Független Budapest, 1930 (25. évfolyam, 1-52. szám)

1930-01-29 / 4. szám

Budapest, 1930 január 29. Független Budapest A HÉV megváltása körül Mit ajánlanak a luxemburgiak — A 12-es bizottság előtt az ügy — Nagy tervek a helyiérdekű átvétele esetén Az elmúlt héten pattant ki az utóbbi idők eg'yik legszenzációsabb várospolitikai ese­ménye: a helyiérdekű vasutak megváltásának híre. A napisajtó bőven ismertette az eseményt, amely most a legfontosabb és legaktuálisabb problémája a városházának. Sipőcz Jenő pol­gármester már intézkedett a 12-es bizottság összehívása iránt, amely e héten tartja meg ülését, hogy első fokon bírálja felül a HÉV átvételére vonatkozó nagyfontosságú ájánlatot. Úgy hivatalos körökben, mint a városi pártok részéről egyelőre óvatosan tartózkodnak min­dennemű véleménynyilvánítástól, mert előbb bele akarnak tekinteni az ügy részleteibe és tisztán akarják látni, hogy a helyiérdekű vas­utak milyen értéket képviselnek. Értesülésünk szerint épp ezért illetékes tényezők, mielőtt az ajánlat érdemi elbírálá­sába bocsátkoznának, ismerni akarják a HÉV leltárát és e célból rövid záros határidőt állapí­tanak meg az adatok beszolgáltatására nézve. Mindenesetre igyekeznek a kérdést olyan tem­póban letárgyalni, hogy az ajánlattévő érde­keltség által megjelölt március 15-iki terminus betartható legyen. Ami magát az ajánlatot illeti, azt a követ­kezőkben ismertethetjük: Az ajánlat — A luxemburgi Banque Commerciale, amely a HÉV rész vény többségének birtokában lévő külföldi tőkecsoportot képviseli, a HÉV részvénypakettjének legalább 75, de esetleg 100%-át ajánlja fel a főváros­nak megvételre és pedig a részvénytőke 100 %-ának alapulvétele mellett, 30 éven óit évi 2.1 millió pengős annuitá­sokban f izetendő vételárért. A vételár ellenében a főváros megfelelő összegű kötvényt bocsájt ki, amelyeket az ajánlattévő pénzcsoport parin vesz át. A kötvények 4%-kai kamatoznának, úgyhogy a HÉV tulajdonképpen 24 millió pen­gős tőkeérték ellenében kerülne a főváros bir­tokába. Az ajánlatot tevő külföldi tőkecsoport aján­latának indító oka az a meggondolás, hogy a fő­város a HÉV megszerzése érdekében ne vállal­jon újabb költségvetési terhet, hanem, hogy a város ezt a, közlekedéspolitikai szempontból je­lentős vállalatot olyan módon szerezhesse meg, hogy annak vételárát üzemi jövedelméből bő­ven fedezhesse. Ugyanez a szempont indítja az ajánlattevőket arra, hogy a vételár fedezetét képező fővárosi kötvényeket parin vegye át, miáltal a főváros árfolyamveszteség’ címén sem fizet a szolgáltatások maximumaként meg­állapított 2.1 millió pengőn felül semmit. Miből áll a HÉV vagyona? A megvételre felkínált helyiérdekű vasutak 4 vonalat tartanak fent, és pedig a Budapest— gödöllői vonalat, amely Rákos—Szentmihály— Rákospalota, továbbá Cinkota—Csömör—Pest­erzsébet felé ágazik ki, a Budapest—Duna- haraszti—Ráckevei vonalat, amely Csepel felé ágazik ki, a Budapest—Szentendrei vonalat, vé­gül a Budapest—Budafok—Nagytétény Török- hálint vonalat. A vonalak hossza 122 kilométer, a sín­hálózaté pedig 282 kilométer. A helyiérdekű vasutak körülbelül 70 millió 'pengőt ruháztak be a vasút üzemébe. Az újabb beruházások értéke 10.5 millió pengőre van be­csülve, úgyhogy a befektetett tőke összesen több, mint 80 millió pengő. A HÉV koncessziója 1998 július 28-án jár le, tehát még 69 évig