Független Budapest, 1935 (30. évfolyam, 1-52. szám)

1935-03-13 / 11. szám

2 Független Budapest Budapest, 1935. március 13. !^fs1?rha4cUKhaa „KI R Á LY“ GŐZMOSÓ IV., Magyar ucca 3, VII., Király ucca 15, V., Bálvány ucca 23 VII , Dohány ucca 20 — Telefon — Házhoz küldene ki zásról. Árui a szanálási műveletet illeti, ebben a tekintetben az 1934. évi XII. te. ismeretes ren­delkezései az irányadók. Arra a kérdésre, hogy a 17-es bizottság ülésének az elhalasztásából nem lehet-e a szanálási előterjesz­tések végleges elejtésére következtetni, Sipőcz Jenő főpolgármester így felelt: — A szanálási bizottság ülését azért kellett elhalasztani, mert az új képviselőválasztások kiírása kö­vetkeztében nagy munkatorlódással kell számolni. A pártok vezetőit is erősen igénybeveszik a vá­lasztási előkészületek. Ilyen körülmények kö­zött Ezek szerint Szendy Károly polgármester is úgy látja a helyzetet, hogy a képviselőválasztások lezajlása előtt most már nem lehet foglalkozni sem szanálási, sem egyéb természetű előterjesztésekkel. A városházi és az üzemi tisztviselői kar nyilván a legnagyobb örömmel veszi tudomásul, hogy a ked­vezmények megvonásáról szóló előterjesztéseket — legalább is egyelőre — félretették. A főváros közön­sége viszont Szendy polgármester nyilatkozatának azt a részét fogja örömmel és helyesléssel fogadni, amely szerint minden nagyobb jelentőségű problé­mának a megoldása későbbi időpontra marad, egye­dül a tavaszi közmunkák megindításának az előké­szítését tartja Szendy polgármester sürgős feladat­nak. Május végén községi választás ? Bár a kormány még nem döntött a törvényható­sági bizottság feloszlatásáról, a városházi pártok vezetői számolnak ezzel az eshetőséggel. A képviselő- választásokkal kapcsolatos agitáeióban sok fővárosi kérdés szerepel, ami szintén amellett bizonyít, hogy a városházi pártok vezetői most egyúttal a községi választásokra is készülnek. Beavatott városházi kö­rökben -bizonyosra veszik, hogy a kormány legkésőbb a képviselőválasztások lezajlása után a törvényhatósági bizottságot is feloszlatja és ebben az esetben legkésőbb május végén kiírják a községi választásokat. mélyreható tanácskozásokat lolytatni nem lehet, már pedig a napirendre tű­zött szanálási előterjesztések, amelyek a tisztviselői kedvezmények kereteinek a szűkítésére vonatkoznak, alapos meg­fontolást igényelnek. Ez a magyarázata a szanálási bizottsági ülés elhalasztásának. Arról viszont, hogy a kormány új belügyminisztere — aiii már eddig is nagy megértésről tett bizonyságot minden fővárosi kérdésben — a szanálást illetően milyen állás­pontra fog helyezkedni, én a magam részéről természetszerűen nyilatkozni nem tudok. Mit mond Szendy poígánm esten a váratlan fordulatról Sipőcz Jenő főpolgármesternek ez a nyilatkozata nem hagy kétséget afe­lől, hogy a szanálási művele­tet a képviselővá­lasztások kiírása megakasztotta. A képviselőválasztások lezajlása előtt most már nem kerül sor a szaná­lási bizottság összehívá­sára, sőt remélni lehet, hogy azok a szanálási előterjesztések, amelyek a városházi és üzemi tisztviselők körében annyi izgalmat okozlak, többé egyáltalán nem kerülnek napirendre. Szendy Károly pol­gármester, akit a választások kiírásával kapcsolatos új város­házi helyzetről szintén megkérdeztünk, a következő nyilatkozatot tette a Független Budapest munka­társa előtt: Az országgyűlési képviselőválasztások ki­írása igen sok munkát ad a városházi ladmi- nisztrációnak és a kerületi elöljáróságokon dol­gozó tisztviselőknek. Ilyen körülmények között nem foglalkozhatunk azokkal a szanálási elő­terjesztéseknek a kidolgozásával, amelyek a fő­polgármester úr intencióinál: megfelelően elő­készítés alatt allotted:. Ezeket az előterjesztése­ket most félretettük és minden energiánkat arra fordítjuk, hogy a képviselőválasztásokat előké­szítsük és a