Független Budapest, 1932 (27. évfolyam, 1-52. szám)

1932-05-11 / 19. szám

(> Független Budapest líudapest, 1932. május 11. KÖVEZŐMESTEREK ÚT- ÉS CSATORNAÉPÍTŐK Schaffer György II., Felvinci-u. 17. Tel.: 52-3-64 Helfenstein Károly VI., Hungária-körút 71. Telefon: 91-3-64 Reinisch és Wohl Ajtósi Dürer sor 7, sz. Telefon: 38-0-62 Neuman Ferenc VII., Egressy-út 34. Tel.: 96-6-40 Obendorfer József VIII.,Ludovíceum u. 18. Tel.: 38-4-65 KRAUSZ FERENC VI., Hungária-körút 71. Tel.:91-3-64 Obendorfer Károly .s Rudolf I.,Horthy Miklós-út 29. Tel.: 69-2-99 Schaffer Antal II., Biai-út 21. Tel.: 52-2-91 Kandi István III,, Pacsirtamezö-u. 7. Telefoni 62-0-28 Uj tűzőrségi állomás a Kelenföldön Több ingatlant kínálnak megvételre tűzőrségi állomás céljaira Az új fővárosi törvény intézkedik Budapest köz- igazgatási kerületeinek szaporításáról és rövidesen a gyakorlatban is életbelép ez az intézkedés. Ezzel kap­csolatban tárgyalnak arról, hogy a tűzőrségek szá­mút az újonnan felállítandó kerületek számával azonos arányban szaporítsák. Elsősorban az első kerü­letben van szükség új tüzérségre, mert a kelenföldi és lágymányosi városrészektől igen messze van a legelső tűzoltóállomás, már pedig ezen a vidéken sok a gyár, a nagy ipari vállalat és esetleges tűzveszély nagy ve­szedelmekkel fenyegethet. Mintán a tűzoltóság fejlesztésére minden év költ­ségvetésében van kisebb-nagyobb fedezet, ezeket a hi­teleket vennék igénybe az új tűzőrségek létesítésére. A kelenföldi és lágymányosi tűzoltóállomás érdeké­ben már előrehaladott stádiumban lévő tárgyalások folynak. A fővárosnak felajánlottak két ingatlant, amelyek csekély átalakítással alkalmasak volnának tűzoltóság céljaira, úgy hogy nem is kellene új épü­letet emelni. A meglévő ingatlan természetesen ol­csóbb, mintha a főváros új épületet emelne. Az egyik ingatlant a Halm Sándor műszaki és kereskedelmi vállalat ajánlotta fel megvételre. A vállalat a Pohérvári-út 71—73. sz. alatti gyártelepét akarja eladni a fővárosnak. Ugyanitt, a közelben van a Mátra.y Antal, és Társai El. tűzoltószer és létra­gyára, melyet szintén felajánlottak a fővárosnak megvásárlásra. Az országos hírű Mátray-gyár régen beszüntette üzemét. A gyár amúgy is be van rendezve tűzoltókocsik és tűzoltószerék raktározására, tehát tűzőrségi célokra is igen alkalmas volna. Ez az épü­let a Fohérvúri-wt 98. sz. alatt van. A főváros most szakbizottságot küld ki a felajánlott ingatlanok meg­tekintésére és felbecsüléséire és a szakbizottság véle­ményétől teszi függővé, vájjon tárgyalásba bocsát- kpzik-e az ajánlattevőkkel, akik egyelőre mérj nem közölték az eladásra, kínált ingatlanok vételárát. — A Várbeli választás. A Frontharcosok pártja a legutóbbi várbeli községi választást tudvalévőén petícióval támadta meg, A köz- igazgatósági bíróság múlt hétfői ülésén a pe­tíciónak helyt adott és a választást megsem­misítette. Egyben kimondotta a közigazga­tási bíróság, hogy az új választáson a Front­harcosok pártja is részivehet. Ennek folytán az igazoló választmány szerdán délután fog az új választás kitűzése dolgában határozni. Hír szerint május 22-én és 23-án (vasárnap, hét­főn) lesznek az új választások. — Miniszteri kitüntetés harmincévi szolgálatért. A kereskedelmi miniszter kitüntetésben részesítette 30 éves szolgálati jubileuma alkalmából Kendi Mik­sát, a Párizsi Nagy Áruház régi, érdemes tisztvise­lőjét. A kitüntetést osztatlan