Független Budapest, 1932 (27. évfolyam, 1-52. szám)

1932-05-11 / 19. szám

Budapest, 1932. május 11. 7 Független Budapest Uj életet, optimizmust hirdet a Nemzetközi Vásár Méreteiben és megjelenésében egyaránt impozáns a magyar ipar és kereskedelem ez évi seregszemléje Magyarország- ipari és kereskedelmi életének nagyhete, a Budapesti Nemzetközi Vasár életet te­remtett a halódó városban. Amikor minden romlik, recseg és pusztul, egyszeriben diadalmas erővel hir­det optimizmust, erőt és jövőt ez a Vásár: nem azt az áloptimizmust, amelyet politikai narkózisként szoktak belénk adagolni, hanem az egészséges, igazi Élet hamisítatlan erejét. Gyönyörű és gyönyörködtető, bizakodó és biz­tató, a tavaszi újjászületés lenyűgöző erejét hirdető. A megnyitó ünnepségen büszke önérzettel látta a magyar gazdasági élet minden tényezője, milyen hallatlan erő és küzdőképesség rejlik a nemzeti munkában, a magyar tehetség diadalmas szárnyalá­sában. Ezt állapította meg a kereskedelmi és föld- mívelésügyi miniszter is, amikor az ipar, kereskedelem és a magyar mezőgaz­daság együttesen vonul fel testvéri harmó­niában ebben az évben először, a tavaszi Vásáron. A Vásár vezetőségére a mai rendkívüli gazda­sági viszonyok i-endkívüli munkát róttak. A veze­tőség, élén Éber Antalal, Magyar Pállal, Vértes Emillel és Hollósy István dr.-ral, kitünően átérezte a feladat súlyát és olyan problémákat oldott meg, amelyek herkulesi erőfeszítést követeltek. De elvé­gezték, megcsinálták, olyan erőt mutattak és hoztak össze, amit 1932-ben valószínűtlennek kellene tarta­nunk, ha nem látnok saját szemünkkel a remek ■eredményt. A külföld érdeklődése a Vásár legnagyobb sikere. A Nemzeti Bank kirendeltsége kitünően működik a külföldi vásárlások lehetővé tételére és már eddig is egymillió pengő értékű kiállítási anyag talált ex­portlehetőségre. Tízmillió pengőt szabadított fel a Nemzeti Bank a zárolt pengőben köthető üzletek ré­szére, de lehet, hogy még ennél is többre lesz szük­ség. Ez is egyik legnagyobb sikere a Vásárnak. Budapest egész életét megszínesítette, fellendí­tette ez az ünnepi hét. Friss lendületet adott iparnak, kereskedelemnek, megteltek az összes színházi néző­terek, a szállodák, penziók, ezer, meg ezer bel- és külföldi látogató árasztja el az uccákat: a tespedés és romlás helyén kivirágzott a fakadó Élet, fellé- legzik a meggyötört város. * A Nemzetközi Vásáron tett körsétáinkon az alábbi kiállítások kötötték le figyelmünket: A Dohányjövedék a Vásáron. Az idei Nemzetközi Árumintavásárnak a dohányzó és gazdaközönséget egyaránt érdeklődő látványossága a magyar királyi Dohány jövedék kiállítása. A Dohányjövedék ezúttal a vásár építészeti stílusához alkalmazkodó művészi új pavillonban a közönség szemeláttára gyártja az idei kiállítás alkalmából forgalomba hozott .,B. N. V. Hungária“ nevű új szivarkáját, amit a vásár ideje alatt úgy a vásár, mint a Budapest székesfő­város egész területén 6 filléres áron árusítanak. A pavillonban elhelyezett vitrinekben egyúttal bemu­tatják a jövedék feldolgozása alá kerülő összes bél­és külföldi nyers dohánylevelek és az ezekből készült fél- és készgyártmányokat. A másik látványosság a ‘ mezőgazdák szempontjából igen nagyfontosságú do­hányjövedéki készítmény, a nyersnikotin. Ez a ké­szítmény a m. kir. földművelésügyi minisztérium kí­sérletügyi intézményeinek megállapítása szerint első­rangú növényvédelmi szer és különösen a dohány-, szőlő- és gyümölcstermelőket, nemkülönben a virág- és konyhakertészeket érdekli, mert kiválóan alkal­mas az élősdi rovarok irtására. „Üstökös Fehér.