Független Budapest, 1928 (23. évfolyam, 1-52. szám)

1928-04-04 / 14-15. szám

2 Függeilen Budapest 1928. április 4­gyakorlat egyesek önkényének fenné ki a nyugodt, komoly, köteiességszeríí tárgyalás lehetőséget, amely mindenütt ellenszenvet, jogos felháborodást, indula­A közgyűlésen körülbelül nyolcvan óra hosszat tár­gyaltak a szónokok az Egye­sült Fővárosi Takarékpénz­tár megvásárlása ügyében. A külső jelek igazolják, de az ellenzék saját beismerése sze­rint is obstruál. A javaslat ellenzői ugyanis részben is­métlik azokat az érveket, amelyeket az Egyesült Fő­városi Takarékpénztár meg­vásárlása ellen fel lehet hozni, részben pedig ügyrendi vitát folytatnak A javaslat védelmezői viszont hallga­tásba burkolóznak, mert tud­ják azt, hogy minden új fel­szólalás további tápanyagot nyújt a javaslat ellen­zőinek. Az egész harc ma már oda csúcsosodott ki, hogy a javaslat ellenzői azt állítják, hogy feltétlenül híve mindenki a Községi Takarékpénztár megalapí­tásának, azonban ennek minden egyébtől függetlenül úgy kell megtörténnie, hogy a főváros alapít egy községi takarékpénztárat, nem pedig magára vállal egy veszteséges üzletet. Hiába mondják ezzel szem­ben a javaslatot támogató fővárosi bizottsági tagok és a tanács, hogy az Egyesült Fővárosi Takarék- pénztár átvétele nem jelent nagyobb veszteséget a fővárosra, mint az a font perdu, amelyik minden alapításnál keletkezik. Ugyanis a Pénzintézeti Köz­pont kikapcsolt minden veszteséges üzletet az Egyesült Fővárosi Takarékpénztár terhei közül és úgy adja át az Egyesült Fővárosi Takarékpénztár üzletét, hogy azokból semmiféle veszteség a fővá­rost nem terhelheti. A Községi Takarékpénztárnak az ára tehát 250,000 P kerüli összeg, amelyet a részvények 52%-áért kell fizetni, és az a nyugdíjteher, ame­lyet a tisztviselők átvételével vállalni kell. Miután a nyugdíjalap a mérlegteher oldalán 700,000 pengővel fel van véve és csak ha az összes tiszt­viselőket egyszerre végkielégítjük, akkor tesz ki a nyugdíjteher 2,700,000 pengőt, egyetlen szakértő sem mondhatja azt, hogy a fővárost a tisztviselők nyug­díja címén a szokásosnál nagyobb megterhelés illetné. Adva van tehát a helyzet, hogv a Községi Taka­rékpénztárnak a megvásárlási ára 250,000 pengő és a nyugdíjteher, amelyik — hasonlóan a harmoniká­hoz, — gusztus szerint 700,00-től egészen két mil­lióig nyújtható, ismétlem: ez az ára a Községi Ta­karékpénztárnak. Ha a tranzakció ellenzői tényleg olyan nagy lel­kesedéssel volnának a Községi Takarékpénztárnak hívei, mint például én vagyok, akkor azt mondanák, hogy ezen ár ellenében azonnal meg kell szavazni a Tanács javaslatát. Ök azonban a következő ellen­vetést hozzák még fel. Szerintük egészen bizony­talan, hogy a kormány jóvá fogja-e hagyni a Községi Takarékpénztár alapszabályát és különösen annak a leglényegesebb pontját, azt, hogy a székesfőváros körülbelül 300,000 millió pengőt érő összes vágyó­tokat váltana ki és alapot s alkuimat szolgáltatna árrá, hogy az önkormányzat életképtelensége bizo- nylttassék. nával jótállhasson ezen Községi Takarékpénztár minden kötelezettségeért, röviden adósságáért. Miután a tanácsnak a javaslata szerint a Községi Takarékpénztárra vonatkozó egész tranzakció csak akkor jön létre és a részvényeket csak akkor vásá­roljuk meg, ha a kormány jóváhagyja a Tanács javaslatát egész terjedelmében, ebben pedig bent van, hogy az Egyesült Fővárosi Takarékpénztár alapszabálymódosítás útján, 'illetőleg a fővárossal kötendő szerződés útján Községi Takarékpénztárrá alakítandó át, és abba többé a kormánynak beleszólása nem lesz, hogy a főváros és a Községi Takarékpénztár