Független Budapest, 1930 (25. évfolyam, 1-52. szám)

1930-12-03 / 48. szám

6> Független Budapest Budapest, 1930 december polgári ellenzéki lista indulását, akkor a vá­lasztás végeredményén sokat változtathatnak a jobboldali pártok a maguk előnyére, mert hi­szen a polgári szavazatokat — ellenzéki lista hiányában -- föl szívhatják. Ez volt a szavazó- szelvények kikézbesítése körüli taktikázásnak az igazi célja. Rassay Károly a vasárnapi g> il­léseken azt mondotta, hogy a Nemzeti Szabadelvű Párt indulását valamennyi kerületben csak akkor tud­ják megakadályozni, ha a szavazószel­vényeket ellopják. Mivel ezt föltételezni sem lehet, csak kitartásra van szükség: a Győzelem nem maradhat el. Annyi bizonyos, hogy a fővárosi választás akadályversenye példátlanul izgalmas. \ választási menetrend Ha a posta teljesítheti ígéretét, akkor a szavazóigazolványok kikézbesítésének ma este be kell fejeződnie. Ebben az esetben az aján­lások megszerzésére nyolc nap áll rendelke­zésre. Az ajánlóíveket ugyanis a szükséges alá­írásokkal december 12-én déli 12 óráig kell be­nyújtani a$ elöljáróságokon, ahol 24 óra alatt döntenek. Amennyiben valamelyik lista — ezer érvényes aláírás hiányában — nem indulhatna, a kerületi elöljáró értesíti az érdekelteket, hogy hány aláírást kell pótolniok. A választás de­cember 21-én, vasárnap reggel 8 órakor kezdő­dik és december 22-én, hétfőn este fejeződik be. Arról még nem döntöttek, hogy a vasárnap este 8 óráig beadott szavazatokat vasárnap éj­szaka már megszámlálják-e, vagy pedig meg­várják a választás lezárását és csak hétfőn este kezdik meg az összeszámlálást. Lapunk zárta­kor azt a hírt kapjuk, hogy a szavazatszedő küldöttségekbe és választási' bizottságokba ellenzéki delegáltakat nem hajlandó beválasz­tani a többség. Ez ellen a példátlan illoyalitás ellen az ellenzéki pártok egyértelmű tiltakozást fognak bejelenteni. A párfok lelölf-lisfái A főváros közönsége nagy érdeklődéssel várta a pártok jelölőlistájának publikálását. A Nemzeti Szabadelvű Párt jelöltlistái általános tetszést keltettek, egyébként azonban a listák közlése csalódást okozott. A választási küzde­lemben résztvevő hat nagy párt jelöltlistái a következők: (A listákon jelöltek közül csak az első öt jelölt nevét közöljük.) NEMZETI SZABADELVŰ PÁNT. I. kér.: Balkányi Kálmán, Moullard Viktor, Or­szágit Sándor dr., Varannai Aurél. II. kér.: Pfeiffer Ignác, Hanasievicz Oszkár dr., Garzó Zoltán. III. kér.: Komjádi Béla, Schlemmer Oszkár, Berg­mann József dr., Waldmann Ernő. IV. kér.: Vértes Emil, Diószeghy János, Lajtha Dezső, Grün Béla dr. V. kér.: Madarassy Beck Gyula báró, Nagy An­dor, Fischer Ödön, Párkány Frigyes dr. VI. kér.: Polatschek Elemér, Kleiner Arthur dr., Rosenberg Sándor dr., Stricker Mór, Sebestyén Jenő dr. VII. kér.: Pfeiffer Ignác, Balkányi Kálmán dr., Elek Hugó dr., Margulit Kálmán. VIII. kér.: Hajdú Marcel dr., Weiler