“ Az építőanyagok csoportjában feltűnést keltett az Egercsehi Kőszénbánya és Port- landcementgyár Rt. kiállítási pavillonja, melynek minden része új gyártmánya, az „Üstökös Fehér“ védjegyű fehér portlandcement felhasználásával ké­szült. A bemutatott nemesített vakolatok, padló- és faburkolatok, valamint egyéb műkő- és szobrászmun­kák tökéletes művészi hatása élénken kiemeli ennek az új magyar építőanyagnak jelentőségét, mely nem­csak a hazai építészetnek és cementfeldolgozó ipar­nak nyújt új lehetőségeket, hanem kitűnő tulajdon­ságai révén külföldön is egyre tért hódít. A magyar ipar fejlettségének legfényesebb bizo­nyítéka kétségkívül az Első Magyar Gyapjúmosó íinomposztógyárnak kiállítása. Ez a G5 éves előkelő iparvállalat tudvalevőleg 15 évvel ezelőtt állította fel íinomp osztógyár át, mely kizárólag tiszta gyapjút dol­goz fel. A kiállított szövetek puhaság és tartósság tekintetében felülmúlnák minden eddigi belföldi gyártmányt, méltó és egyenértékű versenytársat a legjobb angol és egyéb küíöldi készítményeknek. A megnyitó előkelő közönsége nagy tetszéssel és megv- elógedéssel szemlélte a kiállított gyönyörű mintájú szebbnél szebb szöveteket és egyértelmű volt az a vé­lemény, hogy a magyar posztógyártás ilyen tökéle­tessége mellett teljesen felesleges mindennemű posztó- bhozatal és kívánatos, hogy az intelligens magyar közönség minden osztálya gyakorlatilag is mielőbb ismerkedjen meg a magyar ipar eme gyönyörű ter­mékeivel. Dreher-pavillon. Az élelmiszercsarnok legimpo­zánsabb kiállítása. Baksör, konyak, Dreher-Maul- esokoládé — mind egy ragyogó csoportban. A Dre­her-pavillon magyar stílusú — a Dreher-áruk meg­annyi több ezer magyar kéz munkája. A megnyitó előkelő, díszes közönsége frappirozva gyönyörködött a Dreher-pavillon változatos gazdag szépségeiben. A kiállítási Magyar Ház összes homlokzati mun­káit az Első Magyar Nemesvakolatgyár „Semper­nova“ elnevezésű találmányával készítették. Ez a találmány valóságos forradalmat jelent az építőipar világában és egészen kétségtelen, hogy úgy az alap- vakolásnál, mint a fedővakolásnál az eddigi eljárá­sok helyett a máris népszerűvé vált „Sempernova“ nemesvakolatot fogják használatba venni. A „Sem­pernova“ központi irodája Budapest, VII., Lövölde tér 2/a„ II. em. 22. Teelfón: J. 31—3—60. Kenéz mi­nisztert a kiállításon Balogh Géza igazgató fogadta és kalauzolta. Egy rendkívül érdekes találmány köti le a láto­gatóközönség figyelmét a kiállítási főépület északi bejáratánál. Eddig a pormentesítő munkákat külföldi találmányú szívógépekkel végezték, Sz. Vass József mérnök most mutatja be a kiállításon „Pornyelő“ című találmányát, amellyel abszolút higiénikusan, továbbá gyorsan, olcsón, rongálás nélkül, zavaró zö­rej nélkül, végül teljesen veszélytelen és egyszerű kezelés mellett tisztíthatok szőnyegek, takarók és hasonló lakberendezési cikkek. A találmány megren­delhető Sz. Vass József mérnöknél, Budapest, I., Mi­hály ucca 2. Telefon: Aut. 52—7—94. Gombnyomásra gyúló