részvénytársaság hogyan fognak megszerzödni; a javaslat ellenzőinek ez az érvelése csak obstruk- ciós argumentum. Ha valaki meggyőz engem arról, hogy a kormánynak ezen tanácsi javaslat határo­zattá való emelkedése után • is megvan a hatalma ahhoz, hogy a Községi Takarékpénztár ne létesül­hessen, akkor azt mondom: ne tegyünk tovább egy lépést sem, hanem várjuk meg Wolff Károlyt és Kozma Jenőt, akik ebben a kérdésben tárgyaltak, hogy meghallgathassuk az ő véleményüket is ebben a kérdésben. A helyzet tehát jelenleg az, hogy a javaslat ellen­zői és a javaslat támogatói lábhoz tett fegyverrel várják a további közgyűlési tanácskozásokat. Ha Wolff és Kozma kijelentik, hogy a kormánnyal úgy állapodtak meg, hogy a Községi Takarékpénztár megalapításának több akadálya nincs és az obstruk- ció mégis tovább folyik, akkor ennek a körülmény­nek nagyon hátrányos következményei lesznek. Mindenki ismeri a politikai felfogásomat, hogy semmi olyan nyilatkozatot nem teszek, amelyiknek az volna a célja, hogy zavart keltsen, mert közel egy évtizedes politikai működésem alatt meggyő­ződtem arról, hogy alkotó politikát csak úgy lehet végezni, hogy kikeressük azokat a becsületes és reális princípiumokat, amelyek a polgárságot össze­kötik, és minden olyan momentumot, amely a pol­gárság szétválasztására alkalmas, figyelmen kívül hagyunk. Mikor tehát azt mondom, hogy az cbstrukció folytatásának következményei lesznek, akkor ezzel nem terrorizálni akarom az obstruáló- kat, hanem tisztán és logikusan rá akarok mutatni az obstrukció következményeire. Az első következ­ménye az lesz, hogy a Tanács és a javaslat támogatói — a főpolgár­mesterrel az élükön — élni fognak azzal a jo­gukkal, hogy folytatólagos közgyűlésen két- három napig éjjel-nappal tartó tárgyalással az obstrukció erejét megtörjék, ez azonban csak a kisebbik következmény, mert a nagy, súlyos következmény abban fog állni, hogy minden logikusan gondolkozó ember azt fogja mon­dani, hogy nem lehet a közgyűlés elé vinni olyan ♦ KUNZ JÖZSEF és TÁRSA királyi kiváltságos nagykereskedők Budapest, V., Deák Feranc-utca és Bécsi-utca sarok. Telefun : 21G-83. Vászon és asztalnemű. Szállodai és kórházi fehérnemű. ügynek a tárgyalását, amelynek bármilyen okból ellenzői vannak, mert ez bizony lehetetlenné teszi a nagy tranzakció lebonyolítását. Azt kérdezem én Baracs Marcel és Gál Jenő igen tisztelt Barátaimtól, hogy a nagy bankoknál és egyéb részvénytársaságnál a vezérigazgató dönti-e el az ügyek sorsát, vagy a részvénytársasági köz­gyűlés? Ok, akik a közgazdasági élet minden fázi­sát ismerik, nagyon jól tudják azt, hogy a részvény- társaság alkotmánya szerint vannak ügyek, ame­lyeket csak a részvénytársaság közgyűlése intézhet el és mégis ezek az ügyek akkor kerülnek a köz­gyűlés elé, mikor a vezérigazgató az ügyet perfek­tuálta és nem azért kerülnek a közgyűlés elé, hogy ott a részvényesek hozzászóljanak, hanem azért, hogy a vezérigazgató által megkötött szerződést jóváhagyják. Ne méltóztassék most erre azzal válaszolni, hogy a részvénytársaság és a fővárosi autonómia két kü­lönböző dolog. Nagyon tisztában vagyok vele, hogy ez a két intézmény mennyiben különbözik egymás­tól. De viszont az új fővárosi törvény is le fogja vonni a kon­zekvenciát erről az obstrukcióról, hogy a közgyűlés elé csak olyan ügyeket lehet oda­vinni, amelyeket már a polgármester és a Tanács megkötöttek és a közgyűlés elé csak jóváhagyás céljából viszik oda, úgy, mint ez a részvénytársa­ságoknál történik. Az új fővárosi törvény ezen mostan folyó obstrukcióból kifolyólag gondoskodni fog arról, hogy az ügyrend ne adjon lehetőséget arra, hogy