Független Budapest, 1930 (25. évfolyam, 1-52. szám)

1930-09-24 / 38. szám

io Független Budapest Budapest, 1930 szeptember 24. Folytatják a rákosvölayi főgyűjtőcsatorna építését. A polgármester versenytárgyalást írt ki a rákosvölgyi főgyűjtőcsatornának a Szat- már uccából a Gyarmat uccáig terjedő 520 mé­teres szakaszára vonatkozó építési munkálat­ra. A vállalkozók ajánlataikat két százalék bá­natpénz letétbe helyezése mellett október 7-én délelőtt tíz óráig nyújthatják be a városháza út- és csatornaépítési ügyosztályához. Zománcftáblák — Réztáblák Zománcjelvények Dr. Bossányi László Budapest, I., Naphegy ucca 13. sz. — Telefon: 536—10 Bőranyagokat szerez be a köztisztasági hi­vatal. A köztisztasági hivatal igazgatóságának előterjesztésére a polgármester nyilvános ver­senytárgyalást írt ki a hivatal kötelékéhez, tar­tozó altiszti és munkásszemélyzet cipőinek javí­tására szükséges különféle bőranyagok szállí­tására. A vállalkozók ajánlataikat október 14-én délelőtt 11 óráig nyújthatják be a köztisztasági hivatal Kun ucca 8. sz. alatti igazgatóságához. Csakis hazai áruval lehet pályázni. A szükséges felvilágosítások és ajánlati feltételék ugyanott tudhatok meg. Gsépai Jenő oki. mérnök . Elektrlc Villamossági és Műszaki B. T. Budapest, IX. kerület, Tompa-utca 14. szám. Telefon : József 403 —77. A polgármester a következő közmunkák kiadása dolgában döntött: A Bakáts téri szülészeti és nőgyógyászati kórház padló­burkolati munkáit Urbach és Taffler Rt kapta 5526 pengőért. — Ugyanott a kőműves-, bontási stb. munkát Zágonyi István ■1511 pengőért. — A Szentendrei úti régi vámépület átalakítá­sának parketta- és hajópadlómunkáit Lesetár Dávid 2107 pengőért. — Ugyanott asztalosmunkát Halaman .Tános 1922 pengőért. — Ugyanott kőműves-, bontási stb. munkát .1511 pen­gőért. — Az Ihász u. 27. sz. elemi iskola lakatosmunkáit Os- váth István 7923 pengőért. — Ugyanott asztalosmunkát Klek- ner Lászlóné asztalosárugyár 11.338 pengőért. — A Hernád u. 42—44. sz. elemi iskola bútor javítási munkáit Koszorú Imre 6060 pengőért. — Ugyanott lakatosjavítási munkát Frindt István 4-089 pengőért. — A Gyulai Pál u. Szt. Rókus köz­kórház kőművestatarozási munkáit Volentics Lajos 4994 pen­gőért. — A Szentendrei úti Aquincumi Múzeum kdművesjaví- tási munkáit Buzadics Ignác 4814 pengőért. — A FehérváK úti vámépületben hivatali helyiségek lakásokká való átépítésé­hez vízvezeték-, csatornázási és gázberendezési munkát Thier­gärtner és Stöhr 3809 pengőért. — Az Ihász u. 27. sz. elemi iskola gumipadozati munkáit Magyar Ruggyantaárugyár Rt. 38.304 pengőért. — Az Aréna út 25. sz. elemi és polgári iskola hajópadozati ácsmunkáit Hegedűs Ferenc 8090 pengőért. — A Hernád u. 42—44. sz. elemi iskola tetőfedőjavítási munkáit Bukovár Jenő 1201 pengőért. — Ugyanott tornaszerek szál­lítását Lopos Gyula 2858 pengőért. — Ugyanott- bunkolójavír tási munkát Koch és Szilágyi 61,31 pengőért. — Ugyanott kéményépítési munkát Schultz Tüzeléstechnikai és Építési Rt. 13.420 pengőért. — Ugyanott üveges javítási munkát Herrling Antal 13.846 pengőért. — A Hidegkúti út 107. sz. Horthy Miklós leányotthon I. és VI. sz. épületében melegvízkészítő-berendezését