Független Budapest, 1935 (30. évfolyam, 1-52. szám)

1935-06-19 / 25. szám

6 Független Budapest Adhat-e a polgármester szegénységi bizonyítványt a görögkeleti román egyházközségnek Kölönös kérdés, melyre sem a minisztérium, sem a közigazgatási bíróság nem tud feielelni A szegénységi bizonyítványok kiadását egy idő óta nagyon megszorították, mert sok visszaélés tör­tént a jogosulatlanul szerzett vagyontalansági bizo­nyítványokkal. A hatósági közegek a legsúlyosabb fegyelmi felelősséggel tartoznak a rendelkezések pon­tos betartásáért és súlyos büntetést kap az a tiszt­viselő, aki szegénységi bizonyítványt állít ki olyan egyén részére, akit az nem illet meg. Érthető, ha ilyen szigorú szankciók mellett a hatóságok alaposan kivizsgálják a kérést, mielőtt szegénységi bizonyít­ványt kiállítanának. Ez az elővigyázatosság a magya­rázata annak, hogy az egyik kerületi elöljáróság megtagadta a szegénységi bizonyítvány kiállítását a buda­pesti görög-keleti román egyházközségnek. Az egyházközség', amely tényleg szegény, egy peres ügyében akart illetékmentesen eljárni és e célból folyamodott szegénységi bizonyítványért. Az elöl­járóság azzal tagadta meg a kérés teljesítését, hogy szegénységi bizonyítvány csak természetes személyeknek adható, nem pedig jogi szemé­lyeknek. Hiába hivatkozott az egyházközség arra, hogy telje­sen vagyontalan, a polgármester sem akart a maga hatáskörében dönteni ez. ügyben. A polgármester az igazságügyminiszterhez és egyidejűleg a kultuszminiszterhez fordult felvilágo­sításért arranézve, vájjon az egyházközségnek, mint jogi személynek nyugodt lelkiismerettel és a törvé­nyes rendelkezések megsértése nélkül kiaclható-e a szegénységi bizonyítvány. Most érkezett meg ebben az érdekes elvi kérdésben a két minisztérium állás­foglalását tartalmazó válasz a városházára. Érdekes, hogy sem az igazságiigyminiszter, sem a kultusz- miniszter nem foglalt határozottan állást, csupán a sorok között lehet arra következtetni, hogy a maguk részéről nem kifogásolják a szegénységi bi­zonyítvány kiadását. Egyszóval a minisztériumok a polgármesternek nem adtak olyan választ, amely ebben a különben is a bírói hatáskörbe tartozó elvi kérdésben döntene, ha­nem csupán utalnak a görög-keleti egyházközség ne­héz helyzetére. Mindenesetre hangsúlyozzák, hogy ez az utalás nem akar állásfoglalás lenni abban az elvi kérdésben, hogy az egyházközségnek lehet-e szegény­ségi bizonyítványt kiadni. A polgármester most még mindig nem tudja, vájjon törvénysértés nélkül kiadható-e az egyházközségnek a szegénységi bizonyítvány, vagy végérvényesen meg kell-e tagadni kérése telje­sítését. A borravalórendszer alkonya Még ebben a hónapban meghozza a kormány rendeletét a borravaló eltörléséről A főváros kezdettől fogva erőteljes támogatás­ban részesítette azt a társadalmi akciót, amely a borravaló eltörlésére irányul. Számtalan felterjesz­tést intézeti ebben az ügyben a kormányhatósághoz és rámutatott azokra a nagy idegenforgalmi érde­kekre, melyek a rendszer megszüntetését sürgetik. Úgylátszik, most csakugyan eredménnyel jár a ki­tartó mozgalom, mert a kereskedelmi miniszter ko­moly ígéretet tett a sok vitára okot szolgáltató pro­bléma megoldására. A miniszter egy héten belül való jelentéstételre szólította fel a vendéglős, kávés és szállodás ipartestü­letet a borravaló ügyében. Ez a terminus e héten jár le és beavatottak szerint még júniusban