Független Budapest, 1930 (25. évfolyam, 1-52. szám)

1930-07-02 / 26. szám

Független Budapest Budapest, 1930 július 2. megalakultak az új szakbizottságok Az új törvény értelmében megalakult bizottságoknak csak véleményező szerepük van Az önkormányzat fontos fórumai, az ügy­osztályi szakbizottságok, a múlt szerdán meg­alakultak. Egyhangú volt a választás, mert a nagyobb pártok — úgy a jobboldalon, mint a baloldalon — békésen megegyeztek a reájuk cső tagsági helyek számában és abban is, bogy a pártokon kívül álló frakciókat, vala­mint a pártonkívüliek coportját teljesen kirekesztették a szakbizottságokból. De nagy volt az egyéni sérelem a partokon be­lül azok részéről, akik a bizottságokba nem jut­hattak be. Pedig a pártok vezetőségei igyekez­tek a lehetőség szerint mentül több igényt ki­elégíteni és ezért még a pártvezérek is alig he­lyezkedtek el egynél több bizottságban. A szak­bizottságok elnökeit a törvényhatósági tanács j választotta. Ferenc, Politzer Gusztáv dr., Keisz Móric, Szá­maim! Mihály, VaiSkS Béla, Wayand Miklós. KX. ügyosztály: Elnök: Buday Dezső, tagok: Andréka Ká­roly, Bibithi Horváth János, Blieszner Ágos­ton, Gál Benő, Holzer Sándor, Ilovszky Jáno's, Kertész Miklós, Knurr Pálné özv„ Kocsán Ká­roly, Koréin Dezső, Mihalovics Zsjgmond, Né­meth Béla dr.. Ugrón Gábor dr., Vitéz Aladár, Weiller Eimő dr. X. ügyosztály: Az új bizottságok a következőképpen alakultak meg: I. ügyosztály: Elnök: Lázár Ferenc, tagok: Bozóky Ádám dr., Csilléry Béla dr., Dinich Vidor, Dirner Gusztáv dr.-né, Erdősi Antal, Friihwirth Má­tyás. Gál Jenő dr., Gyürey Rudolf, Harrer Fe­renc dr., Karafiáth Jenő dr., Mayer Ernő dr., Payr Vilmos, Spett Ferenc dr.v Szakái Antal dr.. Vitéz András József. II. ügyosztály: Elnök: Petrovácz Gyula,, tagok: Bechtler Péter, Fóthy Vilmos, Garai Ármin, Lédermann Mór, Martin János, Munkácsy Gyula, Nagy Antal, Nagy István, Paulheim Ferenc, Reípold Károly, Sajó János, Schröder Ferenc, Tarr Béla, Verebély Jenő dr., Wellisch Andor. III. ügyosztály: Elnök: Harrer Ferenc, tagok: Bauknecht Tamás, K. Császár Ferenc, Déri Ferenc dr., Földvári Béla dr., Horváth Pál, Martin János, Máté István, Mettelka Frigyes, Or óva Zsig- mond dr., Piazza Győző, Rakovszky Iván dr., Schmarilla Géza, Szepessy Albert, Ziegler Géza, Zinnmermann Dezső. Elnök: Csilléry András, tagok: Berkes Jenő dr., Dorns Gábor dr., Groseh Károly dr., Hódossy Gedeon dr., Horovitz Gábor., Kerekes Ödön dr., Kiár Zoltán dr., Körmöczi Zoltán dr., Krizs Árpád dr., Popelka Béla, Posta Sándor dr., Rolsenák Miksa dr.. Székely János, Tauffer Gábor dr., Tauffer Vilmos dr. XI. ügyosztály: Elnök: Homonnay Tivadar, tagok: Batten­berg Lajos. Bosnyák Izsó, Brunecker Lajos, Divényi Károly dr., Glück Frigyes, Halász Alfréd, Halter Károly, Kollmann Dezső dr., Mar öze vi ez Lajois, Nessi Gyula, Németh János, Pálfy József, Rácz Vilmos dr., Takács István, Weszelszky Gyula dr. XII. ügyosztály: IV. ügyosztály: Elnök: Gaár Vilmos, tagok: Aüer Pál dr., Bezegh-Huszágh Miklós, Bohn József, Farkas Zoltán dr., Füzesséry Zoltán dr., Gonda