Független Budapest, 1916 (11. évfolyam, 1-52. szám)

1916-01-05 / 1. szám

- ■-/ . с Tizenegyedik évfűJyasn. 131$. január 5. Я ЛС/LU tó 1. szám. FOggcflen Budapftsl VárospoBitikai Зар, a Budapesti függetlenségi és 48~as párt, valamint az összes fővárosi függetlenségi pártszervezetek hivatalos lapja MegjolaniSc minden szerdán, a szükséghez képest többször is. О Előfizetési ára a „NAöY BUDAPEST“ melléklettel együtt: Egész évre 18 kor. О Félévre 3 korona. Főszerkesztő: D«-SOMOQYi LAJOS Felelős szerkesztő: 3. VIRÄSH @ÉZA Szerkesztősé ej és kiadóhivatal; Budapest Vll. Szöveiség-u. 22. TELEFOÍJSIÁM József 45—82. Ujssztsndő. Sok nyomorúságától az 'ó-esztendőnek köny- nyen váltunk meg s most. reménykedve les­sük: vájjon mit hoz az uj? Meghozza-e erő- feszitéseink méltó jutalmát, a boldogító bé­két és nyugalmat? Bizony, a főváros már megérdemelné, hogy pontot tehessen háborús tevékenysége mellé. Nem mintha kifáradt volna egészen. Korántsem! Hiszen a fáradság ismeretlen fo­galom ebben a titáni küzdelemben. Az idegek acélozottsága szinte hihetetlen fokra emelke­dett s azt mondhatnék, hogy a gyémánt ke­ménységével vetekszik. De az eszközök, ame­lyek e háborús tevékenység lebonyolítására a főváros rendelkezésére állanak, hova-továbh el­fogynak, mint a gyertyaszál s akkor hiába­való lesz minden szilárd elhatározás. Legkevésbé pénzügyileg bírja el a fővá­ros a háborús terheket. A magisztrátusnak . :nóv г .л ■■- int: hete th ' gondokat -too." hogy rto kép oldja meg a pénzügyi problémákat, amik elébe tolulnak. A deficit hónapról-hónapra ijesztően nő s a fedezet lassanként mindig kevesebb és kevesebb lesz. Nem hihetjük el, hogy akár a monarchiá­ban, akár a szövetséges országokban még egy főváros ilyen súlyos helyzetbe került volna, mint Budapest. Az a világvárosi lendület, amit a főváros a háború előtt vett, nagyszabású komunnizálási terveivel hosszú és békés fej­lődési korszakra szorult volna. Ehelyett vá­ratlanul betoppant a világháború s a meg­csappant jövedelmek helyébe csupa uj gon­dokat, friss terheket sózott a nyakába. Ezért megfoghatatlan az a ridegség, amellyel a hivatalos körök a főváros háborús tevékenységét jóformán semmibe se veszik, gondjait lekicsinylik, vágyait cs óhajait kine­vetik s egyáltalán nem törődnek vele, hogy az ország szive milyen súlyos helyzetben ver­gődik. S ezért volt igaza VázHonyinak, amikor méltó kifakadásában azt irta a minap a «.Független Budapestének szóló jubiláns üd­vözletében, hogy szeretné behozni a bot-bünte­tést. mindazok számára, akik polgári szárma­zásuk dacára piszkolják Budapestet. Szomorú tünete ez annak az elfajulásnak, amely a fő­város dolgainak megítélésében bizonyos körök­nél lábrakapotf. Mert a főváros minden gyön­gédséget és szeretetet megérdemel. S az uj esztendő, amely olyan sivár titokzatossággal kopogtatott he hozzánk, akkor volna a fővá­ros számára az igazi boldogság esztendeje, ha eszreteritené a- tévelygőket és megszerezné fej - lódesenok mindama szeretet éltető melegét, amely szükséges ahoz, hogy a gyönyörű bim­bóból lióditóan pompázó rózsa válhassck. Mi, amikor sok-sok reménykedéssel kö­szöntjük az ujesztendőt, ennél jobbat igazán nem tudnánk kívánni a fővárosnak. Mérlegen, * * Ä főváros közegészségügyét meglehetősen komoly veszedelem fenyegeti: Kiütéses himlőt hurcoltak be ide azok a me­nekültek, akik hónapokon át szabadon ta­nyáztak Budapesten. Ezúttal nem a dolog egészségügyi része érdekel bennünket, mert hiszen meg vagyunk győződve róla, hogy a tiszti főorvosi hivatal lefogja küzdeni ezt a nehézséget is, épp úgy., aroint megakadályozta a járványok elíajiílíását.; I>-". ..