Független Budapest, 1930 (25. évfolyam, 1-52. szám)

1930-10-01 / 39. szám

Budapest, 1930 október 1. Független Budapest 11 íZin&ÍL Lebontják, nem bontják le?... Tengeri kígyóvá lett a piaristaépület sorsa — A szent láng' — Lililom. A Vígszínház e hete. A Vígszínházban ezen a héten is, egy napot kivéve, minden este a színház legújabb szenzációs sikere, Somerset Maugham világhírű színműve, . A szent lenig kerül színre. Egész Budapest erről a nagy­hatású újdonságról és annak tökéletes előadásáról beszél. A parádés szereposztásnak oszlopai: Varsányi Irén, MaUay Margit, Péchy Blanka, Beregi, Törzs, Vértess és Jávor. Egy este, kedden, Molnár Ferenc gyönyörű külvárosi legendája, a Liliom kerül színre, Varsányi Irénnel és Csortos Gyulával a vezető szere­pekben. Jegyek valamennyi előadásra egész nap, szünet nélkül, válthatók. Dzd. Langermann Jafeabné épület- és WD miilakatos üzeme Budapest, I., Németvölgyi út S (saját ház) Vállal épület- és minden e A szakmába vágó munkákat! PARÁFAKOGYÁR RT. ezelőtt: KLEINER és BOKMAYER Budapest, Vili., Főherceg Sándor tér 4 Telefon: József 301—14 vagy József 301—16 Készít sajtolt parafa-parketta padlóburkolatokat Teljesen zajtalan járású, lábmeieg, vízálló padló BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS Szent Gellert Gyógyfürdője a régi Sárosfürdő rádióaktív hévforrásai A legtöKéletesebben berendezett gyógyintézet! Iszapkezelések, vízgyógyintézetek, szénsavas és sósfürdők, gyógytorna (Zander), forrólég és villanykezelések. Inhala­torium, pneumatikus kamra stb. RICHTER és PAPP díszítő, íemplomfesfö, mázoló és fényező Budapest, VII., ThöKöly út 25. sz. Alapítva 1899 — Telefon: József 451-36 O I M n D nfiMC mű- 6s épületlakatos-mester és Wl III Uíl LMJ Ifi t vasszerkezetek ipartelepe. Sod- ronyfonatok nagybani gyártása Budapest,VII.,Thököly-út89. Telefon:J.394-43. ^cementhabarcstimíti-^|| jGyártja: POSNANSKY ÉSSTRELITZ | aszfalt-, fedéllemez- és kátrány-vegyitermék- i gyár ::: Budapest, V., Lipót-kL’rút 27. ^zám. TOY FERENC Központi fíítést szellőz­tetés, vízvezeték éscsa­tornázás berendezési vállalat Szemfedő, művirág- és temetkezési cikkek gyári raktára ctinabeinndrásSózsef Üzem : Budapest, I, Lágymányosi-u. 9. Iroda : I. kér., Gellérthegy-utca 11. sz. kertépítő SOLTY LÁSZLÓ KERTÉSZETI TELEPEI: BUDAPEST telefon: SOLTSZENTIMRE II., Pasaréti-út 129. Aut. 644-31. Pest megye QDÍÍ0I!/ ECDESUP tetöfedömesterés tetőket OrUiim iLrÍLlf u jókarbantartó vállalkozó • Vállal: pala, műpala, cserép és kátránylemezzel /*%. fedett tetők javítását és jókarban tartását vív Budapest, III., Pacsirtamező-uíca 53. Tel. : Automata 625-72 HELLER VIKTORS. ÚT. ÉS VASÚTÉPÍTÉS II ■■ Budapest, V., Akadémia utca 11. — Telelőn : 292—49 A dunaparti piarista-ház lebontásának ügye hónapok óta vajúdik. Egyik héten a kö­zeli lebontás hírét közük, a másik héten pedig az épület további fenntartását hirdetik. E percben a két lehetőség egyformán áll, még mit sem lehet tudni az épület sorsáról. Tudvalevő, hogy a főváros, amikor komo­lyan felmerült az épület lebontásának terve, november 1-ére felmondott az összes lakóknak és üzletbérlőknek. November 1-től már csak egy hónap választ el és a lebontást sürgető té­nyezők azzal a követeléssel léptek fel, hogy az illetékes^ ügyosztály rendelje el a lebontás végrehajtását. A középítési ügyosztályhoz meg­keresés is ment. hogy írja ki a pályázatot a piaristaház bontási munkálataira és úgy volt, hogy a pályázati hirdetmény napokon belül meg is jelenik. Közben azonban ismét jelentkeztek helyi­ség iránt való igényekkel a főváros gondnoki hivatalánál. Többek közt a statisztikai hivatal 120 alkalmazott részére kért helyiséget a decemberi népszámlálási munkák céljaira. Más lehetőség hiányában egyedül a régi pia­ristaház alkalmas erre a célra és a népszámlá­lásra való hivatkozással akarják most a lebon­tást elodázni. Azonkívül rájöttek