Független Budapest, 1929 (24. évfolyam, 1-52. szám)

1929-10-16 / 42. szám

Egyes szám ára 50 fillér 1929. október 16. Várospolitikai és közgazdasági lap. Megjelenik minden héten. ELŐFIZETÉSI ÁRA a Nagy Budapest melléklettel együtt Egész évre 24 pengő. Fél évre 12 pengő. Egyes szám ára 60 fillér. —^— Főszerkesztő: B. VIRÁGH GÉZA Felelős szerkesztő: LIPPAY GYULA dr. Szerkesztőség és kiadóhivatal s Budapest, VII., Szövetség-utca 22. Telefon: József 31/5—82. Postatakarékpénztári csekkszámla : 45.476. ■■■■woMaHMBmHeMnBnBi Az új moriamur. Annak, ami a fűváros szerdai közgyűlésén és azóta történt, nem szabad nyomtalanul el­tűnnie. A közgyűlés, mint egy ember, rántott kardot az autonómia mellett és az a moriamur, amely itt hangzott el, nekünk szebb és kedve­sebb, mint ama régi volt, amelyen egy aulikus nemesség kötötte le magát méltatlanul és ok nélkül a felsőbb hatalomnak. A múlt heti mo­riamur a demokráciáért, a főváros önkormány­zatáért hangzott el és a főváros közéletének egyik legszebb pillanata volt. A fővárosnak ez a manifesztációja akkor se marad nyomtalan, ha itt nem is rögzítenők le. Hatása már megmutatkozott eddig is és még inkább érezhető lesz ezentúl. A törvényjavas­lat további előkészítése most már ennek a grandiózus közgyűlési hangulatnak a hatása alatt folyik, és ha a parlament elé kerülő javas­lat egész lényegében különbözni fog attól, mint amelyet a Független Budapest egy másik helyén ismertetünk, úgy ez a múlt szerdának köszön­hető. De a legnagyobb hatása ennek a közgyű­lésnek az az öntudat, amelyet az a polgárság érezhet és az az önkormányzat hirdethet, ame­lyet meg akarnak semmisíteni, ki akarnak irtani, hogy híre se maradjon. A szerdai köz­gyűlés lefolyása a leghatalmasabb érv az ön- kormányzat megtartása és fejlesztése mellett. Nagy elégtétellel tölt el bennünket az a tudat, hogy az autonóm közgyűlés minden mel­léktekintet és minden széthúzás nélkül egyesült az ónkormányzat védelmezésének gondolatá­ban. Egész világok választják el a közgyűlés egyes csoportjait egymástól, át nem hidalható távolságok és óriási szakadékok meredeznek köztük. És ezeket a szakadékokat egyszerre csak áthidalta egyetlen eszme: a polgári ön­érzet, Budapest népének egy akarattal való tiltakozása a hatalom ellen, amely ezt a polgár­ságot játékszerré akarja ledegradálni. Az auto­nómia máris meg van mentve, mert Budapest népének autonóm képviselete megmutatta ezen a szerdai napon, hogy nincs erő, amely pótolni tudná az önkormányzat nagyszerű erejét. Mi kezdettől fogva hittel hittük és hirdettük, hogy Budapest népe méltó arra, hogy a saját dolgában maga intézkedjék. Ismerjük azt a nagyszerű polgárságot, amely hatalmassá és gyönyörűvé tette Budapestit, amely abban különbözik egyéb fővárosoktól, hogy azokat uralkodók tették naggyá, míg bennünket a ma­gunk ereje állított Európa legszebb, legmoder­nebb városai közt is a legelső helyek egyikére. Hirdettük, hogy ezt a polgári erőt bilincsekbe verni a legnagyobb bűn lenne: a szerdai köz­gyűlés megmutatta, hogy ez az erő nagyobb, mint azok a bilincsek lennének, mert egyetlen gesztusra porba hullottak a vasak, amelyeket kezünkre, lábunkra akartak tenni. Ez az ön­tudat a legnagyobb erőnk és ez vezet bennün­ket a további küzdelmekben. Az impozáns fellépést, a felemelő érzést semmi sem zavarta. Jobb- és baloldal