gáztűzhelyek a Nemzet­közi Vásáron. A Budapesti Nemzetközi Vásár egyik legnagyobb attrakciója a Budapest Székesfőváros Gázmüvei pavillonja. A modern gáztechnika minden újdonsága helyet kapott itt, de a legfrappánsabb, legötletesebb újdonság az ottkiállított gáztűzhelye­ken felszerelt automatikus gázgyujtókészülék, amely egy könnyed gombnyomásra gyújtja a gázt. A pom­pás modern gáztűzhelyeknek egyedüli hibáját, az eddigi nehézkes primitív gyújtást küszöböli ki ez az elmés szerkezet, amely játszi könnyedséggel kezel­hető és biztosan működik. De nemcsak kényelmi szempontból van a szerkezetnek jelentősége. Sőt két­ségen kívül kellemes használati előnye eltörpül a hatalmas gazdasági szempontok mellett. A háziasz- szony a főzések tartama alatt bizony sokszor égeti kihasználatlanul a gázt, mert hiszen „úgyis rögtön kell“ és így sok-sok köbméter gáz megy veszendőbe, és emeli a háztartás amúgy is terhes költségeit. A gyújt ókészülék használatával a gázkihasználás töké­letes lehet, mert amint nem kell a láng többé, elolt­hatja, mert hiszen úgyis azonnal gyújthatja újra minden fáradtság nélkül. Reméljük, hogy a nagy­szerűen sikerült bemutatás után a közönségnek —• amely nagy lelkesedéssel fogadta ennek a készülék­Pártolja a hazai ipart és okvetlenül nézze meg a „MÁVAG“ kiállítását a Nemzetközi Vásáron május 7—16-ig Szakszerű magyarázat,felvilágosítás díjtalan Magyar kir. állami vas-, acél- és gépgyárak Budapest, X., Kőbányai út 21 FIZESSEN ELŐ A „FÜGGETLEN BUDAPEST"^ nek a megjelenését — módjában lesz háztartásában is élvezni annak előnyeit és reméljük, hogy a Gáz­művek nemcsak bemutatni akarja közönségének, ha­nem a gyakorlatban is át akarja engedni, közkinccsó tenni ezt a kitűnő találmányt, amely egy budapesti cég, a Kováts és Meister (V., Váci út 92.) gázkészülé­kek gyárának birtokában van és amely gyár most ezen készülékek előállítását vette programúba.j ma­gyar munkásokkal, magyar anyagból, amely így a magyar ipar diadalává fog válni. A Lőwy Dávid és fiai cég (Újpest, Váci út 60.), amely a faiparban Magyarországon vezető helyet | foglal el, közel százéves múltra tekint vissza. A cég ez alkalommal először vesz részt a vásáron. G5Úrt- mányai fornér, fűrészelt keményfa, székülés és eny­vezett lemez, ízléses pavillonban kerültek bemuta­tásra. Különösen figyelmet érdemel az enyvezett le­mez, amelyből meglepően praktikus és tetszetős ki­vitelű csomagolószerek is készülnek. Igen fontos újdonsága még a cég kiállításának a Stabil-lemez, amely nagy gondosságú előállítása miatt hivatva van arra, hogy fontos tényezője legyen a bútor- és építőipar modern anyagainak. Bizonyos, hogy a Lőwy Dávid és fiai cég reprezentatív kiállítása bi­zonyságot szolgáltat a magyar ipar exportképessé­gére és arra a lehetőségre, hogy az exportképesség minden tekintetben csak fokozódhat. A cég kiállí­tása általános érdeklődést váltott ki a közönség so­raiból. Blau Albert hentesárugyár és központi iroda VIII., Conti ucca 1. Tíz év óta áll fenn, előállít mindenfajta hentesárut, virsliit, szalámit, sonkaáru­kat, készítményei kiválóságuk és_ olcsó áruk folytán országszerte közismertek. Újonnan létesített fiókja a VII., Rákóczi út 57. szám alatt a higiénikus köve­telményeknek tökéletesen megfelel. Minta vásári pa­vilonjában a virstli a. helyszínen