Wolf Márk Fia 11.515 pengőért. ■—Ugyanott I. sz. épületben közp. melegvízfűtőberendezési munkát Ruhán István 2751,9 pengőért. — A Lajos u. elemi iskola vízvezeték-, csatornázás- és gáz- berendezését Baráth István 13.340 pengőért. — Az Ihász u. elemi iskola központi gőzf ütőberendezési munkát Riemer Miksa kapta 37.079 pengőéit. A makadámutak fenntartásához az 1930. év második felében szükséges kőanyag szállítására megbízást kaptak: Szobi kőbánya, Inóczi kőbánya, Kondor és Feledi 206.398. Kollmann Árpád 105.321, Engelhardt Ferenc 20.250, Ámon Antal és Fiai 8550 pengőért. A Daróczy ucca csatornázási munkálatait Führer Miklós kapta 44.094 pengőért. A Kútvölgyi út csatornázási munkálatait Hajnal Imre kapta 26.353 pengőért. A Németvölgyi utí csatornázási munkálatait Hajnal Imre kapta 42.653 pengőért. A Lenke út útépítési munkálatait a Kőszénbánya és Téglagyár Társulat kapta 72,950 pengőért. Somogyi Béla Eternit pala tetőfedési vállalat Budapest, VI., Gróf Zichy Jenő ucca 34. Tel.: Aut. 198-81 A Zsi.vora ucca és Kerepesi út sarkán levő gyógypeda­gógiai barakiskolában kőműves-tatarozás! és tereprendezési munkát Domonyik Mihály kapta 6870 pengőért. — A Lajos u. 34. sz. elemi isk. kőfaragójavítási munkát Eichbaum Mór 5033 pengőért. - A Hernád u. elemi isk. kőműves, átalakítási tatarozási munkát Pruscha .József <4.842 pengőért. — A Berzenczei u. 46- 52. sz. bérház-udvaroknál aszfaltburkolómunkát Biehn J anos 8800 pengőért. A Frangepán u 4. sz. bélház mükö- mun kait Barber Károly 3200 pengőért. A Maglódi úti Horthy Miklós szeretetotthon kórház-, lcapusépület és szol­gálati lolyosó terrasz- es tetőszigetelési munkáit dr. Helvey 1 ivadar 6290 pengőért.' A Vigadó-épület előtetökészítési és felszerelési munkáit Hass és Somogyi .1300 pengőért. - A Hi­degkúti úti Horthy Miklós leányotthon VI. sz. ép. köziponti melegvízfütöbei"mdezési munkát Janisch János és Fia 21.991 ’ pengőért. A Szabó József u. autobuszgarázs tűzjelző­berendezésének az épületek közötti összeköttetésére szükségig kábelek munkálatait Bartá Károly kapta 1518 pengőért. A Maglódi úti Horthy Miklós szeretetotthon kórház- és kapusépület lakatos'mu n kait Reichenburg Jenő kapta 35.032 pengőért. Ugyanott asztalosmunkát Müller Rezső H3Í008 pengőért. Ugyanott tüdőbeteg-épület terrasz- és tetőszigete­lési munkát Kollarit Műszaki Rt. 6138 pengőért. — Ugyanott ' tüdőbeteg-épület asztalosmunkáit Keresztessy Ödön 11.004 pengőért. — Ugyanott tüdőbeteg-épület különleges lakatos- munkáit Márkus Lajos 5852 pengőért. — Ugyanott tüdőbeteg­épület lakatos munkáit Pick Ede utódai 20.850 pengőért. — Ugyanott tübeteg-épület acéltolóablak munkáit Hass és So­mogyi 16.320 pengőért. — Ugyanott, kórházépületnél acél­ablakok elkészítését Márkus Miksa 9280 pengőért. — Az Űj Szent János kórház sebészeti osztályán fal- és padozatburkolati munkát Neuhauser Miksa 28.057 pengőért. — A Szent Rókus közkórház festő- és mázolómunkáit Lendvay Ferenc 2245 pen­gőért. — A Közp. Városház tüzőrségi laktanya közp. fűtő- berend. kapcsolatos föld-, kőműves- és elhelyező-munkáit vitéz Lukóy Emil 5894 pengőért. — A Hidegkúti úti „Horthy Miklósné“ leányotthon igazgatói- és háló-épületén