Független Budapest, 1930 (25. évfolyam, 1-52. szám)

1930-11-19 / 46. szám

VJ Független Budapest Budapest, 1930 november 19. Az építési szabályzat módosítása új övezeti beosztás készül — Megkörsy- nyítik az építkezést — Megváltoztatják az általános vállalkozási feltételeket is Beszámoltunk arról, hoyy Karkas Rezső tanácsnok tervbevette a különböző munka- árakra vonatkozó vállalati feltételek módosí­tását és legelsőnek a föld-, kőmíves-, elhelyező­be vasbetonmunkák vállalati szabályzatának módosításával készült el. Ismertettük ennek az új szabályzatnak a lényegét és megírtuk, hogy mielőtt azt a főváros életbeléptetné, ankétre hívja meg az érdekelt testületek és iparágak képviselőit, hogy végleges döntés előtt azok véleményét is meghallgassa. A múlt héten két alkalommal is illést tar­tottak ez ügyben. Az értekezleten az érdekelt­ségek mintegy 36 képviselője jelent meg. Wos- sala Sándor műszaki főtanácsos előadása után mindenki részletesen hozzászólt a kérdéshez és végül is megállapodtak abban, hogy a főváros az elhangzott észrevételeknek megfelelően fogja módosítani a tervezetet. Ez a revizió már fo­lyamatban is van és elkészülte után azonnal a középítési bizottság elé terjesztik, amely szin­tén megtárgyalja az új szabályzatot. Amint ezzel az első revízióval az illetékes fórumok végeznek, sürgősen végrehajtják a még hátralevő 27 munkaág vállalati feltételednek mó­dosítását is. Egyébként az érdekeltségek részéről felme­rült az az »óhaj is. hogy a főváros az általános vállalati feltételek átdolgozását is tűzze napi­rendre, mert ezzel kapcsolatban sok kívánalma van az iparosságnak. A jelek szerint ennek nincs különösebb akadálya és valószínű, hogy a közmunkákra vonat­kozó általános vállalati feltételeket is revideálják. Elsőnek közöltük nemrégen, hogy a Köz­munkatanács kezdeményezésére napirendre ke­rült az Építésügyi Szabályzat módosítása is. Ezzel a problémával a városrendezési ügyosz­tály foglalkozik és a revizió tervezetével itt már el is készültek. Tekintettel vannak e revi­zió során a főváros fejlesztésének előmozdítá­sára és az ú.j szabályzatban lényeges könnyí­téseket eszközölnek. Teljesen újonnan készítik el a főváros övezeti beosztását is. A Közmunkák Tanácsa szerette volna már január 1-én életbeléptetni az új építésügyi sza­bályzatot, de a községi választások közben jötte miatt erre aligha van kilátás. Legjobb esetben a jövő év tavaszán vagy nyarán léphetnek életbe a módosí­tások, de mindenesetre olyan időben, hogy késedelem nélkül lehetővé tegyék az előnyök kihasználása mellett az építkezés megindulását. Somogyi Béla Eternit pala tetőfedési vállalat Budapest, VI., Gróf Zichy Jenő ucca 34. Tel.: Aut. 198-81 A polgármester a következő közmunkák kiadást dolgában döntőié ; A Jázmin ucca 9. és Wesselényi ucca 37. szám alatt iskolákban létesítendő főzőhelyek összes munkáit vitéz Lukó; Lmil kapta 12.679 pengőért. — A Bakáts