Független Budapest, 1931 (26. évfolyam, 1-52. szám)

1931-01-21 / 3. szám

4 Független Budapest Budapest, 1931 január 21. rasss Összeül a közgyűlés A közgyűlés rsapirenelje és Bsffaiyása — Az ű| tUrvéraykaftősági isi^@ftsäg tag|ai Az új törvényhatósági bizottság kedden dél­után 4 órakor tartja első közgyűlését, amelynek lefolyása elé rendkívül nagy érdeklődés^ nyil­vánul meg. Ezen az első közgyűlésen zsúfolva lesznek a karzatok, a pártok társalgói, a büfé és az ülésterem egyaránt. Úgyszólván minden törvényhatósági bizottsági tag megjelenik. Leg­nagyobb részük ismeretlen a községi politiká­ban." Minden pártban nagy számban _ vannak homo novusok. Sőt, mint ismeretes, ú.j párt is van, a frontharcosoké. Ünnepi a hangulat, pre­mier-láz üti meg a kitakarított, újjá varázsolt közgyűlési termet, A megjelenteknek, illetőleg a közgyűlés tagjainak névsora a következő: Elnök: Ripka Ferenc dr. főpolgármester, Sipőcz Jenő dr. alpolgármester, Buzáth János dr. alpolgármester, Bérezel Jenő dr. alpolgár­mester, Ágoston Géza dr. árvaszéki elnök, Szc- methy Károly dr. tiszti főügyész, Édes Endre, Vájná Ede. Lobmayer Jenő dr., Pur ebi Győző dr., Liber Endre, Borvendég Ferenc, Némethy Béla, Lamot te Károly dr., Csármann Ferenc, Gallina Frigyes dr., Szendy Károly tanácsno­kok, Csordás Elemér dr. tisztifőorvos, Hlye falvi I. Lajos dr. stat. hiv. igazgató, Sebő Béla fő­számvevő, Gárdonyi Albert dr. főlevéltárnok, Wigh János, Szenté Miklós, Unger Béla dr., Halász Elemér. Hamvasy István dr., Spannber- ger Alajos dr., Muzsikó István. Gúth Ferenc dr., Bucsánszky Bertalan • dr., Holtzspach Ödön dr. kerületi elöljárók. A törvényhatósági bizottság tagjai: Andréka Károly, Bayer Antal, Baracs Mar- cél dr., vitéz Barcy-B arczen Gábor dr., Barla- Szabó József dr., Bartók Ferenc dr., Bánó Dezső, Bánóczi László dr., Bárczy István dr., Bárd Imre dr., Bechtler Péter, Becs?y Antal, Bednárz Róbert, P. Bende Szaniszló, Berkes Jenő dr., Bezcgh-Huszágh Miklós, Bieber József dr., Biró Dezső. Bittér Illés, Blaskó Artúr, Bódy Tivadar dr., Bohn József, Botzenhardt János dr., Bretovszky Ede, Bródy Ernő dr., Buchin- ger Manó, Buday Dezső, Büchler József, Csapó Sámuel, Császár Ferenc, Csepregi Horváth Já­nos clr., Csilléry András dr., Csilléry Béla dr., Dalmady Ödön, Deutsch Jenő, Deutsch Mór, Dési Géza dr., Diniek Vidor, Diószeghy János dr.. Domonkos Gyula dr., Draskóczy László, Ernszt Sándor dr., Farkas István, Farkas Zoltán dr., Fábián Béla dr., Földvári Béla dr.. Franki Kornél, Friedrich István, Frühchwirt Mátyás, Gaár Vilmos dr., Gál Benő, G l Jenő dr., Glück Frigyes, Glücksthal Samu dr., Gonda Béla dr., Gosztonyi Ármin dr., Györki Imre dr., Gyurko- vich Henrik öv., Gyűrei Rudolf, Hajdú Marcel dr., Halász Alfréd, Hanasiewicz Oszkár dr., Hann Arnold, Harrer Ferenc dr., Hatolkay Kázmér, Héder Lajos dr., Hochenburger Antal, Hoffmann Mihály, Homonnay Tivadar dr., Ho- rovitz Gábor, Horváth Pál, Hufnagel Imre, Hunkár Géza, Huszár Károly, Huszár Pál dr., Hüttl Károly dr., Ilovszky János, Joanovich Pál, Kabakovits József dr., Kasics Margit, Ka­tona János, Kertész Miklós, Kéthly Anna, Kirchner Béláné, Kleiner Artúr dr.. Knurr Pálné özv., Komj 'di Béla, Kossalka János dr., Kozma Jenő dr., Krivoss Árpád clr., Lampel Vilmos, Láng Lajos dr., vitéz Lázár Domokos, Lázár Ferenc dr., Lédermann Mór, Lévai