teljesen egységes volt: olyan, mintha ők viselnék az „egységes párt“ nevet. Ami pedig a középpár­tot illeti, ha nem is mutatta, tudjuk, hogy egyiitt- érzett a két szélső oldallal és a kulisszák mö­gött harcol azért az ideálért, amely mellett a közgyűlés ország-világ előtt harsogta világgá a szerdai moriamurt. A hallgatás nem mindig ielcnt beleegyezést, különösen pedig nem a politika világában: abban a csendben, amellyel a középpárt fogadta a közgyűlés tiltakozását, volt annyi tiltakozás, mint a nyílt manifesztá- ciókban. A belügyminiszter karácsonyig törvényt akar csinálni a javaslatból. Mi már tudjuk, hogy ebből a javaslatból nem lesz törvény. De addig még nagy út áll a közgyűlés előtt, amely, ha utolsó közgyűlése is a Mai főváros életének, megmutatta, hogy méltó vezetője Budapestnek. A fővárosi reform elbuktatása érdekében meg­indított küzdelemnek érdekes fejleményei lesznek. A főváros szerdai közgyűlése impozánsan tüntetett az autonómia mellett. Ez a demonstráció megtette hatását úgy a főváros nagyközönsége, mint a dön­tésre hivatott kormánytényezők előtt is. Még nem zajlott le a belügyminiszteri anfcétezés, egyelőre tehát nem bocsátkozhatunk jóslásokba a reformter­vezet rendelkezései tekintetében, de máris megálla­pítható, hogy lényeges módosításokra lehet számítani. Scitovszky Béla belügyminiszter a főváros viha­rosan tüntető közgyűlésének lefolyása után olyan értelmű nyilatkozatot tett közzé, amely szerint egy­előre csak tervezetről van szó, amelyen még vál­toztatások és módosítások lesznek. A belügyminisz­ter hangulatváltozásának az okát és magyarázatát abban a fáradhatatlan tevékenységben kell keresni, amellyel űr. Ripka Ferenc főpolgármester az autonómia védelmére sietett. Ripka Ferenc főpolgármester távol a nyilvánosság zajától, a kulisszák mögött minden tekintélyét latba vetette, hogy a reformtervezetet még első ismerte­tése előtt is elfogadhatóbbá tegye. Egyelőre tehat csak a várakozás álláspontjára helyezkedhetünk. Az azonban nem kétséges, hogy a fővárosi törvény reformja még ebben az esztendő­ben a törvényhozás elé kerül, sőt Scitovszky Béla belügyminiszternek elhatározott szándéka az, hogy karácsony előtt a javaslatot feltétlenül tető alá hozza. Ezek után felmerül az a kérdés, hogy a fő­városi reform törvényerőre emelkedése következté­ben milyen politikai változások várhatók. Ez év december 31-én lejárnak azok a mandátumok, ame­lyeket tavaly októberben egyszakaszos törvénnyel hosszabbíttatott meg a belügyminiszter. Az egysza­kaszos mandátumhosszabbító törvényjavaslat tár­gyalásakor ellenzéki oldalról azt a kérdést intézték a belügyminiszterhez, hogy mi történik egy esztendő múlva abban az esetben, ha addigra nem lesz új tör­vényes rendelkezés a főváros törvényhatósági bizott­ságának újjáalakítását illetőleg. Scitovszky Béla bel­ügyminiszter a leghatározottabban kijelentette, hogy kizárólag törvényes eszközökkel fog élni, vagyis minden rendeleti út mellőzésével magához a törvény­hozáshoz fog fordulni. Ez az időpont most elkövet­kezett. A főváros igazoló választmányának egy hónapon belül, tehát még november 15-e előtt intéz­kednie kell az év végén lejáró mandátumokra való tekintettel az új választás napjának a kitűzéséről. A most érvényben '""ő 1924. évi XXVI. t.