téri, Őrnagy uccai Egressy úti iskolákban létesítendő főzőhelyek összes munkái ifj. Führer Miklós 12.263 pengőért. — A Csapiáros uccai ga j-ázs útburkolati munkáit ifj. Helfenstein Károly 5806 pengőért A Szent István kórház III. pavilion tetőzetének bádogos javítási munkáit Molnár András 2558 pengőért. — A Tatai u 1553/60. hrsz. iskola tornatermének munkáit Hlatky Józse kapta 6151.71,\ pengőért. Ó Köztisztasági Hivatal részére szükséges festékanyagol szállítására megbízást kaptak: Krayer E. és Társa 1452, Kui Sándor 2066 pengővel. , , Ugyanott a lábbelijavításhoz szükséges bőranyagok szállt tasara. megbízást kaptak; Wolfner Gyula és Társa 7455 Vácz restvérek 5950, Fried Bernát és Fia 7920 pengővel. Ugyanott 5 darab szemétfuvarozó gépkocsialváz szállításán •n‘n nnnaSt ka-?1? H Ku'- Allami Vas-, Acél- és Gépgyá 230.000 pengőért. A viarhavúfjohidi leö műves tatarozás! munkát Zsibrila Márton kapta 745 pengőért. Ugyanott az ács munkákat Hr ti József és Fia 3403 pengőért, a bádog ős-munkát. Harsányi Testvérek 4874 pengőért, a mii palafedés! munkát Urbancselc János 14.841 pengőért, a mázolómunkát T’lasinlca József 1013 pengőért. A marhavásártéri csarnok Iatarozási munkálataival kapcsolatos kőművesmunkát Erii Jó­zsef kapta 4870 pengőért. Ugyanott az ácsmunkát Sághy Gyula kapta 7611 pengőért, a kátrányfedési munkát Tóth Lajos 22.530 pengőért, a mázolómunkát Vajai Ferenc 2062 pengőért, a bádogosmunkát a Rádius Vas és Fémipari Vállalat 1718 pengőért, az üvegezési munkát Braun Ferenc 1206 pengőért. Az élelmiszernagy vásártelep vízvezeték- és belső csatornázási munkát Tóth Imre és Társa kapták 77.515 pengőért. Ugyanott a korlátépítési munkát a Cyldop Építő Rt. és a Magyar Gazdasági Kisvasúti Rt. kapták 9800 pengőért. A marhavágóhídi vágócsarnok vízvezetéki munkálatait Tremmel Testvérek kapták 1724 pengőért. FUNDAMENTUM CEMENTÁRUOYÁR, ÉPÍTŐ ÉS ANYAGKERESKEDELMI RT BUDAPEST, IX., RÁDAY UCCA 22. — TELEFON: A. 853-54 | Útépítés, kövezés, aszffalto- | £§ zás, magasépítés, mükőgyár ■ jj A polgármester által kiírt versenytárgyalásokra a következő ajánSalok érkeztek be : ■ Íz V. leer., Honvéd ucca és Markó ucca sarkán épülő új hatemeletes bérház keményfapadozati-, asztalos-, lakatosmunkálataira pályáztak: Acél Károly 75.068, ,Szék- és Faárugyár Rt. 75.592, Bálint Lajos 78.753, Nasici Tanningyár 80.074, Pestszentlőrinci Parkettagyár 81.568 pengővel. Ugyanott asztalos-munkákra pályáztak: Klekner Lászlóné 77.673, 5080, 12.308, Brichta Józsefné 75.057, 5550, 15.199, Gera Lajos 75.217, 6580, 15.866, Fischer András 77.670, 9830, 14.183, Malomsoki József 77.821, 11.457, 20.604, Csoknyay Bertalan 78.251, 9050, 16.530, Nyitray és Társa 80.922, 7884, 16.126, Polacsek János 81.528, 8280, 15.591, Sorg Antal 82.644, 7050, 16.118, Kozma Mihály 83.792, 14.400, 15.399, Müller Rezső 84.734, 6670, 17.472, Keresztessy Ödön 85.578, 9340, 16.980, Milch Alajos 87.365, 13.320, 