Független Budapest, 1931 (26. évfolyam, 1-52. szám)

1931-06-10 / 23. szám

8 Független Budapest Budapest, 1931 június 10. Háiinrah remlnigfcien vcűcftczfce a választási plakátözön ellen Ifirdetőtáftlálf Kifüggesztésével aharfáK megmenteni a házah homlokzatát a plaKáí-íenger ellen Nyakunkon a választás. Megkezdődött már a plakátharc is, amely a pártokra és a közön­ségre nézve bevégződik a választás napjával, de nem úgy a háziurakra és házmesterekre nézve. Mert a választás elmúlik, de a plakát ottmarad a házak falán. A nemrég' lezajlott községi választások után a háztulajdonosok és házmesterek új plakát­veszedelem elé jutottak: alig’ állíttatták helyre az épületek lábazatát, máris jön az ország- gyűlési választás, melynél még nagyobb plakát- ostromra van kilátás. A háztulajdonosok a múlt héten memoran­dummal fordultak a fővároshoz. Azt kérték, hogy szigorú büntetés terhe mellett kötelez­zék a pártokat, illetve a plakátragasztókat, hogy csak bizonyos megjelölt helyekre ra­gasszák a hirdetményeket, mert megtörtént, hogy sokan létrával jártak és emeletmagasságban ragasztották ki a pla­kátokat, nehogy a konkurrens párt ragasztója elérhesse. Ezt a trükköt átvették a többiek is . és most már attól lehet tartani, hogy a házat | tetejéig teleragasztják majd plakátokkal a kü­lönböző pártok. A háztulajdonolsok a pártok­hoz is átirattal fordultak hasonló értelemben. Hivatkoznak az érvényben lévő szabályrende­letre, amely intézkedik a hivatalos és a válasz­tási plakátok miként való kifüggesztéséről. A szabályrendelet ugyanis kimondja, hölgy ha a háztulajdonos az épület falán leg­alább egy négyszögméternyi hirdető- táblát függeszt ki, úgy a plakátokat csak arra lehet kiragasztani és a fal többi részén a plakátkiragasztás tilos. A háztulajdonoisok, okulva az előbbi tapaszta­latokon, egységesen ilyen táblákat fognak be­szerezni és ezekkel próbálnak védekezni a plakátözönnel szemben. Bár a szabályrendelet büntető szankciókat is tartalmaz, kérdés, hogy a nagy választási harcban a pártok respektálni fogják-e a kisméretű táblákat, mert ennek az lenne a következménye, hogy egy-egy plakát élete negyedórára lenne korlátozva. Előre lát­ható, hogy a háztulajdonosok védekezése nem lesz eredményes és a pesti házak néhány héten át isimét tarka plakátköntöst öltenek magukra. Az új üzeni igazgatási szabályzat tervezete Két ellentétes álláspont: az egyik az üzemigazgatóságoké, a másik a kinevezett hivatalos vezetőké — A nyáron elkészül a két tervezet, melyek körül erős harcok várhatók Az üzemigazgatóságok tagjait a törvény- hatósági tanács már két hete megválasztotta, de működésüket mindeddig nem kezdhették meg, mert az elnöki és alelnöki tisztségek be­töltése iránt nem történt intézkedés. Az elnö­kök kinevezése a polgármester hatáskörébe tartozik és Sipőcz Jenő polgármester a múlt hét végén ki is nevezte az üzemek igazgató- sági vezetőjét. Ügy, amint az igazgatósági ta­gok választásánál történt, az elnököket és