Független Budapest, 1931 (26. évfolyam, 1-52. szám)

1931-06-03 / 22. szám

VI Független Budapest Budapest, 1931 június 3. i><*«& A polgármester a következő közmunkák kiadása dolgában döntött: A Szent László közkórházban bérleti alapon létesítendő állami távbeszélőhálózattal kapcsolatos automatikus kézitávbe- szélö berendezései munkálatait az Ericsson Rt. kapta 80.250, évi 5.350 pengőért'. — A németvölgyiúti elemi iskola klinker burkolómunkáját Zsolnai Vilmos kapta 6.729 pengőért. — Ugyanott a bádogosmunkát Sehaczek Sándorné kapta 8470 pen­gőért. — Az Erzsébet szeretetotthon tbc. intézet kőműves-pót­munkáját Vaits Sándor kapta 2253 pengőért. — A szentistván- téri elemi iskola linoleumburkoló munkáit Urbán Ferenc kapta 6541 pengőért. — Az Új Szent János kórház Wodianer pavil­onjának mázoló- és festőpótmunkáit Gara Zsigmond kapta 2013 pengőért. — A Régi Szent János kórház mosókonyha, udvari lépcső átalakítását, föld- és kőművesmunkáját Vágó Pál kapta 2.626 pengőért. — Az Állatkert oroszlán ketrece központi gőzfütöberendezését Halász Ernő kapta 2515 pengőért. — A németvölgyiúti elemi iskola és óvoda burkolómunkáit Andrea Rt. kapta 28.238 pengőért. — 'Ugyanott a műkőmunkát a Mű­kőipari vállalat kapta 14.627 pengőért. — A Rottenbiller uccai polgári iskola tornatermének parafa- és linoleumpadozati mun­káit Péter József kapta 5947 pengőért. — A gyáliúti Szent László kórház több épületének homlokzattatarozását Volentics Lajos kapta 2560 pengőért. •— A Mátyás templom orgonájának átalakítási munkáját Rieger Ottó kapta 28.400 pengőért. — A miskolciúti autobuszfömühely mázolómunkáit v. Mihály Ferenc kapta 3.287 pengőért. — Ugyanott az ácsmunkát Szívós László kapta 7362 pengőért. — Ugyanott a bádogosmunkát Gerő László kapta 9916 pengőért. — a palafedőmunkát az Eternit­művek kapta 11.821 pengőért. ZománctábBák — Réztáblák! Zománcjelvények Dr. eossáitui László Budapest, I., Naphegy ucca 13. sz. — Telefon: 536—101 A polgármester által kiírt versenytárgyalásokra a következő ajánlatok érkeztek be: Az Új Szent János kórház szobafestő- és mázolómunkáira ajánlatot tettek: Grünwaid Béla 2463, Leisen Adolf 2707, Zafourek Ferenc 2739, Galbavy Gyula 2909, Czeisler és Elischer 3215, Hűim József 3304, Fock Géza 3861 pengővel. A Tömöri uccai elemi iskola kőművesmunkáira pályáztak: Wagner Márton 1800, Szakái Lukács 2172, Schönthel Richárd 2400, Tausz Alfréd 2880, Lon- gauer Elemér 3120, Katona Imre 3480, Kübl Emil és Társa 4440 pengővel. Az Új Szent János kórház elmeosztályának kőművesmunkáira pályáztak: Wihart Ferenc 1098, Makovszky Ferenc 1237, Katzer József 1365, Dobrovits Ferenc 1375, Nekolny Antal 1925, Lukoy Emil 1945, Breuer Lajos 2400, Egry Bálint 2405, Bernát Imre 3120 pengővel. A Horthy Miklós úti iskola mennyezet javítási munkálataira pályáztak: Fábián Testvérek 2279, Czipauer János 3433, Apor József 3653, Méhes Imre 4161, Robelly Aladár 4278, Berényi Ignác 4314, Betz Géza 4630, Mester István 4666, Markó Elek 4774, Mihályi Lajos 5116, May Imre 5908, vitéz Katona Mihály 6376, Méhn Antal 6600 pengővel. A Czakó uccai elemi iskola kéményépítési és lcazánház-köművesmunlcáira pályáztak: Schulz Rt. 13.170, Heinicker H. R. 14.147, Weivárd és Kutasi 15.502, Custodi Alfonz 15.221, Eggenberger S. 16.324, Udvardy Géza 5896, Paulheim Lénáit 6067, Berényi Ignác 6105, Hudetz Béla 6128, Németh Béla 6135, Lázár Géza 6185. A Maglódi úti szeretetház kazánházának kéményépítési munkáira pályáztak: Havas Sán­dor 31.804, Schulz Rt. 47.632, Eggenberger A. 48.845, Bédy Aurél 51.950, Heinicker H. R. 49.470, Oustodis Alfonz 51.420, Kemény Sándor 55.420 pengővel. The Nemim Jel Asphalte Company Limited BUDAPESTEN, Iroda: VI., Vilmos császár út 31. 