választás lefolyásának za­vartalanságát biztosítsuk. Arra a kérdésre, hogy a közlekedési re fői mi ér­vek megvalósítása, továbbá a gáz- és villany tarifá­nak a revíziója szintén lekerült-e a napirendről, Szendy polgármester a következőket felelte: — Ezekkel a kérdésekkel sem tudunk most behatóan foglalkozni. Ezek a főváros közönsé­gét közelről érintő előterjesztések előkészítés alatt állanak, de azt most már nem tudom, hogy az autonómia, illetékes fórumai mikor fognak ezekkel az előterjesztésekkel foglal­kozni. Ha az illetékes szakbizottságokat ezek­nek az előterjesztéseknek a letárgvalására ösz- szehivnam, valamennyi párt részéről tiltakozá­sok hangozná,nah el, hiszen a választások előké­szítőse a városházi pártok minden idejét és energiáját igénybe veszi. Én a magam részéről ezidői•szerint csak a tavaszi közmunkák megindításának az előkészítését tartom sürgős feladatomnak. Ilkovits J. központi fűtés- és vízvezetéki vállalata V., József tér 11 Hllllllllllllllllllll Telefon : 81-1-54 lllllllllllllllllllilllllll| L»r. Szendy Károly Április 6-án és 7-én választ Budapest KiKre szavaz Budapest a Képviselőválasztáson A budapesti és pesthörnyéKi jelöltek teljes névsora A képviselőház feloszlatásával és a válasz­tások kiírásával a fővárosban is a legteljesebb erővel megindult a választási harc. A főváros uccáit elárasztották a pártok plakátjai, vasár­nap már több népgyűlésen fejtették ki prog­ramjukat az egyes jelöltek és elkészültek már a listák is, amelyekkel az egyes pártok a vá­lasztásba indulnak. Az alábbiakban közöljük a budapesti és pestkörnyéki jelölőlistákat, mindenütt közölve, hogy az elmúlt parlamenti ciklusban kik kép­viselték a kerületeket. A jelöltek névsora a kö­vetkező: A budapesti jelölések: Budapest I. Budai választókerület. Eddigi képviselők: (Büchler József szoe., Fried­rich István kér. ellenz., Kossalka János k. p., Kozma Jenő e. p„ Petracsek Lajos e. p., Wolff Károly k, p.) Egységes párt: Zsitvay Tibor, Petracsek Lajos, Terbócz Imre, Martsekényi Imre. Keresztény párt: Wolff Károly, Csilláry András, Toper ezer Ákos né. Egyesült ellenzék: Rassay Károly, gróf Apponyi György, Pfeifer Ignác, Hajnády-Hanasievic Oszkár. Nemzeti Néppárt és Keresztény Ellenzék: Fried­rich István, G iger Miklós, Hüttl Károly. Szociáldemokrata párt: Kéthly Anna, Büchler József, dr. Bánóczi László, Bechtler Péter, Blaskó Artur, Miliők Sándor. Nemzeti Radikális párt: Bajcsy-Zsilinszky Endre, Borbás Gáspár, Nagy Vince. Nemzeti Szocialista párt: Meskó Zoltán, dr. Bo­zóky) Lajos. Budapest II. Északi választókerület: Eddigi képviselők: (Dési Géza e. p., Gál Jenő dem., Homonnay Tivadar k. p., Kertész Miklós szoc., Peyer Károly szoc., Sándor Pál szabadelvű, Tauffer Gábor k. p., Vázsonyi János dem., Weltner Jakab szoc.) Egységes párt: Fabinyi Tihamér, Bessenyei Zénó, Szurday Róbert, Ledermann Mór. Keresztény párt: Wolff Károly, Homonnay Tiva­dar, Peregrini Sándor. Egyesült ellenzék: Rassay Károly, Sándor Pál, Vázsonyi János, Gratz Gusztáv, Gál Jenő. Nemzeti Néppárt és Keresztény Ellenzék: Fried­rich István, Tauffar Gábor, Griger Miklós. Szociáldemokrata párt: Peyer Károly, Weltner Jakab, Györki Imre, Kertész Miklós, Szepessy Albert, Taubner Vilmos, Csapó Sámuel, Horváth Pál, Beák Lajos. Nemzeti Radikális párt: Huppert Rezső, Bajcsy- Zsilinszky Endre, Vdmbéry Iiusztem. Szabad Polgári párt: Dr. Kiár Zoltán, dr. Len­gyel Zoltán. Nemzeti Szocialista párt: Meskó Zoltán, Pd,szthy János. Budapest III. Déli választókerület. Eddigi képviselők: (Bródy Ernő szabadelvű1, Buchinger Manó szoc., Pilis Károly k. p., Farkas Ist­ván szoc., Kából: Lajos szoc., Magyar Pál szabadelvű, Müller Antal k. p., Payr Hugó o. p., Petrovácz Gyula k. ]>., Usetty Béla e. p.) Egységes párt: Hóman Bálint, Usetty Béla, Pösel István, Tóth András. Keresztény párt: Wolff Károly, Petrovácz