Független Budapest, 1938 (33. évfolyam, 1-49. szám)

1938-02-23 / 8. szám

Független Budapest Budapest, 1938 február 23 Visszafejlődött a főváros népességének természetes szaporodása Általános gazdasági javulás tükörképét mutatja a Statisztikai Hivatal évi jelentése Illyefalvi I. Lajos, a fővárosi Statisztikai Hiva­tal igazgatója, most hozta nyilvánosságra az elmúlt 1937. esztendő1 tükörképét. A sta­tisztikai adatokból általában a helyzet javulására lehet következ­tetni, annak ellenére, hogy bizo­nyos téren, így elsősorban az épít­kezéseknél. visszaesés mutatkozik. A főváros szempontjából az el­múlt év kedvezően alakult. Az üzemek mind nagyobb forga­lomról számolnak be, jövedelmük is ennek arányában emelkedett. Dr. niyefalvi Lajos Az építkezés, sajnos, hanyatlott az előző évvel szemben. Mindössze 874 lakóház építésére adott engedélyt a főváros, 55-tel kevesebbre, mint az előző évben. Csak az öt- és hat­emeletes bérházak építésénél jelentkezett emelkedés, a kisebbszerű építkezések száma csökkent. Az elmúlt év folyamán 510 (az előző évben 527) földszintes, 126 (153) egyemeletes, 44 (60) kétemeletes, 74 (84) három­emeletes, 31 (36) négyemeletes, 47 (35) ötemeletes és 42 (34) hatemeletes bérház építésére adott engedélyt a főváros. Csaknem felére csökkent az emeletráépí­tések száma is, mert tavaly csak 32 emeletráépítést engedélyeztek" az előző évi 56-tal szemben. Az új lakások száma 6253 volt az elmúlt évben. ezek közül 36SS egyszobás, 1747 kétszobás, 619 három- szobás, 144 négyszobás, 32 ötszobás és 23 hatszobás lakás. Az újonnan keletkezett lakásokban tehát. 15.170 szoba van. A házlebontások folytán azonban 1336 régi lakás szűnt meg, az elmnlt évi lakástermelés tehát csupán 4900 zal szaporította a lakások számát. Kétszer annyi öt- és hatszobás lakás szűnt meg a lebontások által, mint amennyi új keletkezett. A lakáshiány most már kezd súlyossá válni, amire következtetni lehet abból is., hogy egyre csök­ken az üres lakások száma. A múlt év végén mind­össze 5520 üres lakást tartottak, nyilván, 1600-zál ke­vesebben, mint a megelőző' esztendőben. Tekintve, hogy tavaly, mint említettük, 6253 új lakás keletke­zett és csak 5520 van üresen, ebből következik, hogy az újonnan termelt lakásokat gyorsan szívja fel a szükséglet. Budapest helyi forgalma igen nagymérték­ben emelkedett. A Beszkárt 510,590.000 utast- szállított, 56 millió személlyel többet, mint az előző évben. A kisszakasz- utasok száma 384.8 millió volt, 74.4 millióval több, mint a megelőző esztendőben. Emelkedett a papír- szakaszjegyet váltó utasok létszáma, is, amennyiben a 6.6 millió főnyi papírsz-akasz-utas mintegy 300.000- rel több volt, mint az előző évben. Ezzel szemben az átszállójegyes utasok tömegében visszaesés jelent­kezett. 80 millió utas váltott átszálló jegyet, pontosan 18 millióval kevesebb, mint egy évvel előbb. A bér­letjegyes utasok száma 39.2 millió volt, ez 909.000-rel kevesebb, mint az előző évben. A Beszkárt tavaly 47.8 millió pengő bevételt ért el személyszállításból, 1.7 millió pengővel többet, mint az előző esztendőben. Kitűnő eredményt ért el az Autóbuszüzem, amennyi­ben 35 millió főnyi ptaslétszáma 7.1 millióval ha­ladta meg az előző évi teljesítményt. Bevétele meg­közelíti a 9.5 millió pengőt, 2.8 millióval többet, mint az előző évben. A svábhegyi fogaskerekű vasút 875.000, a budai hegypálya 952.500, a trolleybusz 628.500 utast szállított, mindhárom közlekedési esz­köz jóval többet, mini egy évvel előbb. Természete­sen ennek megfelelően, emelkedett a közlekedési vál­lalatok bevétele is. Közeleg az