Sán­dor, Madarassy-Beck Gyula br. dr., Magyar Miklós, Martin János, vitéz Martsekényi Imre, Máté István, Mihálovics Zsi gmond, Miklós Fe­renc dr., Miliők Sándor, Molnár László, Müller Antal, Nagy Andor, Nagy Ferenc, Nagy Géza, Nagy István, vitéz Arvátfalvy Nagy István dr., Nagy Lajos dr., Németh Béla clr., Németh Já­nos. Oszoly Kálmán, Ladányi Andor, Payr Hugó, Pajor Rudolf, Pakányi Ferenc, Pakots József, Paulheim Ferenc, Pászthy János, Pász­tor Imre, Peycr Károly, Pekló József, Perezel Béla. vitéz Perley Lajos, Petőinek József, Petracsek Lajos clr., Petrovácz Gyula, Pfeif fér Ignác, Pillis Károly, Pintér Jenő dr., Platthy György dr., Pollatschek Elemér dr., Pollákné Stern Szerén, Popelka. Béla, Propper Sándor, Paffay Sándor dr., Bakovszky Iván dr., Rassay Károly dr.. Ravasz Árpád, Reisz Móric, Révész Mihály dr., Sándor Pál, Sármezsy Endre, Schmarilta Géza, Schmidt Richárd, Slachta Margit, Spür Kálmán clr., Steinherz Simon, Studinka Béla dr., Sümegi Vilmos, Szabó Imre, Szabó József, Szabó Sándor dr., Szakáll Antal dr.. Szegő Béla, Szentgáli Antalné, Szepcssy Albert, Szémann Mihály, Szokolay Antal dr., Szőke Gyula dr., Tabódy Tibor, Takács István dr., Tauf fér Gábor dr., Tauffer Vilmos dr., T c- mesi Győző dr., Ugrón Gábor dr., Usetty Béla dr., Vass Béla, Vázsonyi János dr., Verebély Jenő clr., Viczián István dr., Vitéz Aladár, Viz- dos Géza dr., Vörösváry Miklós dr., Weiss Kon- rácl dr., Weltner Jakab, Wolff Károly dr., Zol­iig er Vilmos clr. Ripka főpolgármester megnyitja az illést Fél hat óra tájban szólalnak meg a közgyű­lés megnyitását jelző csengők, mindenki a köz­gyűlési terembe siet. Ripka Ferenc főpolgár­mester megrázza a csengőt és a következő sza­vakkal nyitja meg az új törvényhatósági bi­zottság első közgyűlését: — Az alakuló közgyűlést megnyitom. Beje­lentem, a közgyűlésnek, hogy a polgármester úr, átirata szerint, a közgyűlés jegyzőjéül Gab Una Frigyes tanácsnok urat jelölte ki. Beje­lentem, hogy a szavazások megtartására ál­landó jellegű szavazatszedő küldöttséget kell megalakítani. E szavazatszedő küldöttséget a következőképpen javaslom megalakítani. A kül­döttség elnöke dr. Verebéig Jenő (Keresztény Párt), tagjai a következők: Hültl Károly dr. (Friedrich-párt), Kabakovics József (Rassay-párt), Krivoss Árpád (Kozma-párt), Lévai Sándor (szce.), Nagy Ferenc (Keresztény Párt), Nagy István (Keresztény Párt), Nagy Lajos (Demokrata Párt), Payr Hugó (Kozma-párt), Pásztor Imre (szoc.), Studinka, Béla (Frontharcos). Ripka Ferenc főpolgármester: Méllóztat- nak ehez hozzájárulni? (Felkiáltások: Igen!) Akkor ilyen értelemben mondom ki a határoza­tot. Ezekután javaslom, hogy a megválasztandó 10 törvényhatósági örökös tag kijelölésére bizottság alakít­tassák. A mai alakuló közgyűlés első tárgya az érdek- képviseletek által a törvényhatósági bizott- szavcizás útján való megválasztása. A rendes tagok megválasztása fehérszínű, a póttagok megválasztása zöldszínű szavazólapon történik, a nevek mellett levő kockába teendő kereszttel. Itt azok, akik nem laknak Budapesten és így ságba küldendő rendes és póttagoknak titkos nem választhatók meg, csillaggal vannak je­lölve. A két csillaggal jelöltek azért nem vá­laszthatók, mert nem magyar állampolgárok. Miután megtörtént ,az örökös tagokat jelölő bizottságnak a megválasztása, Ripka Ferenc főpolgármester bejelenti, hogy