közp. fűtés- építési és egyéb kőművesmunkát dr. Méhes Emil 452)6 pen­gőért. — A Németvölgyi úti elemi iskola és óvoda ácspvun- káit Szívós László 20.124 pengőért. — Ugyanott szigetelő­munkát Posnanszky és Strelitz 7671 pengőért. — Ugyanott tetőfedőmunkát Szikszay György 11.500 pengőért. — A Mis­kolci óti elemi iskola tornateremberendezési munkát Löpos Gyula 10.072 pengőért. — A Lenke úti elemi iskola udvarkavi- csolási munkáit Székely Kálmán kapta 10.700 pengőért. A polgármester által kiírt versenytárgyalásokra a következő ajánlatok érkeztek be: A Katona József ucca kövező- és előmunkálataira pályáztak: Ifj. Helfenstein Ká­roly 2277, Obendorf er József és Fiai 2891, Proczeller Bálint 3235, Simon László 3879, Schaffer Károly 4075, Neumann Fe­renc 4391 pengővel. Ugyanott a kocsiútnak bitumenes téglával való burkolómunkáira pá­lyáztak: Schaffer Károly 35.360, Ctburkoló- és Építőanyag- gyárak Rt. 34.850, Hollós Ferenc 37.400 pengővel. .4 Tátra ucca ■kövező- és előmunkálataira pályáztak: Ifj. Helfenstein Ká­roly 9528, Heverdle István 9781, Klauber és Vajda 10.432, Marik E. és Társa 11.311, Szathmáry Ferenc és Fia 11.424, Obendorfer J. és Fiai 12.155, Hajnal Imre 12.317, Neumann Ferenc 13.239, König, Román és Stein 12.683, Zumpft István 12.913, Proczeller Bálint 13.643, Hirsch Mihály 18.343 pengővel. A Holtán ucca kövező- és előmunkálataira pályáztak: Krausz Ferenc 7221, Heverdle István 9856, Klauber és Vajda 11.374, Márik Ernő és Társa 11.528, Hajnal Imre 12.913, Neumann Ferenc 13.525, Szathmáry Ferenc és Fia 14.003, König, Román és Stein 14.288, Proczeller Bálint 14.391, Schaffer Károly 17.610, Hirsch Mihály Rt. 20.844 pengővel. Ugyanott a kocsiútaszfaltozási munkákra pályáztak: Dr. Helvey Tivadar 44.640, Grozit I. 45.174, Biehn János 46.248, Korek E. I. 47.400, Hirsch Mihály Rt. 47.820 (58.380), Magyar Aszfalt Rt. 61.125, The Neuchatel I. 70.110, Murt I. 71.085 pengővel. FUNDAMENTUM CEMENTÁRUQYÁR, ÉPÍTŐ ÉS ANYAGKERESKEDELMI RT BUDAPEST, IX., RÁDAY UCCA 22. - TELEFON: A. 853-54 | Útépítés, kövezés, aszffalto- | ■ zás, magasépítés, mükögyár ■ Az Ihász uccai elemi iskola vízvezetéki és csatornázási munkáira pályáztak: Weidemann Komád 15.178, Friedmann József 15.566, Baráth István 14.954, Latzkó István 14.965, Deutsch Adolf 14.996, Lakatos Jenő 16.031, Gál István 16.179, ifj. Fort Oszkár 16.199, Mor­zsányi Hermann 16.920, Janisch János és Fia 16.935, Firn- berg és Burnyóczki 17.046, Fekete Ödön 17.224, Spigler Samu 17.247, Bog'dányi és Társa 17.609, Egri és Fia 18.311, Scheiber Miklós 18.320, Ecser József 18.993, Berkovics Sándor 19.143, Wollner M. H. és Fia 19.654 pengővel. A Németvölgyi úti iskola asztalosmunkáira pályáztak: Klekner Lászlóné 26.094, Briehta József 26.289, Hegedűs és Nagy 28.628, Molnár János Imre 29.980, Dőren Henrik és Társa 30.159, Michl Alajos Rt. 31.729, Kele Mihály 34.639, Polácsek János '34.896 pengővel. A Csanádi ucca kocsiút aszfaltozási munkákra pályáztak: Grozit I. 8484, Biehn János 8778, eh'. Helvey Tivadar 8880, Hirsch Mihály 9000 (10.900), The Neuchatel I. 9300, Posnanszky és Streliz 9900, Magyar Aszfalt 11.430, Murt I. 11.130 pengővel. Ugyanott kövező- és