16.726, Hufnagel Imre 87.751, 7290, 17.374, Kele Mihály 90.665, 18.982, Thék Endre 93.379, 11.858, 21.349, Hofherr és Schrantz 95.323 pengővel. Ugyanott lakatosmunkákra pályáztaié: Nagy Gyula 43.514, Mátray Zoltán 45.124, Vitái András 46,230, Frimm Mór 46.417, Pick Ede 46.536, Paplog'ó Mihály 46.588, Galambos Jenő 46.832, Sorg Antal 46.943, Kajtár L .Jos 48.944, Mandorf és Társa 50.572, Skolkay Mátyás 31.113, Reckenburg Jenő 53.001, Jungfer Gyula 53.733, Lapter János 56.380, Lampel Ödön 58.202, Kol- lerich Pál 58.998, Hofherr és Schrantz 61.745, Hutter és Schrantz 62.902 pengővel. Ugyanott a mázolómunkálatokra pályáztak: Plasinka Jó­zsef 16.255, Leisen Adolf 18.960, Barta, Kanyó és Kuzma 19.617, Budapesti Festőiparosok Termelőszövetkezete 20.054, Nagy Pál 21.291, Remsey Elemér 21.565, Környei Lajos 21.876, Török és Juhász 22.210, Grünvald és Várhelyi 22.477, Margittá Ignác 22.698, Erdős Lajos 24.148, Fischer és Hartmann 24.463, Hantos Testvérek 25.266, Steiner és Szimper 25.402, Diera Ig­nác 25.893, Strausz Henrik 26.020, Somló Bernát 26.377, Bölcskei Jakab 25.893, Fratrichevich Istvánná 26.639, Jur- g'ersen 33.899 pengővel. A Sósfürdö út-, csatornázási munkálataira pályáztak: Obendorfer József és Fia 7477, Skuteczky és Boray 7741, König, Román és Stein 7753, Hajnal Imre 7894, Csengery, Palíay és Nagy 8603, Klauber és Vajda 8644, Hlatky József és Társa 8768, Halász Hubert 8801, Ámon Antal és Fia 9316, Schaffer A. 9535, Mol­nár István 14.508 pengővel. Az Egressy út gyalogjárójának aszfaltozására pályáztak: Helvey Tivadar 3850, Magy. Aszfalt Rt. 3900, Posnanszky és Strelitz 3900, Biehn János 4300 pengővel. Az Ercsi út csatornázási munkálataira pályáztak: Gravieser Albin 6889, Obendorfer József és Fia 7416, Marik Ernő 8066, Ámon Antal 8139, König, Román és Stein 8193, Führer Miklós 8261, Red­ner Jenő 8452, Skutetzky és Boray 8587, Klauber és Vajda 8631, Hlatky József 9161, Hajnal Imre 9348, Halász Hubert 9396, Farkas Lajos 9840, Schäffer A. 9348, Komfort Építő Rt. 10.196, Csengeri, Pallay és Nagy 10.748, Melocco Rt. 10.661 pengővel. A Riadó ucca csatornázási munkálataira pályáztak: Gravieser , Albin 8941, König, Román és Stein 9344, Amon Antal 9909, Csányi Pál 10.095, Hajnal Imre 10.145, Reinisch és Wolff 10.212, Klauber és Vajda 10.643, Rysavy János 10.802, Skuteczky és Boray 11.192, Führer Miklós 11.302, Heverdle István 11.410, Marik Ernő 11.781, Schäffer A. 11.795, Komfort Építő Rt. 12.496, Hlatky József 12.901, Farkas Lajos 12.994, Csengery, Pallay és Nagy 13.406, Halász Hubert 13.942, Melocco Rt. 15.267 pengővel. A Kovászna ucca és Halmi ucca közötti szakasz csatornázási munkálataira pályáztak: Oben­dorfer József és Fia 11.971, König, Román és Stein 12.209, Skuteczky és Boray 12.881, Hajnal Imre 13.282, Csengery, Pallay és Nagy 13.585, Klauber és Vajda 14.055, Halász Hubert 14.356, Hlatky József és Társa 15.077, Ámon Antal és