Független Budapest, 1936 (31. évfolyam, 1-52. szám)

1936-10-07 / 40. szám

Budapest, 1936 október 7. Független Budapest 7 HÍREK »FÜGGETLEN BUDAPEST« a Nemzeti Egység Pártja fővárosi szervezetének hivatalos lapja ELŐFIZETÉSI DÍJ: Egész évre .......................................... P 24.-— Fél évre .............................................. P 12.— Ké rjük hátralékos előfizetőinket, hogy elmaradt előfizetésüket kiadóhivatalunk Ci­liiére megküldeni szíveskedjenek. A közigazgatási bíróság elutasította a déli ke­rületi törvényhatósági választás ellen benyújtott petíciókat. A közigazgatási bíróság Bothos-tanácsa Borsos Endre előadásában szombaton délelőtt tár­gyalta az 1935 június 2. és 3. napján tartott tör­vényhatósági választások ellen a VIII. kerületben beadott petíciókat. Bogenfürst György és társai a keresztény ellenzék, Hajdú Marcel és társai pedig a szabadságfront nevében kérték a választás meg­semmisítését. A közigazgatási bíróság a petíciókat alaptalannak találta és azokat ítéletével elutasí­totta. — Pályázat 4 alorvosi állásra. iSipőcz Jenő fő­polgármester pályázatot írt ki a fővárosi közkórhá­zaknál felállított bőr- és nemibetegrenclelőkhöz szer­vezett 4 végleges jellegű alorvosi állás betöltésére. A pályázatokat október 10-ig lehet benyújtani a fő­polgármesteri hivatalban. —• Jugoszláv tűzoltótisztek látogatása Budapes­ten. A napokban 20 tagú jugoszláv tűzoltó tiszti cso­port érkezett Budapestre. A szomszéd állam tűz­oltószövetségének Ikiküldöttei Közép-Európa tűzoltó intézményeit tanulmányozzák. Elsőnek Budapestre vezetett útjuk, ahol három napig tartózkodtak. In­nen Becsbe, Prágába, Berlinbe és Németország hat más nagyobb városába utaztak. A Budapesten ta­pasztaltaktól a legteljesebb mértéken el voltak ra­gadtatva. Kikkel töltötték be a főváros ösztöndíjas helyeit a Collegium Hungaricumokban. A főváros 1927 óta minden évben a bécsi, berlini és római Collegium Hungaricumokban egy-egy ösztöndíjas helyet ado­mányoz a fővárosi alkalmazottaknak, illetve azok gyermekeinek. Szendy Károly polgármester most döntött az idei ösztöndíjas helyek odaítéléséről és az új tanév tartamára a római Collegium Hunga- ricumban lévő helyet Frimml Géza festőművész, kö­zépiskolai tanárral, a berlini helyet február végéig terjedő időtartamra Orczy Gyula fővárosi főmér­nökkel, márciustól június végéig Bozóky László középiskolai tanárral, a bécsi Collegium Hungari- cumban lévő ösztöndíjas helyet a tanév első felé­ben Isóz István fővárosi hivatalnok, zeneszerzővel, a második tanfélévre Hanskarl Erzsébet fővárosi könyvtári tisztviselővel töltötte be. Kammer Sándor halála. A Kammer Testvérek Textilipar Részvénytársaság alelnöke, a Magyar Textilipar rt. és Richards Richard Győri Finom­posztógyár rt.-ok igazgatósági tagja, Kammer Sán­dor, október hó 1-én. életének 55-ik évében, hosszú betegség után elhunyt. Kammer Sándor a textil­szakmának kimagasló egyénisége volt, akinek szé­les látókörét, fáradhatatlan munkásságát, valamint nagy szakértelmét a tqxtilvilág is elismerte és ha­lála az egész szakmát gyászbaborította. Temetése október 3-án volt nagy részvét mellett. Ákos Frigyes építőmester B i. A a e * IV" EskÜ Út 3 Udapest/ Tel.: 1-895-71 WI HART FERENC építész — építőmester XIV., COLUMBUS UCCA 33 Telefon: 2—969—08 “ma6"'építési anyagok legjutányosabban beszerezhetők MorUoHi lliktnr építési anyaekeres- HciVcIIi WIRiUl kedelmi vállalatánál Telefon: 1-429-52 Budapest, VII., Rákóczi