Független Budapest, 1930 (25. évfolyam, 1-52. szám)

1930-07-09 / 27. szám

2 Független Budapest Budapest, 1930 július 9. Gallérokat csak a Király gőzmosoda tisztít kifogástalanul “ töknél, tanulmány kirándulásoknál, sport ünnepélven, játékokon szüntelenül ott leselke­dik a baleset réme, melynek lehetőségét nem zárja ki a legkörültekintőbb emberi óvatosság) sőt elővigyázatosság sem. A felnőtt és a gazdasá gilag önálló személy balesetbiztosítás útján védekezik legalább a szerencsétlenségek gaz­dasági következményei ellen. A gyermek bal­esete iis okozhat súlyos gazdasági válságot, nem ritkán anyagi leromlást a szülők szá­mára. A gyermek maradandó következmények­kel járó balesete rombadönti a jövőjével kap­csolatos reményeket és felnővén, nyűge lesz családjának, terhe a társadalomnak és ön­magának — kötelessége tehát a szülőnek ön­magával, családjával és a társadalommal szemben gyermekének balesetbiztosítása. —■ Ennek terhét természetesen a szülők viselik, azonban ez a teher elenyészően csekély, gyermekenként mindössze évente 50 fillér, míg az iparostanonc és gazdasági iskolák nö­vendékeinél, ahol a baleseti segély nagyobb, évente 1 pengő lenne. — E jelentéktelen díj ellenében, halálos balesetnél 250 pengő temetkezési seg'ély, ál­landó jellegű, teljes rokkantság esetén 3000 pengő rokkantsági kártalanítás volna biztosít­ható^ 500, illetve 6000 pengős biztosított összeg esetében, a biztosítási díj évente egy, azaz két pengő lenne. A kötelező tanulóbiztosítás érvényessége természetesen kiterjeszthető volna Európa ha- I tárain belül bárhol történő balesetekre. Sze­gény, többgyermekes szülőket még e csekély díj fizetése alól is fel lehetne menteni és a díj fizetését a város vállalná magára. A kárösszegek nem életjáradék formájában kerülnek kifizetésre, hanem egy összegben, mégpedig a végleges kár megállapítása után azonnal. A biztosítási összeget vagy közpénz­tárban, vagy magánintézetnél kellene el­helyezni, nehogy eredeti rendeltetésétől elvon­ják. A kárvallott tanuló 18 éves korában kapná kézihez kamataival együtt a kártérítést, Indo­kolt esetben a kamatokat a szülőknek meg­felelő gyógyeszközök alkalmazására vagy ne­veltetési járulékra kifizethetnék. A fenti javaslathoz hasonlót több biztosító intézet nyújtott be a fővároshoz. Az a terv, hogy őszre az általános diákbiztosítást megvalósítják és annak hatályú mintegy 85.000 budapesti ta­nulóra terjedne ki. ! OETI ANTAL VASÖNTÖDE ÉS GÉPGYÁR R.-T. I Budapest, X., Asztalos Sándor-út 9. sz. J 1 TELEFON : József 308—32 és József 308—31. Megalakultak az űj üzemigazgatóságok Csak a baloldali polgári ellenzék nem felölte még ki a maga igazgatósági tagjait — Az új üzemigazgatók legnagyobb része nem kerül vissza a törvényhatósági bizottságba Megtörtént az üzemigazgatóságok várva- várt megalakulása és az üzem igazgatóik már el is foglalták tisztségüket. Bizonyára kellemetle­nül érintette az üzemekbe bejutott városatyá­kat az a körülmény, hogy a tantiémkérdés egy­előre teljes °n rendezetlen és csupán a részvény- { társasági formában működő vállalatok folyó- | síthatjúk ezidőszerint az igazgatósági tagok ' tiszteletdíját. A többi üzemekkel kapcsolatos ! tantiémkérdést csak a választások után intézik el, mert, mint már jeleztük, a pártok, vezetői nem akarják, hogy a községi választásokon a tantiéinek korteseszközt jelentsenek az ellen­pártok kezében. Ezt a néhány hónapot tantiéin nélkül is kibírják, ellenben a választások utón majd megszavazzák a