a többség alkotmányos akarata megaka­dályozható legyen. Nálunk Magyarországon, ahol a polgárságban nincsen vállalkozói kedv, ahol a bankárok nem olyan organizátorok, mint az angol, amerikai és né­met bankárok, itt nálunk nagyon sok kommunális üzem fog létesülni, amelyek csak azért kerülnek a székesfőváros kezébe, mert egyrészt a polgárság, másrészt a bankok nem mernek vállalkozni. A fő­város tehát kénytelen az újabban felmerülő problé­mákat megoldani, miért is nálunk feltétlenül gon­doskodni kell arról, hogy obstrukcióva! ne lehessen a társadalom fejlődését megakadályozni. Az üzemek koncentrációja és kommunizálása nem csupán magyarországi tünet. Az egész kultúrvilág- ban most folyik a munkamegosztás elvére felépített társadalmak eltrusztösödése és Angliában épp úgy folyik a községi pártok harca, mint nálunk Magyar- országon, a különbség csak az, hogy Angliában^ a szocialisták harcolnak az üzemek községesítése mellett, mert ott a vállalkozó polgárság kezében van minden közüzem, míg nálunk a szocialisták a Köz­ségi Takarékpénztár elten harcolnak, — bármilyen megokolással, az mindegy, — tehát szembehelyez­kednek a saját nagy politikai irányeszméikkel. AU£E IGNÁC papirosáruk, üzleti könyvek gyára, vonatozó intézet, könyvnyomda BUDAPEST, Vili., MÁRIA TERÉZIA-TÉR 15. SZ. Telefon : József 386—02. Az obstrukció és a kibontakozás. Irta Ereky KároSy. Ereky Károly. A dunaparti Szent "fános-kápolna és szobor története. Irta Gárdonyi Albert főlevéltáros. Az Eötvös-tér 2. szám alatti ház udvarán ál! egy régi kút, amelyet egy még régibb Szent János- szobor díszít. A kutat ma már a vízvezeték vize táplálja, a szobor azonban még abban az időben kerülhetett mai helyére, amikor alatta valóságos kút volt. Ez a szobor azt a látszatot kelti a szem­lélőben. mintha a ház építtetője nagyon buzgó ember lett volna s buzgósága indította volna a Szent János-szobor felállítására. A látszat azonban ez esetben is csal, mert a szobornak a kúttól teljesen független története van s ezt a történetet kívánjuk most rövidesen feltárni. Azon a telektömbön, melyet a Dorottya- és Gróf íisza István-utcák, a József-tér és a Wurm-utca határolnak, 1820-ig a sóhivatal palotáján kívül más épület nein állott. Beépítetlen volt a Dorottya-utcá- tol a Dunáig terjedő rész is annyira, hogy a mai Vigadó-épületen túl csupán néhány épületet talá­lunk. A Wurm-utca, Mária Valéria-utca, Eötvös-tér é.s Dorottya-utcák által határolt telektömbön állott asóraktár a Leszámítoló- és Pénzváltóbank palo­tája helyén, a hozzátartozó őrház a Dorottya-utca 12. számú ház helyén és a Nepomuki Szent János- kápolna az Eötvös-tér 2. szám alatti ház helyén. Az építkezés csak akkor indulhatott meg a neve­zett telüktömbökön, mikor a sóhivatalt a hozzátar­tozó sóraktárral együtt 1820-ban a Vámház-téren épült új palotába helyezték el. A felszabadult telkek értékesítését a József nádor legfőbb vezetése mel­lett működő ^ er schöner lings-Commission végezte s unnalp felügyelete alatt történt az építkezés is. A légi épületek közül csupán a mai Gerbeaud-palota helyén állott harmineadhivatal maradt meg, amely­nek emlékét ma is őrzi még a Harmincad-utca elne­vezése. 