örömmel fogadták min­denütt, ahol Kendi Miksát munkásságáért, szorgal­máért, hűségéért és megbízhatóságáért szeretik és megbecsülik. Az áruház személyzete ez alkalomból külön ünneplésben részesítette a jubilánst. Az ünnep­ségen Goldberger vezérigazgató beszéd keretében ezüst plakettet nyújtott át az ünnepeltetek, majd dr. Ungerhciuser, a Kereskedelmi és Iparkamara kikül­dötte átadta Rendinek a kereskedelmi miniszter ál­tal kiállított díszoklevelet. Az ünnepeltet még Wirn- hart Ágoston helyettes elöljáró, Müller Alfréd, Hol­zer Sándor és Léderer Sándor üdvözölték, majd a jubiláns köszönte meg az üdvözléseket. — Zugárusok a Teleki-téren. A telekitéri zsibáruvásár- telepen az utóbbi időben rendkívül módon elszaporodott a zugárusítás. A főváros már több rendszabályt foganatosí­tott ennek megakadályozására, de eredménytelenül. A polgármester most átírt a főkapitánysághoz és kérte, bogy a telekitéri tarthatatlan állapotokra való tekin­tettel a környéken szaporítsa a reiulőríegénység létszá­mát és erélyesebben üldözze a zug-árusokat. — Elhunyt bizottsági tag. Bozóky Ádám dr. ügy­véd, Budapest székesfőváros törvényhatóságának örökös tagja, május 6-án elhúnyt. Vasárnap délután temették a farkasréti temetőben nagy részvét mel­lett. Törvényhatósági bizottsági helyét jelölés, majd választás útján tölti he a közgyűlés. — A „Saját Otthon“ jelenti, hogy alig 8 hónapos mű­ködése után az alább felsorolt 27 tag részesült kamat­mentes kölcsönben': Virágh György Budapest, 30ÖÜ, Mun kácsy Mihályné Gyoma, 1000, Korna János Tatabánya, 3000, Schwartz Brúnó Budapest, 8000, Ilcsik József Vesz­prém 4000, Balogh Béla Nagymaros, 5000, Dicső Árpád Basal, 4000, Ercsii Eef. Egyházközség 5000, Ilereményi Ambrus Győr, 16.000, Máthé Péter Karkasszentmibályfa, 1000, Bende István Budapest, 12.000. Czaváth János Csepel, 4500, Lekrintzky András Kispest, 5750, Nagy József Mis­kolc, 5500, Simay Antal Győr, 7500, Bihamy László Győr, 6000, Mocsay Lajos Szeged, 5000, Kovarik Vince Hédervár, 2000, Sztabó Pál, Nyíregyháza, 800, réfalvi Szalay János Felsőgal.la, 2350, Prokes János Kispest, 600, Pásztor István Szolnok, 3000, Manya András Debrecen 3000, Sándor József Szombathely, 3500, Hegedűs József Budapest, 8500, Andor Béla Budapest, 6000, Harasta János Bánhida 4000 pengő, összesen 129.950 pengő. 1932 május 1-én az intézetnek 1232 tagja van, akik 6,320.000 pengő kölcsönt igényeltek. „Saját Otthon“ Építő-Takarék-Szövetkezet, Budai>est, VI., Vilmos császár út 45. Telefon: 24—8—72. — Nem fogy a lóhús. Április végéig a főváros la­kossága 4670 darab lovat evett meg, 1,840.000 kg súly­ban. Ez 46 lóval és 44.000 kg élősúllyal kevesebb a multévi fogyasztásnál. Az árusforgalomnál már na­gyobb a visszaesés, amennyiben az idén 93.588 kg- mal kevesebb lóhús fogyott az év első harmadában, mint a mull évben. Az üzem vezetősége elhatározta, hogy újabb fiókokat nyit a forgalom emelése érde­kében. Az első új fiókot a sűrű lakosságú Erzsébet­városban akarják megnyitni, mégpedig a Hernád uccábau, ahol már tárgyalnak is megfelelő- üzlet- helyiség Bérbevételéről. — Aktalopások a városházán. Több alkalommal meg­történt, hogy a városházán üresen maradt hivatali szo­bákból, amikor a tisztviselők a helyiséget néhány percre elhagyták, fontos akták tűntek el. A közelmultban is elő1 fordultak konkrét esetek és a megindult vizsgálat során megállapították, hogy az üresen maradt hivatali