Ernő dr., Zimmermann Dezső, Körmöczy Zoltán dr. IX. kér.: Diószeghy János, Angyalfy Sándor, Baczaner Rezső dr., Dubinszky László dr., Melléky Kornél X. kér.: Szegő Béla, Rothauser Dénes, Fischer \ ilmos, Kovács. Imre, Kovács Kálmán. XI. kér.: Kabakovics József dr., Hanasievic Osz­kár dr., Haas Miklós. XII. kor.: Huszár Pál, Bállá Siegfried, Fenyő József, Iván István, Székely Aladár dr. XIII. kér.: Kaszab Elemér, Arany Lajos, Renner Ferenc, Geiringer Jenő, Bárdos Aladár. XIV. kér.: Zimmermann Dezső, Rátkai Béla dr., Reclinitzer János, Pogány Ödön, Róna Artúr. A párt listáját Rassay Károly és Sándor Pál vezetik. NEMZETI DEMOKRATA PÁRT. I. kér..: Pakots József, Déri Ferenc dr., Belopo- toczky Kálmán, Hartmann József, dr. Bródy Er­nőn é. II. kér.: Pakots József, Bann Arnold, Szendrői Lajos di-., Liszauer Emil, III. kér.: Vörösváry Miklós dr., Milkovits Vazul, Hazai Béla dr., Gattein Henrik, Szenes1 Márton. IV. kei1.: Bródy Ernő dr., Pakots József, Láng Lajos, Franki Kornél, Schneider János, Simonyi Si­mon dr., Deutsch Mór. i. kér.: Gál Jenő dr., Zala Zsigmond, Hegedűs Józsel dr., Rendes Ervin dr., Balassa Zsigmond. \ I. kér.: Bródy Ernő dr., Vázsonyi János dr., Hoffmann Mihály, Várkonyi Kálmán dr., Tarr Béla, Rosenák Miksa dr., Pető Ernő dr. VII. kor.: Fábián Béla dr., Magyar Miklós, Láng Lajos dr., Koréin Dezső, Laczkó Sándor, Gábor Gvula Spelter Henrik. Vili- her.: Fábián Béla dr., Vitéz Aladár, Gárdos Dezső. Ballagó Ernő dr., Szirtes Béla. IX. kér.: Pakots József, Lázár Miklós, Bállá Ernő dr., Bauer Viktor, Wirtb Zsigmond, Járos Gvörgv Kardos Dezső. X. kér.: Fábián Béla dr., Grünfeld Manó, Reit- hauser Róbert, László Gyula, Welliscli Rudolf, Ka­tona Ferenc. XI. kér.: Gál Jenő dr., Pakots József, Kiár Zol­tán dr., Rá ez Vilmos dr., Krummer Adolf, Sugár József. XII. kor.: Pakots József, Nagy Lajos dr., Gedeon fi bor, Papp Lajos, Vájná Pál, Darázs József. Schnel­ler Dezső. XIII. kér.: Bródy Ernő dr., Földvári Béla dr, Ionosok Nándor, Pfléger Gyula, Töltéssy Imre Fa­lu di Kálmán. XIV. kér.: Fábián Béla dr., Fabriczky Andor dr. I imar Dezső dr., Adóm György, Szerdahelyi Dezső’. EGYSÉGES KÖZSÉGI POLGÁRI PÁRT. I. kér.: Zelliger Vilmos dr., Krivoss Árpád dr., Máté István, Tóth Gábor. II. kor.: Kozma Jenő dr., Harrer Ferenc dr P Ben de Szaniszló, Fabinyi Tihamér dr., Neményi Imre.’ ILI. kei-.; Andréka Károly, Orova Zsigmond dr. Szepe.ssy Ágoston, Günther Béla, Kuncze Géza, Zeölco Antal dr. ?.V- £0r-: Guár Vilmos dr. Hé der Lajos dr., Oi- íai-di labor, Holczer Sándor, Szénássy Béla. V. kér.: Glücksthal Samu dr., Scheuer Róbert 1 Molnár Dezső dr., Krompaszky Miksa dr. VI. kér.: Bayer Antal, Politzer Gusztáv dr., Hor­váth Károly, óbudai Freudiger Károly, Heéger Árpád. VII. kér.: Dési Géza dr., Szarnék Emil dr., Nessi Gyula, Rendek Károly dr., Dinner A. Emil. VIII. kér.: Szabó Sándor dr., Stühmer Géza, Kállay Tamás, Gazdy