Független Budapest, 1927 (22. évfolyam, 1-52. szám)

1927-03-30 / 13. szám

Független Budapest 5 1927. március 30, Megkezdték a főváros óriási részvényállományának felülvizsgálását. Nagy meglepetéseket várnak a vizsgálat eredmény eképen. • Bedő Mór a pénzügyi bizottságban hosszú idő óta sürgeti azokat az elszámolásokat, melyek a főváros részvényállományára és részvénygesztiójára vonat­koznak. Köztudomású ugyanis, hogy az infláció ide­ién a főváros tömegesen vásárolt részvényeket, sőt valóságos tőzsdeirodát tartott fenn. mely spekulációs célokra napről-napra vette és adta a legkülönfélébb részvények tömegét. Ezekről a tőzsde-manőverekről eddig semmiféle elszámolást sem kapott a közgyűlés, pedig érdekes s fontos volna betekinteni ebbe a gaz­dálkodásba. mert a részvényüzletek lebonyolítása nemcsak nyereségei, de veszteséget is hozott a vá­rosra. Tudni kellene azt is. hová kerültek a nyeresé­gek, vagy honnan kerültek elő a veszteségek fede­zésére szolgáló összegek. Azt sem tudta eddig senki, hogy milyen természetű s milyen értékű részvények maradtak a főváros birtokában. Folkusházy alpolgármester és Csupor pénzügyi ta­nácsnok a pénzügyi bizottság egyik legutóbbi ülésén szőkébb bizottság kiküldését javasolták a rész­vénykérdés megoldására. A négytagú bizottság meg is alakult s meg is kezdte működését. Hogy tapasztalatairól mikor fog beszá­molni, az még bizonytalan, de kétségkívül érdek- feszítő dolgokra fog rábukkanni, melyeket joggal tit­kol el a nagy nyilvánosság elől a főváros pénzügyi vezetősége. Az idei költségvetésben találtunk egy kimutatást a főváros jelenlegi birtokában levő részvényállomány­ról, ez azonban nem öleli fel az egész mennyiséget, mert nincs kimutatva az egyes alapok, intézmények és üzemek birtokában levő részvényállomány. De így is ízelítőt kapunk erről a kérdésről, mert ki­tűnik. hogy egyedül a községi alap birtokában 6.198,061 darab részvény van, melynek névértéke 3,532,932,500 K, azonkívül 1,000' darab Magyar 'Nemzeti Bank rész­vény, melyeknek névértéke 100.000 aranykorona. Ennek *az óriási részvénytömegnek az árfolyam- értékét nehéz megállapítani, mert igen sok van kö­zöttük olyan, melyeket nem jegyeznek a tőzsdén s van olyan is, ami már teljesen elértéktelenedett, A kimutatásban felsorolt részvények a következők: 50.000 db. BESzKÁRT., 10 db. Budai Kereskedelmi és Iparbank, 483 db. Festi Hazai Első Takarékpénztár Egyesület, 677 db. Hazai Bank. 10 db. Országos Központi Hitelszövetkezet. 3.640.000 db. Takarék- és Vásárpénztár, 45,168 db. Budapesti Villamos Városi Vasút rész­vény és 23,482 db. élvezetijegy, 40 db. Haditermény, 248,173 db. Első Magyar Szállítási Vállalat. 311 db. Pesti Magyar Kereskedelmi Bank. 906 db. Magyar Általános Hitelbank, 147 db. Magyar Leszámítoló- és Pénzváltó Bank, 307 db. Egyesült Budapesti' Fővárosi Takarék- pénztár, 12 db. Első Magyar Általános Biztosító Társulat, 15,568 db. Budapest Közúti Vaspálya részvény és 817 db. élvezetijegy, 1,589 db. B. U. R. Vasút részvény és 136 db. élve­zetijegy. 2.140.000 db. Budapesti Kisipari Hitelintézet, 150 db. Borsodi Szénbánya, 700 db. Magyar Őstermelőd 120 db. Ófa. 100 db. Első Budapesti Gőzmalom, 30 db. Magyar Általános Kőszénbánya, 1.000 db. Magyar Általános Ingatlan Bank. 1.500 db. Magyar Általános Takarékpénztár, 20 db. Nasici, 3.000 db. Magyar Általános Bank, 2.000 db. Fővárosi Bank- és Váltóüzlet, 10.500 db. Nemzeti Hitelintézet. 