út 80. PalKovics János oKl. Kőművesmester Vállal építkezési és tatarozási munkákat modernizálást, falszigetelést es átalakítást BUDAPEST, VI., TEVE UCCA 21. S Z. csempe, kőpadló szállít, vállal, javít Porta épületburkoló Szövetkezet. Építőbolt. V., Gr. Tisza István u. 1 Tel. : 1-824-81 I ^ B1I L . „ |;_A# festékgyár ósásványőrlőmü- y I U 0 0 I Jel nos vek, építési anyagok és ve- gyószeti termékek rajtára Központi iroda: RuHännrf V, Kálmán ucca 22. sz. DUUdpcbt, Telefon: 1-230-33Alapíttatott: 1842 Óbuda közlekedési elmaradottsága. Ezzel a cím­mel tartotta meg Rózsa Aladár rendkívül érdekes előadását szombaton este a III. kerületi Egyesült Polgári Társaskörben. Az előadást nagy és előkelő közönség hallgatta végig, amelynek soraiban ott voltak Andréka Károly és Orova Zsigmond fővárosi bizottsági tagok, Hanthy-Haidekker János III. kér. elöljáró, dr. Pólya Antal p. ü. főtanácsos, dr. Bede József rendőrfőtanácsos. és még| igen sokan. Az elő­adásnak — amelyhez többen is hozzászóltak — rend­kívül magy sikere volt. A székesfővárosi közegészségügyi és bakterioló­giai intézet 1935. évi működéséről számolt be alapos részletességgel és táblázatos kimutatásokkal dr. Ströszner Ödön egészségügyi főtanácsos, egyetemi í'k. tanár, az intézet igazgatója. Megszoktuk már, hogy ezek a beszámolók nem csupán jelentéseket és száraz statisztikai adatokat tartalmaznak, hanem komoly tanulmányok, amelyek bizony gyakran kút- forrásul és felhasználtatnak.’ A most megjelent be­számoló is tükre annak a nagyszerű és imponáló tevékenységnek, amelyet az intézmény az elmúlt évben is kifejtett és mindenképpen megnyugtató, hogy olyan kiváló tudós vezetése alatt, mint ami­lyennek dr. Ströszner tanárt ismerjük. Pontatlanok a vágóhídi mérlegek. A hentes- ipartestület panaszos beadvánnyal fordult a polgár- mesterhez, amelyben előadta, hogy a sertésvágóhídi hatósági mérlegek pontatlanul működnek, ami nem­csak az eladók és vevők, hanem a közbizalom szem­pontjából is káros. Kérték a fővárost, sürgősen gondoskodjék a mérlegek kijavíttatásáról, vagy ki­cseréléséről. Egyben ellenőrzőmérlegek felállítását is kérték. — A főváros átvette az Alagút karbantartását is. A közelmúltban a főváros megállapodást létesített a kereskedelmi minisztériummal a Huna-hidaknák a város részéről való átvétele dolgában oly értelem­ben hogy ezentúl a hidak tisztántartását, gondozását, világítását a főváros látja el. Most hasonló értelmű megállapodás jött létre a főváros és a kormányható­ság között a Várhegy alatti Alagútra vonatkozólag is. Ezentúl az Alagút tisztántartásáról, karbantartá­sáról szintén a főváros fog gondoskodni, tekintettel arra, hogy az állam az Alagutat teljesen rendbe­hozta és víztelenítette. — Am, kir. Osztlysorsjáték eszköz és mód arra, hogy bárki jólétet és gondtalanságot szerezzen magának. Egy kis szerencsével egész vagyont nyerhet az új, lényegesen meg­javított sorsjátékon. Nem felesleges kiadás a sorsjegyért havonta fizetendő 3%—7—14—28 pengő, mert már a remény és a szehh, jobb jövő iránti önbizalom is éltető és serkentő hatással van mindenkire. A sorsjegyek rendelhetők az októ­ber 17-én kezdődő sorsjátékra az összes hivatalos föárusi- tóknál. FREUD F Budapest, VI., Teréz ftörűt 19 Telefon : 1-136-30 Mindennemű csavarok, vas-, acél- ós sárgarézből withw. és milliméter menettel raktáron Apor Led fém és műszaKi vállalat Budapest, V., líresz Géza u. 45.:: Telefon: *2-90ö-?0 Sciiülz Testvérek, Tel.: 1-530-92 „Optalit“ P.-bronz ... „ , konnyufem-dugattyu fehér-csapágyfém GYÁRTMÁNYAI K IVÁLÓAK IIP p precíziós mechanikai üzeme. Budapest, riS^lllBn V., Visegrádi ucca 64. Telefon: 2-910-57 Elvállaltuk: fogaskerekek, tömegcikkek és más gép­részek készítését precíziós kivitelben. — Edzés RÉS CSIPÁK SAHDORésFIA közszállítási vállalkozók PESTÚJHELY II BUDAPEST Neptun ucca 24 || XIV., Telep ucca 98 Telefon: 2-975-62 M. kir. postatakarékpénztári csekkszámla 57.837 Székely Károly oki. mérnök, építési vállalkozó Budapest, XT., Budafoki út 41/B Telefon : 2-596-73 Beton, makadam, aszfalt felvágáshoz vegyen bérkompressort LISKA JENŐ okleveles gépészmérnök — Kompressor-bérbeadá Budapest, XI, Szüret u. 5-7. Telefon : 2-592-96 Csúcsteljesítményű, precíziós kompresz- szorok, fogaskerekek, hűtőgépek Drabek Ferenc Gépgyár Budapest, Vili, Gólya u. 8. Telefon: 1-388-82 és 1-388-83 KÖZGAZDASÁG A Ganz mérlege. A Ganz és Társa Rt. igazgató­saga megállapította az 1935. üzleti évre'szóló mér- leget, amely 2,042.182.43 P veszteséggel zárul. A bel­földi közhatósági beruházások igen szűkre szabott terjedelme következtében a társaság arra kénysze­rült, hogy éles nemzetközi versenyben áldozatok árán is szerzett külföldi rendelésekkel pótolja a keletke­zett foglalkoztatási hiányt. Az előző évvel szemben ezáltal nagyobb üzemi veszteség állott elő, amely csupán belső tartalékok igénybevétele útján volt a fentemlített összegre csökkenthető. Az igazgatóság a közgyűlést szeptember hó 30-án tartotta meg. A Budapesti Kisipari Hitelintézet nagy érdek­lődés mellett tartotta meg közgyűlését Girardi Tibor elnöklésével. Dr. Szél Jenő vezérigazgató terjesztette elő az évi jelentést, amely szerint az intézet a múlt évben 4049 tételben 4,395.945 pengő újabb kölcsönt folyósított, ami 1096 tételtöbblettel 1.5 millió pengő összegű emelkedést jelent az előző üzletévhez képest. A jelentéssel kapcsolatos felszólalások során báró Babarczy István tanácsnok a székesfőváros részéről örömmel állapította meg, hogy az intézet hivatása magaslatán áll és működéséért a legnagyobb elisme­rés illeti meg. Indítványára a közgyűlés köszönetét fejezte ki az intézet vezetősége, tisztviselőkara, első­sorban Szél Jenő dr. vezérigazgató értékes tevé­kenységéért. A közgyűlés ezután megválasztotta az intézet igazgatósági tagjait és a felügyelőbizottságot. A Nemzetközi Gépkereskedelmi Rt. Igazgatósága metr- állapitötíia. .az 1935. üzletér mérlegét. Az. üzletév forgalma az előző érit mintegy 50%-kal haladta meg: a . forgalom e lé­nyeges emelkedése ellenére sikerült ,a költségeket torább apasztani. Az inkasszó :a gazdaadósvédelmi intézkedések fi­gyelembevételével aránylag kielégítő volt. A társaság folyó- uzletében immár nyereséggel dolgozott, azonban a régi kinn­levőségekből és régi árukészletből szükségessé vált leírások nemcsak .az. elért -folyóüzletl nyereséget emésztették fel, hanem .azt eredményezték, hogy a lefolyt iizletév 399.060.96 pengő veszteséget mutat (az 1934. üzletév 467.136.51 P vesz­teségévei issemben) Az igazgatóság elhatároz,ta, hogy az évi rendes közgyűlésen javasolni fogja a veszteségegyenleg- neik új számlára mló átvitelét. A most folyó, 1936. üzletév első nyolc hónapjában a társaság forgalma az elmúlt évhez képest ismét jelentősen emelkedett. Kinevezés. A Fonciéne Általános Biztosító Inté­zet igazgatósága Deutsch Béla cégvezetőt a nagy­fontosságú budapesti vezérügynökségének vezetésé­vel hízta meg- és