Jenő, Ságváry Sándor dr. IX. kér.: Usetty Béla, Popelka Béla, Welliscli Andor, Wolf István, Szentesi József, Springer Ferenc. X. kér.: Payr Hugó, Hatolkay Kázanér, Kutassy Jenő, Révay Károly, Szenti vány i Mihály dr. XI. kér.: Becsey Antal, Barla-Szabó József dr.. Szentgyörgyi Elemér dr., Szántó Jenő. XII. kér.: Kozma Jenő dr., Pctracsek Lajos dr., Oszoly Kálmán, Hubert Vilmos, Bartalits Aladár. XIII. kér.: Dinieh Vidor, Piazza Győző, Babitz Gyula, Somján Zsigmond, Mézes János. XIV. kér.: Martin János, Bánó Dezső, Boda Jenő dr., Reisz Gyula, Franeziszczy Béla, Toray Sándor. KERESZTÉNY KÖZSÉGI PÁRT. I. kei'.: Wolff Károly, LaMpel Vilmos., Pakányi Frigyes, Spur Kálmán dr. II. kér.: Wolff Károly, Molnár László, Vizdos Géza dr., Petainek József. III. kér.: Wolff Károly, Botzenhardt János dr., Szokolay Antal dr., Kocsán Károly. IV. kér: Ernszt Sándor dr., Raffay Sándor dr., Szőke Gyula dr., Bednárz' Róbert. Friihwirth Mátyás, Nagy Ferenc. , V. kor.: Lázár Ferenc, Domonkos Gyula, Koós Jenő, Nagy László dr., Nagy Károly dr., Szalay Sándor dr. VI. kér.: Ernszt Sándor, Kirchner Béláné, Szakái Antal dr., Minich Jenő dr., Végh Gusztáv, Laurenczy Vilmos. VII. kér.: Tabódy Tibor, Szabó Imre, Munkácsy Gyula, Hell Ferenc dr., Jajczay János, Kittig Gyula. VIII. kér.: Ernszt Sándor, Müller Antal, 'ÍÉovszky János, Pászty János, Katona János, Ivrizs Árpád. IX. kér. Buday Dezső, Verebély Jenő Hunkár Géza, Ravasz Árpád, Vass Béla, Sindler Árpád. X. kér: Wolff Károly, Szemann Mihály, Szabó József, Pillisch Károly, Dörfler Lajos, Záborszky István. XI. kér.: Wolff Károly, Bitter Illés, Kossalka János, Császár Ferenc, Szentgály Antal né, Nagy Mihály, Sally Árpád. XII. kér.: Wolff Károly, Hochenburgcr Antal, Kasies Margit, Nagy Géza, Cselényi Pál, Stadler Nándor. XIII. kér.: Homonnay Tivadar, Hufnagel Imre, Sclilachta Margit, Lévai János, Váradi János, Repold Károly. XIV. kér.: Petrovácz Gyula. Paulheim Ferenc, Mihalovics Zsigmond, Nagy István. A KERESZTÉNY ELLENZÉK (FRIEDRICH-PÁRT) I. kor.: - Friedrich István, Tóth Gyula Gábor, Bogyai Artúr. II. kor.: Friedrich István, Sármezey Endre, Szi- gethy Gyula dr., Nagy Vilmos. III. kér.: Friedrich István, Hütll Károly dr.. Tóth Gyula Gábor dr., Pach János. IV. kér.: Friedrich István, Tömösváry Tivadar di-., Wein Dezső dr., özv. dr. Dirnér Gusztáváé. V. leer.: Friedrich István, Pekló János, Lóskay István, Molnár Árpád. VI. kér.: Friedrich István, Tauffer Gábor, Sva- hulay Zoltán, Miehlcr Sándor. VII. kér.: Friedrich István, Weiss Konrád dr.. Nagy István, Kleczár Jenő dr. VIII. kér.: Friedrich István, Bieber József dr., Domokos Géza, özv. dr. Dinier Gusztávné. IX. kér.: Friedrich István, Decker Albert, Bállá Miklós, Steck 1 Rezső dr. X. kei-.: Friedlich István, Takács István dr., Ber­zsenyi István, Havas Zsigmond. XI. kér.: Friedrich, István, Draskóczy Milkó László, Hal may Zoltán, Bornemissza