tart. Ez idő után az állam ingyen lép a vasút bir­tokába. Jogában áll azonban a koncesszió értel­mében az államnak a vállalatot megváltani, mely esetben a koncesszió hátralévő idejére az állam a vasútba fektetett eredeti tőke 4%-át, az új beruházásoknak 5%-át tartozna évjáira- dékként fizetni. Ennélfogva a régi beruházá­sok után évi 2,652.780 pengőt, az új beruházások után további 500.000 pengőt kellene az államnak évjáradékként fizetnie, ha a HÉV-et most meg­váltaná. Mit mondanak érdekelt helyen ? Érdekelt helyről a helyiérdekű vasutal>, ren- labilitását a következőképpen jelölik meg: Az idei költségvetésben például 2,540.209 pengő üzemi felesleg van előirányozva és a további évekre a felesleg újabb növekedésére számítanak, miután az utóbbi években 13%-kal növekedett a szállítási bevétel. Megváltás esetén a HÉV rentabilitásának nagyarányú emelkedése lenne elérhető azáltal is, hogy különböző takarékossági intéz­kedések volnának foganatosíthatók. Mindenek­előtt a központi adminisztrációban lehetne na- gyobbarányú létszámredukciói végrehajtani, az alkalmazottakat is jobban használhatnák ki a két vasúti üzemnél, a szabadjegyek korlátozá­sára is nagy alkalom kínálkoznék. E réven leg­alább egymilliót lehetne megtakarítani, sőt még nagyobb összeget az áramtermelés csök­kentése, az alkalmazottak és a kocsipark racio­nálisabb1 kihasználása révén. Látható tehát, hogy a maximálisan 2.1 millió pengő fizetési kötelezettséggel szemben nemcsak megfelelő fedezetet nyújt a HÉV jövedelmezősége, hanem még e kötelezettségen felül is jelentős felesleg maradna a főváros javára. (?) Hivatkoznak arra is, hogy a helyiérdekű vasutak négy fővonala sűrűn lakott és gazda­ságilag igen fejlett vidékek hozzákapcsolásával meghosszabbítható. így tervbe vették a gödöl­lői vonalnak Aszód, illetőleg Balassagyarmat felé való kiépítését és az aszódi vonalon a föld­munkák nagyrészét már el is végezték. Hasonló­képpen elkészült a nagytétényi vonal Érdig tartó kiépítése, itt már csak a sínek lefektetése és villamos-felszerelése van hátra. Fontos fejlesztése az eddigi vonalaknak a Szentendre—visegrádi tervbevett vo­nal is, amely Esztergomig lesz meg­hosszabbítható. A haraszti—ráckevei vonal természetes meg­hosszabbítási vonala a Ráckeve—szalkszent- mártoni 28 kilométeres vonal, melynek egy ké­sőbbi meghosszabbítása Kalocsát és Baját kap­csolná be a hálózatba. Tervbe van véve egy Pomáz—Csobánka közötti vonal is. Ezekben ismertettük a luxemburgi bank ajánlatát és foglaltuk össze a helyiérdekű vasút esetleges megváltásával kapcsolatos tudnivaló­kat. Már most az illetékes fórumokon a sor, hogy az ajánlat tárgyában — a leltár és becs­érték figyelembevétele mellett — a legszigorúbb és legóvatosabb számítások alapján meghozza döntését, amely — ha kedvező lesz — óriási lé­pésekkel viszi közelebb Nagy Budapest meg­valósulása felé. Az ügyvédi kamara állást foglalt a tóvárosi törvénynek az ügyvéd­városatyákra vonatkozó össze­férhetetlenségi szakasza ellen Az ügyvédi összeférhetetlenség enyhítését kérik A különböző érdekeltségek közt, amelyek állást foglaltak a fővárosi törvényjavaslat intézkedéseivel szemben, érdeklődésre számít­hat a Budapesti Ügyvédi Kamara memoranduma. Az ügyvédeknek a belügymi­niszterhez intézett beadványa kifogásolja, hogy az érdekképviseletek kiküldötteit nem maguk az