Független Budapest, 1935 (30. évfolyam, 1-52. szám)

1935-05-15 / 20. szám

4 Független Budapest Budapest, 1935. május 15. JelölteK a Kerületi választmányba: Dr. Ságvári Sándor, v. Kapuváry Gusztáv, Wag­ner Gyula dr., özv. Szlovák Jenőné Neubauer Hona, Iíuz.ly Imre dr., Balázs József dr., Nagy Mór Marcell, Kristóf! Lujza, Komlós L. László, Horváth János, Neumann Ferenc, Pál Henrik, Kisvölgyi Miron Mi­hály, Marsclialkó Gyula, Bereczky Jenő, Koskai Ernő, Tímár Miihály, udvardi Cserna Károly, Viass Mihály, Krump György, Bélavári Vendel Lantos Emil, Adamát János, Barcsák István, Hullán Mi- hály, Balucha István, Berényi Sándor, Tolner István, Holländer Lajos, Gárdái István, Miskovszky Ferenc, Mikulás Benő. IX. Kerület Usetty Béla dr., orszgy. képviselő. Szentesi József, rt. igazgató. Bűben Miklós dr., ügyvéd. Wellisch Andor, építész.^ Studinka Béla dr., ügyvéd. Lázár Béla, MÁV főintéző, állomásfőnök. Kemény Ödön, ny. Hangya propagandafőnök. Krausz Gusztáv, kereskedő. vitéz Fodor Árpád, papírkeresk. nyomdatulaj. Kronits Frigyes, szfőv. számv. főtanácsos. Baranyai Aladár, tisztviselő. Zupka Lajos, gyáros. Hock János, isk. igazgató. Mike Béla, gyárvezető. özv. Czencz Mátyásné, Wágner Margit, htb. Csörgey Gábor, lakatosmester. Czakó Pál, magántisztviselő. Rontó György, postaellenőr. JelölteK a Kerületi választmányba: Oláh Imre dr., Budinszky László őr., Krausz Gyula, Sánta Antalné Burday Ilona, v. Zentay Ágos­ton dr., Kintzler Gyula, Mohay Kezsőné tusnádi Ko- rody Józsa, Mihalicsek Aurél dr., v. Sághelyi Lajos dr., Sz-emei-ei Koboz Károlyné Berger Paula, Buzáth Béla, dr. Bátorfi Hamerák Izabella, Frank László, Zsingor Károly, Metzler Béla, Gressel Rezső, Sandó József, Vincze László, Stumpf Imre, b. Gudenus Hugó, Tomasckoff Sándorné Kopeter Ottilia, Mészá­ros Dezső, Ruppert Mihály, Krizbay István, Varga Antal, Kánya József, Szabó Árpád, Dlugolinszky Si­mon, Szöllősy Elemér Nagy Sándor, Börzsey Jó- zsefné Hollósy Franciska, Kollár Ferenc. X. Kerület Usetty Béla dr., orszgy. képviselő. Pözel István dr.. ügyvéd, orszgy. képviselő. Halter Károly, tkp. vezérigazgató. Dongó Orbán, tanár. vitéz Berencsy Béla, Állami gépgy. tanácsos. Gáspár Béla, ref. lelkész. Rothauser Róbert, iparos. Pintér József, gépgyári szakmunkás. Égető Gyula dr., p. ü. titkár. Szabó Béla, MÁV állomásfőnök. Mátyássy Autal, Hangya-tisztviselői. vitéz Simon László, tanár. Ferenczy György, gondnok-helyettes. Szűts József, vendéglős. JelölteK a Kerü éti választmányba: Sziberth Imre, id. Francisci Béla, Ajkay József dr., Jóba László, özv. Lengyel Artúrné Bruckner Ilona, Áts Béla, Morich Ervin, Marselek Zoltán dr., Bajor (Bayer) Károly, Kisbaconi Benedek Jenőné Lendvai Irma, Marschall Nándor, Apátliy Pál, Má- tyásy Antalné Herold Erzsébet, Koncz András, Pécs- ván Antal, Füzeséry Tibor dr.. Szemeti Béla, Tuzson Gyula, Nattán Endre, Katona Károly, v. Légrády Ká­roly, Badicy Jenő, Lcmmich Lőrinc, Sarang Ferenc, Németh Jenő, Petrányi Jakab, Király Ferenc, Kcry Ignác, Juhász József, Szaday Lajos, Scherffel Gusz­táv, Laky Sándor. HYPEROL SZÁJVÍZ TABLETTÁK IDEÁLIS SZÁJ- ES TOROKÖBLÖGETŐ szikes gézm csiszolóárugyár Budapest, V., Újpesti rakpart 8. Telefon: 18-1-72 XI. Kerület Becsey Antal, mérnök. Szántay István, MÁV állomásfőnök. Vályi Lajos dr., ügyvéd, MTA ügyésze, vitéz Nagy Iván dr., miniszteri s. titkár. fíoér Lajos dr., ügyvéd, vitéz Olchváry Jenő, építőmester. Sóhwarcz Samu, rt. igazgató. Margittay Gyula, bádogos- és szerelőmester. Bán hely i Ferenc dr., tanár. Boncz Sándor, kapus. Tuzsán Tibor, műegyetemi adjunktus. Baktay Ervin, író. Altorjay Ede, műszaki tisztviselő. 