Független Budapest, 1931 (26. évfolyam, 1-52. szám)

1931-05-27 / 21. szám

Budapest, 1931. május 27. Független Budapest 7 HUTTER.. SCHRANTZ RT. sodrony, szitaáru és nemezposztógyárak Budapest, X. kér., Gyömrői út 80 Városi iroda s VI., Vilmos császár út 63. sz. Telefon : 229-18 - ❖ Kerti bútorok Acélbútorok nagy választékban Üvegfestészeti és üvegmozaik műterem Palka József Magyarország eziistkoszorús üvegfestőmestere Budapest,Vili., Baross u. 59. Tel.: J. 302-28. Alapittatott 1894 Vigadó kávéház IV. , Deák Ferenc utca 2 # Vigadó kioszk V. kerület, Vígadó tér TULAJDONOS Babócsy Lőrinc j 4MTZ NJlNMK Cs ISA vegyészeti-gyár Budapest,IX.,Lónyayucca27. Telefon: 887-84 UAL GYULA kőfaragó-mester, kőbánya-tulajdonos és márványáru telepe elvállal: épület-, síremlék- és ciklopmunkát! Budapest, III., Lajos u. 77-79. Tel. : Aut. 236-27. műkő, stucco- (mennye­zeti) és műmárvány mun­kák elsőrangú kivitelben Budapest, VII., Szt. Domonkos u. 5. Tel.: j.380-37 Szobrász Rákos Manó Szegedy Béla Jenő Okleveles gépészmérnök, út-, vasút­építési vállalkozó, kövezőmester Budapest, II., Margit körút 101 Telefonszám: Automata 553-15 Hertzka és Kaszás ■HHi hőszigetelő vállalat HHBI Budapest V., Tátra ucca 12/a. sz. — Telefon: 125—34 Üvegfonal, parafa és kovaföld szigetelések. Hőszigetelések alacsony nyomású, magas feszültségű, túlhevített gőzű cső­vezetékek, gőzkazánok és hőlégvezetékek számára. -Külön­leges szigetelések: Jéggyárak és hűtőberendezések számára Hildán PC íirparlan a legtökéletesebb mügrafitos kenő- Ulillay Co Ul CaUay anyagok minden gép és motor szá­mára több mint 400 hazai ipartelepnél és autóüzemnél használatban. flrnn Tnn Aron.Qoa lit amerikai formálható azbeszt HIUU-IU|J, Hl UU OtJdlIl, tedő és szige(eiő anyagok, 10-30 évi élettartammal, Arpn QQfl hőálló festék, 380 fok mindenfajta tető számára. OOUj Celsiusnak ellenáll. Vezérképviselet: Budapest, IV., Ferenc József rakpart 18 sz. Alapítási év 1802. Sürgönyeim: Kunship. — Telefón: J. 361—23 Hun Sándor STEINER DÍSZ-, TEMPLOM-, ÉSSZIMPERk SZOBAFESTŐK W ÉS MÁZOLÓK Budapest, IX., Üllői út 57. Telefón: Józse f 306 2 Székesfővárosi Pavillon I WEINGRIIBER KáVéháza VÁROSLIGET MEGNYÍLT Növekszik a kórházi deiieif A népjóléti miniszterrel történt megállapodás összege nem fedezi a tényleges ráfizetést — IJjabb felirat a népjóléti miniszterhez Az az elkeseredett harc, amely a kórházi ápolási dijak megállapítása és kiegyenlítése ügyében a kormány és a főváros közt évek óta tart, még mindig nem ért véget. A közelmnlt- ban már történt ugyan megállapodás a hátra­lékok törlesztésére, de az eddigi tapasztalat azt mutatta, hogy c megállapodás alapján a főváros ismét rosszul járt, és éppen ezért most határozták el, hogy a köz­gyűlés útján újabb felterjesztést intéznek a népjóléti miniszterhez a régi vitás ügy gyöke­res likvidálása érdekében. Köztudomású, hogy a kórházi ápolási díjak alacsony megállapítása folytán a fővárosnak 17,290.245 pengő, az ápolási díjak be nem fize­tése miatt pedig további 14,491.508 pengő, tehát közel 32 millió pengő követelése van az állammal szemben. A legutóbbi tárgyalás során csupán arra tör­tént megállapodás a népjóléti miniszterrel, hogy a kormány a 1L5 millió pengős díjtarto­zásra havi 300.