érdekeltségek, hanem a törvényható­sági bizottság válassza. Hosszabban foglal­kozik a kamara beadványa az összeférhetetlenség szabályozásával és kifogásolja, hogy az ügyvéd bizottsági ta­gokra vonatkozólag különleges összeférhetet­lenséget állapít meg a javaslat. A beadvány lehetetlennek tartja, a javaslatnak azt az in­tézkedését, amely eltiltja, az ügyvédet, aki egyben bizottsági tag is, a főváros hatóságai előtt való képviselettől. Hosszasan fejtegetik, hogy ez súlyos sérelem az ügyvédekre nézve, és azt kérik, hogy a fővárosi ügyvédbizottsági tagokra nézve ugyanazok az intézkedések le­gyenek kötelezők, mint a megyei törvénybizott­sági tagokra. Az egyenlő elbánás elvére hivat­kozik itt a kamara, elfelejtve azt, hogy éppen akkor sértené meg a javaslat az egyenlő el­bánás elvét, ha az ügyvéd-városatyáknak meg­engedné azt, amit a többieknek eltilt: a főváros hatóságaival szemben való képviseletet — ma­gyarul szólva: a kijárást. Köztisztviselők kedvező fizetési fel­tételek mellett kaphatnak nyugágyat, függöágyat, sátort és hátizsákot TELEFON: J. 415-07. ALAPÍTVA: 1838-ban HAUSCHILD ALBERT BUDAPEST, VII., KÁROLY-KORÚT 15. SZÁM. Szállít hivatalok részáre iratkötőlicvedert, pír- és parllótörlűruhát. Budapest, VI., Vilmos császár-út 15/d Munkácsy é-pillet- és millafcatos- wnester», tafta.r>éíttüz- heíy- és ftá.íyhafiésiítö Budapest, VII., Rózsa-utca 39 Telefon : József 312—80 Tervez, épít művészi kerteket, nyilvános városi és fiirdőpavkot gyermekjátszóteret, hősök lige­tét, temetőt, utcai fasorokat, gyümölcsös kerteket, stb. Vál­lal mindenféle kertészeti mun­kát, szállít mindennemű kert­építéshez szükséges növényi anyagot Fajtanemes gyümölcsfák első­rendű minőségben, igen olcsó, árban kaphatók Edényben nevelt fák kaphatók Sághy Gyula ácsmester Budapest, V. kerület, Hold-utca 9. szám. ________________Telefon : Automata 157—36. elektrotechnikai és BjptfiB műszaki iparvállalata | Budapest, VII., Baross tér 18. Telefon : J. 382—27. I Vállal: Elektromos jelzőcsengő, telefón és erőátviteli üeiendezeseket helyben és vidéken. GTH ÁGÁN Központi fűtés, szellőzte­tés, vízvezeték, csatorná­zás, légszesz, fürdő- és szivattyútelepek berende­zési vállalata BUDAPEST, VII., DOB-UTCA 87 — TEC. : J. 424-94 ILIDKA LAJOS szobrász elvállal mindennemű díszmunkát, u. m. gipsz-, kő-, műkő-, míímárvány-stuccomenyezeteket klasszikus és modern kivitelben. * Telefon J, 364-76 Budapest. X, Juranics-u. 9. T Fennáll 1890 óta OKL. ÉPÍTÉSZ, ÉPÍTŐMESTER BUDAPEST. Vili.. MÁRIA-UTCA II — TELEFON : d 341-91 fagyállót, kétféle színben és minőségben rajz után szállít ésWÜHRL B0R0SJENÖI KÖVET MAYER JAKAB GYULA műasztalos Modernül felszerelt gépüzem Budapest, VII. kerület, Hungária-körút 204. szám. — Telefon: József 373—81. — f f PC AC7A P SRI DE linoleum- és gummi- udAdZ.Mil liyilftL. padlóburkolási vállalat Budapest, IX., Lónyay-utca 11. Telefon : J. 325-58. Befon-, Estrich- és Asbesfaljazafok készítése. Szakszerű munka, — Ajánlatok díjmentesen. TRÜMMER MIKLÓS AUTOMOBIL- ÉS MOTORJAVITÓ MŰHELYE amerikai autók, Ford, Fordson motorok speciális javítója) Budapest, IX., Mester-utca 27 Telefon: J. 334-10 NÖVIK PÁL inossógí vállalata tervez és készít elektromos erőátviteli, világítási ős gyenge áramú berendezéseket BUDAPEST, IX. KERÜLET, MESTER-UTCA 16. SZÁM Telefón: József 346—16

Next

/
Oldalképek
Tartalom