eucharisztikus kongresszus és a tavaszi vásár! Rengeteg külföldi vendég érkezik! Festesse, tapétáztassa, mázoltassa, üzletét, lakását, irodáját, műhelyét, rendelőjét, Iiogu vendégeinek jó véleménge leggen az út látottak''ól MATHÉSER MIKLÓS festő ás mázolómesternél Budapest, VII., István út 36. Telefon: 139-634. Díjmentes, kötelezettségmcntes költségvetéssel szolgálok Művészi munka, olcsó ár — E sőrangú referenciáit Jakab Gyula műbűtorgyá' a Budapest, XI V., Hungária kozópkörút 79 Tel: 296-881 Az orsz. iparmlivészeii kiállításon a M. Kir. Állami Nagydljjal kitüntetve I ClSla« szab. és különleges Lality Janos ruginv^\r\biz " tonsagi zaraK üzeme Budapest, V., CsáKy-utca 88 — Telefon 293-762 Budapest idegenforgalma Szintén kedvezően alakult a múlt évben. 278.094 idegen kereste fel tavaly Budapestet, 20.000-rel több, mint az előző évben. A külföldiek száma 149.500 volt. ez is 14.000-rel több. Az idegenek 910.000 éjsza­kát töltöttek Budapesten, 45.000 éjszakával többet, mint egy évvel ezelőtt. A legtöbb idegen Németor­szágból érkezeit hozzánk, 31.000 személy. Második helyen .áll idegenforgalmunkban Ausztria, ahonnan 28.888 vendégünk érkezett. Angliából 15.815, Ameri­kából 12.936, Olaszországból 9V39 vendégünk volt. A főváros nagy közüzemei közül az Elektromos Művek 290.5 millió kilowattóra áramot értékesített, kereken 10 millióval többet, mint az előző évben. Az árambevétel megközelíti a 45.8 millió pengőt, ami 2 millióval haladja túl az előző évi bevételt. Kitűnő eredményt ért el a Gáz­gyár is, amely a fokozott propaganda sikereként 94.4 millió köbméter gázt értékesített, 7 millió köbméter­rel többet, mint az előző évben. Emelkedett a kör­nyékbeli városok gázfogyasztása is. A Vízmüvek 71.2 millió köbméter vizet értékesített, 1 millió köbméter­rel többet, mint a megelőző évben. A közélelmezési intézmények közül a Községi Élelmiszer árusító Üzem 160.600 métermázsa különböző élelmiszert adott el, 12.000 métermázsával többet, mint az előző1 évben. Úgyszólván valamennyi élelmiszerfajta for­galma növekedett. A Községi Lóhúsüzem forgalma megközelíti az 1.5 1 Varga Testvérek Budapest, VI., Röppentyű ucea 61 ventilátor- és lemezáru gyár Telefon: 2-913-26 millió (kilogrammot, ami. 70.000 kilogrammal lialadjsj meg az előző évi forgalmat. Budapest lakossága a múlt élvben 9262 darab lovat evett meg. A Községi Kenyérgyár 7.7 millió kilogramm kenyerét, hozott forgalomba, 1.7 millió kilogrammal többet, mint az előző évben. Forgalma tehát majdnem 30 százalék­kal növekedett. A vágóhidak és állatvásárok forgalmában még mindig hanyatlás mutatkozik. A marhavágó,kilón 71.328 (az előző évben 80.510), a sertésvágóhidőin, illetve vásáron 519.697 (584.721), a lóvásáron 19.509 (23.069) darab állatot hajtottak fel. A fővárosi fürdők forgalma nagyjában az előző évi színvonalon mozgott. A Rudas fürdőt 184.500, a Széchenyi-fürdőt 453.400, a Gellért-fürdőt 244.700, a Szent Imre-fürdőt 191.900 vendég látogatta. Budapest összes fürdőiben tavaly 3.5 millió vendég fordult meg. A népmozgalmi adatokat vizsgálva, kitűnik, hogy Budapesten a múlt évben 15.858 (16.087) születés, 16.218 (15.338) halálozás és 12.656 (12.386) házasság­kötés történt. Amíg tehát a születések száma csökkent, a halálozásoké emelkedett, úgyhogy Budapest természetes szaporodása visszafej­lődést mutat. CÍÍÍatnfé’ifi, poíitikiiN ín katona Koller tanár utóda S/zenea adu. fáiyhépMó/zheóL jwc V., Harmincad ucca 4 Átépítik a Széna tevet Több más közforgalmi gócpont közlekedését is átrendezik A budapesti terek közlekedési szempontból való rendezése régi nehéz