Ó00 pengőt törleszt, az alacso­nyabb!) megállapítás miatt fennálló 17.3 milliós követelés ügyében azonban semmiféle megegye­zés eddig még* népi jött létre. Ez év január 1. óta a népjóléti miniszter tényleg minden elsején pontosan megfizeti az általa vállalt 300.000 pen­gős részletet, és az idei ápolási díjakra további 300.000 pengő előleget fizet havonként. A fővá­ros azonban kiszámította, hogy a kórházi alap idei költségvetésében ismét többmillió pengős deficit fog be­következni. A multévi hiány ugyanis 3,173.180 pengő, az idei év előrelátható deficitje pedig 2,844.870 pengő, úgyhogy végeredményben a főváros idei költségvetését a kórhá­zak fenntartásából kifolyóan ismét több mint hatmillió pengő deficit fe­nyegeti. Erre lehetetlen lesz fedezetet találni. „A főváros tehát előterjesztést tesz a köz­gyűlésnek, hogy ezekre a körülményekre hivat­kozással intézzenek feliratot a népjóléti minisz­terhez, és kérjék meg, hogy méltányosan ren­dezze ezt az ügyet. Elkerülhetetlen lesz ugyanis a hátralékok újabb növekedése abban az eset­ben, ha a népjóléti miniszter csupán havi 300.000 pengőt folyósít a betegápolóisi alapból, amikor a szegény betegek ápolási költsége a főváros­nak havonta átlag 600.000 pengőjébe kerül. Ha a mai helyzet fennmaradna, egyet jelentene az­zal, hogy a régi hátralékok egyetlen fillérrel sem apadtak. A főváros tehát azt kéri a fel­iratban a népjóléti minisztertől, hogy a régi hátralékokra havi 300.000 pengőt törlesszen, a jelenlegi betegek ápolási díjára pedig egész éven át havi 600.000 pengő előleget folyósítson utólagos elszámolás kötelezettsége mellett. Az új üzemigazgatóságok A régi igazgatóságot választottéit meg — Ősszel új választás lesz A törvényhatósági tanács az elmúlt héten választotta meg az üzemig-azgatóságokat. A vá­lasztás során a régi igazgatóságokat választot­ták meg újból. Mint értesülünk, ősszel újjáala­kítják az üzemi igazgatóságokat és akkorra varhatók jelentékenyebb változások ezekben. Egyelőre az elhalt igazgatósági tagok helyét sem töltötték be. A multheti választás eredménye a követ­kező: Elektromosművek: Dr. Fábián Béla, dr. Farkas József, dr. Joanovich Pál, Pászthy János, Steinhercz Simon, Stern Sándor. Gázművek: Bibithi Horváth János, Kertész Mik­lós, Mettelka Frigyes, dr. Miklós Ferenc, Nagy An­dor, dr. Némethy Károly. Vízművek: Diniek Vidor, dr. Kossalka János, Martin János, Piazza Győző, Perczel Béla, Schma- rilla Géza, Autóbuszüzem; Hohenburger Antal, Lampel Vil­mos, Lévai Sándor, Magyar Miklós, dr. Orova Zsig- mond, dr. Politzer Gusztáv. Elelmiszerárusító Üzem: Gaylhoffer István, Koós Jenő, Lissauer Emil, Reisz Mór, Staub Elemér, Székely János. Szent Gellert Gyógyfürdő és Szálló.