Független Budapest, 1930 (25. évfolyam, 1-52. szám)

1930-06-18 / 24. szám

HUSZONÖTÖDIK jubiláris évfolyam 1930 június 18 24. szám FUggplpnBudappsl Várospolitikai és közgazdasági lap Megjelenik minden héten Előfizetési ára a Nagy Budapest melléklettel együtt Egész évre 24 pengő — Fél évre 12 pengő Egyes szám ára 50 fillér Főszerkesztő: B. VIRÁGH GÉZA Felelős szerkesztő: LIPPAY GYULA Dr. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VII., Szövetség ucca 22 Telefon: József 345-82 Postatakarékpénztári csekkszámla: 45476 Szomorú nyitány Most már kialakult a kép, a főváros jö­vőjének előrevetett fotográfiája. A törvényhatósági tanácsi választások előtt még mindent tudunk, mindent látunk. Most már nem kérdőjel többé, nem X-ként elénk meredő ismeretlen, hogy jó volt-e meg­ölni la tanácsot és helyébe a törvényhatósági tanácsot tenni, mert már a választási előké­születek megmutatják, hogy a törvénynek ez a még leghelyesebbnek látszó intézkedése is végtelen kárára lesz a fővárosnak. Egyelőre még csak a jelölésekről beszél­hetünk. Nem a tudás, a hozzáértés, a városi ügyekben való jártasság alapján történtek meg a jelölések, hanem egyszerűen belső pártszempontok szerint. A legutóbbi tanácsnokválasztás tanul­ságos példát állít szembe azzal, amit most látunk, a jelölések során. A közgyűlés a leg­gondosabb mérlegelés alapján választott, nem diktáltak ott pártszempontok, csupán a tehetség és érdem volt a döntő. Hogy nem lehetett mindenkit megválasztani, aki meg­érdemelte volna, sajnálatos körülmény volt és a közgyűlés tagjai mélyen fájlalják is, hogy a jók közül kellett két legjobbat vá­lasztani és a többieket egyelőre a jövőre bízni. A mostani jelölés és választás kiáltó ellentéte ennek, olyan szegénységi bizonyít­ványa az új rendszernek, amelyet meg kell látni, észre kell venni. A törvényhatósági tanácsban lesznek kitűnő emberek. De lesznek olyanok is, saj­nos, akiket nem a meggyőződés erejénél fogva jelöltek oda, hanem a kényszerűség, a pártszempontok szorító nyomása alatt. Sok támadás érte a tekintetes tanácsot, amely ezen a héten ül össze utoljára, hogy jbúcsút vegyen attól a helytől, ahonnan Bu­dapest életét igazgatta annyi évtizeden át. Nem egyszer hibáztattuk mi is azt a szuve­rén módot, amellyel önkényesen intézkedett a főváros életének olyan megnyilvánulásai­ban is, amelyekben a polgárság akaratának kellett volna alkotmányosan érvényesülnie. De ha merültek is fel különböző kifogások a tanács ellen, különösen alkotmánjogi szempontból, nem lehetett sehogysem ta­gadni nagy szakértelmét, önzetlen odaadá­sát, rutinját — ami sokszor még a szak­tudásnál is fontosabb — és pártatlanságát. Most ennek vége, előlépett rej tekéből, ahol eddig lesben ült: a jogosulatlan magánérdek, valamint a pártérdek és pártszempont, amely — mint látható — mindennél fonto­sabb, mindennél előbbrevaló. Legelsősorban a főváros egyetemes érdekeinél. Visszariasztó, sőt utálatos az, amit lát­nunk kell. Nem is a kulisszák mögött foly­nak a knockautolások, hanem a nyílt színen ,és az ütések nem is szabályosak, hanem olyanok, amelyekért egy sportszerű, nemes mérkőzésen okvetlenül diszkvalifikálnák a feleket. Nem nézünk most a jövőbe, hogy ta főváros szempontjából az ilyen intéző ta­nács, amelyet így