Független Budapest, 1930 (25. évfolyam, 1-52. szám)

1930-04-30 / 17. szám

Független Budapest Budapest, 1930 április 30. 12 Versenytárgyalási ajánlatok s Az Erzsébet-szeretetotthon bádogosmunkáira: Varas János 3247, Papp András. 3386. Laczkó István 3635, Rysavy Béla 3638, Mayer Ottó 4041, vitéz Horváth Nándor 4243 pengővel. Ugyanott tftöfedömunkára: Sporik Ferenc 2356, Krenn Sándor 2421, Dohai János 2474, Urbancsek János 2600, Mayer Lajos 2700, Kirsehenbaum Gusztáv 3564 pengővel. Ugyanott lakatosmunkára: Skorka Lajos 2490, Wekerle Jó­zsef 2698, Jablonszky János és Fiai 2836, Mandorff és Társa 4433 pengővel. A Szt. Jstván-kórház felvételi ép. bádogos jav. munkára: Friedmann József 4222, Dávid és Deutsch 4548, Szekér Gyula 4962, özv. Schaczek Sándorné és. Spierer JózSe 5245, Fliegl Béla 5283. Böhm J. Géza 6173 pengővel. Csépai Jenő oki. mérnök Elektric Villamossági és Műszaki D. T. Budapest, IX. kerület, Tompa-utca 14. szám. Telefon : József 403—77. Az Erzsébet-szeretetotthon vízvez. csat. munkára: Bauer Dénes utóda Hofman Dénes 11.502, Tollár Lajos 11.953, Adler Henrik 12.258, Gál J. István 12.314, Stern és Rosenthal 12.384, Szrücs Béla 12.496, Tremmel Testvérek 12.622, Wasser István 12.944, Janisch János és Fia 13.105, Monsányi Hermann 13.209, Schuller József 13.525, Egri és Fia dr. Egri István 13.612, Fazekas Ferenc 13.701, Riemer Miksa 13.969, Várnai Artur 13.975, Csihák Károly 14.206, Fried Zsigmond 14.234, Farkas Izor 14.304, Desztler Jenő 14.376, Neményi Sünön 14.608, Botos Gy. és Társa 14.620, gr.. Gatterburg- Frigyes 15.635, Fort Osz­kár és Társa 16.124 pengővel. Szobafestő, mázoló és fényező munkákat kiváló kivitelben készít '*.**+’- É" Budapest, VII. kér., Kazinczy-utca 20. sz. Telefon : József 440—06. A Wenckheivi-palota burkolómunkáira: Urbach és Tafler 19.406, Emptió Rt. 21.392, Kraszner József 24.919, Balogh Fe­renc és Társa 25.105, Ceglédi J. és Társa 28.753, Cristofoli Vince 28.885, ifj. Cristofoli Vince 29.143 pengővel. Ugyanott tölgy fapadozati munkára: Fircsa Béla 38.549, Radó Ede 47.725, Neuschlosz-Lichtig Rt. 57.491, Szék és Faáru­gyár Rt. 60.252, Nasici Tanningyár és Gőzfürész Rt. 60.301 pengővel. A Közp. Tüzelőszerraktár föld-, köműveselhelyezö- és beton- munkáira: Fábián Testvérek 4210, Tausz Alfréd 5153, Wihart Ferenc 5524, Zwillinger Gyula 6037, Gratz Dániel és Fia 6285, Sorg Antal 6576, Berényi Ignác 6827, Mód Lajos 7065 pen­gővel. Ugyanott vasszerkezeti munkára: Oetl Antal Rt. 5756, Kajtár Lajos 6601, Farkas és Társa 6270, Csáky L. gróf Ajax Rt. 6871, Lepter János 7956, Fodor B. és Fia 8279, Márkus Lajos 8326, Ganz és Társa Danubius Rt. 8792 pengővel. bíró József a u t ó f u g ó iixeme MMBWMÉBWBBIMBWMGyárt:luxus- és telierautórugókat BUDAPEST, V)., Szegedi-út 24/B.BHHHHHnH (Béke-té -nél.) Saját telepén. A Széchenyi-fürdő fűtőberendezés átalakítási munkáira: Fort Oszkár’ és Társa 2571, Hofman Dénes 2872, Ilkovits J. 4279, Halász Ernő 4485, Fliegl Béla 6112 pengővel. A Gyáli-úti bakt. intézet fabútor berendezési munkára: Thék Endre Rt. 13.814, Palágyi Gyula Rt. 15.409, Ocsenás János 15.700, Valnicsek