meg is jelenik a kereskedelmi minisz­ter országos érvényű rendeleté, mely a borravaló­kérdést szabályozza. A beállott nyaralási és fürdő­szezon miatt siet a kereskedelmi miniszter e kérdés rendezésével, mert végre a kormány is belátta, hogy sem a hazai, főleg pedig a külföldi vendégeket nem szabadi tovább is kitenni a borravalókért való zak­latásnak. A megjelenő rendelet százalékszerűen fogja előírni az egyes üzemekben a fogyasztási ára­kon felül felszámítható és a számlához hozzáírandó »borravaló-százalékot«, mint kiszolgálási díjat és a legszigorúbb büntetés terhe mellett fogja eltiltani, hogy a kiszolgáló személyzet e fel­számított százalékon felül egyetlen fillér kü­lön jutalmat is elfogadjon, még kevésbé kö­veteljen. Most már magák a vendéglősök, kávésok és szál- j lodások is elkerülhetetlennek tartják ezt az intézke- j dóst, mert maguk is tapasztalták, hogy a borravaló rendszer elriasztja a vendégeket és kárt okoz a vál- ; latotoknak. Sok üzemben a tulajdonosok a kiszolgáló szemészettel egyetértőén önként bevezették a szá- ! zalékos rendszert és örömmel tapasztalták, hogy a | közönség kedvezően fogadta ezt a változást. Vannak í üzemek, ahol az úgynevezett fakultatív rendszert vezették be, a vendég tetszésére bízták, hogy száza- j lékszerűen, vagy a maga tetszése szerint ákar-e I borravalót adni a személyzetnek. A vendéglátó iparok ipartestületei a kereske­delmi miniszter felhívására e héten küldik meg vá­laszukat. Ebben felsorolják, hogy mely üzemek tér­tek már eddig- is át a százalékos rendszerre, hány | százalékban állapították meg az egyes üzemágakban í a kiszolgálási díjat és ezt a százalékot milyen arány- i ban osztja fel egymás között a személyzet. Kitér- ! nek arra is, hogyan vált be eddig a százalékos rend- | szer és adnak-e a vendégek a számlához írt száza­lékon felül is külön borravalót. &®©©®©©©©©©®©©®®©©©®®©©®®©©©®®®©®®©®©©®©®©®©®®©®®©©©©©®®®©®®®©®®®®©®®®®©©©©© A központi városháza újjáépítése Egész sor városrendezési megoldást indít el ez az építkezés, amely 0—7 millió pengőt igényel A Független Budapest adott elsőnek hírt arról, ^ hogy Szendy Károly polgármester utasítást adott a I magasépítési ügyosztálynak az új városháza tervei­nek kidolgozására. Körülbelül három hónappal ez- I előtt adta ki a polgármester erről szóló rendeletét I és azóta Fridrieh Lajos műszaki főtanácsos irányí­tásával a magasépítési ügyosztály -el is készítette az új városháza vázlatos tervezetét. Fridrieh Lajos e héten mutatja be a polgármesternek a nagyon érde­kes munkát és az új városházáról készített homlok- I zati tervet is. Ügy látszik, az új városháza lelépi- | tése már nem fantazmagória, hanem szorosan bele- j tartozik a főváros új vezetőségének alkotási pro­gramjába. A városházi pártok örömmel üdvözölték ezt a hírt és egyetértenek abban, hogy közigazgatási, vá­rosfejlesztési szempontból és a munkanélküliség csökkentése érdekében is szükséges, hogy Budapest minél előbb új, modern városházát kapjon. Meg vannak győződve arról, hogy az új város­háza építése döntő lökést ad a Madách Imre-út meg­épülésének is, valamint az Andrássy út torkolati rendezésének és az összes ezzel Összefüggő városren­dezési problémáknak. Fridrieh Lajos műszaki főtanácsos tervei csak a polgármesternek történt bemutatás után kerülhet­nek nyilvánossága. A közvélemény érthető érdeklő­déssel tekint ezek -elé. Miután valamennyi illetékes fórum