10,100 db. Gyöngyösi Szénbánya. 1.000 db. Magyar Nemzeti Bank. Ezeken kívül van a fővárosnak egy sereg más részvénye is, amely nem szerepel a kimutatásban, így többek között nagymennyiségű Osztrák-Magyar Bank, Budapest I—Ili. kerületi Takarékpénztár, Csá- kovai Takarékpénztár, Pesti Hengermalom, Pannónia Keresztény Fogyasztási Szövetkezet, Pesti Állatkert, Pannónia viszontbiztosító stb. részvény. Kötvények- böj is szép gyűjteménnyel rendelkezik a főváros. Többek között birtokában van 21.800 korona név­értékű Magyar Korona Járadék egységes állam­adóssági. Kisbirtokosok Országos Földhitelintézeti kötvény. A különféle kibocsátású fővárosi kötvények közül 60,054 db. van a főváros birtokában, 13,851,560 korona névértékben. Megkezdték a kislakások építését. — Hol épülnek az egyes házak. — A belügyminiszter, mint a lapok már megírták, a múlt hét közepén jóváhagyta a bankok kislakás- pítésére vonatkozó közgyűlési határozatot és a szer­ződést. Ennek alapján az építkezés valamennyi kije­lölt telken már megindult. A fővárosi és a bankok között hosszabb vita volt arról, milyen munkásokat a'kalmazhatnak az építkezésnél. A bankok ugyanis vidékről akartak olcsó munkaerőt felhozni, azonban a tanács ragaszkodott ahhoz, hogy az építésnél kizá­rólag a budapesti, vagy Budapest-környéki munkás­ság kapjon alkalmazást. A bankok végül ezt a feltételt is teljesítették s így remény van arra, hogy a nagy­számú budapesti munkanélküli kenyérkeresethez jut a nagyszabású lakásépítkezéseknél. A végleges kimutatás szerint az egyes bankok házaikat a következő helyeken építik fel: Pesti Magyar Kereskedelmi Bank: I. Lenke-út 89—95. sz ............ 300 drb 1—2 szoba V. Kárpát-utca 13—15. sz. . . . 200 „ 1—2 „ X. Ceglédi-út 2. sz......................150 „ 1—2 „ X. Kolozsvári-utca 29—49. sz. . 200 ,, 1—2 „ X. Szt. László-tér 2. sz. . . . 100 ,, 1—2 „ Pesti Hazai Első Takarékpénztár Egyesület: VI. Váci-út 159—161. sz. . . 200 drb 1—2 s'zoba VII. Gyarmat-utca 47—-49. sz. . 200 „ 1—2 „ Vili. Rozgonyi-utca 2—6. sz. . . 100 „ 1—2 „ IX. Gr. Haller-utca 8—18. sz. . 350 „ 1—2—3 „ X. Kerepesi-út 118. sz. ... 80 „ 1—2 Belvárosi Takarékpénztár: 111. Hunor-Veder-utea Sarkán . 330 drb 1—2 szoba Angoí-Magyar Bank: JIÍ. Bécsi-út 80—92. sz. . . 480 drb 1—2—3 szoba A főváros saját kezelésében: I. Németvölgyi-út 18/20. sz. 300 drb 1—2—3 szoba II. Szegényház-utca 33. sz. 100 „ 1—2—3 VII. Róna-utca 51. sz. . . . 100 „ 1—2—3 „ VIII. Kisfaludy-u. 40. sz. . . 80 „ 1—2—3 „ A lakások nagyrésze novemberre lesz kés'z. Kine­vezték a külső szakértőkből álló ellenőrző bizottsá­got. melynek elnöke Hitttl Dezső lesz. Az ellenőrző bizottság munkájáért 1,140 millió korona ti sztélét díjat Dg kapni. BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS Szent Gellert Gyógyfürdője a régi Sárosfürdő rádióaktív hévforrásai. A LEGTÖKÉLETESEBBEN BERENDEZETT GYÓGYINTÉZET! Iszapkezelések, vízgyógyintézetek, szénsavas és sósfürdők gyógytorna (Zander), forrólég- és villanykezelések. Inhala-, tórium, pneumatikus kamra, stb 970 méter mélységből 74° melegen tör elő ama radioaktív hőforrás, amely a Széchenyi Gyógyfürdőt táplálja. Csúz, izületi gyulladás, ischias ellen páratlan hatású. rendelő üfc illái j vér- és nemibetegek részére « EZ(jST salvarsan.0ltáS I Rendelés egész nap. — Rákóczi-út 32., I. em. 1., Rókussal szembe BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS ÁSVÁNYVÍZ-ÜZEME HARMATVIZ a Hungária-gyógyforrás szénsavval telített vize. Kapható mindenütt! Telefon : Teréz 86—76. 