-c. ide­vonatkozó rendelkezése szerint a választás napját december 5-e és 15-e között kell kitűzni. A Független Budapest munkatársa ilyen körülmények között Az utolsó közgyűlés olyan Botond bárójának bizonyult, amely betöri a bizantinizmus érc­kapuját és utat nyit a polgári szabadságnak, amelyet most már nem szabad féltenünk. El­mondhatjuk újból Kossuth Lajos szavait: „Annyi erőt a kivitelben, mint amennyit a megajánlás­ban" és — Budapestet a poklok kapui sem dönthetik meg ... szükségesnek tartotta, hogy a legilletékesebb helyen érdeklődjék a helyzet alakulása iránt. Olyan helyen, ahol Scitovszky Béla belügyminiszter terveit isme­rik, közölték a Független Budapest munkatársával, hogy a belügyminiszter a törvényhatósági bizottság feloszlatását tervezi. A belügyminisztérium törvényelőkészítő osztályá­ban, ahol ebben az ügyben szintén érdeklődtünk, azt a felvilágosítást kaptuk, hogy az év végén lejáró mandátumok meghosszabbí­tása tárgyában törvényjavaslat nem készül. Ennek következtében bizonyosra vehető, h!ogy Scitovszky Béla belügyminiszter még ebben az év­ben, de előreláthatóan december 5-e előtt, — még mielőtt a választásra kitűzött terminus bekövetkez­hetnék, — feloszlatja a törvényhatósági bizottságot. A belügyminiszternek feloszlatási joga hat hónapos érvényű, ami azt jelenti, hogy hat hónapon keresztül tanácsközgyűlés fogja intézni a városházi adminisztráció irányítását. Arról, hogy ezalatt az idő alatt ki lesz a kormány képviselője a városházi politikában, egyelőre még nincsen elöntés. Minden valószínűség szerint Ripka Ferenc főpolgármester marad továbbra is a főváros közügyeinek irányitója, bár híre jár, hogy a felosz­latás ideje alatt a főpolgármesteri állás betöltetlen marad és a városháza élére a belügyminiszter kor­mánybiztost nevez ki. Beavatott várospolitikai körök­ben úgy tudják, hogy Ripka Ferenc mellett még két előkelő név szere­pel a jelöltek között. Az egyik Lázár Ferenc felsőházi tag és törvény- hatósági bizottsági tag, aki a városházi politikában tagja ugyan a Wolff Károly vezetése alatt álló Keresztény Községi Pártnak, de az országos politi­kában gróf Bethlen István legközvetlenebb hívei közé tartozik, még attól az időtől kezdve, amikor gróf Bethlen István először próbálkozott meg az úgynevezett Egységes Pártnak a megalakításával. A másik jelölt a kormánybiztosságra Rakovszky Iván volt belügyminiszter, a Fővárosi Közmunkák Tanácsának az elnöke. Lázár Ferenc — hír szerint — erősen ambicionálja a kormánybiztosi pozíció elnyerését, mert pártalakító szándékai vannak. Lázár Ferenc ugyanis meg akarja teremteni a vármegyei választásoknál kialakult gyakorlat példája szerint a Fővárosi Polgári Egység Pártját, amely tömör sorokban venné föl a harcot az új választásoknál a szociáldemokrata párttal szemben. Ma már illetékes kormánykörökben is bizonyosra veszik, hogy Feloszlatás vagy mandátummeghosszabbítás Nem készül törvényjavaslat a belügyminisztériumban a december végén lejáró mandátumok meghosszabbításáról. — Hírek Ripka, Lázár Ferenc vagy Rakovszky Iván kormánybiztosságáról. Lényeges módosításokra hajlandó a belügyminiszter a fővárosi reformnál. Legmodernebb gyógy­intézet sebészi és bel- betegek részére Dr. PAJOR-SANATORIUM BUDAPEST, Vili. VAS-UTCA 17. sz. SZÍV- ÉS ÉKBETEGE1ÍNEK TJJ OSZTÁLY Idegbetegek, üdülők gyógy­helye, vízgyógyintézet, nap- és légfürdők.

Next

/
Oldalképek
Tartalom