alel- nököket is pontosan a tavalyi névsor alapján nevezték ki. Az üzemek igazgatósága teljesen válto­zatlan maradt és így bennmaradtak az elnöki, illetve alelnöki tisztségekben is olyan férfiak, akik már nem\ tagjai a törvényhatósági bizottságnak. Az igaz­gatóságok összeállítása tudvalévőén nem vég­leges (októberben újjáalakul), és ép ezért nem változtattak az eddigi névsoron. Ripka Ferenc főpolgármester a maga ré­széről szintén a régi tagokat delegálta hetedik igazgatósági tagokul. E szerint az üzemek igaz­gatóságai végérvényesen a következőkép ala­kultak : Az Elektromos Művek igazgatósága: Elnök: dr. Joanovits Pál, h. elnök: Farkas József, ta­gok: Déry Ferenc, dr. Fábián Béla, Pászti János, Steinherz Simon, Stern Sándor; a Gázművek igazgatósága: Elnök: dr. Né­niethy Károly, h. elnök: Mettelka Frigyes, tagok: Finály István, bibithi Horváth János, Kertész Miklós, dr. Miklós Ferenc, Nagy An­dor; a Vízművek igazgatósága: Elnök: dr. Kos­sal ka János, h. elnök: Dinich Vidor, tagok: 1 Farkass Kálmán, Martin János, Piazza Győző, i Perczel Béla, Sclimarilla Géza; az Autóbuszüzem igazgatósága: Elnök: Hochenburger Antal, h. elnök: dr. Orova Zsig- rnond, tagok: Schimanek Emil, La rape 1 Vilmos, Lévai Sándor, Magyar Miklós, dr. Politzer Gusztáv; az Élelmiszerárusító üzem igazgatósága: Elnök: Staub Elemér, h. elnök: Koós Jenő, ta­gok: Hlatky Lajos, Gaylhoffer István, Liszauer Emil, Reisz Mór, Székely János; a Szent Gellért Gyógyfürdő és Szálló igaz­gatósága: Elnök: Kállay Tamás, h. elnök: dr. Szőke Gyula, tagok: Pompéry Elemér, Csóka Lajtos, Girárdi Tibor, dr. Takács István, Vitéz András József; a Hirdető-vállalat igazgatósága: Elnök: Payr Vilmos, h. elnök: dr. Rásó Lajos, tagok: Bresztovszky Ede, Faller Mihály, Fischer Ödön, Holzer Sándor, Vass Béla; a Temetkezési Intézet igazgatósága: Elnök: Battenberg^ Lajos, h. elnök: dr. Krízis Árpád, tagok; Gróh István, Halász Alfréd, Kivovits Károly, Pálfy József; a Kátrány ózó és Bitumencző Telep igaz­gatósága: Elnök: Paulheim Ferenc, h. elnök: Ehrlich G. Gusztáv, tagok: dr. Kabakovits Jó­zsef, Kovács Ferenc, Lackenibacher György, Szentgály Antal, Szepessy Albert; a Budai Hegy pálya igazgatósága: Elnök: Gamauf Géza, h. elnök: Peimdl Flóris, tagok: Draskóczy M. László, Katona Sámuel, Kozma Dezső, Urbanovits Zoltán; a. Széchenyi Gyógyfürdő igazgatósága: El­nök: Császár Ferenc, h. elnök: dr. Kerekes Ödön, tagok: Bánó Dezső, Katona Sámuel, dr. Posta Sándor, dr. Szakái Antal; a Rudas Gyógyfürdő igazgatósága; Elnök: dr. Szarnék Emil, h. elnök: dr. Milotay István, tagok: Klóze Róbert, Knurr Pál né, dr. Koll- mann Dezső, dr. Szlávik Ferenc, dr. Weiler Ernő; az Ásványvízüzem igazgatósága: Elnök: dr. Weszelsziky Gyula. h. elnök: dr. Spot 1 Ferenc, tagok: dr. Bozóky Adóin, Faith Jack, Hoffmann Mihály, Pászty Károly, dr. Várnossy Zoltán. a Műszerüzem és Kórházi anyagraktár igazgatósága: Elnöke dr. Grosch Károly, h. el­nök: Doros Gál tor, tagok: Deutsch Jenő, Gyulai