1 adh1| FILmszinHÁZ é Jjjf (Azelőtt: RENAISSANCE.) wT * jJJJ NAGYMEZŐ-UTCA 22-24. A NAP FIA. Világattrakció. Jegyelővétel naponta délelőtt ll-től l-ig. t BL D SZENT GELLERT SZÁLLÓ ÉTTERMEI JDAPESTKÖZÖNSÉGÉNEK LEGKEDVESEBB BÁLHELYISÉGEI élután ötórai tea! Jazz-Band! Winden csütörtökön este kedélyes családi est KULON-TERMEK BL A művészet, technika és magyar munkáskezek gyönyörű alkotása a ►polarich-étterem söröző JDAPEST. IV. KÉR., FERENCIEK-TERE 7. SZ. Legjobb magyar konyha! s BL Ex A legszebb kávéház pedig a ►polarich-kávéház JDAPEST, VIII. KÉR., JÓZSEF-KÖRÚT 37-39. Esténként cigányzene. presso kávé. Saját sütő- és cukrászipari üzem. LAKOS LAJOS TU IKA^ÉKTÜZHELYGYÁR R.-T. BUDAPEST IV VÁROSI ÜZLET: 1.,VÁCI-UTCA 40. SZ. Irányi-utca sarok. Telefon: József 153-52. IRODA ÉS GYÁR: VIII., BEZERÉDY-U. 8. Telefon : József 21—34. E BL Elv felá JAGÓ KÁROLY™«?«* DAPEST, IX. KERÜLET, RÁDAY-UTCA 41. SZ. állalok mindenféle cserépkályha, kandalló, takaréktűzhely llítását, javítását és új kályhák legolcsóbb szállítását. Kályhákat legújabb fafűtési rendszerre átalakítok. \ sát f RATOCHVILLA FERENC a kályhásmester 1 BUDAPEST, VII., NEFELEJTS-UTCA 50. 1|| Elvállalja: cserépkályhák, kandallók, takaréktűzhe- ™ lyek szállítását és felállítását, cserépkályhák tisztítá- átrakását és tűzhelyek kifalazásáí a legjutányosabb árban IC Bu MJHON1TS LAJOS kályhásmester Napest, il. kér., Margit-körút 8. szám. D Lak Üzl IOTTERWEICH ANTAL kályhásmester, a kereskedelmi és külügymi­nisztérium és az államnyomda hiv. szállítója ás: Ürömi-utca 20. ajtó 1. — Telefonhívó Teréz 137—04. sthelyiség : Budapest, 11., Batthyány-utca 2. Gyorskoesi-utea sarok. 01 /VWVVVW\*/VVVVVVV\%'WVVWV''A'V'A*|1/VVVVVWVVWVVVWVVVVVSrV' ■ IWUUJ-faniHILL i Budapest, V. kér., Vilmos császár-úf 76. szám. í ? Telefon 62—51. 5 < Budapest székesfőváros útjait special-Impregno!-ola- > í jaival szabadalmazott eljárás szerint porfalanítja. J JJvvvVvvvvvvvv ~ ~ ~ ~ ‘■-A, ■ N VII ny AGY TESTVÉREK ^ ., ZUGLÓ, TELEP-UTCA 31. Telefon : L. 192-31. Épülefbádogosmunkáb, húzott, préselt, omotf, horgonyolt tömegcikkek bármely fémből. jj z\ j Bu 1 Alai ■ és a SÚ1\ I kivi ft# ARC3 JÓZSEF és TÁRSAI mérleggyár iapesí, III., Szépvölgy-utca 8. sz. Telefon: T. 40—89. oíttatott 1882. — Ajánlják az államilag hitelesített «Gránát« Kubus« védjegyű elismert elsőrangú gyártmányú egyen- -, tizedes- és százados-mérlegeket a legjobb és legolcsóbb felben. Szállítunk hitelesített fa-méter rudakat. — Áraján­lattal készséggel szolgálunk. I LEPTEK JÁNOS SSS» I BUDAPEST, X., ASZTALOS SÁND0R-UTCA 8. TELEFON: J. 33-60, 61-89. GYÁRT mindennemű híd- és középítési vasszerkezeteket, | lakatosárukat, redőnyöket, kovácsárukat. — Egyedüli gyártója a K ö p p 1 i n g e r-rendszerű idomvasablakoknak. T^" A TI Jf A TI /\ mozgóképszínház Fricsay 30 tagú zenekar! f\ / \ i ImL-ZJ __L Dohány utca 42. Telofon: József 140-27. r,’isorc Ildii mÜSOF millden héteil !

Next

/
Oldalképek
Tartalom