állítanak össze, mit fog produkálhatni és milyen lesz munkaképes­sége, most csak a jelen pillanat förtelmessé- gét látjuk, amely úgy hat a szemlélőre, mintha fej bevágták volna. A törvény az intéző tanács megválasz­tásánál a pártszempontot írja elő kötelező szempontnak. Nem a tudást, a tapasztalatot és becsületes munkát, hanem a pártérdeket. Kinyitották a kaput a tülekedés, stréberség és tehetségtelenség előtt. Az intézőtanács­ban nem azokat fogjuk látni, akik a legjob­ban tudnák intézni Budapest ügyeit, hanem akiknek legjobb az öklük, legvastagabb a bőrük, legcsontosabb a könyökük. Szerencse, hogy vannak a jelöltek közt olyan kiváló férfiak is, akiket nem lehetett elmellőzni, mert különben kétségbe kellene esnie min­denkinek, aki Budapest új életét várja, új munkát, új kezdeményezést ettől a tanácstól. A nyitány nagyon lehangoló. Már ez az első alkalom is megmutatja, hogy baj van az új törvénnyel, hogy az a szellem, amelyet a törvényhozó a városházára plántált, . vesze­delmes. Az új törvény ellen most már nem lehet hadakozni, bele kell nyugodni abba, hogy ezentúl ez már így lesz. De ebbe a lát­ványba nem lehet belenyugodni, ezt a képet nem lehet a jövő képének elfogadni. Mi lesz később, ha már a kezdet ilyen? . . . A baloldal széthúzása a jobboldali pártokat erősíti a törvényhatósági tanácsi választáson Belső bomlás a demokratapártban Pakots kibuktatása miatt — Nagy izgalom a választások küszöbén A főváros autonomikus életének nevezetes fordulópontja a szerdai nap, amikor megalakul az új fővárosi törvény által kreált végrehajtó szerv: a törvényhatósági tanács. A polgárság’ ennek a szervnek a létrejöttével képviselethez jut a váríos sorsának intézésében és ép ennek a kivételes hatalomnak a gyakorlása érdekében folyik hetek óta nagy tülekedés és viszálykodás a községi pártok kebelében a tagsági helyekért. A Független Budapest már előzőleg jelezte, hogy a jelölések körül támadt elégedetlenség' újabb párt szakadásokra fog vezetni és az ese­mények igazolták is ezt a, - r hmmációnkat, mert a demokrata táborban — Pakots Jó­zsefnek a törvényhatósági tanácsból való kibuktatásával — ismét felütötte fejét a belső harc és az összezsugoro­dott pártban újra megindult a szomorú bomlási folyamat. Ugyanez az elégület- lenség tapasztalható az Egységes Köz­ségi Polgári Pártban is a tanácstag­sági jelölések miatt. Szerdán délután választja a közgyűlés a törvényhatósági tanács tagjait és előzőleg a polgármesteri hivatalban a kijelölt bizottság veszi át a pártok jelölőiistáiif. Bánóczy László, Bódy Tivadar, Hohenburger Antal és Janits Imre közjegyző a jelölőlistákat átvevő bizott­ság tagjai, jegyzője pedig Szentmiklóssy József tanácsjegyző. A bizottságnak az a feladata, hogy a törvényes rendelkezéseknek megfelelően, gondosan átvizsgálja a jelöltek és az ajánlók névsorát és ellenőrizze azt is, vájjon minden, jelölt aláírta-e a kötelező nyilatkozatot a tör­vényhatósági tanácsi jelöltség elfogadásáról. A pártok belső viszálykodásai és a kisebb taglét­számmal bíró pártok személyi differenciái miatt - amikor e sorokat írjuk — az a helyzet, hogy csak három lista indulhat, mert a kisebb pártok és a pártonkívüliek nem, tudtak megegyezni egy egységes lajstromban. A Wolff- és a Kozma-párt ezzel