- Csóka Lajos, Girardi Tibor, Kállay Tamás, dr. Szőke Gyula, dr. Takács István, vitéz András József. Hirdetővállalat.- Bresztovszky Ede, Fischer Ödön, Holzer Sándor, Payr Vilmos, dr. Rásó Lajos, Vass Béla. Temetkezési Intézet: Battenberg Lajos, Halász Alfréd, Kivovits Károly, dr, Krizs Árpád, Pálffy József. Kátrábiyozó és Bitumenező Telep: Ehrlich G. Gusztáv, dr. Kabakovits József, Kovács Ferenc, Lackenbacher György, Paulheim Ferenc, Szepesi Albert. Budai Hegypálya: Draskóczy M. László, Garnauf Géza, Katona Sámuel, Kozma Dezső, Perndl Flóris. Széchenyi Gyógyfürdő: K. Császár Ferenc, Ka­tona Sámuel, dr. Kerekes Ödön, dr. Posta Sándor, dr. Szakái Antal. Rudas gyógyfürdő: Kloze Róbert, Knurr Pálné, dr. Kollmann Dezső, dr. Milotay István, dr. Samek Emil, dr. Weiler Ernő. Ásvány vízüzem: Dr. Bozóky Ádám, Faith Jack, Hoffmann Mihály, Pászty Károly, dr. Spett Ferenc, dr. Weszelszky Gyula. Műszerüzem és kórházi anyagraktár: Deutsch Jenő, dr. Doros Gábor, dr. Grosch Károly, Gyulai János, Ladányi Zoltán, Sajó János. Gyógyszerüzem: Bayer Antal, dr. Berkes Jenő, dr. Divényi Károly, dr. Hódossy Gedeon, dr. Szabó László, dr. Tauffer Gábor. Kenyérgyár: Deák Antal, Dörfler Lajos, Ehrlich G. Gusztáv, Nagy Antal, Pakányi Ferenc, Vitéz Aladár. Tattersall és Lóvásártelep: Kállay Tamás, Ko- csán Károly, dr. Kollmann Dezső, Nagy István, Németh János, dr. Wenczell Árpád. Lóhúsüzem: Frühwirth Mátyás, Klein Elek, Mor- vay Zsigmond, Popelka Béla, Reisz Mór, Wayand Miklós. Városi Színház.- Dr. Bánóczy László, dr. csécsi Nagy Miklós, dr. Divényi Károly, dr. Feleky Géza, Ilovszky János, dr. Kiss Menyhért. Jatt a Saphir a legújabb fénymásolat, teljesen Fnlltrav* I AÁ műszaki PaPírgyárában szagtalan, 2—3 perc alatt elkészül ■ vllllvfi iluU reid?PA ut!V'i28a48^22945 Bene Benedek oki. gépészmérnök — elektrotechnikai vállalata Budapest, Vili,, Práter ucca 8, Telefón: J, 463-33 Tervez és készít: nagy- és kisfeszültségű elektromos világítási és erőátviteli, távbeszélő-, jelző-, rádió- és villámhárít ó- BERENDEZÉSEKET Legolcsóbban vehet pokrócot, hátizsákot, szobatornakészle- tet és horgászati cikkeket Száeiít hivatalok részére iratköt ő- hevedert, por- és padlótörlőrubát Telefoni J. 415—07 Alapítva 1838-ban Hauschild Albert Baross Szövetségi tag Budapest, VII-, Károly körűt 15. sz. Q ÉASCHMID1 " 1 rESTVÉREK Tel.: Auf. 952-85. Táviratcím: Farbenschmidt Rákospalota. M. Kir. Postatakarókpénztári csekkszámla szám: ’*52850 Folyószámla az Angol Magyar Bank központjánáj Gyárt: Kő-, könyvnyomdái-, valamint offfsetffestékeket. Mint kiilönlegessógot készít: olaj-mélynyomó, a nil in-guminyo­mó és bádognyomó festékeket. Nuoműafestéhgiiár Rt alc Gyár és központi iroda: Rákospalota, Pázmány-u. 41

Next

/
Oldalképek
Tartalom