megállapodott abban, hogy az új városháza felépítése sürgős szükségesség, nem is fog soká késni ennek megvalósulása. Voltaképen csak a Károly király úti front újjá­építéséről van szó. Hozzávetőleges számítások szerint 6—7 millióra lesz szükség ehhez az építke­zéshez. Az összegre meg fogják találni a fedezetet és az amortizációra is jórészt fedezetet nyújtanak majd azok a megtakarítások, melyek a jelenleg bérelt helyiségekben levő, de az új városháza épületébe költöztetendő hivatalok bérkiadásainál érhetők el. Nem lesz szükség a városházán folyó állandó átala­kításokra sem, melyek évente sok pénzt emésztenek fel. Folytonosan falakat törnek, falakat emelnek, modernizálnak a régi városháza épületében, ami most elkerülhetetlenül szükséges kiadás ugyan, de feltétlenül megtakarítható lesz ha készen áll az új városháza. A főváros tehát saját pénzügyi érdekeiből is sietteti az új városháza építését, ami a mai viszo­nyok között -sem tekinthető luxusalkotásnak. Studény Károly gyógyszerész ..Galenochemla" gyógyszer- és vegyipari vállalat Budapest, Vili., Szeszgyár u. 1—3 Jancsurák Gusztáv rézműves mester Budapest, IX., Ferenc u. 39. Tel.: 30-8-47 Főzőedények : vörösrézből vagy vasból. Gőzüzemű főző­készülékeit, hűtők, karbantartások, ónozasok a leg­jobban és legolcsóbban végeztetnek. KELLERMANN LIPÓT MÉRNÖK, VASÖNTÖDE és GÉPGYÁR Budapest, VI., Jász ucca 39. Telefon : 92-0-55 Budapest, .1935 június 19 HÍREK — Bódy Tivadar szobrot kap a Svábhegyen, a Svábhegyi Egyesület néhai Bódy Tivadar nyugalma­zott polgármesternek, a Svábhegy lelkes rajongójá­nak emlékművet állíttat. A szobor elkészült és a Köz­munkatanács engedélyével a fogaskerekű vasút felső végállomásán lévő téren fogják a közeli napokban felállítani. — Megvonják az iparengedélyt a szerelési szabály­talanságok elkövetőitől. Az Elektromosmüvek igaz­gatósága értesítette a villanyfelszerelők ipartestü­letét, hogy radikális eszközökhöz kénytelen nyúlni, mert a szerelési szabálytalanságok nagyon elszapo­rodtak. Az Elektromosművek mindazokban az ese­tekben, amikor valamelyik villanyi élsz erelő iparos súlyosabb természetű szerelési szabálytalanságot kö­vet el, — ide tartozik a jogtalan áramhasználat esete is — kérelmezni fogja az illetékes iparhatóságnál az iparos iparengedélyének visszavonását. Az Elektro­mosművek ezt az állásfoglalásukat azzal okolják meg, hogy a villanyfelszerelő ipar gyakorlása iparenge­délyhez és ennekfolytán megbízhatóság igazolásához van kötve, már pedig a megbízhatóság meginog, sőt meg- is szűnik azzal az iparossal szemben, aki a fogyasztóközönség és az Elektromosmüvek terhére szerelési szabálytalanságot követ el. — Házasság. Ifj. dr. Vájná Ede fővárosi s. fogal­mazó, Vájná Ede ny. közélelmezési tanácsnok és Hol- zinger Emma fia, szombaton délután tartotta eskü­vőjét a lipótvárosi Bazilikában Schwarzl Margittal, i dr. Schwarzl Ferenc ügyvéd és Madaras Szeréna leá- 1 nyával. — Olaszországi cserediáknyaraltatást szervez a 1 főváros. A főváros diáknyaraltatási akciója már fo- | lyamatban van és a balatonmenti, valamint a vidéki üdülőtelepeken már többszáz budapesti kisdiák nya­ral. Az előző években a főváros külföldi diákcsere- nyaraltatási akciókat is rendezett. Németországba, Ausztriába, Bulgáriába küldtek budapesti gyermeke­ket, akiknek helyébe onnan hoztak cserediákokat. A valutáris nehézségek miatt tavaly már csak Bulgá­riával állott fenn ez a