1823-ban a Harmineadhivatal kertjét is sza­bályozták s akkor nyerte a József-tér mai szabá­lyos alakját. .4 Mária Valéria-utcai telkek értékesítésének egyet­len akadálya az olt álló Nepomuki Szent János- kápolna volt, melynek eredetét és rendeltetését illetően a Szépítő Bizottmány nem bírt adatokkal s ezért 1819. évi június hó 27-én kelt leiratában a pestváros] tanácstól kért felvilágosítást. A pest- városi tanacs 1919. évi október hó 30-i jelentésében a kápolna eredetéről csupán annyit tudott mondani, hogy 1755-ben épült és 1759-ben Szent llonay érseki hely nők engedélyt adott rá, hogy miséket mondja­nak benne. Rendeltetését illetőleg azonban már többet tudott a tanácsi jelentés, mert Melling József sóhivaíaii főnök 1780. évi jelentésére hivatkozva megállapította, hogy a sóhivatali tisztviselők napon­ként misét hallgatlak a nevezett kápolnában s ezért az uralkodó rendeletére sóhivatali jövedelmekből tartortták fenn. E jelentés alapján József nádor 1820. évi január hó 27-ón kelt leiratában megengedte, hogy mihelyt a sóhivatal vámháztéri új palotájába költözik, ez a kápolna lebontassák, mert azontúl nem szogálhat többé eredeti rendeltetésének. 1820. évi augusztus hó 22-én történt meg a vonatkozó s 474. számmal jelzett telek árverése, amely alkalommal a kápolna anyagának . becsértékét 545 forint 20 krajcárban állapították meg. A 206 öles telek négyszögöléért az óbudai kamarauradalom tiszttartója, Urbanovich Pál igért a legtöbbet s.euuek következtében a telek a kápolnával együtt 11,178 forintért az övé lett. Urbanovich azonban sem a telek vételárát nem tudta kifizetni, — mert 1825. évi február hó 12-én még mindig 7,446 forinttal tartozott a Szépítő Bizottmánynak, — sem az építési kötelezettségének nem tett eleget. Ugyanekkor a szomszédos Dorottya- utca 12. szám alatti telken, melyet a morva szárma­zású Mudelz VciTcel vele egyidőben vásárolt meg a Szépítő Bizottmánytól, már tekintélyes ház emelke­dett. Ez a Mudelz Vencel 182,3-ban, szeptember else­jén lett pesti polgárrá s ugyanakkor már teréz­városi háztulajdonos volt. Testvére, Miuletz János kereskedő még 1819. évi február hó 27-én vétetett tel a pesti polgárok sorába s valószínűleg ö hozta Pestre Miuletz Vencelt is. Mudetz yencel szemet vetett a szomszédos telekre s miután Urbanovich Pállal az átvételt illetően megállapodott, 1825. évi február hó 13-án a telek átírását kérte a Verschöne- rungs-Comniissiontól, ami meg is történt. Miuletz Vencel a telek átírásával vállalt építési kötelezettségének gyorsan eleget tett, már 1825. évi május hó 8-án bemutatta az építendő kétemeletes ház tervét, amit a Verschönerungs-Commission jóvá is hagyott. Miuletz Vencel volt tehát az Eötvös- tér 2. számú ház építtetője és ő bontatta le a régi Szent János-kápolnát is, amelyből az udvaron álló Szent János-szobor származott. Ez a szobor volt a kápolna egyetlen olyan alkotó része, amelyet érté­kesíteni nem lehetett s így történt, hogy az udva­ron álló kút díszítésére alkalmazták. Miuletz Vencel nem sokáig tartotta meg az új házat, mert már 1827. évi április hó 17-én 100,000 forintért eladta Fcvdiuándy Ignácnak és felesége* nek. Ezt a Ferdinándy Ignácot 1809. évi június ho 17-én mint pesti háztulajdonost vették fel a pesti polgárok sorába s először Ferdinand-nak, azután Ferdinündi-nak, végül pedig Ferdinándy-nak írták ja nevét. Több mint négy évtizeden át volt ez a ház a Eerdinándy-család tulajdona, azután Sárkány Jó­zsef és felesége birtokába jutott, végül a trieszti Assecurazioni Generali Részvénytársaság vásárolta meg. Amint az elmondottakból látható, a Szent János- szobor ismételten gazdát cserélt, amióta magán- tulajdonná lett és teljes mértékben rászolgált arra, hogy végre is megszűnjék vásári portékául szere­peink Ha már eredeti rendeltetésének nem is adható vissza, legalább olyan helyen kellene felállítani, ahol megfelelő gondozásban részesül. Műértéket nem képvisel ugyan, de a régi Pest városi életének kevésszámú emlékei közé tartozik, ezek között lenne a méltó helye, vagy pedig magánház udvarán.

Next

/
Oldalképek
Tartalom