arra is, hogy az 1928. évi összeírás során a piarista-házat a fokozottabb védelmié, műemlékszerű-épületek sorába iktatták, úgyhogy a lebontás ilyenfor­mán nem is olyan egyszerű dolog. Ezekre a közbejött körülményekre való tekintettel egyelőre bizonytalan, hogy a közeljövő­ben csakugyan lebontják-e a házat és a lakók ígéretet is kaptak, hogy a felmon­dás ellenére november 1. után is bennmarad­hatnak az épületben, addig, amíg ismét fel nem mondanak nekik. Arról is hírt adott a Független Budapest, hog-y jelentkeztek vállalkozók, akik a lebontás-- ból kikerülő anyagból kis családi házakat akarnak építeni és azokat olcsón bocsájtanák a fővárosi alkalmazottak rendelkezésére. Most egy újabb vállalkozó jelentkezett hasonló terv­vel a városházán és az állami tisztviselői köl­csön felhasználásával akar a piaristaház tég­láiból városi altisztek, munkások és egyéb al­kalmazottak részére családi házakat építeni. Az akció finanszírozásába hír szerint, a Községi Takarékpénztárt is bevonnák. A „Tusculánum“ szövetkezet virágzó lakótelepe Érd mellett Többször megemlékeztünk már a Tuscu­lánum szövetkezetnek a középosztály érdeké­ben kifejtett eredményes munkájáról. Eddig több mint 1200 család jutott a szövetkezet út­ján igen olcsón és kedvező fizetési feltételek mellett házhelyhez Érden, 15 km-re a főváros­tól, a MÁV és a DSzA vasúti állomások köz­vetlen szomszédságában, közvetlenül a balatoni műút mellett. Az élénk vasúti közlekedés, a tájnak szép­sége és egészséges fekvése ezt a helyet lakó­telep céljaira különösen alkalmassá teszi. Rövid fél év alatt a telepen többszáz épület épült. Sokezer gyümölcsfa^ elültetése, veteményes és virágos kertek létesítése bizonyítja, hogy a középosztály és különösen a tisztviselő-családok az élet praktikus oldalát is kezdik felismerni és saját, kertes családi otthonhoz akarnak jutni és ilyképpen családjaiknak biztos és kel­lemes jövőt biztosítani. A Tusculánum telep közvetlenül a MÁV vasúti megálló mellett terül el, gyönyörű fenyveserdő mellett, amely a lakók rendelke­zésére áll. A telep közepén, az akácoserdőben strandfürdő építése van folyamatban. Az igen ízléses szövetkezeti ház kerthelyiségében min­denféle szórakozásról gondoskodik a szövet­kezet agilis vezetősége. A járdák építése meg­kezdődött, a villanyvilágítás biztosítva van. Északon hatalmas erdők, délen ’ a Duna- völgye széppé és kellemessé teszik e helyet. Érd nagyközségben iskolák vannak és minden szükségleti cikk kapható. Mint értesülünk, a Tusculánum területén még kb. 200 te­lek kapható, négyszögölenként 2.80 pengőtől 5 pengőig. Györgyligeten 4 és 6 pengőért, háromévi részletlefizetésre, Mivel Érd mellett több más parcellázó vál­lalat keletkezett, távolabb a vasúti megállótól, ennélfogva ajánlatos azokra nézve, akik a vasúti megállók közelében óhajtanak telekhez jutni, előbb a Tusculánum központi irodájá­ban, VIII.. József körút 36., I. 5., a házhelyek iránt érdeklődni. A szövetkezet a telkek tulajdonjogát a kö­vetkező tagok részére már telekkönyvi leg is bekebeleztette: Székely János, Pintér Rozália, Soós Béla, Bánovszky László, Bénik Etelka, özv. Halász Elekné, Balikó Lajos, Lueff Frigyes, Vencell Ákos, Vencell Iván, Jekkel József, Martin Antalné, Obermayer István, Smeh Borbála, dr. Leitner Ferenc, Schiller Antal és neje, Miováczy Ida, eb'. Űjfaluy Ernő és neje, Hartwich István és neje, Zibrínyi Ferenc és neje, Pozsonyi József, Révész Mihály, Szentpéteri Imié és neje, Vízkelety Sándor és neje, Egyed Árpád és neje, Árendás Sándor és neje, Varga Lajos, Wolf János, Klein Árminná, Bálint Ferenc és neje, vitéz dr. Zurányi Rudolf, Kovács István, Kuklay Erzsé­bet, Kovács Mihály és neje, vitéz dr. Kmety István, Gries­mayer Vilmos és neje, vitéz Elefánty Károly, Kubovics Rózslka, Kubovics István, Varga József és neje, Steigerwald Károly és i neje, László András, Bery György és neje, Marton