Béla és Fia 17.270, Hegedűs József és Nagy Lajos 18.610, Hochstädter Vilmos 18.804, Kiss Ernő 18.922, Kaucz István 9517 (részi, ajánl.), Lapides Mór és Fia 9996, Marx és Mérei 10,037 pengővel. Versenytárgyalási döntések: .4 Felhő-uceai tüzörségi laktanya kerítés-sodronyfonó munkát Hutter és Schrantz Rt. kapta 5175 P. A Bihari- és Balkán-uccai szükséglakásos telep IV. sz. pa­vilonjának burkolómunkáit Strasser Vilmos Rt. kapta 10.960 P. Ugyanott II. sz. pavilonjának hurkolómunkáit Nagy Ist­ván kapta 10.696 P. A Felhö ucca 6. sz. alatti tüzérségi laktanya kerítésének kőfaragómunkáit Seenger Béla kapta 3120 P. A Gyöngyösi-úti szülészeti-kórház vasbeton kerítésének kő­művesmunkáit Vágó Pál kapta 2030 P. Az Óbudai újtemetö illemhely föld-, kőműves- és elhelyező­munkáit ^ Hegedűs István és Társa kapta 3033 P. A Farkasréti temető melegedőépület burkolómunkáit Bar- cza Dezső kapta Vt37 P. Az Als 6 erdősor 7. sz. Erzsébet-szeretetotthon konyhaszár­nyának emeletráépítésénél és tb. gondozó intézet átalakítási asztalosmunkáit Tukai Mihály kapta 5003 P. Ugyanott az ácsmunkát Kozma Pál kapta 6536 P. Ugyanott a burkolómunkát Emptió Rt. kapta Ít878 P. A Gyáli út 3. sz. bakteológiai épület parkette fektetési munkáit Götz Antal kapta 21t3S P: A Pelhö-uccai 6. sz. tüzörségi épület kerítés-, föld-, kőmű­ves-, elhelyezőmunkáit Kovács Nándor kapta J£>64 P. A Bánffy ucca csatornázási munkálatait Áraon Antal és Fia kapták 7901 P. Az új vámházak körüli utak rendezési munkálatait Borger és Vida, Szántó Ferenc és Halmos István és Fia kapták S1.U6U pengőért. Felelős Kiadó: VIRÁGH ISTVÁN Versenytárgyalási hirdetmény Budapest székesfőváros tanácsa nyilvános írásbeli verseny- tárgyalást hirdet az I. kér.. Németvölgyi út (Kékgolyó ucca és Orbánhegyi út közötti szakasz) bazalt kiskővel való burkolási munkáira. A hivatkozott hirdetményben közölt módozatok szerint a leteendő bánatpénz összege az ajánlati összeg 2 százaléka. Az ajánlat benyújtásához szükséges nyomtatványok IV., Központi városháza, II. em. 285. ajtőszáfri alatt kaphatók 2 pengő lefizetése ellenében. A kellően felbélyegzett és borítékban elhelyezett ajánlato­kat 19.10. évi május hó 12-én (hétfőn) déli 12 óráig II. cm. 279. ajtószám alatt vagy ugyanaznap délután fél 5 és 5 óra között a versenytárgyalás helyszínén kell benyújtani. A ver­senytárgyalás 1930. évi május hó 12-én (héLI'őn) délután 5 órakor lesz a Központi városháza, II. em. 266. sz. helyiségben, ahol a vállalkozók vagy megbízottaik jelen lehetnek. Budapest, 1980. évi április hó 17-én. A székesfőváros tanácsa. Spányi Ernő oki. mérnök] mélyépítő-, kövező- és bitumenépítő vállalata Budapest, IV. kerület, Városház-utca 14. szám. Telefon : Auf. 866—96. Egyesült Tégla- és Cementgyár Rt. Budapest, V. kerület, Sas-utca 25. sz. Telofón : 230—71, 108—58, 141-52 Évi teljesítőképesség : 12.000 vágón cement, 5.000 vágón mész, 80,000.000 drb. tégla, 8,000.000 drb. cserép Por/landcementgyár : Lábatlan. — Mészégető: Lábatlan Téglagyárak: Buda, Kőbánya, Nyergesújfsit:. RÓZSÁSI MÁRTON földmunKavállalKozó és fuvaros Budapest, VII., Thököly-űt 3. sz. — Telefon: J. 439-29 MARTON LÁSZLÓ ácsmester és létraállványkölcsönzo Budapest, V., Újpesti-rakpart 1418. H. R. szám Telefoni Lipót 909—15. Vízvezeték lelke a jó szerelvény. Teljesen felesleges a külföldi vízvezetéki szerelvény, ha GOMBOS BE NŐ oki. gépészmérnök fémárutelepén készülteket használ. Cím : Budapest, VII., Dob-utca 94 96. Telefon: j. 458—32. WAGNER JÓZSEF ÉSSW^B II I ■■IIWMB KŐMŰVESMESTEREK WAGNER GÉZA------------­Bu dapest, X., Bánya-utca 31 - Telefon: J. 360-07 Palág^iGjulaRt. fa-, vas- és acélbútorgyár Budapest, VII., Hajtsál1 út 40 BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS ÁSVÁNVVÍZ-ÜZEM2 HARMATVIZ a Hungárla-gyógyforráa szénsavval telített vize. Kapható mindenütt 1 Telefon : Aut. 530—03. _KÁRMÁN 4MI0I!__ OK I. ÉPÍTÉSZMÉRNÖK, ÉPÍTŐMESTER BUDAPEST, V., LIPÓT-KÖRÚT 30. SZ. ■■■■■ TELEFON-SZÁM : A U T 0 M-A T A 285-03 HAUER JÓZSEF háztatarozási és tetőfedési vállalkozó I. Vár, Országház-utca 25. Telefon: Aut. 608-23. I rskolák, kőr­I házak, inter- nátusok, :::: szállodák stb. teljes berende­zése. — Épület- asztalosság :::: Versenufárgíjdlási hirdetmény Budapest székesfőváros tanácsa nyilvános versenytárgyalást hirdet a IX. kér., soroksári Dunaág közelében építendő élelmi- szernagyvásártelep irodaépületének következő munkáira és pedig: I. Föld-, kőműves-, elhelyező-, beton-, vasbeton-, vas- munkákra. II. Hő- és nedvességszigetelés és ezzel összefüggő bá­dogosmunkákra. III. Épületbádogosmunkára. IV. Mükőmunkára. V. Fal- és padlóburkolómunkára. VI. Űtburkolómunkára. VII. Linoleum, gumi és hézagmentes padlóburkolómun­kára. VIII. Különleges lakatosmunkára. IX. Különleges mázolómunkára. X. Különleges üvegesmunkára. XI. Asztalosmunkára. XII. Lakatosmunkára. XIII. Mázolómunkára. XIV. Üvegesmunkára. XV. Üveg felül világi tóműn kára. XVI. Szobafestőmunkára. XVII. Redőnymunkára. XVIII. Épületfelszerelőmunkára. XIX. Felvonók. XX. Márványtáblák. A kiírás nyomtatványai íven kint 10 fillér ellenében kap­hatók naponta a hivatalos órák alatt a tanácsi VIII. ügyosztály mérnöki hivatalában (Központi városháza, I. pavilion, II. eme­let 56. ajtószám alatt). A rajzok és tervek ugyanitt, megtekinthetők és a szük­séges felvilágosítások is ugyanitt nyerhetők. A felsorolt munkacsoportok mindegyikére önálló ajánlatot kell tenni és a főváros fenntartja azt a jogát, hogy a több munkacsoportra esetleg együttesen tett ajánlatból bármelyik munkacsoport részajánlatát szabadon elfogadhatja; a főváros­nak ez a határozata pedig az ajánlattevőre feltétlenül kötelező. Minden ajánlat külön-külön borítékban helyezendő el, melyen a munkacsoportot meg kell jelölni. Az ajánlatokat 19S0. évi május hó 16-án (péntek) d. e. 10 óráig kell benyújtani a tanácsi VIII. ügyosztályban. Köz­ponti városháza, II. emelet 202. ajtószájm alatt. Az ajánlatok ugyanezen a napon d. e. 10 órakor a tanácsi VIII. ügyosztály üléstermében II. emelet 196. szám alatt nyilvánosan fognak felbontatni. Budapest- 1930. évi április hó 9-én. A székesfőváros tanácsa. Az Athenaeum irodalmi és nyomdai részvénytársulat nyomása Nyomdaigazgató: Wózner Ignác

Next

/
Oldalképek
Tartalom