előmunkálatokra pályáztak: Krausz Ferenc 1225, Szathmáry Ferenc és Fia 2112, Román és Stein 2462, Marik Ernő és Társa 2238, Obendorfer József és Fia 2276, König, Román és Stein 2462, Zumpft István 2717, Proczeller Bálint 2732, Neumann Ferenc 2780, Gattyán Pál 3333, Simon László 4999 pengővel. A Tátra ucca kocsiútaszfaltozási munkálataira pályáztak: Dr. Helvey Ti­vadar 42.360, Grozit I. 42.842, Biehn János 43.864, Korek E. I. 44.920, Hirsch Mihály Rt. 45.380 (55.300). The Neuchatel I. 66.450, Murt I. 67.415, Magyar Aszfalt Rt. 66.265 pengővel. .4 Murányi uccai iskola szobafestő- és mázolóonunkálataira pályáztai:: Pap Béla 2451, Láng Árpád 2618, Dobos Ferenc 2758, Diera Ignác 2787, Widisi Rezső 2894, Benedek János 3297, Kovács Antal 3039, Strausz Henrik 3392, Beszédes Ottó 3911 pengővel. A Dandár uccai népfürdő vízvezetéki és csatornázási munkálataira pályázlak: Szent- györgyi és Társa 4239, Molnár András 4373, Pogador 4662, Lammel Ferenc 4714, Steinberger Mór 4862, Lányi Emil 4887, Gyöngyösi István 5367, Kolbányi és Pákozdy 5946, Schatze Sándorné 6439 pengővel. A Szabó József uccai autobuszgarázs bronzlámpáinak díszkovácsmunkáira pályáztak: Kajtár Lajos 8550, Polgár Károly 8680, Jungfer Gyula 9890, Farkas Kálmán 9908, Knausz Gyula 10.510, Gebei Ferenc 11.800, Haas és So­mogyi 13.830, Lepter János 14.100 pengővel. A Koronaőr uccai tüzőrségi épület központi fűtőberendezéssel kapcsolatos föld-, kőműves- és el­helyező-munkálatokra pályáztak: Belinszky János 14.537, ifj. Petz János 14.791, Hellebrand János 14.895, Wagner Géza 15.732, Kemény Sándor 15.694, Gavora Zsigmond 15.837, Mé­száros Imre 15.917, Böhm és Kállay 15.934, Volentit Lajos 16.178, Weiss Mihály 16.396, Vaits Sándor 17.342 pengővel. A Németvölgyi úti­elemi iskolához szükséges lakatosmunkálatokra pályáztak: Skolkay Mátyás 19.535, Vitái András 24.218, özv. Babos Béláné 26.469, Braun Miklós 26.870, Nagy Gyula 26.871. Lam- pel Ödön 30.758, Knausz, Gyula 33.068, Farkas Kálmán 34.483, Dénes János 34.654, Kajtár Lajos 35.811. Reichenburg Jenő 4 2.044, Hutter és Schrantz 48.356 pengővel. • A Kassai ucca csatornázási 'munkálataira pályáztak: ifj. Halász Hubert 37.980, Hajnal Imre 40.575, Oberndorfer József és Fiai 41.471, Shaffer A. 44.216, Gravieser Albinná 44.267, König, Román és Stein 44.979, Redner Jenő 45.873, Farkas Lajos 46.268. Klauber és Vajda 47.491, Apor József 48.795, Heverdle István 57.565 pengővel. A helyi-kikötő részére szükséges hídmérleg szállítására pályáztak • Fuchs G Mérleggyár Rt. 2710, Schember C. és Fiai 9470 pengővel. ’ A Zágrábi-, Üllői úti bérház lubickoló-inedence föld-, köművesmunkálataira pályáztak: Cris­is,'1 Ermengildo 5953, Wellisch Győző 8125, Hoffer Gyula ?q3o°Ói Beta -Ge,Za 8478' Bern at Imre 10.599, Szabó Mihály 13.291 pengővel. J A Németvölgyi úti iskola mázolómunkálataira pályáztak: Bálint Sándor 11 202 Ober- ÍTfi47 ITfVán 1i-951’, Török és Juhász 11.971, Tomi Lajos Fercmc P17R? GpgeIy 12'086J Szegő József 13.322, Wiegmann w e ' „Gr°s.SIű,anS Lajos 13.900, Csupor Zsigmond 4..191, Hantos Testverek Rt. 15.d07, Schuszlik Ágoston 16.490 eS 17'735- Kovács István 17.853, Igó László io.bbö pengővel. A Kun uccai