tantiémösszegeket ré­szükre. Igaz, hogy sok városatya már nem lesz abban a helyzetben, hogy ezt az előnyt élvezze, mert sokan nem kerülnek vissza a törvényható­sági bizottságba. Azonban megvan a mód arra is, hogy esetleg kívülről mégis behelyezik őket egyik vagy másik igazgatóságba, mint ahogy most is megtörtént, hogy külső embereket, nem bizottsági tagokat, választottak meg, illetve ne­veztek ki. A választással különben egy kis baj volt. mert a demokraták, szokásukhoz híven, me­gint nem tudtak megegyezni a tiszt­ségek felosztásában, mert sokkal több helyet követeltek maguknak, mint amennyi őket számarányuk szerint meg­illetné. De nem tudtak megegyezni a liberális és a keresztély ellenzékkel sem, úgyhogy vég­eredményben minden igazgatóságban csak öt, illetve a kinevezett taggal együtt, hat helyet töltöttek be, míg a hetedik tagságot fenntartot­ták a veszekedő baloldalnak, abban a remény­ben, hogy egyszer mégis csak megegyeznek a maradék tisztségek szétosztásában. Az üzemek igazgatóságának tagjai a vá­lasztás és a kinevezés során a következők: Elektromos Müve!:: Farkas József dr., Jou­ti ovich Pál di-., Pászthy János, Steinhlerz Si­mon, Stern Sándor, Déry Ferenc ny. alpol- górm ester. Gázművek: Bibit!)i Horváth János, Kertész Miklós, Mettelka Frigyes. Miklós Ferenc dr„ Némethy Károly dr., Fi mily István mérnök. Vízművek: Dinioli Vidor, Kossal ka János dr., Martin János, Piazza Győző, Schmarilla Géza, Farkas Kálmán ny. h. államtitkár. Székesfővárosi Autóbuszüzem: Hohenbur­ger Antal, Lampel Vilmos, Lévai Sándor, (író­vá Zsigmond dr., Politzer Gusztáv dr., Sima- nek Emil műegyetemi tanár. Községi Élelmiszerárusító Üzem: Gaylkof­fer István, Koós Jenő, Keisz Mór, Staub Ele­mér, Székelj' János, Hlatkjr‘Endre njr. r.-t. fő­tisztviselő. Szent Gellért Gyógy fürdő és Sz lló: Csóka Lajos, Girardi Tibor, Kállay Tamás, Szőke Gj'ula dr., Vitéz András József, Pompérj" Ele­mér. Hirdető Válalat: Bresztovszky Ede, Holzer Sándor, Payr Vilmos, Rásó Lajos dr., Vass Béla, Faller Mihály ny. igazgató. Községi Temetkezési Intézet: Battenberg Lajos, Bohn József, Halász Alfréd, Krizs Árpád dr., Pálfy József, Gróh István ny. igaz­gató. Kátrányozó- és bitumenezőtelep: Ehrlich G. Gusztáv, Kovács Ferenc, Lackenbacher György. Paul beim Ferenc, Szepessj' Albert. Szen.tgály Antal mérnök. Központi Tiizelőszerraktár.y Füzesséry Zol­tán dr., Horváth Pál, Repold Károly, Sajó Já­nos, Stadler Nándor, Nessjr Gyula. Budai Hegyipálya: Bauknecht Tamás, Ga- mauf Géza, Katona Sámuel, Kozma Dezső, Permit Flóris, Urbanovits Zoltán. Széehenyi-gyógy fürdő: Császár Ferenc, Katona Sámuel, Kerekes Ödön dr., Posta Sán­dor dr., Szakái Antal dr., Bánó Dezső. Rudas-gyógyfürdő: Klóze Róbert, Knurr Pálné, Kolimann Dezső dr., Milotay István dr., Samek Emil dr., Szlávik Ferenc dr. orvos. Ásvány vízüzem: - Bozóky Ádám dr., Faith Jack, Pászty Károly, Spett Ferenc dr., Weszel- szky Gyula dr., Vámossy Zoltán dr. egyetemi tanár. Községi Műszerüzem és Kórházi Anyagrak­tár: Deutsch Jenő, Doras Gábor dr., Grosch Károly dr., Gyulay János, Sajó János, Mano- vits István dr. főorvos. Községi Gyógyszerüzem: Bayer Antal, Ber­kes Jenő dr., Divényi Károly dr., Hódossy Ge­deon dr., Szabó László dr.. Ladányi Mátyás dr. főorvos. Községi Kenyérgyár: Deák .Lajos, Dörfler Lajos, Ehrlich G. Gusztáv, Nagy Antal, Pakányi Ferenc, Burghardt-Bélaváry Rezső. Székesfővárosi Tat er sáli és Lóvásártelep: Kállay Tamás, Koesán Károly, Kolimann Dezső dr., Németh János, Wenczel Árpád