szobába, a felek belópóztak és a reájuk nézve fontos okmányokat elvitték. A polgármester az ilyen esetek megismétlődésé­nek elkerülése végett rendoletet adott ki. Ebben intézkedik aziránt, hogy a jövőben, ha a tisztviselők a hivatali helyi­séget bármely rövid időre is elhagyják, nz ajtót kulccsal zárják le és a kulcsot vagy vigyék magukkal, vagy meg­határozott helyen tegyék őrizetbe. — A zuglói villamósvonal és lialálsorompók ügye. Az úgynevezett halálsorompók megszüntetése évek óta napi­renden van, de érdemben még semmi sem történt. A fő­város legközelebbi közgyűlésén Nikelszky Zoltán bizott­ság tag interpellációt intéz a, polgármesterhez a halálso­rompók mielőbbi eltávolítása ügyében. — Gallina tanácsnok új munkatársai. Gallina Frigyes tanácsnok, a főváros racionalizálási biztosa, nagy lendülettel folytatja a racionalizálás előkészítő munkálatait. A polgármester a tanácsnok mellé munkatársakat rendelt ki. Fluxmayer József tanács­jegyzőt és Medricqky Andor fogalmazót bízta meg, hogy Gallina Frigyes tanácsnoknak munkájában se­gédkezzenek. Erre az időre a két tisztviselőt egyéb teendőik ellátása alól a polgármester mentesítette. — Május 21—22-én lesz a magyar főiskolák bajnoki ver­senye. A Magyar Főiskolai Sportegyesületek Egyesülése május 21-én és 22-én rendezi Budapesten Magyarország 1931—32. évi főiskolai bajnoki versenyét. A sport minden I ágára kiterjed ez a verseny: a vívás, boxolás, céllövés, I atlétika, birkózás, úszás és torna, a főiskolai ifjúsághoz méltó nemesebb sportágak mindegyike versenybe szólítja a küzdőket. Belépődíj a versenyre 80 fillér, melyből 70 Al­ler az olimpiai alap javát szolgálja.- A Külügyi Társaság ülése. A Magyar Külügyi Tár­saság idegenforgalmi szakosztálya május 12-én ülést tart, melynek tárgya: Tasnády-Szüts Andornak, a szakosztály elnöki tisztségéről történt lemondása és a helyettes elnöki tisztség betöltése, továbbá Dr. Eöttevényi Olivér előadása: I A „filléres gyors“ és kulturális kapcsolataink kimélyítése. Fizessünk elő a „Független Budapestére! D ona Döme és Társa Papír és írószereit gyári rahtára a ..Papfrmalomhoz“ BUDAPEST. IV.. ARANYKÉZ UCCA 6 Telelőn: Aut. ölT-15 Alapítva: 1790-ben NAGY GYULA lakatosárugyára BUDAPEST, Vili., Kőris-utca 10. sz. Telefon: ]. 348—15. SID01 FÉMT1SZTÍTÓ Gyártja: ______________________«SÖTZL LIPÓT „SID0L“ VegyiterméKeK Gyára Rt. ©Budapes'’ TU~ Cs*rei "■14 Telefonszám: Aut. 966—86, 968—27 A TÖKÉLETES AUTÓPNEU FSelArusftást 1 BUDAPEST, VI., MOZSÁR UCCA 9 Saly Árpád ny. min. osztálytanácsos tűzifa- és szénnagykereskedő BUDAPEST. Belső iroda: Horthy Miklós út 29. Telefón: 690-01 és 680-99. Külső iroda és csúzda: I., Kelenföld, Buda­örsi út 56—58. szám — Telefón: 686—15 Székesfővárosi Pavillon WEIN6RUBER megnyílt NAPONTA KATONAZENE cfimidt Testvérek Nyomdafestékgyár Rt. Farbenschmidt Rákospalota. — M.Kir. Postatakarékpénztár! csekkszámla szám : **52850. Folyószámla az Angol-Magyar Bank központjáná G yónt : feli-, könyvnyomdát-, valamint of fsetf estékeket. Mint különlegességet ítészül olaj - mély nyomé, anilin - guminyom A és b A tlo gnyomó festékeket. Gyár és központi iroda: Rákospalota, Pázmány ucca 41 FELD OLY tisztit szárazon Kosztümöket, öltö­nyökéi. felöltőkéi, fest minta szeriül mindenféle ruhaneműi:: inST«i -r®4 TISZTVISELŐKNEK NAGY KEDVEZMÉNY! TELEFONHÍVÁSRA MINDEN TÉTÉIÉRT ELKÜLDÜNK! Gyár: VII.. THÖKOLY-UT 33. SZÁM

Next

/
Oldalképek
Tartalom