Gábor. XII. kér.: Friedrich István, Porczcl Béla, Csapó Ferenc dr., Pyber Ignác. XIII. kér.: Friedrich István, Tauffer Gábor. Balás Balázs, Geiszler József dr. FÉMTISZTfTÓ GYÁRTJA: GÖTZL LIPÓT „SID0L“ Vegyitermékek Gyára Rt. Budapest, VII., Cserei ucca 14. Tel.: Zugló 66-86 és 68-27 SIDOb XIV. kér.: Friedrich István, Nickelsky Zoltán, Majorossy Béla, Hamvay Viktor. SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT. I. kér.: Vár—Tabán—Krisztinaváros. Bánóczi László dr., Németh János, Galfai János, Horváth Géza, Stoics Tamásné szül. Sersly Katalin. II. kér. Víziváros: Peidl Gyula, Blaskó Artúr, Kerholt Alajos, Mandl Oszkár, Peterdi Andorné szül. Várnai Zseni. III. kér. Óbuda: Büchler József, Bresztovszky Ede, özv. Knur Pálné szül. Kovács Anna, Vitéz András József. IV. kér. Belváros: Esztergályos János, Kreutzer Lipót dr., Teubner Vilmos. V. kér. Lipótváros: Györki Imre dr., Bánóczi László dr., Gál Benő, Freudinger Sándor, Schröder Ferenc. VI. kér. Terézváros: Buehinger Manó, Kis Jenő dr., Halász Alfréd, Pollák Ferencné szül. Stern Szerén. VII. kér. Erzsébetváros: Weltner Jakab, Deutsch Jenő, Lévai Sándor, Steinherz Simon, Pászty Károly. VIII. kér. Józsefváros: Farkas István, Horovitz Gábor, Berkes Jenő dr., Gonda Béla dr., Schramarilla Géza. IX. kér. Ferencváros: Révész Mihály dr., Kertész Miklós, Pajor Rudolf, Lázár Emil, Kalauz Bertalan. X. kér. Kőbánya: Farkas István, Reisz Móric, Farkas Zoltán dr., Deák Lajos, Faragó Dezső, Daby Lajos. XI. kér. Kelenföld1—Lágymányos: Peyer Károly, Bechtler Péter, Miliők Sándor, Sajki Sándor, id. Schön József. XII. kei*. Hegyvidék: Kéthly Anna, Katona Sá­muel, Kardics Kálmán, Stauber József, Geiszler Károly. XIII. kér. Angyalföld: Peyer Károly, Szepessy Albert, Biró Dezső, Horváth Pál, Csapó Sámuel. XIV. kér. Zugló: Propper Sándor, Pásztor Imre, Gyürey Rudolf. Bárd Imre dr., Türk Ödön, Koronya Jolán. DonáthJózsef gépgyár és vasöntöde, faipari és bőripari gépek gyára, nyomóidomok, csatornázási vass2erelvények Újpest, Váci út 27 és Baross ucca 6-8. Tel.: 920-00,901-24 Ifj. Helfenstein Károly Budapest, VI, Hungária Körút 71 Te I ef ó n c |Alu t|o m a t a 913—64. szám. Kövező-mester és útépítő-vállalkozó. SOLTY LÁSZLÓ kertépítő KERTÉSZETI TELEPEM BUDAPEST telefon: SOLTSZENTIMRE IL, Pasaréti-út 129. Alit. 644-31. Pest megye Zumpft István ÚTÉPÍTŐ VÁLLALKOZÓ Kispest, Rákócxí-ucca T4. ssám Fischer és Hartmann mázolómesterek és festékkereskedők Budapest, IV., Képíró ucca 3 — Tel.: Aut. 847-73 Fióküzlet: IX., Tompa ucea 30 — Alapítási év 1844 DELMÁR BÉLA oki. mérnök, építőmester Budapest, VI., Benczir-ntca 17. Tel. 263-40 HÖSZÉNBÁNYA ÉS TÉGLAGYÁR TÁRSULAT PESTEN, (»RASCHE) BUDAPEST, V., KLOTILD UCCA 3 Telefon: Automata 255-54, 255-55 é* 255-50 Pozsgay Dezső oki. kőművesmester és burkolási vállalkozó Budapest, VII., körvasút sor 8 (Saját telepén)

Next

/
Oldalképek
Tartalom