3Z. Telefon: Aut. 212—46. Gyár: VI., Váci út 35. Telefon: Aut. 914—88. Alapítva: 1873, Alaptőke: 1 millió font sterling. Egyedüli tulaj­donosa a Val d. Traversi aszfaltbányáknak, Neuchatel kanton­ban, Svájcban, valamint a Scafa-San Valentinéi aszfaltbányák­nak, Chieti tartományban, Olaszországban. Gyárt és elad: Val de Traversi mastixot, raffinált bitument, falszigetelő aszfaltot, stb. Készít: Traversi természetes tömörített aszfaltutakat és ön­tött aszfaltból járdákat és kocsiutakat. Az Új Szent János kórház urológiai pavillonjában szükséges különböző munkákra pályáz­tak: Beregszászi Dezső 2592, Hofherr Gyula 2676, Soproni Géza 2780, Faragó Sándor 2798, Szirtes Béla 3070, Nagy Sándor 3274, Fazekas László 3625, Márton Ferenc 3926, Molnár és Faragó 2702, Máthé Ferenc 3926, Kiszely Géza 3002, Mendli Gyula 3066, Kramer Adolf 3646, Reitzer Ferenc 5756 pengővel. Az Új Szent János kórház elmebeteg pavilion jának női osztályán padló- és faíburkolómun- kára pályázlak: Urbach és Tafler 21.941, Schilling«- Zsigmond 22.786, Neuhauser Miksa 23.868, Fekete Mihály 24.016, Gerber József 26.222, Strasser Vilmos 27.489, Walla József Rt 29.159 pengővel. A Felhő uccai tüzörségi pavilion vízvezetéki es csatornázási munkáira pályázlak: Rietschel és Henneberg 2445, Riemer Miksa 2608, Wagner Hugó 2626, Lu­kács János 2661, Schlesinger és Lampel 3224, Pregitzer Ká­roly 3286 pengővel. Keíe Mihály Épületasztalosmunkák, bútorok és iskola berendezések gyára Budapest. VJIt, Öi*ömvöfgiy u. 38—40 Tcíefönsr.&m : J&r.sttf 312—9S Az ínségakció céljára készítendő ruhákhoz szükséges különböző anyagok szállítására pályáztak: Celluloidgyár Rt., Barta Károly. Angol-Magyar Cérriagyár Rt., Gombművek, Ádám Miksa, Brück és Gross, Tu­rul Gomb- és Fémárugyár, Albacháry és Korai, Goldberger Sám., Kispesti Textilgyár, Salamonits Géza, Fürst Jakab. A szeretetotthonok és árvaházak részére szükséges ruha szállítására pályáztak: Gutmann és Társa, Freudiger Mózes, Textilfeldolgozó- és Értékesítő Szöv., Csipák Sándor, Ruhakonfekció, Storer Viktor, Ottó Ferenc, Koch Tamás, Trunkhahn. Ugyanott a cipő szállítására pályáztak: Blaskó János, Császár Károly, Gálfi József, Petzkai József, Lampert János, Budapesti Ci- pészipartestület Termelő Szöv., Grandios Nándor, Obrovta Jó­zsef, Köcse Gergely. Felelős Kiadó: VIRAGH ISTVÁN REDNER JENŐ mérnök, építőmester, építési vállalkozó Budapest, Vili, Népszínház u. 13. Tel.: i. 394-32 c 0* a ■ A TÖKÉLETES AUTŐPNEU FSelárus (tási BUDAPEST, VI., MOZSÁR UCCA 9 I V aíAc VII.. Garay ncca 44. sz. 91 Qllllf LQ|tl9 Telefon: József 348-99 ácsmester Ácstelep:VII. Fogarasi-út 5 Elvállal minden e szakmába vágó ácsmunkák készítését Mester és Kiss oki. építész és építőmester Budapest, VII, Egressy út 5. Tel.: J. 382-02 szobrász LORENZ KAROLY Budapest. VII. Thöhöly út 133. szám. Telefon: Zugió 60—52. szám. Készít: Mindennemű gipsz-, kő- és műkőmunkát ÁSS BÉLA épület- és bútor-asztalos üzeme BUDAPEST,Vili, KŐRIS UCCA T OHNEP svéd számológép magyarország i eladási helye Budapest, IV, Haris köz 6 Telefon : Aut. 893-85 LEGEZA SZILVIUS MOTORCSÓNAK ÉPÍTŐ ÉS JAVÍTÓ ÜZEM BUDAPEST, 111., LAJOS UCCA 145 TELEFON : AUT. 625-30 Aszfalt és Kátrány ipar Rt. Budapest, V., Nádor ucca 12 sz. Telefon: Automata 262—81, 262—82 OYÄRAK: Budapest, IX., Illatos út 18-20 ) ... ÍT.arvály4nv Szőreg (Szeged mellett) __________) sa|át ‘Parvágány Ve rsenytárgyalási hirdetmény Utalással a Fővárosi Közlöny „Hivatalos hirdetések'‘ rova­tának élén közölt általános ajánlati feltételekre, nyilvános Írás­beli versenytárgyalást hirdetek a Rákosvölgyi főgyűjtőcsatorna VII. leér., Csömöri úttól a VII. kér., Szugló uccáig terjedő 210/140 cm belmérotű 320 fm hosszú szakaszának építési mun­káira. A hivatkozott hirdetményben közölt módozatok szerint a le­teendő bánatpénz összege az ajánlati összeg 2%-a. Az ajánlat benyújtásához szükséges nyomtatványok a IV. kér.. Központi városháza, II. emelet 285. ajtószóm alatt kap­hatók 2 pengő lefizetése ellenében. A kellően felbélyegzett és borítékban elhelyezett ajánlatokat 1981. évi június hó 16-án (kedden) délelőtt fél 11 óráig a II. emelet 279. ajtószám alatt kell benyújtani. Az ajánlatok felbontása 1931. évi június bó 16-án (kedden) délelőtt 11 órakor lesz á II. emelet 280. sz. helyiségben, ahol a vállalkozók vagy megbízottaik jelen lehetnek, Budapest, 1931. évi május hó 27-én. A székesfőváros polgármestere. VASSZERKEZET­ES VASÁRUGYÁR LEPTER JANOS Budapest, X., Asztalos Sándor-út 8. Telefon: József 333-60 GYÁRT: mindennemű híd- és középítési vasszerkezeteket, lakatosárukat, redőnyöket, kovácsárukat — Egyedüli gyártója a K ö p p 1 i n g e r-rendszerü idomvasablakokuak Waldmann Sándor egészségügyi-, kórházi-, víz-, gőz-, légszesz-szerelvé- nyek, műszaki cikkek és fémáruk kereskedése. — Fürdő­szoba-, mosdó-, klosett-berendezések nagy választékban. Budapest, VI, Vilmos császár út 61. Tel.: Aut. 102-74 WIHART FERENC ÉPÍTÉSZ ÉPÍTŐMESTER BUDAPEST, VII., COLUMBUS-UTCA 5/b. SZÁM. Telefon: József 350-97. Pl OLNÁR ISTVÁN építész Telefon: Lá. 11-09 Budapest, I . üorlitu Miklós úl 36 TÜZELÉSTECHNIKAI _ ÉS ÉPÍTÉSI r.t. GYÁRKÉMÉNYEK, KAZÁNBEFALA­ZÁSOK IPARI KEMENCÉK,TÉGLA- ÉS MÉSZÉGETŐ KEMENCÉK BUDAPEST VII. AR É NA-ÚT 80. TEL. JÓZSEF 329-0^. KÖNIG JMNOS OíCL. GÉPÉSZMÉRNÖK Műszaki iroda, grafikai szaküzlet Budapest, IX., Remete ucca 25 Saját gyártelep. Telefon: József 455 — 58 ZILAHI-BALOGH GYULA ■■HB ÉPÍTŐMESTER BUDAPEST, I., BORNEMISSZA-U. 36. LÁGYMÁNYOS TELEFONI 2-32 SZALKAY BÉLA gépek, villamos készülékek és tömegcikkek gyártása, villamos berendezések tervezése és szerelése Újpest, Szí, Gellérf- ufea 12. Telefon: Újpest 44—32 és 46—59. Postatakarékpénz­tári csekkszámla : 47,b38. Folyószámla a Pesti Magyar Ke­reskedelmi Bank Újpesti fiókjánál BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS Szent Gellert Gyógyfürdője a régi Sárosfürdő rádióaktív hévforrásai A legtöKéletesebben berendezett gyógyintézet! Iszapkezelések, vízgyógyintézetek, szénsavas és sósfürdők, gyógytorna (Zander), forrőlég és villanykezelések. Inhala­torium, pneumatikus kamra stb. HAUER JÓZSEF háztatarozási és tetőfedése vállalkozó I., Vár, Országház ucca 25. Telefon: Aut. G08-23 Tetőfedést vállal FarKas József vili., Rákóczi úl 13. mindenféle anyaggal, úgy­szintén házakat karban tart pala- és cserép­fedő mester Budapest Telelőn: J. 355-T8 I SOLTY LÁSZLÓ kertépítő KERTÉSZETI TELEPEI: BUDAPEST TELEF0N: SOLTSZENTIMRE II., Pasaréti-út 129. Alit. 644-31. Pest megye A modern orvosi tudomány minden eszközével és a külön­bőzéi gyógyeljárásokhoz szükséges fölszerelésekkel ellátva. A város minden pontjáról könnyen megközelíthető. Az Athenaeum irodalmi és nyomdai részvénytársulat nyomása Nyomdaigazgató: Wózner I.

Next

/
Oldalképek
Tartalom