Gyula, Müller Antal. Egyesült Ellenzék: Rassay Károly, Vázsonyi Já­nos, Bródy Ernő, Magyar Pál, Diószeghy János, Puszlay Károly. Nemzeti Néppárt és Keresztény Ellenzék: Payr Hugó, Friedrich István, Griger 'Miklós. Szociáldemokrata párt: Farkas István, Buchinger Manó, Kábák Lajos, Horovitz Gábor, dr. Ries István, dr. Farkas Zoltán, Lázár Emil, Kristóf Anna, Sza­kosíts Antal, Dióssy László. Nemzeti Radikális párt: Nagy Vince, Bajcsy- Zsilinszky Endre, Véja Géza. Nemzeti Szocialista párt: Meskó Zoltán, dr. Sze­mere Béla. A Pestkörnyéki kerület jelöltjei: Eddigi képviselők: (Fábián Béla f. dem., Propper Sándor szoc., Szeder Ferenc szoc., Szűcs István e. p., Tobler János k. p.) Egységes párt: Csik József, Takács-Tolvay Jó­zsef gróf, Szűcs István. Keresztény párt: Wolff Károly, Tobler János. Egyesült Ellenzék: Fábián Béla, Negyedi Szabó Béla. Keresztény Ellenzék: Friedrich István. Szociáldemokrata párt: Propper Sándor, Sieder Ferenc, Szakosíts Árpád, Reder György. Nemzeti Szocialista párt: Meskó Zoltán, Cser- halmy Márton. * A főváros központi választmánya hétfőn délben döntött az országgyűlési képviselőválasztások ter­minusának a megállapításáról és általában mind­azokról az intézkedésekről, amelyek a választások síma lebonyolításának az előkészítésével vannak kap­csolatban. A központi választmány ülésén Liber Endre alpolgármester elnökölt, aki azt javasolta, hogy a fővárosi képviselőválasztások napját április 6-ában és 7-ében állapítsák meg, ami szombatra és vasárnapra esik. Az ellenzék március 31-ére és ápri­lis elsejére, vagyis vasárnapra és hétfőre szerette volna kitüzetni a választások napját. A Nemzeti Egység Pártjához tartozó központi választmányi ta­gok azonban ellenezték a választásoknak március 31-ére és április elsejére való kitűzését és leszavaz­ták Bródy Ernőnek az indítványát, aminek alapján azután Liber Endre alpolgármester kihirdette a ha­tározatot, amely szerint a főváros közönsége április 6-áu és 7-én vá­lasztja meg országgyűlési képviselőit. Élénk vita volt a választási bizottságok megala­kítása körül is. Az elnöklő Liber Endre alpolgármes­ter ugyanis azt javasolta, hogy Budán Saly Árpád nyugalmazott miniszteri osztálytanácsos, az északi kerületben Lázár Ferenc közjegyző, a déli kerületben Verebéty Jenő háztulajdonos legyen a választási bi­zottság elnöke. A javasolt választási bizottsági elnö­kök közül kettő a kereszténypárthoz, egy pedig a Nemzeti Egység Pártjához tartozik. Büchler József a városházi ellenzék nevében azt kívánta, hogy leg­alább az egyik választási bizottsági elnök ellenzéki legyen és azért azt javasolta, hogy a budai választó- kerület választási bizottságának az elnökévé Kaba- kovits József nyug. törvényszéki bírót válasszák meg. A többség itt is leszavazta az ellenzéket, így tehát Budán Saly Árpád, Északon Lázár Ferenc, Délen Verebély Jenő lesznek a választási bi­zottságok elnökei. A főváros uccuin Szendy Károly polgármester aláírásával már megjelentek a falragaszok, amelyek részletesen kioktatják a közönséget a választás kö­rüli eljárásról. A választási igazolványt mindenki­nek be kell szereznie, azok, akik időközben elköl­töztek, a régi lakóhelyük szeriüli körzetben rekla­málhatják választási igazolványaikat. Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. Építőanyag ipara: Budapest, V., Sas ucca 25. siám Telefoni 23-0-71, 10-3-59, 14-1-5S Cementgyári Lábatlanban.................. évi telj. kép. 12.000 v. Mészgyárak i Lábatlanban................... ,, „ ,, 5.000 ,, Dorogon ........................ ,, ,, ,, 3.000 ,, Té glagyáraid Buda-Ujlak, Kőbánya, Nycrgesujfalu.......évi telj. kép. 80,000.000 drb Cserépgyári Buda-Ujlak ................ ,, ,, 8,000 000 drb H0 FBAUER ÉS PIAZZA ÉPÍTŐMESTEREK TELEFON 18-8-Ö9 i Telep: VI., Béke tér 5. Iroda: VI., Szondy ucca 34

Next

/
Oldalképek
Tartalom