érdekelnie keli a főváros minden polgár t annak a. körülmény­nek, hogy énén; ueip г ,kaImazott' á kormány erélyesebb rendszabályodat azokkö szemben, akik mindenfajta -vidékről ideiglenesen ide te­lepítették át becses hajlékukat. Minket iga­zán nem érdekel egyéb ebbő1-a dologból, mint­hogy ezek az embekek >IpiViv tönkretették köz- élelmezésünket s meghonosították az élelmi­szeruzsorát, most pedig járványos betegsége­ket hurcoltak he. Egyszer már igazán itt volna az ideje, hogy ne bánjanak oly mostohán ez­zel a gyönyörű fővárossal. Az embernek vér­zik a szive, hogy minden szenyet és piszkot úgy eresztenek rá a fővárosra, mintha itt le­vezető csatorna volna a közigazgatás az em­beri salakoknak, amiket a háború vetett fel­színre. Bővebben nem kell ezt megmagyarázni azoknak a tisztelt uraknak, akiktől függ töb­bek között az is, hogy a menekültek ne ta­láljanak biztos hajlékot a fővárosban. * * * A Népoperát a főváron luízi kezelésbe akarja venni. Őszin­tén szólva s anélkül, hogy elvben helyesel- hetnök ezt a megoldást, az adott körűimé nyék között sem a tanács, sem a közgyűlés nem tehet okosabbal. Mert mi a helyzeti A Nép­opera részvénytársaság, amely megbukott. egy fillérnyi tökével sem rendelkezik s иду azo­kat a terheket, amelyek a Népopera-épületre (szegény épületnek nem nagyon fáj) nehezed­nek, nem is törlesztheti. A törlesztéseket kény­telen-kelletlen akkor is, ha vállalta, akkor is, j ha nem akarja vállalni, a főváros, mint fix jogi személy, viseli az anyagi obi igái. Ez alól, sajnos, nincs kibúvó, mert hiszen a ; hitelezők e/árveie-ztethetnék az épületet, ami j ágy-e nem mehetne, mert a fundus \ instruktus a fővárosé. Maradt tehát a: a meg­oldás, hogy a főváros hasznosítsa az épületet, hogy legalább a terhek kamatait törleszthesse s azok ne nőhessenek lavina módjára a nya­kára. Ennél pedig egészségesebb és őszintébb az a meghatározás, hogy vegye az egészet a főváros házi kezelésbe, természetesen a Nép­opera-részvénytársaság eddigi obi igájának tel­jes fenntartásával, aminthogy ez máskép cl sem képzelhető. Ilyen körülmények között tehát csak a legnagyobb elismeréssel lehet fogadni Márkus Jenő dr. tanácsnoknak ezt a legújabb előterjesztését. A fővárosnak ez a nagy tehet­ségű, igazán sokoldalú, főtisztviselője Íme a maga iniciati'cárjából most egészen uj és meglehetősen nagyszabású munkakört vesz ma­gára, hogy a főváros gondjaiból a maga gond­jává, nyessen le egyet-kettőt. Minden dicséret­nél szebben beszél ez az elhatározás, de nem szeret nők, ha ezzel Márkus Jenő dr. munka­ereje és munka bírása- elvonod nek ügyosztályá­nak ama, feladataitól, amiket olyan sikeresen oldott meg idáig is. Remélhetőleg csak feles­Jár -- ,1, .. ,A ,.,.,7/ : ,f. i~ ,.u jobb félni, mint megijedniv . . * *1 * Kenyérjegyrendszer léj) életbe tizedikén s a közélelmezési ügy­osztály reszortjaiban most lázas munka folyik, hogy az életbeléptetendő reformba minél ha­marabb és mennél precízebben beleszokjon a főváros polgársága. Bizonyos, hogy nagy kö­rültekintéssel kell az ilyen kezdeményező munkát elvégezni s ezért, ha eleinte Tesznek is e téren zökkenések, nem lesz muszáj ok­vetlenül azokat szidni, akik végrehajtják a kormánynak e reformra vonatkozó inttokécíé­- jjSPr; seit. A publikumnak épp ugyrodfnézóssel és belátással kell' lennie, inito^a hatóságnak u legnagyobb előzékenység*’ I ás tárgyilagosság­gal '^egvizsgá1- naszt. A zu lisztkészleté; map' minden felmerülő pá­llott fontos, hogy a házi sírása cs beosztása a ke­nyérjegy-aMpo-. a legrigorózusabban történjék, mert csak igy érhető el az uj rendszernek az az intenciója, hogy mindenki —' kivétel nélkül mindenki hozzájusson a maga minden­napi kenyéradagjához. A hatóság legyen ré- pen és a szeme furakodjon he az apró vissza­élések legrejtettebb zugaiba. Mert lesznek visz- szaélések, ez több, mint bizonyos, aminthogy még nem volt reform, amely visszaéléseket ne szült volna. Tűzifa és szénbajok. A fővárosban lévő szénkészlet mar be­tekkel ezelőtt alaposan megfogyott, a koksz­ból is csak kicsi mennyiséget tud szállítani

Next

/
Oldalképek
Tartalom