Független Budapest, 1930 (25. évfolyam, 1-52. szám)

1930-12-10 / 49. szám

12 Független Budapest Budapest, 1930. december 10. A Baross Szövetség és a versenytárgyaláson A Szövetség felterjesztése a polgár­mesterhez A Baross Szövetség fel terjesztéssel fordult a polgármesterhez, melyben a verseny tárgya­lásokra vonatkozó több sérelmes rendelkezés­nek sürgős orvoslását kéri. Elsősorban kívánja, hogy a versenytárgyalási ajánlatok, a szám­lák és keresetek, valamint ezeknek mellékletei másolataira vonatkozó bélyegűletéki szabályok áttekinthető táblázatba foglalva a központi városházán, valamint az elöljáróságok és a székesfővárosi üzemeknél mindazon helyeken kifiiggesztessék, ahol a vállalkozók hivatalos eljárás céljából megfordulnak. A vállalkozó mentesülne időtrab-ló kércíezősködésektől és bír­ságoktól. Kéri a Szövetség, hogy az építkezések vég­számlái és a vállalkozók vég jár and óságának kiutalására nézve olyan szabály állíttassák fel, hogy az 6—*12 hétnél hosszabb ideig nem tart­hat. Kívánja végül azt, hogy az egyes ügy­osztályok és fővárosi, üzemek a munkák válla­lati) aadásánál, illetve kiírásánál azonos módon járjanak el. Sajnálattal állapítja meg a Szövetség, hogy óvadékul letett bánatpénzek visszautalása még mindig körülményes, és javasolja, hogy a ver­senytárgyalás eldöntését követő három nap után a nem pályanyertes vállalkozók bánat­pénzét hivatalból postán küldjék vissza. Ezzel a hivatalok is jól járnak és a felek is megelég­szenek. Ezeknek a panaszoknak a Független Buda­pest már ismételten hangot adott. Olyan sérel­mek ezek, amelyek mindazokat a vállalkozókat és iparosokat érik, akik a főváros által kiírt verseny táreya 1 ásokon résztvesznek. N orrnál is körülmények között is bénítólag hatna a mai versenytárgyalási rend a vállalkozásra és ipa­rosságra: a mai súlyos, szinte katasztrofális gazdasági helyzetben pedig ez a rend egy­általán fenn nem tartható. Bízunk benne, hogy a polgármesternél termő talajra talál a Baross Szövetség kérése. A polgármester a következő közmunkák kiadása dolgában döntött: A Köztisztasági Hivatalnál épülő pormentes szemétgyüjtő- autógarázs asztalos munkálatait Gera Lajos és Fia kapták 3761 pengőért. Ugyanott a lakatosmunkát Szatala Emil kapta 2791 pen­gőért. A Horthy Miklós Szeretetotthon tbc. épület üvegezést mun­káit Bielek Károly J,793 pengőért és Haas és Somogyi kapták 33.92 pengőért. — Az Üj Szent János kórház elmeosztály bur­koló munkáit Csernek Pál 7853 pengőért, -t— Az állat- és rtti- vénykerti zebraistálló ácsmunkáit Popper és Társa 3200 pen­gőért. — A Wenckheim-palota bútorberendezési munkáit Maut­ner Jenő kapta 3120 pengőért. SiódS'lu POLMSEK JANOS asztalosáru gyára Budapest, VII., Hungária körút 244-246. Tábornok ucca I Telefon : Z. 63-04 Alapítási év 1875 Készít: épületasztalos munkát, templom, bank, szálloda és boltberendezéseket, boltkapuzatokat (portálékat). A káposztás™,effyeri vízvrUtelep ól A polgármester a következő közmunkákra új versenytárgyalást hirdet: A Tisza ucca kövező, elő-, gyalogút és kocsiút aszfaltozási munkálataira. Ajánlat tehető december 16-án délelőtt fél 11 óráig. Városháza II. em. 279. A ferencvárosi helyi kikötő részére szállítandó motoros von­tatócsónakra. Ajánlat tehető december 19-én délelőtt fél 11 óráig. Városháza II. em. 279. 