Köztisztasági Hivatal épületasztalos-, lakatos- és rendes asztalosmunkáira pályáztak ■ Czenger László 2480, Halaman János 3195, Müller Rezső 3222, Csoknyai Bertalan 2841, Ranyák József 3145, Gera Laios és Fiai 4530. Madari Gyula 4631 pengővel. A Murányi uccai iskola Miht\vZa?e™arn™' kölnüyesmunk^aéra pályáztak: Jurecska ^eí Laios 368? Laj°s. 2844' Kovács Nándor 3349, Wag­rcKQ R ?,682’ Scrheuer Janos 4857, Kübel Emil és Társa o659( Bernát Imre 5705 pengővel. központi fűtési átalakítási munkálataira pályáztak: Róth Vil­mos 10.630, Weidemann Konrád 13.057, Ecser József 14.741 Morzsányi Herman 16.705, Cross Charles E. Lewis 35.609' J°feÍ..39:066< Spiegler Samu 39.651, Thiergärtner és Stohr 43.588, Körting B. és E. Rt. 45.136 pengővel. Az Új Szent János kórház .......... ".v l t.ui>j-l„un szuh-seges Komuvesmun­Ic aiatokra pályáztak: Beregszászi M. Dezső 4908, Szatler Mi­hály 5960, Kármán Andor 6493, Schmidt Márton 6837, Nagypál Imre 7078, Egri Bálint 11.634 pengővel. A Mária Terézia laktanya uccai ablakok külső mázolási munkáira pályáztak: Galbavy Gyula 1652, Baráth Géza 1754, Győri Antal 2041, Hodies Károly 2110, Fock Géza 2270, Golarz M. és Fia 4867 pengővel A Bécsi út és Percnyi út sarkán levő kislakásos bérház mázolómunkálataira pályáztak: Ince Béla és Ince Mihály 4935, Baki Gyula 5105, Szarvas István 6057, Lerchner István 6218, Hantos Testvérek 6762, Scheumann Gyula 7192, Steiner és Szimper 7488, Jóföldy Tibor 11.293 peng-ővel. A polgármester a következő közmunkákra új versenytárgyalást hirdet: A Rákosvölgyi főgyűjtő-csatorna építési munkálataira. Ajánlat tehető október 7-én d. e. 10 óráig. Városháza, II. em. 279. Az Űj Szent János kórház sebészeti pavillonjának villanyszerelési munkálataira. Ajánlat tehető október 4-én d. e. fél 10 óráig. Városháza, III. em 350. A Köztisztasági Hivatal altiszti és munkásszemélyzeti lábbelijének javításához szük­séges böranyagok szállítására. Ajánlat tehető október 14-én d. e. 11 óráig. Kun ucca 8. sz. A Honvéd- és Markó ucca sarkán épülő 6 emeletes bérház központi fűtési, szellőző- és szárítóberendezési, vízvezetéki, csatornázási, gázvezetéki, melegvízkészítési és mosókonyhaberendezési munkákra. Ajánlat tehető október 7-én d. e. fél 1.0 óráig. Elektromos Müvek igazgatósága, Váci út 74., I. em. 101. Felelős Kiadó: VIRÁGH ISTVÁN (igftóli Paladió RllílanPCl Lakás: Petneháiyutta 75 b. ÜUUUPC3I Qyár . Vl>> Jász ucca 74. s*.----- Telefon: Automata 919—12. sz. Wi edermann Ágoston építési vállalata Budapest, III., San Marcó ucca 5. Tel.: Aut. 626-38 Szflts Jenő építőmester Budapest, vili, Szentkirályi u. 35 Telefon: József 429—43 Dienenstoch József és na ruggyanta peiyegzőgyór es vesnöhí műíntezet Budapest Vili. Ráhóczi út 21 (RÓKUS Kórház méllétt) TELEFON: JÓZSEF 421-34 Pozsgay Dezső oki. kőművesmester és burkolási vállalkozó Budapest, VII., Körvasút sor 8 (Saját telepén) CHMELHEGGER NÁNDOR Cégtulajdonos: özv. SALLAY NÁNDORNÉ épület- es műlakatos-vállalat Budapest, I. kerület, Vár, Országház ucca 27. szám Telefon: Automata 607—8j Alapítási év 1819 Az Athenaeum irodalmi és nyomdai részvénytársulat nyomása Nyomdaigazgató: Wózner Ignác

Next

/
Oldalképek
Tartalom