készül. Méltó feltűnést keltett a Meteor Csillárgyár leg­változatosabb modellekkel felszerelt kiállítása. A gyár saját üzemében állítja elő országszerte ismert és közkedvelt csillárjait. A Podmaniczky-utea 27. sz. alatt lévő főüzletén kívül Budapesten még három fióküzletet tart fenn. A közelmúltban Debrecenben és Újpesten is kellett fióküzletet felállítania. Szlezák László, Magyarország aranykoszorús mestere. A mezőkövesdi róni. kát. templom részére ké­szített nagy harang zúgása közepette nyitották meg a vásárt. A két kisebb harang- a dunaföldvári Szent Ferenc-rendi zárda részére készült. A versendi róm. kát. és olaszliszkai róm. kát. egyházak harangjai a gyártelepen leszállításra készen állnak. Megemlítésre méltó, hogy aranykoszorús mesterünk mostanában ünnepelte 50 éves évfordulóját annak, hogy szakmá­jában dolgozik. Számtalan kitüntetést kapott, ame­lyek közül megemlíteni kívánjuk az 1900-ik évi pá­rizsi világkiállításon elnyert díszoklevelét, valamint a különböző hazai kiállításokon kiérdemelt 6 darab nagy aranyérmét és számtalan dísz- és dicsérő okle­veleit, amelyeket kiváló munkáinak elismeréseként kapott. Gyártelep: Budapest, VI., Frangepán ucca 77. Telefon; Aut. 913—53. Átdolgozták az elektromos tarifajavaslatot és még májusban bizottság elé viszik Az új javaslat kiküszöböli az első tervezet hibáit Néhány hónappal ezelőtt szó volt az elektromos áramtarifa módosításáról, de a reformtervek végre­hajtása meghiúsult. Arról volt ugyanis íszó, hogy az Elektromosművek vezetősége egyes fogyasztói kate­góriák részére kedvezményeket biztosít, mert alapos a panasz, hogy a nagyfogyasztók nálunk büntetésben részesülnek, minél több egy helyen a fogyasztás, an­nál magasabb egységárat számláznak az Elektromos­művek. Ezt a kétségtelenül igazságtalan helyzetet akarta az üzem orvosolni azáltal, hogy tarifapoliti­káját revízió alá vette és új tervezetet dolgozott ki. Ennek lényege az lett volna, hogy a fogyasztók bizonyos fogyasztási kvóták után progresszív alapdíjat fizettek volna és az alapdíj mellett a fogyasztás növekvése arányá­ban csökkent volna a felhasznált áram díja. Ez a reform reperálta volna a sérelmet és a nagyfogyasz­tók nem büntetésben, hanem az egységár leszállítás prémiumában részesültek volna. Az Elektromosművek azonban e remL^er neveze­tese mellett is r-A.., akarták a pénzügyi egyen­súlyokat és a bevételeket legalább a tavalyi nívón akarták fixirozni. Ezért úgy szólt a reformjavaslat, hogy az áramfogyasztók a, kedvezményezett tarifát csak a tavalyi fogyasztást meghaladó mennyiség után vehetik igénybe. Ezzel a feleket tulajdonképpen az áramfogyasztás növelésére serkentették volna. A közvélemény félreértette a reform intencióját és emiatt erős támadások érték a javaslatot. A fő­város vezetősége kénytelen is volt levonni a napi­rendről a tervezetet. Hónapok óta nem hallatszott semmi hír ebben a kérdésben, míg most mégis újra előkerült a tarifareform ügye. Az Elektromosművek igazgatósága az előzetes kriti­kák figyelembevételével átdolgozta javaslatát, amely most már az összes igényeket kielégítheti. Május második felében bizottsági Illés elé ter­jesztik a módosított tarifareformjavaslatot és lehetőleg az óv közepén életbe ás léptetik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom