Független Budapest, 1928 (23. évfolyam, 1-52. szám)

1928-09-26 / 39. szám

Független Budapest ftSetnsfeMJos'..-I .lil.lll.lii 1928. szeptember 2<S. ASCHNER JÓZSEF TEXTILIPARI-,, GŐZMOSÓ-, KELMEFESTŐ- ES VEGYIPARI GYÁRAK BERENDEZÉSI VÁLLALATA BUDAPEST, V., HOLL] : ; TELEFON : LI PÓT 992 Kopornoky István iratrendező- és papirnemű gyára Készít irodaberendezési cikkeket, úgymint: gyorsfűző­ket, okmánygyüjtőket, szarnia- és iratrendezőket, irományfede­leket. irat- es kartotékdobozokat, vezérlapokat, előrendezoket minden nagyságban — Budapest, VI., Hajós-utca 25. Iroda- bejárat Gróf Zichy Jenő-utca 21. Telefon: Teréz 134—19. Több ezer részvényt ad el a főváros a Községi Takarék útién. A tőzsde alakulásától függ, hogy többet vagy kevesebbet kap-e az , előirányzott 600,000 pen­gőnél a főváros. — Rengeteg elértéktelenedett papír marad a város nyakán. 8u>lös<: Á 9bfl9T aopol £«jöi idß.riitini Gyártja az egyedüli MAGYAR ólomminiumgyár Fémkereskedelmi Rt. BUDAPEST, VI, FORGÁCH-UTCA 4. ÉPÜLETVASALÁSOK ÄlfUSi MAJOR JÁNOS Budapest, VII, kér., Rákóczi-út 72. *Excelsior«-szálk5 épület. FEKETE ÖDÖN mérnök vízművek, vízvezetékek, csatornázások, központi fűtések, szellőztetések és légszeszberendezések tervezése és kivitele Budapest, II., Zsigmond-u. 1. Telefon: Aut. 514-80. R YSAVY BÉLA bádogos és vízvezeték-szerelő vállalkozó BUDAPEST, VIII., JÓZSEF-UTCA 79. SZ. BRUNDL JANOS udvari szállító, egészségügyi műszaki bererdezések gyára BUDAPEST, VII., PÉTERFFY SÁNDOR-U. 34. Telefon : J. 3l5-ri9. Központi fűtés, melegvíz készítés, vízvezeték, csatornázás, gáz derítő-telepek, városok vízművel, városok csatornái. A városháza legfontosabb eseménye most a költ­ségvetéssel kapcsolatos kérdések tárgyalása. A fő­város nagy ’megpróbáltatások előtt áll az új gazda­sági esztendő küszöbén s nagyon óvatos gazdálko­dást kell folytatnia, högy deficit nélkül ússza meg a, következő évet. A folyton fokozódó terhek miatt a főváros kényszerítve van rendes jövedelmein kí­vül más forrásból származó anyagi javakat is fel­kutatni. Ezért értékesítik a Lipót-körúti bérpalotát és e miatt bocsátják áruba a főváros tulajdonában levő részvényeket. A Független Budapest régebben hírt adott már arról az akcióról, amely a főváros részvénytulajdonosi minőségének megszüntetését követelte és amely ak­ciónak fíedő IVfór állt az élén. A konjunktúra alatt lépett a főváros tanácsa a tőzsdei spekulánsok so­rába s akkoriban mázsaszámra vették a legkülön­félébb. legbizonytalanabb értékű papírokat. Jelen­tős veszteségek árán sikerült csak megszabadulni ettől a részvénytömegtől s csupán az értékesebb bankpapírokat tartotta meg a főváros. Ez az ügy egy évvel ezelőtt vizsgálat tárgya is volt. és csak nagynehezen sikerült a város vezetőségének eljárá­sát a tőzsdei manőverekkel kapcsolatosan igazolnia. Most azután a főváros elhatározta, hogy teljesen megszabadul a kellemetlen emlékű tőzsdei papírok­tól és úgy döntött, hogy i a főváros tulajdonában levő intézmények rész-: vényein kívül az összes magánrészvényeket el­adja. A jövő évi költségvetésbe ennek folytán 600,000 pengőt vettek fel az eladásra szánt részvények ellenértéke fejében. Többek közt a következő rész­vények kerülnek eladásra: 60,4 db. Pesti Hazai Első Takarékpénztár Egyesület, 104 db. Hazai Bank, 10 darab Országos Kő,zpoütti ■ Hitelszövetkezet, 311 db. Pesti Magyali•, Kereskedelmi, 330- dbc Magyar Álta­lános. Hitelbank, :18 db. . Magyar Leszámítoló és Pénzváltó Bank, 12 db. Első Magyar Általános Biz­tosító Társaság, 150 db. Borsodi Szénbánya, 140 db. Magyar Őstermelő, 120 db". Ófa, 30 db. Magyar Ál­talános Kőszénbányá, 1,000 db. Magyar Általános Ingatlanbank, 100 db. Első Budapesti Gőzmalom, 320 db. Magyar Általános Takarékpénztár, 20 db. Nasici, 2,000 db. Fővárdsi Bank és Váltóüzlet és 350 db. Nemzeti Hitelintézet. Van ezenkívül egy csomó értéktelen részvénye is a fővárosnak, melyekért egy fillért sem kap. Van egy sereg valorizálatlan államadóssági kötvé­nye és olyan értékpapifosa, amely ma 2—3 fillért ér, 1,000 db. Magyar Nemzeti Bank részvénnyel is rendelkezik a főváros, de ezeket valószínűleg nem adják el. Épp Így nem kerül piacra a Beszkárt, a Vásárpénztár, a Községi Takarék, a Kisipari Hitel- intézet, a Gyöngyösi Szénbánya s a többi fővárosi részvénytársasági üzend részvénypaketje sem. Mindezekért a főváros 600,000 pengőt akar el­érni, de, természetesen, az elérendő ár a tőzsde alakulásától függ s attól, hogy mikor dobják piacra a papírokat. Ha a fővárosnak a szerencse kedvez, úgy jelentő­sen nagyobb összeget tudnak elérni az előirány­zottnál. A részvények eladásával az új Községi Takarék- pénztárt bízzák meg, mplynek az lesz első nagyobb üzleti megbízatása. FRITSCH és TÄRSA Cégtulajdonos FRITSCH EMIL (1904. óta) bádogos-, vízvezeték,- légszesz,- csatornázás- és egészségügyi műszaki vállalat BUDAPEST, II. KÉR., MARGIT-KÖRÚT 11. SZ. Telefon: Aut. 535—50. M. kir. postafak. pénzt. sz. 49,096. Alapította : TABERMANN GUSZTÁV 1872-ben. NAGY GYULA LAKATOSÁRUGYÁRA Budapest, VIII., Kőris-utca 10. Telefon: J. 348—15. FíííéS, vfz „j, Szentgyörgyi és Társa I1*'* ML Budapest, Vili., Baross u. 88. Telefon : J. 308-97. HORVÁTH LAJOS R T. SS 3udapest, III., Fényes Elek-utca 4. Telefon: Aut. 624—68. Vállal mindennemű gépjavítást, vasesztergályos, maratási és géplakatos bérmunkákat is. FÖLKEL ISTVÁN épületlakatos Budapest, X., Halom-utca 30. sz. (Saját házában). Elvállal mindennemű épület- és vasszerkezeti-munkát. K.EPTER JÁNOS «£& 1UDAPEST, X., ASZTALOS SÄND0R-UTCA 8. TELEFON : J. 333-60, 361-69. GYÁRT mindennemű híd - és középítési vasszerkezeteket, akatosárukat, redőnyöket, kovácsárukat. — Egyedüli gyártója a Köpplinge r-rendszerű idomvasablakoknak. SZIKRAY DÉNES «rr Kazánbefalazások, Ipari tűzálló kemencék Gyárkémények, ú. m lágyító, edző, olvasztó, tazánfalazási javítások stb. email égető stb kemencek 3udapest, IX., Ráday-utca 38. Telefon: ]. 401-04. M OETL ANTAL 1 VASÖNTÖDE ÉS GÉPGYÁR R.-T. | Budapest, X., Asztalos Sándor-út 9. sz. f TELEFON : József 303—32 és József 308—31. 1 Et term ünke t szeptember lS-ikán megnyitottuk. A míívészszobában BRO DŐL GUT dszky iy játszik. tenberg A YEW-YOliK Itt. igazgatójára és szeméigz< te. ; .» .*? \ t\ t :> **r. •> ;>* <; 5'if ► Az autóbuszüzem ügyei újra foglalkoztatják az í illetékes bizottságokat. Mindenekelőtt az örökéletü- nek látszó gárázskérdés Rendezése' Van soron s íi középítési ügyosztályban újra ív terVpályázat'dviúásá felett vitatkoznak. A, napokban Budapestre, .érkezett : dr. Qiitirg kórmanytanácsps,. a berlini autóbuszüzem . ‘igazgatója, akit, a főváros tanácsa szakértőül hívolt ’ meg a garázsépítés tervéinek' elbírálására. Quam több napig tartózkodott Budapesten s beható tár­gyalásokat folytatott úgy a középítési ügyosztály vezetőjével, mint az autóbuszüzem igazgatóságával a garázspályázat technikai feltételeire nézve. Össze is állították az új pályázati feltételeket, de a kiírás­ról még nem határoztak. Akik a helyzettel ismerősek, nem bizakodnak abban, hogy a garázsépítkezések valóra fognak válni. Az üzemnek egyrészt alig van pénze a garázs elkészítésére, másrészt a sok huza-vona miatt az egész kérdés annyira eltolódott, hogy inkább más megoldást keresnek. Egyelőre alkalmas épületeket keresnek, melye­ket kibérelhetnének, és már találtak is úgy Budán, mint Pesten megfelelő épületeket. Valószínű, hogy a bérlet helyett ezeket az épületeket meg is vásárolják s ezzel végleg leke­rül a garázsépítés gondja a napirendről. Az autóbusszal kapcsolatos másik ügy a Békeffy-féle vállalatoknak a kérése. Mint ismeretes, Békeffyék annak idején 60,000 pengő készpénzgaranciát nyújtottak, amire szerző­désileg voltak kötelezve. Az összeget bank bocsá­totta rendelkezésükre és természetesen tekintélyes káhíátöt 'keH>,;ézéft". .fízfetníok, Békéffyé’b most ■:a:z't kérik, Högya föVáró.s; údja Vibszájiiéklk á 60;ÖÓb p^n- i göt s mentesítse őket e .s;a'niiiqia:'terhétől'." Hivatkoz­nak', arra, hogy eddig is pontosan teljesítették Szer- ' zödésés' köteFezettsegűiket 's amehnyroeri bármiféle differencia is merül fel köztük és a főváros között, 4tt yan ;gAraneiáhak. >a?3i0 .autóbusz, amely minden­esetre többet ér 6Q,000 pengőnél. A városházán még nem döntöttek, vájjon' visszaadják-e a vállalkozók biztosítékát. Annyi tény, hogy Békeffyék vállalkozása üzleti szempontból nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. A közönség még nem szokott hozzá az általuk üzemben tartott autóbuszvonalakhoz s a bevétel még a rezsi fedezésére sem elegendő. A helyzet most még rosszabbodott, mert az aránylag jól menő margitszigeti járatok megszűntek. A vállalkozóknak nincs is reményük arra, hogy a bevételek kedve­zőbbre alakulnak, mert október végén már elkészül­nek a főváros első autóbuszai s akkor a városi üzem veszi át a Békeffyék által fenntartott járatok egy részét és Békeffyék kocsijait más, eddig meg nem állapított vonalakra helyezik át. Valószínűnek lát­szik, hogy a főváros segíteni fog a vállalkozók hely­zetén s visszaadja nekik a készpénzbiztosítékot, hogy ezzel csökkentse terheiket. I i:lü CTS’O Nem épülnek új autobuszgarázsok. A Békeffy-csoporí 60.000 « kauciója.

Next

/
Oldalképek
Tartalom