Boldizsár I és neje, Bellin Oktávné, Dankó István és neje, Lukacskó Emil és neje, Döményí István és neje, Obert István és neje, Soóky Vendel és neje, Brust Sándor, Látz Gizella, Kolb Kálmán és neje, Bese János és neje, Tóth Joelné, Deák Margit, Kis Já­nos és neje, Kovács István és neje, Kiss Józsefné, Wolf János, Hegyi István és neje, Nősek Ferenc, Nősek Katica, Hartner Lajos, dl'. Ordódy Zsigmond, László István, Varga János és neje, Árendás Irén, ifj. Trimmel József és neje, ifj. Danzinger Ferenc és neje, Kisgergely Gyula és neje, dr. Lupkovics Endre, Pugáts Tibor, Rózsa Gyula és neje, Scultéty Béla és neje, Biró István és neje, Lázár Ernőné, Bodó Ernő, Tóth Mihály és neje, Jäger Imre, Kutassy Eszter, Balázs Gábor és neje, Lozsányi Sándorné, Schmidt Pál, Kristóf Sámuslné, Liska Pál és neje, Kamarek József és neje, Fejes Józsefné, Kristóf István, Vas Emma, Akermann Mariska, ifj. Tóth András, Fesler Imre és neje, dr. Juhász Jenő és neje, Sanyo József és neje, Farkas György és neje, Pallag Péter és neje, Marcsis Ágostonná, Skitta Ervinné, dr. Csontos József és neje, Ruttkay Teréz, özv. Hor­ner Rezsöné, dr. László Benő és neje, Lueff Ilona, Bajzái' László és neje, vitéz Dénes Kamilló, Dankó Béla, Manus Imre és neje, vitéz Kei'tes Ferenc, Vajdaffy Lehel és neje, Fink Jó­zsef, Váry Henrik és neje, Gráf Mária, Veszély Lajos és neje, Pauer Ferenc és neje, Holhos Mária, Száraz István és neje, Németh Imre, Pintér András, Cseresznyék Lajos és neje, Pausz József és neje, Pausz Jozta, Pausz Mária, Jakab Dezső és neje, Józsa Ferenc és neje, Sziivássy Mária, Dolveth Istvánná, Marcsin Mihály és neje, Klacsi László és neje, dr. KoSma Lászlóné, Szabó József, Roth Lajos és neje, Fassy Jenőné, Csépány Béla és neje. Oláh István és neje, Sax Zsófia, dr. Csontos József, vitéz Korompay Sándor, Kubista Lajos, Novak Imre és neje, Orsi Rudolf, Pintér István és neje, vitéz Var­sányi Mihály, dl'. Pongor Lajos és neje, Fischer Ferenc, felső- ruttkai Mathusovich Elemérné, Keresztessy Árpád, vitéz Antal György, Kálmán, Pálné, Maurer Vilmos és neje, Varg'a Ferenc, Karne Edéné, Exner István és neje, Kmetykó Mária, Czugler Ferenc és neje, Krisztián Lászlóné, Sehrig Irma, Schaffer György, Németh Lajos, Szabó Jánosné, Lamnek Irén, Do- lánszky Sándor, Pintér József és neje, Mártin József, Müller Ferencné, Bakos József, dr. Tóth István, Fassl Ferenc és Dven Emilia, Vékás Judit, Varga Béla és neje, Buhász Károly, Buhász Ferenc és neje, Friedrich Vilmos és neje, Hrubesch Bé- láné, Lieber Jakab és neje, Ördög Ignác, Biró Julianna, Péter István, Balogh Márton és neje, Nabradi Pál és neje, dr. Gön- tér Emil és Göntér Emilné Vlaehó Etelka, Szűcs Ferenc, Kutai Imre és neje, Horváth Sándor és neje, Valkó János és neje, Kisbálint Vince és neje. STEINER ZSIGMOND ES TARSA magy. kir. szab. egyenruha, sapka- és csákógyár. Katonai felszerelési cikkek nagykereskedése. Le­vente, cserkész-, sport és tűzoltófelszerelések BUDAPEST, HAJÓS-UTCA IS. SZÁM. Alapíttatott 1900-ban. Telefón: Automata 205—46 WIHART FERENC építész építőmester BUDAPEST, VII., COLUMBUS-UTCA 5/b. SZÁM. Telefon: József 350 -97. ülayyar Rüfogén- Gázaccuiülitor Rt. (HGRj Budapest, VI. Berlini-tér 3. II. Tel.: Avt. 25ö—44 — Gyártelep: Noszlopy-utoa 10—12 | D1SSGUSGÁZ (OLDOTT ACETYLEN) a legalkalmasabb ógőgáz az autogén- ::: hegesztés és vágás eljárásánál. ::: Raktáriak a varos minden részében Autogén-hegesztő és vágókészülékek, nyo­másszabályozók, égők, tömlők, pótanyagok Dipl. Ing. ArchiteUt- Baumeister Kosály Ödön oki. építészmérnök- építőmester Budapest, IS., Keleti Károly-utca 15/B. Telefon: Automata 570—41. Gazdag Jőzssf miiasztalos asztalosárugyára, vállal iskolaberendezéseket stb. jspest, Petőfi tér 9. Telefon : Kispest 102 Siladek €§ Társai Egyesült Auíocarossería üzeme Budapest, X., Kőbáoyai-űt 43/b. Telefon : J. 426—92

Next

/
Oldalképek
Tartalom