János, Ladányi Zoltán, dr. Pekanovits István, Sajó -János; a Gyógyszerüzem igazgatósága: Elnök: dr. Hódosé y Gedeon, h. cinül': Bayer Antal, tagok: dr. Berkes Jenő, dg. Divényi Károly, Ladányi Mátyás, dr. Szabó László, dr. Tauf féri Gábor. a Kenyérgyár igazgatósága: Elnök: Nagy Antal, h. elnök: Pakányi Ferenc, tagok: dr. Burchardl Bél a.váry Rezső, Deák La jos, Dörf­ler Lajos, Ehrlich G. Guwztúv, Vitéz Aladár; a Tattersall és Ló vásár telep igazgatósága ,: Elnök: dr. Wenczell Árpád, h. elnök: dr. Koll- mann Dezső, tagok: Kállay Tamás, Kocsán Ká­roly, Nagy István, Németh János, dr. Rakov- szky Iván; a Lóhúsüzem igazgatósága: Elnök: Friih- wirth Mátyás h. elnök: Morvay Zsigmond, ta­gok: Klein Elek, dr. Jármay Károly, Popelka Béla, Reisz Mór, Wayand Miklós; a Városi Színház igazgatósága; Elnök: dr. Csécsi Nagy Miklós, h. elnök: Ilovszky János, tagok: dr. Bánóczi László, dr. Divényi Károly, dr. Feleky Géza, Kertész K. Róbert, dr. Kiss Menyhért. A Tüzelőszerraktár igazgatóságát már nem nevezték ki, minthogy az megszűnt. Rövidesen megszűnik a Tattersall igaz­gatósága is, amint a belügyminiszter jóváhagyja a telek- komplexumot ügetőversenypálya céljaira el­ajándékozó közgyűlési határozatot. Az üzemigazgatóságok most már egymás­után tarják meg alakuló üléseiket és a nyári szünet alatt kidolgozzák az üzem igazgatási szabályzatot. Ebben fontos kérdéseket akarnak rendezni, ép ezért nagy érdeklődés előzi meg a szabályzat tárgyalását. Az igazgatóságok arra törekszenek. hogy minél nagyobb hatalmat biztosít­sanak a maguk részére, teljesen a kezükbe akarják venni, az üzemek igazgatását. Borvendég Ferenc alpolgármester is közreműködik a szabályrendelet megalkotá­sában: ő viszont a hivatalos vezetőség érde­keit veszi védelmébe. vénüli Rafaello Lakás: Petneháxyucca 75/b. Gyár: VI., Jász ucca 74. sz. Telefon: Automata 919—12. sz. ÁMON ANTAL ÉS FIAI kövozőmesterek, út-, csatorna- és beton- építési vállalkozók, földmunka, vágány- fektetés, mészkőbánya Vili.. Futó-utca 10 Telelőn : J. 305-05 ERDtLYI UDVARI FÉNYKÉPÉSZ MftNTEZEIE IV. KERÜLET. SEMMEIWEIS-IÍICA 2. SZÁM Csuvik és Strojil Első Óbudai Parkett Üzeme Budapest, III., Kiscelli ucca 39. Telefon: Automata 620-56 Budapest KRAL GYULA kőfaragó-mester, kőbánya-tulajdonos és márványáru telepe elvállal: épület-, síremlék- és ciklopmunkát! Budapest, III., Lajos u. 77-79. Tel. : Aut. 236-27. Fényi Béla HEIMALÓL szigetelő anyagok Budapest, VII, Damjanich ucca 56 Vásároljon csak műjeget! A műjóg tiszta, higiénikus, egészséges. A műjóg hűtőkapacitása jobb, mint a természetes jégé. A műjóg az élelmi­szereket nem szárítja, hanem azokat természetes nedvesség tartalmuknál konzerválja. Műjeget minden időbon házhoz szállítva szerezhet be, tehát nincs kitéve gépromlásnak és semmi­féle üzemzavarnak. ♦ Flílíegel Korlátlan meiinuiségbcn Kaphat, Budapesti Jégárusító Részvénytársaság Budapest, VII., Nagydiófa ucca 3. sz. Telofón : József 322—04

Next

/
Oldalképek
Tartalom