Fia 15.982 pengővel. A Fiumei úti temető halottasháza szellÖzCetöberendezési munkálataira pályáztak: Ma­gyar Szellőző Müvek 17.672, Bogdány és Társa 20.729, Egri és Fia 21.597, Focus Tüzeléstechnikai és Hőgazdasági Rt. 27.182, Schubauer B. 29.099 pengővel. . I Bécsi úti bérház márványmozaik lapburkoló munkálataira -pályáztak: Strasser Vilmos 6666, Melocco Rt. 7095, vitéz Stadler István 7740, Nagy István 9675 pengővel. A Lenke út és Budaörsi úti icislalcasos bérházban szükséges -márványmozaik lapburkoló­munkálatokra pályáztak: Ceglédi Jenő 7076, Melocco Péter /320, Gerber József 7686, Koch és Szilágyi 7881, Cristofoli Vince 8003, Hamar Kálmán 9760 pengővel. .4 Prohászlca Ottokár úti polgári iskola fűtőbe rendezési munkálataira pályáztak: Kolbányi és Pákozdy 2050, Komor László 2193, Wessely Károly 2451, Schuler József 2525 pengővel. A Fiumei úti köztemető huUahütöbcrendezési munkálataira pályáztak: Linde Hűtőgép- társaság 16.190, Wiesel Adolf 17.500, Hahn Artúr- és Társai 18.050, Autoszifón Rt. 20.680, Gellert Ignác 22.100, Hennefeld Ignác 23.824, Alfa Seperator Rt. 27.500, Bogdány és rarsa 27.700 pengővel. A Honved ucca és Markó ucca sarkán épülő új bérház üveges-munkálataira pályáztak: Gál Lajos 12.695, Droppa Sán­dor 13.640, Bielek Károly 13.991, Herrling Antal 14.173, Seller Ármin 14.178, Bukova Lajos 14.380, Michálkovits Ilona Döme és Társa Sjf Papir és ii üszerch gijäri rahfára a „ENipirmaloniii®/" tl BUDAPEST. IV.. ARANYKÉZ UCCA 6 Telefon: Auf. íííí-15 Alapítva: 1790-ben >i nWi Az Athenaeum irodalmi és nyomdai részvénytársulat nyomása Györgyné 15.038, Braun Ferenc 15.451, Simkó Antalné 16.203 I pengővel. Ugyanott a szobafestőmunkákra pályáztak: Barta Kanyó j és Kuzman 7873, Liktor Ferenc 7880, Erdős Lajos 7895 j Plasinka József 8007, Budapesti Festőiparosok Term. Szövetke- j zete 8303, Török és Juhász 8376, Leisen Adolf 8725, Fratri- I csevics Istvánná 8953, Környei Lajos 9083, Bölcskei Jakab 9247, Nagy Pál 8128, Diera Ignác 9640, Margittá Ignác 9953, I Grünwald és Várhelyi 10.065, Funcsler Móric 10.154, Hantos j Testvérek 10.444, Remsey Elemér 10.454, Weigmann Frigyes | 11.426, Steiner és Szimper 11.612, Somló Bernát 11.842, Strausz Henrik 14.000 pengővel. 'Ugyanott a redőny munkálatok)-a pályáztak: Magaziner Alajos 15.155, 3446, Paschka és Társa 15.580, 3886, Gerő és György 15.757, 4212, Pick Ede 15.820, 3584, Magaziner Albert 16.372, 4190, ■ Ganz Pál 17.788, 4161, Korányi és Fröhlich 17.814, 3828, Lednitzky és Társa 17.913, 4573, Jusztus Sándor 18.035, 4283, Kondor Rezső 18.272, 4702, Gichner János 4078 Roggenbauer Dezső 4078, Buehvald Sándor 3391, Kárpitosok és Paszományosok Szövetkezete 1162 pengővel. Ugyanott villany- és jelzőcsengőberendezési munkálatokra pályáztak: Alexy György 28.533, 34.463, Kerti és Farkas 33.198, 38.696, Bene Benedek 38.213, 39.378, Hoffer és Sommer 33.896, 39.875, Hantay Ödön 33.976, 42.083, Ganz és Társa 34.251, 40.437, Kaffka és Wagner 35.462, 41.429, Csépai Jenő 37.859, 42.000, Barta Károly .38,064, 43.984, Magyar Siemens Müvek Rt. 36.360, 42.997, Erőátviteli és Világítási Rt. 37.871, 44.074, Holitser Zsigmond 38.204, 45.060, Müller Jenő 39.457, 45.475, Hatsehek, Guttmann és Társa 38.859, 45.778, Kertész és Komlós 38.868, 45.914, Strób Vilmos 39.483, 46.804, Brown Boveri 39.571, 47.561, Asztalos István 42.229, 50.156, A. E. G. Unió 42.115, 49.649, Süss és Társa 44.629, 52.781, Tornyai Leó 47.056, 54.831 pengővel. Ugyanott a portálmunkálatokra pályáztak: Nagy Gyula 57.345, 45.385, Pick Ede 63.571, Jungfer Gyula 70.022, 70.327. Haas és Somogyi 71.823, 46.210, Farkas és Társa 71.832, 13.200, Skolkai Mátyás 72.324, 94.480, Piros Béla 75.804, Márkus Miksa 77.147, 90.849, Korányi, Fröhlich és Katzmarek 85.520, Márkus Lajos 14.891, Bielek Károly 7183, 7599 pengővel. Ugyanott a felvonó munkálataira pályázta]:: Haverlánd Antal 18.600, 15.930, Wertheim F. és Társa 18.720, 12.689, Unger és Kovács 19.080, 13.635, Freszíer Antal 19.731, 16.094, Hazai Felvonó 21.880, 18.560 pengővel. Az új köztemető vízvezetéki és csatornázási munkálataira pályázlak: Spirer Jó­zsef 2766, Vasas János 2876, Beneda János 3313, Subacsis Lajos 3300, Sacsek Sándorné 3909 pengővel. I .4. Márvány uccai elemi és kereskedelmi iskola 1 fűtési munkálataira pályáztak: Egri és Fia 10.174, Fort Osz- I kár 10.077, Bründl János 12.171, Bauer Dénes 12.598, Hatas Gy. gs Társa 14.947 pengővel. .4 Németvölgyi úti iskola vasszerkezeti munkálataira pályáztak: Fodor Béla 8452, Oetl Antal 8699, Lepter János Rt. 8909; Farkas és Társa 9239, Ganz és Társa 9445, Kőbányai Gép- és Vasszerkezeti Műhely 9797, Hofherr és Schrantz 9958 pengővel. Felelős Kiadó: V1RÁGH ISTVÁN CHMELHEGGERNÁNDOR Cégtulajdonos: özv. SALLAY NÁNDORNÉ épület- és műlohafQ$-váli<alaf Budapest, I. kerület, Vár, Országház ucca 2 7. szám Telefon: Automata 607—8ó Alapítási év 1P19 kömg jhnos OKL. GÉPÉSZMÉRNÖK Műszaki iroda, grafikai szaküzlet Budapest, IX., Remete ucca 25 Saját gyártelep. Telefon: József 455—58 CtsMc fäPHflÜ OSTS. mérnöh, JilllS JlIIU építőmester Budapest, Vili, Szeníhirálui u. 35 Telefon: József 429—4-3 KUNSTÄDTER HIRLAPELÖFIZETÉSI IRODÁJA VII,, Kertész ucca 37, Telefon : József 449-12 Előfizetések felvétele a világ összes lapjaira. Alapíttatott 1891 SávCfif iparművészeti müasztalos asztalosárugyára, vállal iskolaberendezéseket stb. Kispest, Petőfi tér 9. Telefon : Kispest 102 SZALKAY BÉLA gépek, villamos készülékek és tömegcikkek gyártása, villamos berendezések tervezése és szerelése Újpest, Szí, Gellérf- ufea j2. Telefon: Újpest 44—32 és 46—59. Postatakarékpénz­tári csekkszámla : 47,638. Folyószámla a Pesti Magyar Ke­reskedelmi Bank Újpesti fiókjánál. KLUG NÁNDOR OKL GÉPÉSZ MÉRNÖK M Ü SZ AK I IRO D Aj A BUDAPEST. Vili. AGGTELEKI - U. 11. Nyomdaigazgató: Wózner Ignác

Next

/
Oldalképek
Tartalom