dr.. Rakovszky Iván. Községi Lóhúsüzem: Frühwirth Mátyás. I # O. M. T. K. védjegyű I palacktejben az erö| VAS-U. 16. SZELEPCSISZOLÁS GÉPPEL Telefon : József 393—73. Morvay Zsigmond, Pcpelka Tamás, Reisz Mór. Wayand Miklós, Jármay KároljT dr. Városi Színház: Bánóczi László dr., Csécsi Nagy Miklós dr., Divényi Károly dr., Ilovszky János, Kiss Menyhért dr., Kertész K. Róbert. Az új igazgatóságok már a legközelebbi napokban megtartják alakuló üléseiket és Mi­szerint hetenként legalább egy értekezletet tar­tanak. Az üzemek igazgatóságainak sokkal nagyobb hatáskörük lesz, mint amennjú eddig volt. Vi­szont felelősségük is sokkal nagyobb, mert a törvény az esetleges kárért az igazgatósági, ta­gokat egyetemlegesen felelőssé teszi. Az illeté­kes tanácsnokok csupán mint előadók és ta­nácskozási joggal felruházott személyek vehet­nek részt az igazgatósági üléseken, hasonlókép­pen az üzemek vezetői is. Most még az igazgatóságok elnökeinek és alelnökeinek kinevezése van hátra. Ezt a feladatot a törvény a polgármesterre bízza% aki még ezen a héten gondoskodik e tisztségek viselőinek kinevezéséről. Az üzemigazgatóság megválasztásával a városházi pártok nagy tehertétellel könyebbül- tek meg. Az új igazgatók legnagyobb része- azokból áll, akiket Ezzel az állással kompenzáltak annak el­lenében, hogy nem kerülnek vissza a törvényhatósági bizottságba. Tapétázást, szobafestést, mázolást SÄg REITZER FERENC ÉS FIAI R.-T. iestőipari, festőiparmüvészeti és tapétázó vállalat végez. Budapest, VII., Rózsa-utca 32. Telefon: József 311-81. ás 444—73. Razzia a ..díszített“ duttmölcshosarahra Energikus lépés a magyar gyttmölcs- héréskédélém Hitelének megóvása érdekében A magyar gyümölcs hírnevének megóvása érdekében -a főváros is hathatós intézkedéseket tesz és miután sok panasz merült fel, hogy egyes lelkiismeretlen termelők meo- kereskedők tudatos visszaéléseket követnek el a gyümölcs minőségével, radikális lépésre határozta el ma­gát. A közgyűlésen is szóvátették egy interpel­lációban, hogy a dumaparti idénypiacon úgy­nevezett „díszített“ kosarakban árusítják a gyümölcsöket, ami annyit jelent, hogy csak fe­lül raknak kiválogatott, szép gyümölcsöt, míg a kosarak, vagy ládák alján és közepén silá- nyob minőségű áruk húzódnak meg. Ez az el­járás nagymértékben károsítja a közönséget és a viszontelárusításra vásárló kereskedőket, akik a kirakott, szép gyümölcsök láttára az elsőrangú árut megillető árat fizetik és csak amikor a kosarat kiürítik, látják, hogy becsap­tak őket. A külföld bizalmát is megrendíti, ha ilyen díszített gyümölcsküldeményeket kap drága pénzért. Miután a panaszok e tárgyban állandóan szaporodtak, a polgármester intézkedésére a vásárcsarnokok igazgatósága a napok­ban nagy razziát tartott a dunaparti gyümölcspiacon és végigjárta az árusokat, akiknek gyümölcsös- kosarait kiürítette. Kiderült, hogy csakugyan csak felül tartalmaznak szép árut a kosarak, míg belül másod- és harmadrendű gyümölcsök vannak. A tettemért árusok ellen kihágási eljárást indítottak, de ez csak a kezdete a megtorló eljárásnak. A főváros elhatározta, hogy a jövőben még radi­kálisabban fog elbánni a lelkiismeretlen áru­sokkal és akiknél ismét díszített kosarakat ta­lálnak, azoktól egyszersmindenkorra megvan - j: k az árusítási engedélyt. RÁD JÓZSEF ANTAL, TETŐFEDŐ VÁLLALATA BUDAPEST, III., KISKORONA-UTCA 60. Elvállal mindennemű tetőfedési munkákat u. in. pala-, cserép- és eternit-fedések szakszerű kivitelét.

Next

/
Oldalképek
Tartalom