a hivatalos lap közölte Scitovszky Béla belügyminiszter ren­deltét a hivatal hol i tagokról és azok állandó helyetteseiről. Gallina Frigyes tanácsnok fel­olvassa a liivatalbóli tagok névsorát, amely a következő: Bezcgh-Huszágh Miklós főkapitány, Csilléry Béla pénzügyigazgató, Pintér Jenő tankerületi főigazgató, Padányi Andor Budapest tanfelügyelője, Fekete és sienna Qanlhir a,egújabb fénymásolat, teljesen Fallnor I íAmglM&& szagtalan, 2—3 perc alatt elkészül ■ viliid Ijt/iP műszaki papírgyárában Budapest,V., Váci út 4. sz. 228 48, 229-15 Te!. ut. Főelárusitás: BUDAPEST, VI-, MOZSÄR-UTCA 9. SZÁM. Telefon: 76—02, 99—02. A Független Budapest eddigi évfolyamai, 1906-tól kezdődően kaphatók a kiadóhivatalban BUDAPEST, VII., Szövetség-utca 22. sz. Bakovszky Iván a Közmunka Tanács el­nöke (helyettese: Czabalay Kálmán), Dalmady Ödön hajózási főfelügyelő (he­lyettese: H torony mi Pál), Tauffer Vilmos az Országos Közegészség- ügyi Tárnics elnöke (helyettese: Bókay János), Huszár Károly az OTI elnöke (helyettese: Horváth István alelnök). A közgyűlés a bejelentést tudomásul veszi, mire, Ripka Ferenc főpolgármester bemutatja az igazolóválasztm íny átiratéit, amely szerint a Vitézi Szék törzskapitánya vitéz csiktapolcai Lázár Domokos nyugalmazott tábornokát bízta meg a közgyűlésen való képviseletével. Gallina Frigyes tanácsnok ezután felolvassa a székesfővárosi kerületi választmányok rendes és póttagjainak a névsorát. Ripka Ferenc főpolgármester: A szavazat­szedő küldöttségek jelentésének a beérkeztéig a k ö zgy ű Lés t felfüggesztem. Szünet után, — 6 órakor — nyitja meg újból Ripka Ferenc főpolgármester a közgyűlést és ismerteti a szavazás eredményét. Európa legszebb.legmoűernebb subalpin klimatikus gyógyhelye Budapesten van, a Svábhegyi Szanatórium fővárosául* früszhesége A LÉGZŐSZERVEK BÁNTALMAINÁL ASTHMA EMPH1SEMA esetén biztos gyógyulást nyújt a Szent deliéit Gyógyfürdő legtökéletesebb berendezésű Inhalatóriuma és pneumatikus kamrája. SPANYIIRN0 mélyépítő-, Kövező- és bitumenépítő-vállalata Budapest, I., Győző ucca 5 Telefon: Automata 579-91 PüűözalT munkák elsőrangú kivitelben szlavóniai tölgy- és bükkparkét, táblaparkét egy­szerű és díszes kivi dben, aszfaltparkét és hajópadlók Pestszentlőrinci Parfíétgyár és Gőz­fűrész Részvénytársaság, Budapest, V, Személynök u. 16 I em. Tel.: Aut. 212-44 Gattyán Pái kövező mester és útépítő vállalkozó Budapest, VII., Egressy út 15 Läufer Ferenc és Béla Üveg-, porcellán- és díszműáruk és saját gyártmányú fémáruk. — Budapest. VII., Rákóczi út 30. Telefon: József 301-Q7 sz. \ Fort Oszkár és Társa • műszaki iroda és műhely Légsxesz, víívszeték, csatorná­zás, fűtési stft*. munkák részére Budapest, IX., Angyal ti. 33. Tel. J. 303—35. Gsuvik és Sfrojil Első Óbudai Parkett Üzeme Budapest, III., Kiscelli ucca 39. Telefon: Automata 620-56 Waldmann Sándor egészségügyi-, kórházi-, víz-, gőz-, légszesz-szerelvé­nyek, műszaki cikkek és fémáruk kereskedése. — Fürdő­szoba-, mosdó-, klosett-berendezések nagy választékban­Budapest, VI, Vilmos császár út 61. Tel.: Aut. 102-74 I I Építési anyagon |§f I Padló- és f a l b ur* fto £ a t o ft | BMMCZM BEZSŐ mór>nöft. építési any a g h a r> c s ft e ei ö BUDAPEST. VII., EftZSÉ.SET KííSJÍEYJVÉ ÚT 12S Moiret F. Ödön Rt Budapest, IX, Közraktár-u. 24 papír nemügy ár

Next

/
Oldalképek
Tartalom