Béla dr., Györki Imre dr., Hochenburger Antal. Ta­níts Imre dr., Perczel Béla, Rásó Lajos dr., Tabódy Tibor, Török Zoltán dr., Vörös János dr., Wenczel Árpád dr. V. ügyosztály: Elnök: Kozma Jenő, tagok: Blaskó Artúr, Botzeuhardt János dr., Bresztovszky Ede, Bu­day Dezső, Farkas József dr., Holzer Sándor, Koós Jenő, Lévai Sándor, Magyar Miklós, Mik­lós Ferenc dr., Pompéry Elemér, Sármezey Endre, Scheuer Róbert, Vörösváry Miklós dr., Wünscher Frigyes. VI. ügyosztály: Elnök: Wolff Károly, tagok: Baracs Marcel dr., Bánóczi László dr.. Bárány Oszkár, Bresz­tovszky Ede, Buday Dezső, Glücksthal Samu dr., Hann Arnold, Hegedűs József dr., Joano- vich Pál, Kertész Miklós, Kozma Jenő dr., Né­meth Béla dr., Plattliy György dr., Szőke Gyula dr., Ugrón Gábor dr. VII. ügyosztály: Elnök: Becsey Antal, tagok: Andréka Ká­roly, Draskóczy M. László, Glücksthal Samu dr., Horovitz Gábor, Horváth Károly. Kivovits Károly, Kosalka János dr., Milkovits Vazul, Pászthy János, Péter József, Propper Sándor, Ravasz Árpád, Stadler Nándor, Szabó József B. Virágú Géza. Megalakult a kegyúri bizottság is. melynek tagjai lettek: Andréka Károly, Bayer Antal, Bednárz Róbert, Blieszner Ágoston, Bódy Tiva­dar, Bresztovszky Ede, Farkas István, Gaár Vilmos, Halter Károly, Harrer Ferenc, Hohen- burger Antal, Horváth Pál, Hufnagel Pál, Huszkai Géza,- Krizs Árpád, Larnpel Vilmos, Martin János, Mettelka Frigyes, Mihálkovits Zsigmond, Ortvay Rezső, Pakots József, Petro­vácz Gyula, Schmidt Richard, Szepesi Albert, Szőke Gyula, Tabódy Tibor, Usetty Béla, Wolff Károly, Zeitiger Vilmos és Zsombor Géza. A szakbizottságokat lehetőleg még a nyári szünet előtt összehívják alakuló ülésre és a leg­fontosabb ügyek elintézésére. Meg kell tárgyal­ni azt is, hogy milyen ügyek kerüljenek a szakbizott­ság elé, amelyeknek hatásköre és jelen­tősége is lényegesen alábbszáll. Az új törvény ugyanis csupán véleményező szervnek minősíti a szakbizottságukat, holott idáig sok kérdésben a szakbizottságok nemcsak javaslatot tettek, liánéin döntöttek is. A tanács­nokok a bizottságokban már csak előadóként fognak szerepelni és a bizottsági elnökök sok­kal nagyobb jogkörrel fognak rendelkezni, mint az ügyosztály vezetői, annál is inkább, mert minden elnök egyúttal a törvényhatósági tanácsnak is tagja. D ona Döme és Társa Papír és írószeren öuárí rahfára a „Paplrinalomiioz Elnök: Bódy Tivadar, tagok: Bánóczi László dr., Bednárz Róbert, Csóka Lajos, Di­nich Vidor, Elek Hugó dr., Halász Manó, Hun­kár Géza, Kéthly Anna, Kirchner Béláné, Koll­mann Dezső dr.. Lázár Miklós, Padányi Ándor, Pintér Jenő dr., Raffay Sándor dr., Stem Szerén. BUDAPEST. IV.. ARANYMEZ UCCA 6 Telelőn: Auf. 877-15 Alapítva: 1790-ben VIII. ügyosztály: Elnök: Usetty Béla, tagok: Darvas Gyula, Deák Lajos, Deutsch Jenő, Deutsch Mór, Far­kas József dr., Gaylhoffer István, Girardi Ti­bor, Kleiner Artúr dr.. Lumpéi Vilmos, Pakányi Munkácsy ernő épillet- és mUlaftatos- mester», tahar»éhtilz.- hely- és fully hahésxttö Budapest, VII., Rózsa-utca 39 Telefon : József 312—80 INOtZI KŐBÁNYA- ÍS IPARIELEPEIi RÍSZV.