csereviszony: Várnába ment egy nagyobb csoport diák■ Az idén módot találtak | arra, hogy Ausztriával is felvegyék az akciót. Az I osztrák nyaralótelepekre csak diáklányokat küldenek. j A polgármester megbízásából Schuler Dezső tanács- | nők, a szociálpolitikai ügyosztály vezetője tárgyalá­sokat folytatott a budapesti olasz követség útján az olasz kormánnyal, hogy Olaszországba is küldliesse- nek budapesti diákokat és cserébe a főváros olasz gyermekeket látna vendégül. A tárgyalások sikerrel jártak és megegyezés jött létre többszáz diák csere- nyar altatásár a. A nyaraltatási akció, amelynek kere­tében a budapesti diáikok több olasz várost és tenger­parti fürdőhelyet látogatnak meg, öt hétre van ter­vezte és június végén kezdődik. — Vasárnap kezdődik a tanácsnokok szabadsága. Szendy Károly polgármester intézkedett az ügyosz­tályvezető tanácsnokok nyári szabadságidejének be­osztásáról. Június 23-án kezdi meg vakációját a ta­nácsnokok első csoportja. Június 23-tól augusztus 3-ig- Schuler Dezső, Kovácsházit Vilmos, Szepesváry Pál. Király Kálmán és Felkay Ferenc, július 7-től augsztus 14-ig Bódy László és Morvay Endre, július 15-től augusztus 24-ig Farkas Ákos, augusztus 3-tól szeptember 14-ig Wossala Sándor, Némethy Károly, Salamon Géza, báró Babarczy István, Rosta János tanácsnokok és Kempelen Ágoston műszaki főtaná­csos lesznek szabadságon. A tanácsnokokat szabad­ságidejük alatt a következő tanácsnokok helyettesí­tik: Kovúcsházy Vilmost Salamon Géza, Szepesváry Pált Némethy Károly, Bódy Lászlót Felkay Ferenc, Felkay Ferenczet Babarczy István, Morvay Endrét Schuler Dezső, Babarczy Istvánt Kovácsházi/ Vilmos, Farkas Ákost Bosta János, Rosta Jánost Szepesváry Pál. — Az IBUSz teniszversenye. Az IBUSz Sport Club július 4—7-ike között Magyar Sajtó Lawn- Tenisz Versenyt rendez sporttelepén, IIL, óbudai rakpart (Timár ucca és Rupp Imre ucca sarok. Rész­letes felvilágosítást ad az IBUSz, V„ Kádár ucca 4. — A BSzKRt munkás továbbképző tanfolyamá­nak záróvizsgája. A BSzKRt munkástovábbképző-tan­folyama 1935. évi június hó 22-én, szombaton délután 5 órakor tartja a VII.. Akácfa ucca 15—17. szám alatti székházban (IV. emelet, 415. ajtó) záróvizsgálatait. A vizsgákon a BSzKRt-alkahuazottak fognak levizs­gázni azokból a tantárgyakból, amelyeket ismereteik gyarapítására és szaktudásuk fejlesztése érdekében heti 8 órán át hallgattak. Kitűnő tanáraik: Devecis Mihály műsz. főtanácsos, Kormányos József mérnök és dr. Horváth- Zoltán főtitkár, aki valósággal lelke ennek a nagyszerű szociális és kulturális intézmény­nek. Befejeződött a Mérnökegylet beruházási an­kétje. A közmunkákról és beruházásokról a Mérnök­egyletben hónapok óta folyó anlcét lezárult. A záró- ülésen az ankét előadója, dr. újlaki Müller Pál hosz- szabb előadásban foglalta össze a sz,aik tanácskoznia- nyok tanulságait. Wälder Gyula elnöki zárószavában megköszönte az ankét résztvevőinek értékes munká- jat, majd bejelentette, hogy a szaktanácskozmányok sikere őt további munkára bátorítja, amelynek az ankét lesz a kiindulópontja. Az ankéten elhangzott felszólalásokat ki fogják nyomatni és állandó beruhá­zási bízolls<ig fog létesülni, mely részleteiben is ki fogja dolgozni azt a nagyszabású beruházási pro­gramot, melyet azután illetékes helyen is elő fog ter­jeszteni. Stangl Ignác ácsmester Budapest, VI., Vilmos császár út 55. Telefon : 29-1-65

Next

/
Oldalképek
Tartalom