szemben a teljes győzelem biztosítása érdekében, közös listát állított, rajtuk kívül pedig csak a szocialisták és a demokratapárt állíthat jelölteket. A jobb­oldali közös lista névsora és sorrendje, amelyen a keresztény és a községi párt jelöltjei felváltva szerepelnek, így alakul: Wolff Károly, Kozma Jenő, Buday Dezső, Gaár Vilmos, Pelrovácz Gyula, Becsey Antal, Lázár Ferenc, Usctty Béla, Müller Antal. Scheuer Róbert, Nagy Fe­renc, Dorner Gyula, Früh wirth Mátyás, Farkas József, Császár Ferenc, Martin János, We- szelszky Gyula, Csécsi Nagy Miklós, Csepregi Horváth Károly, Bóhn József, Bolzenhardt Já­nos, Kollmann Dezső, Csóka Lajos, Bozóky Ádám. A törvényhatósági tanács 20 választott tagsági helye közli! legalább 12—13 he­lyet a jobboldal kap. tehát a névsor első felében szereplő jelöltek megválasztása egészen bizonyos. A szocialisták a baloldali polgári pártok eléggé el nem ítél­hető személyi antagonizmusa folytán esetleg 5 mandátumhoz is juthatnak, miután sokan lesz­nek a baloldalon a jelölésben részt nem vettek között, akik a baloldal erősítése érdekében a szocialistákra fognak szavazni. Ez esetben sor­rend szerint Peyer Károly, BHehler József, Ré­vész Mihály, Kiss Jenő, Bánóczy László kerül­nek be a törvényhatósági tanácsba. Amennyi­ben Kiss Jenő mandátumát megsemmisítik, helyére Bresztovszky Ede kerül. A demokraták — számarányuknak megfelelően — két tagsági helynél többet nem kaphatnak, ez a két hely pedig — a demokratapárt döntése folytán — Brócty Ernőnek és Láng Lajosnak jut. Ameny- nyiben a demokratáknak a Friedrich-csoporttal való kooperációja megvalósult, úgy a harmadik mandátum Friedrich Istvánt illeti meg. Érdekesen szólhatott volna bele a választási küzdelembe a pártonkívüliek állásfoglalása, akik Balkányi Kálmánt óhajtották a kistanácsba bejuttatni. Ha Balkányi Kálmán elfogadható helyet kapott volna a kormánypárti listán, úgy a pártonkívüliek nagyrésze e mellé a lista mellé állt volna. Ez azonban nem történt meg. Hét­főn délután másirányú tárgyalás is volt folya­matban Balkányi Kálmán személyével kapcso­latban. Ezek szerint a pártonkívüliek csatlako­zása ellenében a demokrata listán Bródy Ernő, Láng Lajos és Friedrich István után a negyedik helyre Bal­kányi Kálmán kerülne. Hétfőn estére azonban ez a kombináció is meg­dőlt. A pártonkívüliek csoportja ugyanis — szám szerint 14-en — hétfőn este Papp József dr. elnöklésével tartott ülésén egyhangúlag elhatározta, hogy a szerdai köz­gyűlésen a törvényhatósági tanács tagjainak választásában nem vesz részt. A csoport tagjai tartózkodni fognak a szava­zástól. E határozat folytán Balkányi Kálmán — a pártonkívüliek jelöltje a kistanácsi tagságra — semmi­féle párt jelöltlistáján szerepet nem vállal. Az új fővárosi törvény végrehajtási utasí­tásának a többség által történt önkényes, magyarázata íme azt eredményezte, hogy két kisebb csoport: a nemzeti szabadelvűek és a. pártonkívüliek a szavazásban nem vesznek részt, mert önálló listát — amelyhez 39 párttag tömörülése szükséges — állítani nem tudnak. Legmodernebb | gyógyintézet sebészi és bel- ■ betegek részére Dr.; PAJ I0R-SANAT0RIUH SXÍW- ÉS ÉRBETEGEKNEK ÚJ SDSXTÁtY I BUDAPEST,Vili. iuü-i 1 VAS-UTCA 17. SZ. • nap- és légfürdők. |

Next

/
Oldalképek
Tartalom