őt ez alkalomból, érdemes munkás­ságának elismerésében aligazgatóvá nevezte ki. Ez az előléptetés rendkívüli megelégedéssel találkozik nem csupán szakkörökben, de szakirodalmi körökben is, ahol Deutsch Béla évek hosszú sora óta fejt ki érdemes és népszerű tevékenységet. A Péti Nitrogéngyár. Az elmúlt napokban tartotta köz­gyűlését ia. Péti Nitrogéngyár Bt. és a Nitrokémia Rt., melynek adatait az egyesült vállalatok komoly fejlődéséről tettek tanúbizonyságot. jA gyárak a megelőző évi 690.000 pengős üzleti felesleggel szemben az elmúlt évben 911.074 pengő tiszta nyereséget tudtak felmutatni. Ezek az adatok rendkívül érdekesek. Különösen azért, mert a Péti Nitrogén­gyár 2,000.000 pengő -alaptőkéje és -a beolvasztott Magyar Ammóniagyár Rt. 4 millió pengő alaptőkéje- mellett érték el ezt a komoly jelentőségű eredményt. Az egyesített gyárak vezetősége vitéz Zsilinszky Gábor vezérigazgtóval az élén, óriási exportprogramot dolgozott ki, amelynek egy részét már valóra is váltották, Az- egyip­tomi kormánnyal létesített megállapodásuk 50<XCO0i angol devizabevételt jelent az ország számára. A külföldi érdeklő­dés -a magyar nitrogén műtrágya produktum iránt egyre fokozódik. Nemcsak Európa,, hanem az egész tengerentúl elismeri a már világhírűvé vált »Péti« sónia-k komoly gaz­dasági értékét. Az export ^tevékenységén kívül Zsilinszky Gáborék egy igen érdekes- újítást vezettek be. Nem volt elég, hogy az elmúlt -évben 2,200.000 pengőt fizettek ki a munkásoknak, hanem még azt a szociális szempontból je­lentékeny újítást is végrehajtották, hogy a gyár munkásai bizonyos kulcs szarint részesülnek a nyereségből. Élelmiszerkivitelünk nagy emelkedése. A Magyar Elelmisz&rkiviteli Cégek Országos Szövetsége szep­tember 28-án tartotta harmincadik évi rendes köz­gyűlését. A közgyűlésen Erdőhegyi Lajos felsőházi tag, elnök beszámolt az elmúlt esztendő eseményei­ről. Adatokkal bizonyította, hogy a baromfi, gyü­mölcs, zöldség, főzelék, tojás, vad és a mellékter­mékként szereplő toll exportja 55 millió pengő érté­ket képvisel a magyar közgazdaság számára. Be­számolt az idei gyümölcsexport nagy fellendüléséről, mely a mai napig 5350 vagonra emelkedett, a tavalyi 1844 vagonnal szemben. A Providentia Biztosító Részvénytársaság szeptember 29-én dr. Scitovszky Tibor nyug. külügyminiszter, a Magyar Általános Hitelbank vezérigazgatójának elnöklete alatt rend­kívüli közgyűlésit tartott, amelyen az eddigi 500.000 pengő összegű alaptőkének 700.000 pengőre való fölemelése határoz- tatott eb A kibocsátandó 80l00' darab, egyenként 25 pengő névértékű új részvényt 200 -százalékos felárnál, azaz 75 pen­gős árfolyamon a Magyar Általános Hitelbank és az A-ssi- curazioni Generáli, Trieste, veszik át oly módon, hogy a Magyar Általános Hitelbank többségi helyzete a Providentia Biztosító Részvénytársaságnál továbbra is fennmarad, a, kisebbségi rész vény érdé kéltség- pedig az Assicurazioni Ge­neráli Trieste és a bécsi Phönix Általános Biztosító Tár­saság között oszlik meg. A fenti tranzakció célja- a Phönix Biztosító Társaság magyarországi .elemikárbizt-asitási üzlet- állományának megszerzése. Flfegl Mihály egészségügyi berendező, bádogos- ós szerelőmester Budapest, VII., Lőcsei ucca 88 Telelőn : 2-97 7-37 Thcrmolni felvonód, eleK- tromos tűzhe­lyeit, világítás Vili., PráSer u. ©. Telefon: fl-533-58 PURMMMN JENŐ ortho päd ini üzeme Budapest, IX., Üllői űtHI. Tolofon: í-891 -87

Next

/
Oldalképek
Tartalom