-TÁRS. YTT V U?PM.0E£An0D^ÍÄU^DAPEy■ BIMBÓ-UTCA 19. TELEFON: AUTOMAT l 529 90 ÜZEMI IRODA: NOGR AD VERŐCE. TELEFON: 4. VASÚTI ÁLLOMÁS: NÓGRÁDVERŐCE ▼ ▼▼ ▼T T Ajánl inóczi piroxén andesit bányájában termelt ClSŐröllgÚ mÍllÖS€í$Ű ZÚZOM HílVÍCSOf hcíszer zűzolf Kavicsból hengerzúzóhon előállított,-feiüict. kezeléshez és bitumenes aszfalthoz szükséges Különböző szemnagíjságú pormentes zuzaléhof. valamint az előírásoknak megfelelően kidolgozott háromnegyedes KOCHát, fejKÖVet tafluaof, híshochát, cuKlopot és ídonuloM terméshövet Jó, tartós, megbízható és gazdaságos üzemű AUTÓBUSZOK, TEHERAUTÓK és PÓTKOCSIK a MAGYAR VL'AGGON- ÉS GEPGYÄR R.«T. GYŐRI AUTOMOBILGYÁRÁBAN készeinek. A legújabb típusú autók RÁBA- KRUPP AÄ RÁBA-A. F. ,Ví 2,,eher­bírásúak. Központi igazgatóság: V. kerület, Deák Ferenc-utca 18. sz. Telefon: Aut. 818—50. Raktár és javítóműhely: VII., Kerepesi-út 26. sz. Telefon: J. 453-84. Z INNER MANÓ kőbánya és útépítési vállalkozó Újpest, Tavasz u. 24. Tel. :Aut. 950-75 SCHÖNTHEIL RICHARD OKLEVELES ÉPÍTÉSZ ÉS ÉPÍTŐMESTER Budapest, I., Villányiul 10. szám. Telefon: Lágymányos 19-36 Palágyi Gyula Rt. | I Yskolák, kőr- 1 I házak, inter- I A nátusok, :::: szállodák stb. teljes berende­zése. — Épület- asztalosság :::: fa-, vas- és acélbútorgyár | Budapest, VII., Hajtsár út 40 Banner oki. építész és építőmester Budapest, I., Verpeléti út 10. — Telefón : Lá. 6-57 SCHÁFFER KAROLY oki. mérnök, vasút-, út-, beton-építési vállalkozó, kövezőmester Budapest, Vili., AggteleKi-u. 17. Tel., J. 925-88. Libik és Társa V., Személynök-u. 21. Telefon : Lipót 916 96. Wippermann precíziós görgös és zajtalan láncok, kúp- és tányérkeretek, lendkerék-koszorúk, Sim-könnyűfém- és öntöttvasdugattyúk, dugattyúgyűrűk, dugattyúcsapok, sze­lepek, zsírozó csapszegek stb. Csavarok, vörösréz-asbest tömítések, fékbetét, golyós- és kúpgörgős csapágyak. AC gyújtógyertyák és mindennemű autótechnikai alkatrészek. Gall-, Ewart- és mindennemű lánckülönlegességek és fogas­kerekek. ANON ANTAL ÉS f IÁI kövezömesterek, út-, csatorna- és beton­építési vállalkozók, földmunka, vágány- fektetés, mészkőbánya Vili., EUtÓ UtCü to. Telefon : J. 303-05 P ál Hátyás Elvállalok kő- és műkő építkezési kőfaragó­mester Livauaiu« au- m muivu építkezési és temetői munkáka Rajzokkal és költségvetéssel díjmentesen szolgálok BudSpCSt Telep: III., Bécsi út 3005. sxám Lakás: III.. Polnár tér 5. sxám Zwillinger Gyula építész Budapest, UII.fCsengery--u. 30 Telefon : József 455 — 69 Fischer és Hartmann mázolómesterek és festékkereskedők Budapest, IV., Képíró ucca 3 — Tel.: Aut. 847-73 Fióküzlet: IX., Tompa ucca 30 — Alapítási év 1344 Apám Közpoiiti szejKzte tés, vízvezeték, csatorná­zás, lígszesz, fürdő- és szivattyútelepek berende­zési vállalata BUDAPEST, VII., DOB-UTCA 87 — TEL. I J. 424-94 ZILAHI-BALOGH GYULA ■■■■ ÉPÍTŐMESTER ■■■■■i BUDAPEST, I., BORNEMISSZA-U. 36. TELEFON: LÁGYMÁNYOS 2-32 SAMUEL GYÖRGY egészségügyi berendező és bádogos Budapest, VI., Aradi-utca 45. srám. — Telefon : Automata 223 62. í

Next

/
Oldalképek
Tartalom