1 Németh Béla, gépész. JelölteK a Kerületi választmányba: Mikécz Károly, Tóbiás Kornél dr., Ulmer Agos ton dr., Kolling Oszkár, Szabó Béla dr., Erős Jenő, Tihanyi Sándor, Kun Zoltán, Marton Pál, Fléger Dezső, Sánczy József, Pfeifer Győző, Gesztessy Ba­logh Gábor dr., Kovács Pál, Tejfalussy Sydó Ferenc, Paréj László dr., Nemes István dr., Szirt Miklós, Mo haros Ferenc, Jánszky Béla, Kaposi József, Szent- istváni István, Majzik József, Gsukárdi József, Bajcsi Lajos, Medve József, Danes József, Amfer Jó­zsef, Fodor István, Szalay József, Nagy Lajos, Né­meth István. XII. Kerület Petracsek Lajos dr., orszgy. képviselő, ügyvéd. Hencz Lajos dr., postaigazgató. vitéz Nemes Juhász Jenő dr., ügyvéd. vitéz Tóthy János, testnevelési titkár. Dörögdhy Antal, ptk. tanácsos. Petrovich Ferenc dr., főorvos. Gábor Szabó József dr., OTI tisztviselő. Pores István dr., egyházmegyei ügyész. id. Hajdú János, magánzó. Dr. Kozma Antalné, Drost Lily, egyes. ein. vitéz Horky Ferenc, MÁV főintéző. Torma Dezső, vendéglős. Mezei Mihály, kertész. Székely János, gyárigazgató. JelölteK a Kerületi választmányba: Pores István dr., Budinszky Sándor, Ravasz László, Szűcs József, Dénes János, Tóth István, Pa- luzsa László dr., Bócz Lajos dr., Havas Gyula dr., Kriszt Ferencné Kelemen Mária, Haber Ilona, Lan- desz Józsefné Nagy Erzsébet, Jelűnek Vilmosnó Schlag: r Gabriella, Jung József, Kelemen József, Marchall Gerhardt dr., Fetter József, Nálik Károly, v. Hercegházy Károly dr., Hajdú Sándor dr., Szaka- lay Mária, Szepessy Elek, Morvay Ignác, Polgár Ká­roly, Marosi Jenő, Végvári Ferenc, Dunst Andor, Czakó Pál, Szöllősi Andor, Harasztos Ferenc, Major Mihály, Fridrich József. XIII. Kerület Zsitvay Tibor, ny. igazs. miniszter. Bessenyei Zénó dr., orszgy. képviselő. Hegedűs Bertalan dr., Fronth. Sz. kor. elnöke. Babicz Gyula, vendéglős. Susztrovits Károly, ipari munkás. Molnár Péter, szabász. Csurgay Ernőné, Baum Viktória, szf. id. tan. Lőcsey Miklós, igazgató. Szekeres János dr., volt adóhivatali főnök. Varga Imre, tanító. Széli Elemér dr., szfőv. tisztviselő. Bánki Jenő, szfőv. tanító. Wischet Béla, szfőv. tisztviselő. Tamássy Károly, ptkp. számvizsgáló. JelölteK a Kerületi választmányba: Susztrovics Károly, Sarkady Sándor, v. Balkay Andor, Kovács László, Molnár Péter, Wieser Lajos, Tamássy Károly, Szcbcni Ernő, Hock Árpád, Pla- novszky Alajos, Mazuch János, Iring József, v. Tóth Lajos, Dávid István, Wischet János, Varga Tmro, Bauml Károly, Lindmaycr Ferenc, Tartler Károly, Kimosó Lajos, Szabó Péter, Tarródy Géza, Bcrtity János, Kiss Ernő, Bódy László, Pintyőke János, Bagó József, Pók Kálmán, Tóth Sándor, Sárik Dániel, Por­dán János, Bállá Dezső. XIV. Kerület Usetty Béla dr., orszgy. képviselő. Bényi Károly dr., postafőigazgató. Kertész Elemér, lapsz. fronth. ü. v. alelnöke. M^eisler József, faárugyáros. Kovács Gusztáv Mihály, film. láb. igazgató. Révai Milán dr., orvos. Szétsi Mihály, felsőkereskedelmi iskolai tanár. Páll Vencel, kereskedő. Diósy István, vállalkozó. Sélley Antal, postafelügyelő. Szabó Mihály, hentesmester, A legkedvesebb pesti hely, az MMGÓL PMRK MEGNYÍLT Uj tarka élet és nagy meglepetések. A nyár művészi életének szenzációi. Minden csütörtökön hazai és nemzetközi innvészekkel nagy elite-esték A in. kir. Operaház tagjaiból alakult zenekar hangversenyei. A Budapesti Szimfonikus zenekar koncertjei. Berkes Béla 50 tagú cip-ánv- zenekarával és kedvenc művészekkel nagy magyar esték. The Great Melody Band monstre jazz tarka műsorai. Kálón izmié a rendürzenekanni. Gyermekdélutánok. A ma emberének szórakozóhelye! Földesi Vince, vállalkozó. Tolnai Nándor, Zuglói polg. gazd. egy. elnöke. Dreszmann Károly, kereskedő. JelölteK a Kerületi választmányba : Kubinyi László dr., Kosztandy István, v. Rákos- fa] vy János, v. Tömössy Miklós, Lukács György, Anda Géza, n. Tóth Béla, Schack Ferencné Lengyel Aranka, Stanczel Gyula, dr. Kiszely Endrémé Be- niczky Ilona, Hudacsek Jusztin, lovag Hutschenrei- ter Sándor, Macsek József, Gábris Ferenc, Fodor Jó­zsef, Schalk Ferenc, Farkas János, OpocNty András, Kárász József, Czigány László, dr. Hahn Frigyes, Albert Lóránt, Kiss János, Kucsera Lajos, Varga Károly, -Takáts János, Pajger Ferenc, Csáki Ágos­ton, Takács Imre, Mednyánszky József, dr. Mattya- sovszky József, Pongrácz Sándor. A frontharcos gondolat és a testnevelés a törvényhatóságban Irta: KERTÉSZ ELEMÉR, az Országos Frontharcos Szövetség ügyvezető alelnöhe Mint fővárosi törvényhatósági bizottsági jelöl­tet őszinte büszkeséggel tölt el az a tudat, hogy po­litikai vonatkozásban a XIV. közigazgatási kerület polgá­rai közé a frontharcos gondo­lat kapuján léphetek be. Megválasztásom esetén a kerület prominens ügyeivel teljes erővel kívánok foglal­kozni, de ugyanakkor ott óhaj­tok lenni a magyar fronthar­cosok erkölcsi és szociális megbecsüléséé11 folytatandó küzdelem első vonalában. Ezen túlmenőleg speciáli­san a főváros társadalmát Kertész Elemér érintő szociális és test- nevelési kérdésekkel óhaj­tanék olmélyülten foglalkozni, hogy csekély erőm­mel is hozzájárulhassak ahhoz, hogy minél több magyar testvérünk juthasson tisztességes megélhetéshez és ezáltal a családi élet alapjait erősítve, minél több nemzeti ér­zésű polgárt nevelhessünk a magyar hazá­nak. A tömegtestnevelés továbbfejlesztésénél az a cél lebeg szemeim előtt, hogy a fiatalabb generációk olyan keménykötésű, acélos lelkiségű magyarokká serdüljenek, mint amilyeneknek bizonyultak a ma­gyar frontharcosok a négyesztendős világháborúban, valamint az utána következett fáradtságos életküz­delemben. A mindennapi kenyér és a sport adjanak erőt az »ép testben — ép« lélek elvének érvényesüléséhez, amely egyedül hivatott arra, hogy lelkileg kiegyen­súlyozottabb, nemzeti érzésben erős, elhivatottságá­ban bízó nemzedék léphessen a majd letűnő mostani kortársaink helyére. Ügy a közéletben, mint minden ténykedésem­ben az ideálisan értelmezett egykori lövész- árok-demokráciának voltam és maradok híve és vallom, hogy a magyar frontharcosok egykori csodákat művelő háborús kitartásának és kötelesség­tudásának átültetése a magyar politikai és_ társa­dalmi életbe újabb erőtényezők felszabadulását és bevonását fogja eredményezni. Megválasztásom esetén ezeknek az eszméknek kívánok harcosa lenni és a fentebb kifejtett elgon­dolásoknak támogatására, kimunkálására vagyok kü­lönösebben felkészülve és hiszem, bogy mindezeket a célkitűzéseket a Nemzeti Egység Pártjának lobogója alatt hűséggel, kitartással és eredményesen fogom tudni szolgálni. vitéz ERDŐSSY EDE épületüveges és bádogos, vízveze ékszerek). Budapest, VII , Valeió ucca 10. Telefon - M-l-IO — A Baioss Szövet ég tagja valamint a vá asziott b rasl odási központ szakmai i tpviselője RÉVÉSZ ÉS HUSZÁR Atilótechnikai cikkek és láncok. Dure\-dugattyú vezérképviselet. Budapest, VI., Jókai tér 7. Tel.: 1--9-54 Nyaraljunk Pásztor-"“"“1 ví kendházában Erdőnya1 alók, vllcendházak olcsó úton készülnék Fővárosi tisztviselőknek engedmény n * _ | ' £ ácsmester, foszfor JOZS6T építési vállalkozó Budapest, II, Margit körút 60. Telefon : 528-80

Next

/
Oldalképek
Tartalom