poibléma. Esztendők óta napi­renden van a fontosabb közlekedési gócpontok át­rendezése anélkül, hogy «air,árnyban komoly intézke­dések kerültek volna sorra. Liassaukint azonban mégis keresiztülviszik ,az elkerülhetetlen térátrende­zéseket, de előbb a könnyebb feladatokkal igyekeznek megbirkózni. Ennek kapcsán tűzték napirendre a Széna tér rendezését is. Budapest egyik legforgalmasabb góc­pontjává fejlődött az utóbbi években a budai Széna tér. A nagyarányú forgalom akadálytaltn lebonyo­lítása érdekében szükségessé vált a tér átalakítása. Valóságos autobuszforgalmi gócponttá fejlő­dött a Széna tér, hová számos ucca torkollik. A mai rendezetlen állapot mellett nagy nehézségiek mutatkoznak itt a közleke­dés1 lebonyolításában. A főváros útépítési ügyosz­tálya most elkészítette az átrendezés terveit. Kétféle terv készült. Az egyik szerint körfor­galmat vezetnének be a Széna téren, a másik a. keresz­tezés elvén épült fel. Mindkét terv azonban meg­egyezik abban, hogy a villamosvágányokat középre kell fektetni. A keresztezés elvén felépülő elrende­zésnél a gyaloigosátkelés egyszerűbb, a, közúti forga­lom lebonyolítáa azonban bonyolultabb. A villamos­megállók a keresztezések elé kerülnek, de nem Ihosz- saabbítható'k meg, ami hátrányt jelent. Körfor­galmú elrendezés 'esetién a forgalom egységesebben, könnyebben áttekinthető az uutópai'kozási lehető- 'séig jobb, a folyamatosság biztosítható zöld felüle­tek képezhetők ki, a .koosiutak jobban kibaszna Ria­dók és a villamosmegállió'hjelyek is fejleszthet ők. Ez utóbbi terv szerint az elosztúsziget mérete 43X33 méter, a .körbehaladó út szélessége pedig 9 méter. Miután a körforgalmú megoldásának a keresztező- megoldással szemben sok az előnye, a főváros a, körforgalom bevezetése mellett dönt. A Széna tér ilyenformán történő átrendezése 70.00(1 pengőbe kerül. A fedezet a 2.5 milliós útépítési hitel keretében biz­tosítva van. A munkálatokat még a tavasz folya­mán végre akarják hajtani. Nem hal ásíthatjuk sokáig ,a többi nagyfontos­ságiú térátrendezést sem. Mint lapunk másik he­lyén közölt cikkünkben is olvasható, a városfejlesz­tési külön bizottság sürgősnek jelentette ki a Berlini tér, a Clark Ádláan fér, az Eskü tér, ,a Bováros tér, a Kálvin tér. a Lehel tér és a Liget tér közlekedési szempontból való átépítését is. Magyar Vegykészítményű Papírgyár Telefonszám : OSER JAKAB Alapíttatott : 123-890 Budapest, VI., Ö ucca 49 1893 évben Fénymásolatok Ferrogratia Fénymásolópapírok Másoló- és rajzpapírok Vízmentes csomagolópapírok Ceresinpapírok ROCCV BECJt épületbádogos és egészségügyi berendezések vállalata Budapfst, VII., Rlauzal-tér 15. sz. Telefon : 42-849 Götz Aladár Pariiettasztalos mester ós padlózási vállalkozó Budapest, I., Bors ucca 24. Telefon : 1-507-34 lánckovács üzeme Zelenay Sándor mindennemű kovácsolt műszaki ós mezőgazdasági láncok kós ítóso Újpest, Bajza ucca 46 .i Festő, mázoló és tapétázó iparüzem Hantos Testvérek Rt. Festett és kárpitozott modem falmegoldások Budapest, VI., Horn Ede ucca 5. Telefon: 118-523, 119-451 EUCHARISZTIKUS KONGRESSZUSRA ágy helyett MINERVA fekvőágyat vegyen, „MINERVA“ Faáru- gyár, Újpest, Lőriucz ucca 54. Telofon : 294—189 Acélai vázas, igás és motorikus járművek magyar szekér és platókocsi kivitel­ben, görgős csapágyazással, fatalp- betéies, normál vasabroncsos vagy ballongumis „Julian“ acélkerekekkel, minden teherbírásra készülnek. Gyártja ós forgalomba hozza: Mátyás-zúzók és könnyű acélkerekekMező9azdasó9i és lppri Gépsyár I U^VIllVIVHVIl Pestszenterzsébet Mikszáth-U. 18. Tel.: 147-212

Next

/
Oldalképek
Tartalom