvek volt! étkez­déjének iheillyiségéiben (V., Drúva-utca 3. sz..) nyilvánosan fedi* bon-tat ni. Budapest Székesfőváros Elektromos Müvei

Next

/
Oldalképek
Tartalom