3000 méter hasított trahit szegélykő és 170.000 darab kockakő és 1000 tonna hazait kiskő szállítására. Ajánlat tehető december 13-án délelőtt 10 óráig. Városháza II. em. 279. A balatonkenesei üdülőtelep régi szállodaépületének víz­vezetéki, csatornázási, központi fűtőbe rendelési és melegvízbe- rendézési munkálataira. Ajánlat tehető január 5-én déli 12 óráig. Kálvin tér 3. I. em. Somogyi Béla Eternit pala tetőfedési vállalat Budapest, VI., Gróf Zichy Jenő ucca 34. Tel.: Aut. 198-81 A polgármester által kiírt versenytárgyalásokra a követkozö ajánlatok érkeztek be : Intele pének t.artozékdlcépen a Dana medre a'all létesítendő járható tartalékalapul és u hozzátartozó két-két végakna ' i'des, munkálataira, pályáztak: Káldor Pál és. Matyasovszky Gá zló 7.,0511, Palatínus Építő Itt. 311.668. Erdélyi és Vajda 81.6.201, Fábián és Somogyi 1,010.636, ^.azdásiígfojlesztő és Épí tési Rt. 1,088.438, Fefiér és Dános 1,239.643, Magyar Kútépítési és Mélyfúrási Vállalat 1,236.299, Rényi és Bottenstein 1,192.360, Constans Építési Rt. 1,182.160, Somlyó J. 1,313.522, Magyar Wayss és Freitag 1,039.431, Máthé Ferenc és Weisz Mihály 1,434.308, Zsigmondy Béla 2,058.329, Fittel és Brausewetter 1,525.330, Mazalán Pál és Ast Ede 2,107.708, László és Blum 2,664.742 pengővel. A Honthy Miklós szeretetotthon félvonó munkálataira pályáztak: Barta és Váspi 7810, Unger és Kovács 21.535, Klose Felvonógyár’ 21.890, Handlovies és Horváth 22.510, Freiser Antal Rt. 23.702, Haverland Antal 24,280, Ma­gyar Felvonó- és Gépgyár Wertheim F. és Társa 1750 pengővel. A hernád uccai iskola szobafestő munkálataira pályáztak: Krivai Márton 2095, Török és Juhász 1942, Grosszmann Lajos 2272, Lendvay Ferenc 2458, Zöld Jenő 2661, Bakos Ernő 2692 pengővel. A Szabó József uccai autógarázs díszkovácsmunkálataira pályáztak: Fai’kas Kálmán 6658, Kajtár Lajos 7190, Horváth János 7400, Skolkay Mályás 6315, Haas és Somogyi 7975, Léptéi’ János 8770, Knausz Gyula 9600, Jungfer Gyula 11.758 pengővel. A Vérhalom tér csatornázási munkálataira pályáztak: Gravieser Albin 4786. Csányi Pál 5137, Oberdörfer József és Fiai 5469, König József 5919, Hajnal Imre 6171, Amon Antal és Fiai 6366, Komfort Építő Rt. 6465 pengővel. Felelős kiadó: VIRAGH ISTVÁN Vcrsrni|(<irö[|íil()si hirdeiménu Utalással a Fővárosi Közlöny „Hivatalos hirdetések1' rova­tának élén közölt általános ajánlati feltételekre, nyilvános írás­beli versenytárgyalást hirdetek: A) 3000 fm 14-—15/24—25 cm hasított trahit szegélykő, B) 10.000 darab 18/27/18 cm trahit kötőkockakő, C) 10.000 darab 26/26/13 cm trahit gyalogútkő, D) 100.000 darab 18/18/13—14 cm trahit fejkő, E) 100.000 darab 18/18/13- 14 cm angit-andezitfejkő, F) 150.000 db 18/18/14—14 cm bazaltfejkő, G) 100.000 darab 18/18/14 cm bazalt három­negyedes kockakő és H) 1000 tonna hazait kiskő szállítására. A hivatkozott hirdetményben közölt módozatok szerint a le­teendő bánatpénz összege az ajánlati összeg 2%-a. Az ajánlat benyújtásához szükséges nyomtatványok a IV. kér.. Központi városháza, II. emelet 285. ajtószám alatt kapha­tók 2 pengő lefizetése ellenében. A kellően felbélyegzett és borítékban elhelyezett ajánlatokat 1930. évi december hó 13-án (szombaton) délelőtt 10 óráig a II. em. 279. ajtószám alatt kell benyújtani. Az ajánlatok fejbontása 1930. évi december hó 13-án (szom­baton) délelőtt 11 órakor lesz a III. em. 409. sz. helyiségben, ahol a vállalkozók vagy megbízottaik jelen lehetnek. Budapest, 1930. évi november hó 25-én. .1 székesfőváros polgármestere. STABILl ÉPÍTŐ RT. S Budapest, V., Vilmos császár-út 22. Telefon: Aut. 112-43 DUHklIY Ásványolaj és asphalt­lIlUmA IPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG DlinADCQT Központi iroda; VI., ANDRÁSSY-ÚT 19. SZÁM DULmriLO I Telep: VI, BABÉR-U. 96. ::: Tel.: Aut. 236-84 ÁSVÁNYOLAJ OSZTÁLY: ▼ ÚTÉPÍTÉSI OSZTÁLY : Modern út- és járdaburkolatok, hengerelt, asphalt, beton ma­cadam, kockakőburkolat. Bitu- phönix felületi kezelés hideg ::: és meleg eljárás szerint ::: Adózott és adómentes petró­leum, benzin, gázolaj, gépkenő s hengerolajok,zsiradékok Ame­rikai legjobb minőségű Phönix autó- és tractor-márka olajok Nyilvános benzinföitöáiiomások az ország legtöbb városában 's / sV NÁDOR LAJOS tervező iparművész BUDAPEST, VII., Wesselényi ucca 41. sz. Telefon: József 344 —68 HŐSZENBÁNYA ÉS TÉGLAGYÁR TÁRSULAT RESTEN, (DRÄSCHE) BUDAPEST, V., KLOTILD UCCA 3 Telefon: Automata 255-54, 255-55 és 255-56 Pozsgay Dezső oki. kőművesmester és burkolási vállalkozó Budapest, üli., körvasút sor 8 (Saját telepén) Fischer és Hartmann mázolómesterek és festékkereskedők Budapest, IV., Képíró ucca 3 — Tel.: Aut. 847-73 Fióküzlet: IX., Tompa ucca 30 — Alapítási óv 1844 ona Döme és Társa Papír és írószereit gtfán i ahfára a ..l*ai)irmalomiioz DUDAPEST. IV.. ARANYKÉZ UCCA 6 Telelőn: Aj! »77-15 Alapítva. 1790-ben Plencnsloch Józsei és fia rugőtjama Dcltfegzőgtjár és vcsnöhi mOiniézel Budapest Vili. Ráhóczi üt 2 7 (Róhus Kórház mellet!) TELEEOIM: JÓZSEF 421-34 TOLLÁR LAJOS épület- és díszműbádogos, gáz-, vízvezeték-, fürdőberendezés é s csatornázási-vállalat Budapest, VI., Aradi-utca 29. Telefón: Aut. 183-32 ZILAHI-BALOGH GYULA ÉPÍTŐMESTER BUDAPEST, l.y BORNEMISSZA-U. 36. TELEFON: LÁGYMÁNYOS 2-32 5 TOY FERENC utca22.'sz. BafeáHf SCöstponti fűtés, szellőz- Telefon: tetés, vízvezeték éscsa­j. 431-72 tornázás berendezési vállalat Vonali Rafaello bronzöntő Budapest Lakás: Petneházyucca 75/b. Gyár: Vi., Jász ucca 74. sz. Telefón: Automata 919—12. sz. felsenleld Rudolf bélyegző- és pecsátbélyeggyár véső- és dombornyomó-műterem Budapest, V., Bálvány ucca 16-18. Teleién: 103—94 STEINER ZSIGMOND ES TARSA magy. kir. szab. egyenruha, sapka- és csákógyár. Katonai felszerelési cikkek nagykereskedése. Le­vente, cserkész-, sport és tőzoltófelszerelések BUDAPEST, HAJÓS-UTCA IS. SZÁM. Alapíttatott 1900-ban. Telefón: Automata 205—46 Radó Sándor építész és építő mester, építési vállalkozó Budapest. I., Szent Imre herceg útja 4. Tel.: Lágymányos 7-42 Wiedermann Ágoston építési vállalata Budapest,III.,SanMarcóucca5. Tel,: Aut, 626-38 Gazdag József miíasztalos asztalosárugyára, vállal iskolaberendezéseket slb. Kispest, Petőfi tér 9. Telefon : Kispest 102 DELMÁR BÉLA oki. mérnöK. építőmester Budapest, VI., Benczur-utca 17. Tel. 263-40 ,M1ICÁ‘ “ RÓZSADOMBI VIRÁG ÉS TAJKERTÉSZETE ■ Budapest. II.. Szemlöneau ucca 23. szám TELEFON : AUT. 529-70. Tájkertészet: Vállalja díszkertek, parkí­rozások, ablakdíszítések és villakertek tervezéséi és évi gondozását VersenulárguaS&si hirdeiménu Utalással a Fővárosi Közlöny „Hivatalos hirdetések*4 rova­tának élén közölt általános ajánlati feltételekre, nyilvános írás­beli versenytárgyalást hirdetek az V. kér., Tisza ucca (Váci út és Pannónia ucca közötti szakaszán) végrehajtandó kövező- ■ és elő munkákra. A hivatkozott hirdetményben közölt módozatok szerint a le­teendő bánatpénz összege az ajánlati összeg 2%-a. Az ajánlat benyújtásához szükséges nyomtatványok a IV. kei’., Központi városháza, II. emelet 285. ajtószám alatt kapha­tók 2 pengő lefizetése ellenében. A kellően felbélyegzett és borítékban elhelyezett ajánlatokat 19:10. évi december hó 16-án (kedden) délelőtt, fél ti óráig a II. emelet 279. ajtószám alatt kell benyújtani. Az ajánlatok felbontása Í9S0. évi december hó 16-án (ked­■ den) délelőtt 11 órakor lesz a III. emelet 409. számú helyiség­■ ben, ahol a vállalkozók vagy megbízottaik jelen lehetnek. Budapest, 1930. évi december hó 2-án. A székesfőváros polgármestere. Az Athenaeum irodalmi és nyomdai részvénytársulat nyomása Nyomdaigazgató: Wóznor 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom